09 Aralık 2017 TMGD (ADR) Sınav Sorularında Hatalı Olan Sorular Var mı?

09 Aralık 2017 TMGD (ADR) Sınav Sorularında Hatalı Olan Sorular Var mı?

Not: TUGEM Eğitim Kurumları tarafından emek verilerek  yapılan bu çalışmamız sınavlara girip de  itiraz etmeyi planlayan kişiler için yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler 3. kişiler tarafından ancak ilgili sayfamız link verilerek paylaşılabilir. Aksi durumda bu bir emek hırsızlığı olacağı açıktır. Bu nedenle sosyal medya veya diğer mecralarda paylaşımının sadece link verilerek yapılmasını ve bu şekilde yapılmayan paylaşımlarda gerekli uyarıyı yapmanızı rica ederiz. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 09 Aralık 2017 tarihinde yapmış olduğu TMGD (ADR) soruları geçtiğimiz günlerde TMKT’ nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Sorular Eğitim Merkezimizce incelenmiş ve yayınlanan A kitapçığına göre itiraz edilebilir hatalı sorular tespit edilmiştir. Bu soruların neden iptal edilmesi gerektiğini haberimizin devamında açıkladık.  Umarız bu sayede az puanla kaybeden TMGD (ADR) kursiyerlerine de fayda sağlarız ve başarı oranının tüm ülkede artmasına katkı sağlamış oluruz. 09 Aralık 2017 TMGD (ADR) soru ve cevaplarına referansları ile birlikte TUGEM internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

İTİRAZA AÇIK SORULAR ve İTİRAZ SEBEPLERİ

 

TMGD (ADR) A KİTAPÇIĞININ 1. SORUSU: 

Aşağıdaki taşımalardan hangileri ADR kurallarından tamamen muaftır?

I. Taşımanın tamamen güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için tüm önlemlerin alındığı, insan hayatını veya çevreyi korumaya yönelik acil durum taşıması

II. Bir inşaat sahasına bakım onarım amacı ile (kaynak yapmak için) 150’şer lt hacme sahip 3 adet silindirde toplam 350 kg çözünmüş asetilenin, sızıntıyı engellemek için gerekli önlemler alınarak taşınması

III. Tanktaki basıncın 20 0C’de 2 barı aşmaması kaydıyla UN 1072 maddesinin taşınması.

IV. İçinde daha önceden UN 1204 maddesi depolanmış, temizlenmemiş boş sabit depolama kabının, gerekli diğer önlemlerin alınması şartıyla nakliyesi.

V. Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş kurumuş kan lekelerinin taşınması.

 A) I, II ve V        B. I, III ve IV            C. I, III ve V         D. II, III ve IV             E. Hepsi

 

Çözüm ve İtiraz

I. 1.1.3.1 (e) ye göre Doğru

II. 1.1.3.1 (c) ye göre Yanlış

III. 1.1.3.2 (c) ye göre Doğru

IV. ADR 1.1.3.1 (f) maddesinin son paragrafı İngilizce metinine göre “ This exemption does not apply to static stroge vessels which have contained desentisized explosives or substances the carriage of which is prohibited by ADR” ifade edilmiştir. Türkçe çevirisinde ise “ Bu muafiyet, ADR tarafından taşınması yasaklanmış olan içerisinde duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar veya maddeler saklamış sabit depolama kaplarına uygulanmaz” olarak çevrilmiştir. Türkçe çevirisine göre muafiyet kapsamı dışında olabilmesi için “taşınması yasak duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar” için bu muafiyetin olmayacağı anlaşılırken, taşınması yasak olmayan UN 1204 duyarlılığı azaltılmış patlayıcı için bu muafiyet uygulanabilir olarak anlaşılmaktadır. Orijinal metni “duyarlılığı azaltışmış patlayıcılar veya taşınması yasaklanmış maddelere” bu muafiyetin olmayacağı belirtilmiştir. Türkçe ADR kitabına göre soruyu çözen adaylar UN 1204 taşınması yasak olan bir duyarlılığı azaltılmış patlayıcı olmadığı için muafiyetin olabileceği yorumlamasına sebep olabilecek bir şekilde ifade içerdiği için bu öncülde doğru olarak kabul edilmesi gerekmektedir.Doğru

V. 2.62.2.1.5.5’ e göre Doğru

Doğru cevaplar I, III, IV ve V olmalıdır. Tüm doğruların yer aldığı bir şık olmadığı için soru iptal edilmelidir.

 

TMGD (ADR) A KİTAPÇIĞININ 3. SORUSU: 

 Taşıma evrakı (belgesi) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 I. G tipi bir organik peroksit taşınması durumunda taşıma evrakına “Sınıf 5.2’de yer alan madde değil” ibaresi eklenebilir.

II. Sınıf 6.2’ ye ait bir maddenin taşınması durumunda taşıma evrakındaki bilgilere ek olarak, taşımacının adı ve telefon numarası da yazılmalıdır.

III. “…B.B.B” ile biten Sınıf 1’e ait bir madde taşınırken, taşıma evrakında sıralı yazılması gereken bilgilerde, tam sevkiyat isminin hemen ardından parantez içerisinde maddenin ticari ismi yazılabilir.

IV. Yükleme sıcaklığı 180 0C olan, UN 3257 maddesi tank ile taşınırken taşıma evrakında tam sevkiyat isminin önüne “HOT (SICAK)” ibaresi yazılmalıdır.

V. Sınıf 7 maddelerine ait bir tehlikeli maddenin taşınmasında gönderen, varsa taşımacı tarafından yürütülmesi gereken işlemlerle ilgili bir beyanı taşıma belgesine eklemelidir.

 A) I ve II           B. I, III ve V             C. I, IV ve V               D. II ve III         E. III, IV ve V

 

Çözüm ve İtiraz:

I. 5.4.1.2.3.5 e göre Doğru

II. 5.4.1.2.4 “ Sınıf 6.2’ ye ait bir maddenin taşınması durumunda taşıma evrakındaki bilgilere ek olarak sorumlu kişinin adı ve telefon numarası da temin edilecektir” denilmektedir. Sınıf 6.2 için “Sorumlu Kişi” kavramı ADR’ de açık bir şekilde tanımlanmamaktadır. Bu şekilde terim değişikliği yapılarak yoruma açık soru hazırlanmamalıdır. Aksini ispat edebilecek bir referans yoktur. Doğru kabul edilebilinir.

III. 3.1.2.8.1 e göre Doğru

IV. 5.4.1.1.14 e göre Yanlış

V. 5.4.1.2.5.2 e yöre Doğru

Doğru cevaplar I, II, III ve V olmalıdır. Tüm doğruların yer aldığı bir şık olmadığı için soru iptal edilmelidir.

  

TMGD (ADR) A KİTAPÇIĞININ 11. SORUSU: 

 % 0.5 maleik anhidrit içeren parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıkta erimiş Fitalik Anhidrit maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 I. Söz konusu maddenin tehlike tanımlama numarası 80’dir.

II. Söz konusu madde L4BH tank koduna sahip ADR tankı ile taşınabilir.

III. 11H1 kodlu bir ambalaj ile taşınırsa, söz konusu ambalaj dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılması zorunludur.

IV. Söz konusu maddenin Sınıflandırma kodu C4 dür.

V. Söz konusu madde T4 portatif tank talimatına sahip portatif tank ile taşınamaz.

 A) I, II ve III             B. I, II ve IV          C. II ve V        D. Sadece III ve V       E. III, IV ve V

  

Çözüm ve İtiraz

Tablo B ye göre FİTALİK ANHİDRİT maddesi UN 2214 dür. Soruda 0.5 maleik anhidrit içerdiği ve ayrıca parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıkta erimiş olduğu yani parlama noktası üzerinde taşınan bir Fitalik Anhidrit maddesi olduğu anlaşılmaktadır. Soru hazırlayıcısı UN 2214 maddesinin özel hüküm 169 a girmediğini düşünerek UN 2214 olarak çözümün yapılması gerektiğini düşünmüştür. Halbuki Özel Hüküm 169 bu maddenin en fazla 0.005 maleik anhidrit içerdiğinde ADR ye tabi olmayacağından ancak en fazla 0.005 maleik anhidrit içeren bu madde parlama noktası üzerinde bir sıcaklıkta taşınırsa ADR ye tabi olmama hakkından yararlanamayıp UN 3256 olarak değerlendirileceği belirtilmektedir. Soruda verilen %0.5 maleik anhidrit içeren madde UN 2214 olarak sınıflandırılırken bu madde parlama noktası üzerinde bir sıcaklıkta taşındığında da 2.2.3.1.1 NOT 1 referansına göre Sınıf 3 özelliği gösterecektir ve UN 3256 olacaktır.  UN 2214 Sınıf 8 PG III ve UN 3256 Sınıf 3 PG III olarak 2.1.3.10 a göre de baskın tehlike olarak Sınıf 3 çıkacağı için bu ürünün Sınıf 3’ e göre sınıflandırılması gerekmektedir. Yani bu ürünün sınıflandırma kodu F2 veya FC olmalıdır. Bu doğrultuda da en uygun UN 2924 veya         3256 olmalıdır. Parlama noktası üzerinde ısıtılan bu ürünü 2.1.3.10 tablosuna göre Sınıf 8 UN 2214 kabul görmesi mümkün değildir.

 

 TMGD (ADR) A KİTAPÇIĞININ 14. SORUSU: 

 Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

 I. UN 1845 maddesi soğutucu olarak eklenmiş ise UN 2814 ile birlikte ambalajlanamaz.

II. UN 0054 ile UN 0428 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.

III. PG II olan UN 3295 maddesi ile UN 2021 maddesini iç ambalaj başına 5 lt olacak şekilde birlikte ambalajlanabilir.

IV. UN 0405 ve UN 0507 maddeleri aynı ambalaj içinde taşınırken dış paket olarak 4C1 kodlu ambalaj kullanılırsa bu ambalajın azami net kütlesi 400 kg’yi geçemez.

V. PG III olan UN 3181 ile UN 1450 maddeleri ambalaj başına 5 kg olacak şekilde birlikte taşınabilir.

 

A) I, II ve III                 B. I, II ve V                 C. II, III ve IV                        D. III, IV ve V                E. Sadece IV ve V

 

Çözüm ve İtiraz

I. MP5 e göre birlikte ambalajlanabilir. Yanlış

II. MP24 e göre Doğru

III. MP 19 a göre Doğru

IV. MP24 de verilen tabloya göre UN 0405 ve UN 0507 nin kesiştiği hücrede “B” notu vardır. MP24 e göre “tabloda B harfi ile belirtilirse, bu UN numarasına sahip maddeler, aynı ambalaj içinde toplam 50 kg patlayıcı maddeye kadar taşınabilir” denmektedir. Her ne kadar 4C1 ambalajı 6.1.4.9.4 e göre azami net kütlesi maksimum 400 kg dar üretilse de kullanırken paketleme talimatı ya da birlikte ambalajlarken MP talimatına uygun olarak paketlenmek zorunda olunduğunda MP24 e göre 4C1 içinde maksimum 50 kg kadar bu iki madde birlikte ambalajlanabilmektedir. Yanlış.

V. Bu öncülde UN 3181 ile UN 1450 nin birlikte taşınabilmesinden bahsedilmiştir. Birlikte taşıma bir taşıma birimi içinde taşınıp taşınmamasına ilişkin hükümlere göre yani 7.5 e göre değerlendirilmelidir. 7.5.2.1 tablosuna göre de bu iki madde birlikte taşınabilmektedir. MP talimatına göre sorunun değerlendirilmesi için öncüdeki ifade 4.1.10.1 e göre birlikte ambalajlanabilir şeklinde hazırlanmalıdır. Birlikte taşınabilir dendiği için 7.5.2.1 e göre doğrudur.

 Doğru cevaplar II, III ve V olmalıdır. Tüm doğruların yer aldığı bir şık olmadığı için soru iptal edilmelidir.

  

TMGD (ADR) A KİTAPÇIĞININ 35. SORUSU: 

 UN 2915 maddesini ambalajlı olarak taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 I. Sürücünün alacağı eğitimde bulunması gereken konular arasında radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler de vardır.

II. Eğer taşıma biriminde radyoaktif malzeme içeren ambalajların toplam sayısı 19'u, taşıma indekslerinin toplamı 4'ü geçmiyorsa ve ilave riskler mevcut değilse, sürücülerin eğitimine ilişkin 8.2.1 gereksinimlerinin uygulanmasına gerek yoktur.

III. Sürücü, tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel zorunluluklar konusunda eğitim almalıdır.

IV. Kullanılan portatif aydınlatma aparatları kıvılcım çıkarabilecek metal bir yüzeye sahip olamaz.

V. Bu araçta bulunan taşıma belgesinde ambalajın taşıma indeksi ve ambalaj kategorisi belirtilmelidir.

 A) I ve II                           B. I, III ve V                C. I, IV ve V                D. II ve III                 E. III, IV ve V

Çözüm ve İtiraz

I. 8.2.2.3.5 e göre Doğru

II. Tablo A Sütun 19 (S12) ye göre Yanlış

III. 8.2.2.3.2 ye göre Doğru

IV. Tablo A Sütun 19 (S6) ya göre ikincil risk teşkil etmediği için Yanlış.

V. 5.4.1.2.5.1 (e) maddesi “Taşıma indeksinin yalnızca II-Yellow ve III-Yellow kategorileri için yazılması gerektiğini belirtmektedir. UN 2915 in taşıma kategorisinin 5.1.3.4 e göre tespit edebileceğimiz değerleri soruda verilmediği için ve şık zorunluluk ifadesi içerdiği için I-Beyaz kategorisine ait bir UN 2915 taşımasında taşıma indeksi yazılmak zorunda olunmayacağı için bu öncül tam doğru karşılığı vermemektedir. Yanlıştır.

 Doğru cevaplar I ve III olmalıdır. Tüm doğruların yer aldığı bir şık olmadığı için soru iptal edilmelidir.

Not: TUGEM Eğitim Kurumları tarafından emek verilerek  yapılan bu çalışmamız sınavlara girip de  itiraz etmeyi planlayan kişiler için yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler 3. kişiler tarafından ancak ilgili sayfamız link verilerek paylaşılabilir. Aksi durumda bu bir emek hırsızlığı olacağı açıktır. Bu nedenle sosyal medya veya diğer mecralarda paylaşımının sadece link verilerek yapılmasını ve bu şekilde yapılmayan paylaşımlarda gerekli uyarıyı yapmanızı rica ederiz. 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire