2015 GÜMRÜK MÜŞAVİR VE MÜŞAVİR YARDIMCILIK SINAV DETAYLARI BELLİ OLDU

2015 GÜMRÜK MÜŞAVİR VE MÜŞAVİR YARDIMCILIK SINAV DETAYLARI BELLİ OLDU

 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVLARI UYGULAMA KILAVUZU

1) GENEL BİLGİLER BAŞVURU TARİHLERİ: 16 KASIM 2015 – 25 KASIM 2015

SINAV TARİHİ VE SAATİ: 26 ARALIK 2015 SAAT: 10:30 - 12:00 SINAV SÜRESİ: Sınav süresi 90 dakikadır.

SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI:

1. Gümrük Müşavirliği Sınavı’nda adaylara Gümrük Kanunu, gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler, dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, gümrüğe ilişkin iktisadî, ticarî ve malî konular, uluslararası antlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi’ne ilişkin sorular olmak üzere toplam 80 (seksen) soru sorulacaktır.

2. Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı’nda ise adaylara soruların %20’sini içeren (16 soru) Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel kültür ve genel yetenek soruları ile %80’ini içeren (64 soru) Gümrük Kanunu, gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu kanuna ilişkin ikincil düzenlemelere ilişkin sorular olmak üzere toplam 80 (seksen) soru sorulacaktır. DİKKAT! İlgili kanun, yönetmelik, düzenleme vb. konularda 30.09.2015 tarihi son tarih olarak dikkate alınacak olup, adaylar bu tarih ve öncesine ilişkin mevzuattan ve konulardan sorumlu olacaktır. SINAV YERİ: Ankara SINAV ÜCRETİ: Sınav ücreti 150 (Yüz elli) TL SINAVIN UYGULAYICISI: Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)’dir. 2 SINAV BAŞARI NOTU VE DEĞERLENDİRME Gümrük Müşavirliği Yazılı Sınavı’ndan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş), Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavı’ndan ise en az 60 (altmış) puan almak gerekir. Başarı puanının hesaplanmasında [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)X100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. İptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. Cevap anahtarının hatalı yayımlanması durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı yayımlanan soru/soruların doğru cevap seçenekleri dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Adayın sınav sonuç puanında herhangi bir yuvarlama yapılmayacak, puan küsuratlı çıkarsa virgülden sonra iki hane olarak gösterilecektir.

1) ADAYIN SORUMLULUKLARI

a) Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227 ve 228 inci maddeleri ile geçici 6/1 inci maddesinin b ve c bendlerinde yer alan koşulları taşımadığının tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

b) Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken, bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.

c) Sınav ücretini ödedikten sonra başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

2) BAŞVURU ÖN BAŞVURU: GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için adaylar, GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAV KILAVUZU’na asym.ankara.edu.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. BAŞVURULARIN YAPILMASI Ön Başvurusunu Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapan ve başvurusu kabul edilen Adaylar başvurularını aday.ankara.edu.tr internet adresindeki Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden yapacaklardır. Adaylar aday.ankara.edu.tr internet adresinde “Sisteme kayıt olmak için tıklayınız.” linkinden aday kayıt formunu eksiksiz olarak dolduracaklardır. Daha sonra aday.ankara.edu.tr adresinden TC Kimlik No ve belirledikleri şifreleri ile giriş yaparak sınav başvurusu linkinden başvurmak istediği sınavı (Gümrük Müşavirliği veya Gümrük Müşavir Yardımcılığı) seçerek sistem tarafından kredi kartı ile ödeme linkine 3 yönlendirileceklerdir. Ödeme işlemi başarı ile gerçekleşen adaylar sistem tarafından aday.ankara.edu.tr adresindeki sayfalarına yönlendirilip “GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ / GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI sınav kaydınız başarıyla tamamlanmıştır.” mesajını sayfalarında göreceklerdir. DİKKAT! “GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ / GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI sınav kaydınız başarıyla tamamlanmıştır.” mesajını sayfalarında göremeyen adayların kredi kartı ödemelerinde sorun oluşmuş olabilir. Bu adayların sınav seçimi ve ödeme işlemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir.

3) SINAV ÖNCESİ ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER Adayların sınava girebilmeleri için aşağıda yer alan her iki belgeyi de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgelerden herhangi biri eksik olan aday sınava alınmayacaktır. a) GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVINA AİT SINAV GİRİŞ BELGESİ: Adaylar sınav giriş belgelerini aday.ankara.edu.tr internet adresinden en geç sınav tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere alabileceklerdir. Her aday sınava, sınava giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır. Adayların fotoğraflı ve onaylı resmi kimlik belgeleri sınav görevlileri tarafından kontrol edilecektir. b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgelerini ve resmi kimlik belgelerini (TC Kimlik no yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Süresi Geçerli Pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sınava giriş belgesi ile birlikte TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini görevlilere ibraz etmeyen aday ile adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş kimlik belgesine sahip veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar sınava alınmayacaktır. Bunun dışındaki sınavın uygulanmasına ilişkin kurallar ASYM tarafından belirlenir. Adaylar ASYM’nin belirlediği kurallara uymakla yükümlüdür. DİKKAT! Sınava Giriş Belgesi ve TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını veya Süresi Geçerli Pasaportunu yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.

4) İTİRAZLAR SINAV SORULARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR; 1. Adaylar sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde sadece GGM’ye yapacaklardır. 2. Adaylar sınav sorularına itiraz başvurularını TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 15 TL. itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile GGM’ye yapacaklardır. 4 SINAV SONUCUNA İLİŞKİN İTİRAZLAR; 1. Adaylar sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonuçların kendilerine tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde GGM’ye dilekçe ile yapacaklardır. Merkeze sonuçlarla ilgili doğrudan yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 2. Adaylar sınav sonuçlarına itiraz başvurularını TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 15 TL. itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile GGM’ye yapacaklardır.

5) SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Sınavda 4 (dört) seçenekli, toplam 80 (seksen) adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 90 (doksan) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. TC Kimlik numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kağıdına kodlanması gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü kodlama siyah kurşun kalemle yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.

5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz.

6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.

7. Soruları ve cevapları dışarı çıkarmanız yasaktır.

8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, bilgisayar, databank benzeri özel elektronik donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet görevlileri tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda emanet ALINMAYACAKTIR.

9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

11.Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

12.Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.

13.Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.

14.Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav süresince masaların üzerinde bulundurmaları zorunludur.

15.Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir. 16.Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız.

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire