2017 Yılı GM ve GMY Yazılı Sınav Uygulaması Belli Oldu

2017 Yılı GM ve GMY Yazılı Sınav Uygulaması Belli Oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları tarihleri ve detayları belli oldu İşte detaylar;

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları

SINAVLARA KATILMA ŞARTLARI

Gümrük Müşavirliği sınavına katılma şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,

g) Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesine sahip olmak,

h) Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak gümrük müşavir yardımcısı izin belgesine sahip olarak iki, yıl çalışmış olmak(Gümrük İdaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, bölge müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227/1 nci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyanlardan iki yıl çalışma süresi aranmaz),

ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavirliği sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,

i) Yukarıda belirtilen şartlara 01.01.2017 tarihi itibariyle haiz olmak.

j) 03.07.2017—21.07.2017 tarih aralığında Ön kayıt yaptırmış olmak

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına katılma şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,

ii. Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendin de belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,

g) Staj amacıyla Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak bir yıl çalışmış olmak, (Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227/1 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar için bir yıl staj yapma zorunluluğu aranmaz.)

ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,

i) Yukarıda belirtilen şartlara 01.01.2017 tarihi itibariyle haiz olmak.

j) 03.07.2017-21.07.2017 tarih aralığında Ön kayıt yaptırmış olmak

SINAV YERİ - ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ - 07 Ekim 2017, Cumartesi günü saat:10.00’da yapılacaktır.

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU -

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 125 TL’yi (yüzyirmi beş Türk Lirası) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, kurumsal tahsilat programı aracılığıyla 05 Eylül 2017 ve 15 Eylül 2017 tarihleri arasında yatıracaklar ve başvurularını http://www.meb.gov.tr adresinden yapacaklardır.

- Adaylar, sınav ücretlerini Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, ve Halk Bankası ATM’lerinden, Vakıfbank internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraatbank internet bankacılığı ve Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırabileceklerdir. Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) Elektronik ortamda http://www.meb.gov.tr adresinden başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır. - Sınava, belirtilen süreler içerisinde e-Başvurusunu yapmayan, sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınava girme koşullarını taşımayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık dört hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılır. Ücretler yalnızca Ziraat Bankası Sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. Adayın sınav yerleştirilmesi yapılmış ise sınav iptal olmadığı sürece hangi sebeple olursa olsun aday sınava girmemişse iade talep edemez.

SINAV GİRİŞ BELGESİ - Adaylar sınav giriş belgesini 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV KONULARI - Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavlarında sorulacak sorulara ait ders konu 21.08.2017 tarihi son tarih olarak dikkate alınacak olup, adaylar bu tarih ve öncesine ilişkin mevzuattan ve konulardan sorumlu olacaktır.)

1-) GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

NO DERS KONULARI
1 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler.
2 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler
3 Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,
4 Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,
5 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnâmesi.


2-) GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI

NO DERS KONULARI
1 Türkçe, matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından,
2 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,
3 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,

 

SINAV UYGULAMASI -

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı, 07 Ekim 2017 Cumartesi günü, tek oturum hâlinde, saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Gümrük Müşavirliği Sınavında 80 soruluk çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 100 dakika sürecek ve tek oturum hâlinde uygulanacaktır.

- Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında 80 soruluk çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 100 dakika sürecek ve tek oturum hâlinde uygulanacaktır.

- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; cüzdan, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

- Sınav soru ve cevap anahtarları 10.10.2107 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile www.gtb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

- Sınav sonuç bilgileri 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile www.gtb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan adaylar bu durumlarını 15.09.2017 tarihine kadar GTB Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne bildireceklerdir.

- Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

- Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

- Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda, salonlarda görevli öğretmenler, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce önceden bilgilendirilecektir. - Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şekerinin yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir. 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak Gümrük Müşavirliği Sınavında 70 ve üzerinde, Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

- İptal edilen sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

- Cevap anahtarında hata olması durumunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

- Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar; *MEB için MEB İletişim Merkezi “Alo 147” ve 0 (312) 413 32 47 – 48, *Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için 0 (312) 449 32 33 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının odsgm.meb.gov.tr ve www.gtb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde GGM’ye yapacaklardır. GGM bu itirazları ÖDSGM’ ye gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GGM’ye bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

- İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GGM tarafından bildirilecektir.

- Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire