28 Kasım 2020 TMGD Sınav Soruları Değerlendirilmesi

28 Kasım 2020 TMGD Sınav Soruları Değerlendirilmesi

28 Kasım 2020 TMGD Sınav Soruları Değerlendirilmesi

TUGEM Eğitim Kurumları TMGD-IMDG-RID Eğitmeni Mehmet Tanbaş tarafından yapılan 28 Kasım 2020 TMGD Sınav değerlendirmemiz B kitapçık türüne göre yapılmıştır. İtiraz edilebilecek soruların yanı sıra özellikle yanlış anlaşılmalara sebebiyet vererek sınavın amacına uygun olmayan nitelikteki sorular da belirlenmiştir.

SORU 2- 50 litre UN 1090 ile 30 litre UN 1181 maddelerinin birlikte ve en az sayıda iç ambalaj kullanılarak ambalajlanmasına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A. 1 litrelik cam ambalajlar içerisinde yer alan 50 litre UN 1090 maddesi ile 5 litrelik cam ambalajlar içerisinde yer alan 30 litre UN 1181 maddesi kombine bir ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir
B. 1 litrelik cam ambalajlar içerisinde yer alan 50 litre UN 1090 maddesi ile 3 litrelik cam ambalajlar içerisinde yer alan 30 litre UN 1181 maddesi kombine bir ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir.
C. 2 litrelik cam ambalajlar içerisinde yer alan 50 litre UN 1090 maddesi ile 3 litrelik cam ambalajlar içerisinde yer alan 30 litre UN 1181 maddesi kombine bir ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir.
D. 5 litrelik cam ambalajlar içerisindeki 50 litre UN 1090 maddesi ile 3 litrelik cam ambalajlar içerisinde yer alan 30 litre UN 1181 maddesi kombine bir ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir.
E. 5 litrelik cam ambalajlar içerisinde yer alan 50 litre UN 1090 maddesi ile 5 litrelik cam ambalajlar içerisinde yer alan 30 litre UN 1181 maddesi kombine bir ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir.

ÇÖZÜM VE İTİRAZ:
Bu sorunun doğru cevabı “D” şıkkı olarak belirtilmiştir ancak bu şık da yanlıştır. Şöyle ki UN 1181 için MP 15 Kodunda birlikte ambalajlanacak ürünlerin 3 Litreyi aşmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu kural sadece UN 1181 için değil birlikte ambalajlanacak diğer tehlikeli yada tehlikesiz maddeler için de gerekli olan kuraldır. Diğer bir deyişle birlikte ambalajlanacak UN 1090 maddesinin de en fazla 3L lik iç ambalajlarda paketlenmesi zorunludur. Bu doğrultuda “D” şıkkı da yanlıştır. Sorunun doğru cevabı bulunmamaktadır. Bu nedenle sorunun İPTAL edilmesi gerekmektedir.

SORU 3- Sınıf 2 gazların taşınmasına yönelik aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. İstisnai durumlar haricinde, soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik sabit tankın gövdelerinin bölmeler ve taşma plakları vasıtasıyla en fazla 7.500 litre kapasitede bölümlere ayrılmadığı hallerde, bunlar kapasitelerinin % 20’den çok ya da % 80’den az doldurulamaz.
B. UN MEGC’ler kabul edilebilir en yüksek brüt kütlelerinin üstünde doldurulamaz
C. Kamu sağlığının zarar görmemesi için, aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde ve gerekli önlemler alındığı taktirde, Sınıf 2 gazların taşınmasında kullanılan sabit tanklar gıda maddelerinin taşınması için kullanılabilir
D. Sabit tank kaydı, tankın kullanım ömrü boyunca ve tankın hizmete alınmasından itibaren 15 ay boyunca saklanacaktır
E. Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar T75 sayılı portatif tank talimatına tabidir.

 ÇÖZÜM VE İTİRAZ:
Bu sorunun doğru cevabı “D” şıkkı olarak belirtilmiştir. Bu soruda “tankın hizmete alınmasından itibaren” ifadesinin yanlış olması nedeniyle bir söz oyunu yapılmaya çalışılmıştır. ADR 4.3.2.1.7 doğrultusunda olması gereken ifade “tankın hizmetten alınmasından itibaren” ifadesi değiştirilmiştir. Bu şekilde ifade değiştirilmesi bilgi ölçmemekte, bilakis kursiyerlerin sehven yanlış yazıldığını düşündürtmektedir. Zamana karşı bir yarışta yanlış basımların ve çeviri hatalarının olduğu ADR kitabında böyle hatalar olması doğal karşılanacağından kursiyerleri tereddüt altında bırakacaktır. Bu tip soruların sınavda sorulmaması ve bu nedenle bu sorunun İPTAL edilmesi gerekmektedir.

SORU 12- Patlayıcıların taşınmasıyla ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 0054 tehlikeli maddesi ile UN 0186 tehlikeli maddesi aynı ambalaj içinde herhangi bir özel kütle sınırlaması olmaksızın taşınabilir.
II. Herhangi bir tür patlayıcı madde veya parçalarla birlikte sınırlı miktarda ambalajlanmış tehlikeli malların karışık yüklenmesi yasaktır.
III. UN 0238 maddesi ile UN 0331 maddesinin beraber taşındığı araç 1.1 tehlike alt grup modeline uygun levhayı taşımalıdır.
IV. 5.000 kg UN 0039 tehlikeli maddesini taşımak için bir adet EX/II aracı yeterlidir.
V. UN No. 0334 kapsamındaki havai fişeklerin taşınması durumunda taşıma belgesinde "Yetkili makam tarafından havai fişek referansı XX/YYZZZZ ile havai fişek sınıflandırması" ifadesi bulunmalıdır.
A. I, II ve III
B. I, III ve IV
C. II ve V
D. III ve V
E. IV ve V


ÇÖZÜM VE İTİRAZ:
Bu sorunun doğru cevabı “D” şıkkı olarak belirtilmiştir. Ancak II. Şıkda belirtilen ifade aynen ADR 7.5.2.4’de yer almaktadır. Bu haliyle II. Şık da doğrudur. 7.5.2.4 Aynen “Alt Grup 1.4 ve UN No. 0161 ve UN No. 0499 olanlar hariç, herhangi bir tür patlayıcı madde veya parçalarla birlikte sınırlı miktarda ambalajlanmış tehlikeli malların karışık yüklenmesi yasaktır.” denilmektedir. Bu ifadede hariç’ten önceki kısım “Alt Grup 1.4 ve UN No. 0161 ve UN No. 0499 olanlar hariç” sorulmak istenseydi kısıtlayıcı ayrı bir ifade kullanılması gerekirdi. Halbuki soruda 7.5.2.4’deki ifade aynen alınmıştır. Bu nedenle bu ifade yani II. Önerme de doğru kabul edilmelidir. Bu durumda sorunun doğru cevabı bulunmadığından bu soru İPTAL edilmelidir.

SORU 19- UN 1005 maddesini taşımak üzere imal edilmiş ve üzerinde 40.000 lt kapasiteli sabit tank olan bir yarı römork için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I. Bu maddenin taşındığı araca takılan turuncu renkli plakadaki tehlike tanımlama numarasının 286 olması gerekir.
II. Bu maddenin taşındığı ısı yalıtımlı tank asgari 2.9 bar basınçla test edilmeli ve testi geçerse kullanılmalıdır.
III. Bu tankın periyodik muayenelerinde tanka manyetik parçacık muayenesi uygulanmaz.
IV. Bu tanker ile en fazla 22.000 kg UN 1005 taşınabilir.
V. Tanker boşaltıldıktan sonra, tankın içerisinde taşınan bu maddenin 40 lt kalıntısından dolayı tankere emniyet planı hazırlanmasına gerek yoktur.

A. I, II ve III
B. I, II, III ve IV
C. II ve V
D. III ve V
E. Hepsi


ÇÖZÜM VE İTİRAZ:
Bu sorunun doğru cevabı “B” şıkkı olarak belirtilmiştir. Ancak V. Önerme de yanlış olduğundan doğru cevap “E” şıkkı olması gerekmektedir. Şöyle ki; UN 1005 sınıflandırma konu 2TC dir. ADR 1.10.3.1.2 referansından TC koduna göre tanklarda miktar sınırı “0” olarak belirtildiğinden V. Önerme de yanlış bir önermedir. Doğru cevap şıkkının “E” olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

SORU 21. İnorganik, zehirli ve sıvı haldeki UN 1381 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde kombine ambalaj ile taşındığında, kullanılacak cam iç ambalajın net ağırlığı 1 kg olabilir.
II. Bu madde ADR tankında taşındığında, koruyucu madde olarak azot kullanılması halinde, tankın azami % 96’sı (60 oC sıcaklıkta) bu madde ile doldurulabilir.
III. Bu maddenin T14 kodlu portatif tankta taşınmasına müsaade edilmiştir.
IV. Bu maddenin erimiş halde iken ambalajlı olarak taşınmasına müsaade edilmiştir.
V. Bu maddenin taşındığı 3A1 kodlu ambalajlar, sadece kapalı araçların üzerine ya da kapalı konteynerlerin içine yüklenecektir.

A. I ve II
B. I, II ve IV
C. I ve IV
D. II ve V
E. III ve V


ÇÖZÜM VE İTİRAZ:
Bu sorunun doğru cevabı “A” şıkkı olarak belirtilmiştir. Ancak soruda doğru cevap şıkkı bulunmamaktadır. Şöyle ki; UN 1381 maddesi katı haldedir ve sınıflandırma kodu ST4!dür. Ancak bu maddenin sıvı olduğu sorunun ana metninde belirtildiğinden Özel Hüküm 503 gereği bu maddenin UN numarası UN 2447 olarak değişmektedir. Bu nedenle sorunun tüm şıklarının UN 2447’ye göre çözülmesi gerekmektedir. UN 2447 ise Tablo A Sütun (‘den de görüleceği üzere herhangi bir ambalajla paketlemeye izin vermemektedir. Bu doğrultuda I. Önerme de yanlış olmaktadır. Sorunun doğru cevap şıkkı olmadığından İPTAL edilmesi gerekmektedir.

SORU 25. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. 60 ml kapasiteye sahip sızdırmaz iç ambalajlardaki (ana kaplardaki) UN 2900 maddesini taşıyan 3A2 kodlu dış ambalajların üzerinde yön okları bulunmasına gerek yoktur.
II. Adi paketlerde taşınan radyoaktif malzemeleri taşıyan aracın her iki yanına ve arka tarafına levha takılmalıdır.
III. Sevkiyat sürecinde dökme yük taşıyan yarı treyler karayolu taşıma aracına yüklenmek üzere çekiciden ayrıldığında, levhaların yarı treylerin ön kısmına da takılması zorunludur.
IV. UN 1060 maddesinin taşındığı tekrar doldurulabilir kapların üzerine maddenin teknik adı yerine “Karışım P1” ismi yazılabilir.
V. Sınıf 7 etiketleri ile levhalarının tank-konteynere takılması gerektiğinde, levha yerine büyütülmüş etiket de kullanılabilir.

A. I ve II
B. I, II ve IV
C. II, III ve V
D. III ve IV
E. III, IV ve V


ÇÖZÜM VE İTİRAZ:
Bu sorunun doğru cevabı “E” şıkkı olarak belirtilmiştir. Ancak I. Önerme de doğrudur. Şöyle ki; soru ADR 5.2.1.10.2 (c) ‘ye göre hazırlanmıştır. Ancak ADR 5.2.1.10.2 (f) ‘ye göre “Her biri en fazla 500 ml olan tehlikeli mal içeren hermetik olarak kapatılmış iç ambalajlar bulunduran dış ambalajlar” denilmektedir. Hermetik olarak kapatılmış ifadesi ADR’nin bir çok yerinde “Sızdırmaz” olarak çevrilmiştir. (Örnek: 4.3.4.1.1 tablodaki H kodu “sızdırmaz kapalı tank” olarak çevrilmiştir. Bu doğrultuda ADR 5.2.1.10.2 (f) ‘ye göre I.Önerme de doğru olduğundan bu soruda doğru şık bulunmamaktadır. Sorunun İPTAL edilmesi gerekmektedir.


SORU 31. ADR 1.8.5.4’e göre hazırlanacak rapora ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. UN 1228 PG III maddesinin taşınmasında meydana gelen olayda 1.000 lt ürün kaybına ilişkin hazırlanacak raporda, maddenin teknik adının belirtilmesi zorunludur.
II. Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında meydana gelen ve bildirimi zorunlu olan olaya ilişkin raporun en geç 1 ay sonra taşımacı tarafından yetkili makama sunulması zorunludur.
III. 25 ml’lik iç, net miktarı 500 ml olan 800 adet ambalajda UN 2058 maddesinin taşınması sırasında meydana gelen kazada, bu maddeden 333 lt ürün kaybının yaşandığı olayla ilgili rapor bildirimi zorunludur.
IV. Konsantrasyonu 40 mg/kg olan UN 3151 maddesinin taşınması sırasında meydana gelen bir kaza sonucunda meydana gelen 50 litre ürün kaybı durumunda rapor bildirimi zorunludur.
V. Bir taşıma ünitesinde basınçlı kaplarda 50 lt UN 1017 maddesi taşıyan aracın devrilmesi sonucu ürün kaybı riski olan olayla ilgili rapor bildirimi zorunlu değildir

A. I ve II
B. I, II, III ve V
C. I, II ve IV
D. III ve IV
E. IV ve V

ÇÖZÜM VE İTİRAZ:
Bu sorunun doğru cevabı “A” şıkkı olarak belirtilmiştir. Ancak II. Önerme ADR’de 1 ay olarak belirtilmesine rağmen ulusal mevzuatta (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 5. Maddenin 10. Bendi) 7 iş günü olarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu önerme çelişkili bir önerme olmaktadır. Bu şekilde çelişkili önermelerin sınavda sorulmamasına dikkat edilmelidir. Bu sorudaki II. Önermede yukarıdaki çelişkiden dolayı sorunun İPTAL edilmesi gerekmektedir.
.
SORU 32. ORGANİK PEROKSİT, KATI, NUMUNE maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Bu maddenin taşındığı iç ambalajın azami net ağırlığı 0,5 kg’dan fazla olamaz.
B. Bu maddenin taşınmasında metal ambalajlar kullanılamaz.
C. Bu maddenin 10 kg’ının taşımasında örtülü veya kapalı araç zorunlu değildir.
D. Bu maddeden 2.000 kg taşıyan araç gözetim zorunluluklarına tabidir.
E. Bu madde bir taşıma ünitesinde 20.000 kg’a kadar taşınabilir.

ÇÖZÜM VE İTİRAZ:
Bu sorunun doğru cevabı “D” şıkkı olarak belirtilmiştir. Ancak E şıkkı da yanlıştır. Şöyle ki; 2.1.4.1’e göre ORGANİK PEROKSİT, KATI, NUMUN olarak taşınabilmesi için 2.2.52.1.9’a da uygun olması gerekmektedir. ADR 2.2.52.1.9’da ise her taşıma ünitesi için miktar 10 Kg ile sınırlandırıldığından E şıkkından belirtilen ifade de yanlıştır. Sorunun 2 farklı doğru cevabı olduğundan soru İPTAL edilmelidir.

SORU 34. Orta derecede zehirli bir madde ile parlama noktası 23 oC’den küçük ve başlangıç kaynama noktası 35 oC’den büyük sıvı bir madde karıştırılarak ilaç elde ediliyor. Söz konusu yeni maddeye ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddeden, 1 lt’lik iç ambalajlarda, brüt kütlesi 30 kg’lık toplam 300 adet dış ambalajı taşıyan taşıma ünitesine turuncu renkli plaka takılması zorunludur.
II. Bu maddenin taşıma evrakında ilgili durumlarda ambalajların sayısı ve açıklaması yer alabilir.
III. Bu maddeden ambalajlı olarak 300 lt taşıyan aracın “E” tünelinden geçmesi yasaktır.
IV. Bu madde, sıvılar için tasarlanmış 2 kapaklı, alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip bir ADR tankıyla taşınabilir.
V. Bu maddeyi taşıyan araçta acil durum maskesi bulundurulması zorunludur.

A. I ve II
B. I, II ve V
C. II ve V
D. III ve IV
E. III, IV ve V

ÇÖZÜM VE İTİRAZ:
Bu sorunun doğru cevabı “D” şıkkı olarak belirtilmiştir. Ancak I. Önerme de yanlıştır. Şöyle ki; Sorudaki ürün UN 3248, PGII olmaktadır. Sütun 7a’da 1L olarak belirtildiğinden bu ambalajlamaya istinaden 3.4.1’e göre sınırlı miktar muafiyetinin uygulanması gerekmektedir. 3.4.1’e göre de araca turuncu renkli plaka takılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sorunun doğru cevabı “C” şıkkı olmalıdır.

SORU 39. Erzurum’da bir kimya tesisinde yeni geliştirilen, parlama noktası 23 °C ile 60 °C arasında olan ve başlangıç kaynama noktası ise 35 °C’den büyük olan bir pestisit maddenin aynı zamanda tozların ve dumanların solunması yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirlilik değeri LC50 (mg/l) değeri 0,6 (mg/l)’dir. Söz konusu yeni madde için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddenin L10DH tankı ile taşınmasında takılacak turuncu renkli plakada tehlike tanımlama numarası 63’tür.
II. Bu maddeyi taşıyacak portatif tankın asgari test basıncı 6 bar olmalıdır.
III. İç ambalaj başına 5 lt’yi aşmayan miktarlarda, UN 1277 maddesi ile bir kombine ambalaj içinde birlikte taşınabilir.
IV. 30 ml’lik iç ve 500 ml’lik 1.200 adet dış ambalajla bir araçla taşınmasında, dış ambalaj istisnai miktar işareti ile işaretlenmelidir.
V. Bu madde 31HH2 kodlu IBC’ler ile kapalı konteynerlerde taşınabilir.

A. I, II ve III
B. I ve III
C. I, III ve V
D. IV ve V
E. Hepsi

ÇÖZÜM VE İTİRAZ:
Bu sorunun doğru cevabı “C” şıkkı olarak belirtilmiştir. Ancak I. Önerme de yanlış olduğundan sorunun doğru cevap şıkkı bulunmamaktadır. Şöyle ki; Bu ürün Sınıf 3 PG II olan bir ürün ile Sınıf 6.1, PG III olan (4 saatlik veri nedeniyle 0,6 (mg/l) yi 4 ile çarptıktan sonra 2,4 (mg/l)’ye 2.2.61.1.7 tablosundan bakmak gerekmektedir. Pestisit olduğundan FT2 sınıflandırma kodunu almakta ve UN3021 PG II olmaktadır. Bu ürünün Tehlike Tanımlama Numarası Sütun 20’de 336 olarak belirtildiğinden I. Önerme de yanlıştır. Sorunun doğru cevabı şıklar arasında bulunmadığından İPTAL edilmesi gerekmektedir.

 

Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş gününde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.)

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne (Adres: Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/Ankara) yazılı olarak yapılacak olup, itiraz süresi 18.12.2020 tarihi mesai bitinde sona erecektir. Mail, CİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. Ayrıca, itiraz sonuçları genel değerlendirme usulü ile Genel Müdürlüğümüzün “www.uhdgm.gov.tr” adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire