ÜDY-ODY Deneme Sınavı 04

Üst ve Orta Düzey Yöneticilik Mesleki Yeterlilik Deneme Sınavları

ÜDY / ODY Online Test

 1. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde RO-LA (tren) hattı kullanılmaktadır?
  Konusu: Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
 2. Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyetlerden sayılmaz?
  Konusu: Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
 3. Alternatiflerden hangisi seçilirse seçilsin katlanılacak olan, alınacak kararlardan etkilenmeyen, bu nedenle karar alma sürecinde göz önünde bulundurulması gerekemeyen maliyetler hangileridir?
  Konusu: Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
 4. Uluslararası taşımalarda geçiş belgesinden muaf tutulacak taşıma hangisidir?
  Konusu: Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
 5. Aşağıdakilerden hangisi 3. ülke taşımasıdır?
  Konusu: Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
 6. Kâr payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
  Konusu: Finansal Yönetim
 7. işletmenin faaliyetlerinden doğan kârların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Finansal Yönetim
 8. FAS (Free Alongside Ship) ile DEQ (Delivered Ex Quay) arasındaki teslim şekli farklılığı hangisidir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 9. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 10. Aşağıda belirtilen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yürütülen konvansiyonlardan hangisine ülkemiz taraf değildir?
  Konusu: Uluslararası Konvansiyonlar
 11. Aşağıda belirtilen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yürütülen konvansiyonlardan hangisine ülkemiz taraf değildir?
  Konusu: Uluslararası Konvansiyonlar
 12. Karayolu taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir?
  Konusu: Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
 13. Dar mükelleflerin vermek zorunda olduğu beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Vergi Kanunları ve Uygulamaları
 14. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?
  Konusu: Müşteri İlişkileri Yönetimi
 15. Yarı-römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?
  Konusu: Teknik Standartlar
 16. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
  Konusu: Trafik Güvenliği
 17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Trafik Güvenliği
 18. Alevden etkilenen maddeler ve organik peroksitler ADR’ye göre hangi tehlike sınıfında yer alır?
  Konusu: AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
 19. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?
  Konusu: AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
 20. Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu:
 21. Aşağıdakilerden hangisi depo işlemlerinden değildir?
  Konusu: Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
 22. Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?
  Konusu: Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
 23. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?
  Konusu: İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
 24. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?
  Konusu: Pazarlama
 25. Özet beyan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 26. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?
  Konusu: KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
 27. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır?
  Konusu: Vergi Hukuku
 28. iş Kanunu’na göre, işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az kaç gün önce yapmak zorundadır?
  Konusu: İş Hukuku
 29. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?
  Konusu: Ticaret Hukuku
 30. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden birisi değildir?
  Konusu: Anayasa
 31. Bir kanun kendi metninde yürürlülük tarihini göstermemiş ise bu kanun yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?
  Konusu: Anayasa
 32. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, C2 ve L2 yetki belgesi sahiplerinin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu: Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
 33. G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?
  Konusu: Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
 34. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 35. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilirler?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 36. M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 37. Aşağıdakilerden hangisi özel hakların ilkelerinden birisidir?
  Konusu: Medeni Hukuk
 38. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?
  Konusu: Medeni Hukuk
 39. Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kanunen kabul edilen giderlerden değildir?
  Konusu: Vergi Kanunları ve Uygulamaları
 40. “TIR karnesi hamilinin eşya taşımasında kullandığı, yetki belgesinde yer alan ve onay belgesi ibraz edilen her bir öz mal aracı için …… adet, her bir sözleşmeli aracı için ise …. adet TIR karnesi kotası tahsis edilir.” TIR sözleşmesi uygulama esaslarına göre, yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  Konusu: TIR Mevzuatı
 41. TIR Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: TIR Mevzuatı
 42. Aşağıdakilerden hangisinin geçerliliği için yazılı şekil şartı zorunludur?
  Konusu: Ulusal Sözleşmeler
 43. CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir ?
  Konusu: CMR Sorumluluk Sigortaları
 44. “……………….” Bir malın uluslararası taşınması periyodunda göreceği zarar, ziyan, kayıp ve gecikmelerden gönderici-taşıyıcı ve alıcı arasındaki yükümlülükleri belirleyen bir konvansiyondur. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  Konusu: CMR Sözleşmesi
 45. CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?
  Konusu: MÜKERRER SORULAR
 46. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?
  Konusu: Sorumluluk Sigortaları
 47. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?
  Konusu: Sorumluluk Sigortaları
 48. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?
  Konusu: Yasal Sorumluluklar
 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Yasal Sorumluluklar
 50. M ve P türü  Yetki Belgesi Sahipleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire