ÜDY-ODY Deneme Sınavı 07

Üst ve Orta Düzey Yöneticilik Mesleki Yeterlilik Deneme Sınavları

ÜDY / ODY Online Test

 1. AETR kurallarına göre günlük 9 saat olan araç sürüş süresi bir haftada içerisinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir ?
  Konusu: AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
 2. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?
  Konusu: Ticaret Hukuku
 3. Aşağıdakilerden hangisi depo işlemlerinden değildir?
  Konusu: Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
 4. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?
  Konusu: Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
 5. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Pazarlama
 6. Kombine taşımacılık konşimentosu aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Ticari Belgeler
 7. işletmenin faaliyetlerinden doğan kârların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Finansal Yönetim
 8. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
 9. Aşağıdakilerden hangisi Türk Vergi Sisteminde yazılı muamele vergisi özelliği taşır?
  Konusu: Vergi Hukuku
 10. Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?
  Konusu: Yasal Sorumluluklar
 11. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?
  Konusu: Pazarlama
 12. iş Kanunu’na göre, işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az kaç gün önce yapmak zorundadır?
  Konusu: İş Hukuku
 13. Aşağıdakilerden hangisi gelir elde etmese de beyanname vermek zorundadır?
  Konusu: Vergi Kanunları ve Uygulamaları
 14. L2 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az kaç m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır?
  Konusu: Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
 15. Hangi taşıtlar Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapamazlar?
  Konusu: Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
 16. Cari hesap sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması kuralına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Konusu: Ulusal Sözleşmeler
 17. Aşağıdakilerden hangisinin geçerliliği için yazılı şekil şartı zorunludur?
  Konusu: Ulusal Sözleşmeler
 18. Aşağıda belirtilen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yürütülen konvansiyonlardan hangisine ülkemiz taraf değildir?
  Konusu: Uluslararası Konvansiyonlar
 19. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından biri değildir?
  Konusu: Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 20. Toplam Kalite Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?
  Konusu: Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 21. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?
  Konusu: Taşımacılık Politikaları
 22. Hangisi “Komple Konteyner Yüklemesi” ni ifade eder?
  Konusu: Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
 23. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre İpsala Sınır Kapısından çıkacak Almanya’ya yük taşıyan bir aracın izlenmesi gereken transit güzergah grubu aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
 24. Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “iklim risk” faktörlerinden birisi değildir?
  Konusu: Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
 25. İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 26. FAS (Free Alongside Ship) ile DEQ (Delivered Ex Quay) arasındaki teslim şekli farklılığı hangisidir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 27. Ayak ve bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu:
 28. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 29. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme şekillerinden birisi değildir?
  Konusu: Ticaret Hukuku
 30. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?
  Konusu: İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
 31. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?
  Konusu: Müşteri İlişkileri Yönetimi
 32. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 33. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?
  Konusu: KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
 34. M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 35. TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
  Konusu: TIR Mevzuatı
 36. CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir ?
  Konusu: CMR Sorumluluk Sigortaları
 37. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
  Konusu: Pazara Giriş Şartları
 38. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?
  Konusu: Anayasa
 39. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Trafik Güvenliği
 40. Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?
  Konusu: Ticaret Hukuku
 41. Aşağıda belirtilen makamlardan hangisi tüzük çıkarma yetkisine sahiptir?
  Konusu: Anayasa
 42. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi taşıma faaliyetlerinde genel kural değildir?
  Konusu: AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
 43. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilirler?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 44. İthalat ya da ihracat bilgilerine istinaden hazırlanan gümrük beyannamesinin, elektronik veri alış verişi (EDI) veya Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE ) sistemiyle onaylanmasına ne ad verilir ?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 45. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır ?
  Konusu: Pazarlama
 46. Müşteri İlişkileri Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisi değildir?
  Konusu: Müşteri İlişkileri Yönetimi
 47. Dar mükelleflerin vermek zorunda olduğu beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Vergi Kanunları ve Uygulamaları
 48. TIR Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: TIR Mevzuatı
 49. CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?
  Konusu: MÜKERRER SORULAR
 50. Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kanunen kabul edilen giderlerden değildir?
  Konusu: Vergi Kanunları ve Uygulamaları

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire