07 Ekim 2017 Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında İtiraz Edilecek Sorular

07 Ekim 2017 Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında İtiraz Edilecek Sorular

 2017 yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları 07.Ekim.2017 tarihinde yapıldı ve üst düzey bir uzmanlık sınavı olması, Gümrük Mevzuatının çok hızlı değişiyor olması nedeniyle sorularda iptal edilmesi veya birden fazla şıkkın doğru olarak kabul edilmesi gereken sorular olduğu tespit edilmiştir. Yatığım tespitler neticesinde açıklamalarım bu sene sınava girenlere yol göstermesi açısından aşağıda belirtilmiştir.

Bununla birlikte geçen sene ve bu sene yapılan sınavlarda özellikle Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına girenlere oldukça zor sorulaqr sorulmaya başlandığı gözlenmiştir. Geçen sene 50 civarında soruyu hem Yardımcı Karne Sınavında hem de A Karne sınavında soran MEB, bu sene de Yardımcı Karne sınavında bir çok sorunun ağırlık düzeyini gerçekten zor olarak belirlemiştir.

Hazırladığımız bu çalışmanın sınava katılan adaylara faydalı olmasını diliyoruz.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVI - “A” SORU KİTAPÇIĞINA GÖRE İTİRAZ EDİLEBİLECEK SORULAR VE GEREKÇELERİ

Soru 6: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre dahilde işleme izin hak sahibi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın aşağıdaki rejimlerden hangisine tabi tutulması halinde ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılmasını isteyemez?

 1. Transit rejimi

 2. Geçici ithalat rejimi

 3. Hariçte işleme rejimi

 4. Gümrük antrepo rejimi

Cevap Şıkkı: C

GEREKÇE : Bu soru Gümrük Kanunu Madde 121’ne istinaden hazırlanmaya çalışılan bir sorudur. Ancak sorunun en önemli ayağını oluşturan GK 121/1-b maddesindekidaha sonra yeniden ihraç edilmek üzere” ibaresi soruya eklenmediğinden soru anlamını tamamen yitirmektedir. Veya sorudaki diğer şıklarda vergilerin geri verilmesini isteyebilmesi için rejimlerin başına 121. maddenin birinci fıkrasının b bendi gibi “Daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere” yazılması gerekmektedir. Yazılmadığında sonradan başka bir rejime de tutulsa da veya herhangi bir başka işlem yapılmasa da vergilerin geri verilebildiğini düşündürmektedir ve bu doğru değildir. Bundan dolayı soru bu haldeyken tüm şıklar cevap için uygun olmaktadır ve sorunun 4 adet uygun cevabı bulunmaktadır.

Soru 10: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Hava ve deniz ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına gönderilen donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınır.

 2. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınır.

 3. Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları ve motorlarına muafiyet tanınır.

 4. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak hava taşıtları ve motorlarına muafiyet tanınır.

Cevap Şıkkı: D

GEREKÇE: Yanlış cevap şıkkının D olması uygundur ancak bu haliyle yeterli değildir. Zira 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 97. maddesinin üçüncü fıkrası “ikinci fıkra kapsamında muafiyet tanınacak hava taşıtlarının koltuk kapasitesinin yirmi ve üzeri olması gerekir” hükmüne amirdir. Bu nedenle soruya konu 2. Fıkra ile 3. Fıkranın birlikte değerlendirilerek Cevap şıklarından C’ “hava taşıtları” ibaresinden önce gelmek üzere “koltuk kapasitesi 20 ve üzeri olan” yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu şık bu haliyle koltuk kapasitesi 20’nin altında olan hava taşıtlarına muafiyet tanındığını düşündürmekte ve bu haliyle yanlış olmaktadır. Bu haliyle sorunun C şıkkı da yanlış olup, soruda C ve D şıkkı olmak üzere iki tane uygun cevabı bulunmaktadır.

Soru 32 I. İhracatta yerinde gümrükleme izni

II. Eksik belgeyle beyanda bulunma izni

III.Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR MED Fatura Beyanı düzenleyebilme izni

IV. İzinli gönderici yetkisi

V. İhracat beyannamelerine belge eklememe

 Yukarıda sayılan hak ve yetkilerden hangilerinden yalnız yetkilendirilmiş yükümlüler yararlanabilir?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve IV

D) I, IV ve V

 Cevap Şıkkı: B

GEREKÇE: Söz konusu soruda I, II, III, IV ve V adet olarak verilen bilgiden hangilerinin sorunun cevabı olduğu sorulmuş ancak yanıtların hiçbirinde III yer almamaktadır. Teknik olarak sorunun soruluş biçimde hata bulunmakıtadır. Ayrıca 15.08.2017 tarihine kadar fatura beyanı uygulamasından gerek YYS ler gerekse 7 seri nolu (Uluslararası Anlaşmalar) tebliğ çerçevesinde A ve B sınıfı onaylanmış kişilerden özel koşulları da taşıyan firmalar faydalanabiliyordu. Ancak 15.08.2017 tarihinden itibaren onaylanmış kişi tebliğinde sınıf uygulamasının kaldırıldığı dikkate alındığında söz konusu tebliğin de (7 seri nolu)  bu anlamda hükmünün kalmadığı ve bu nedenle de sorunun cevabının I, III ve IV olması gerektiği ve bunun da cevap şıkları arasında olmamasından dolayı sorunun iptal edilmesi.gerekmektedir.

Soru 39: Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No:4’ün 11’inci maddesinde kapsamlı teminatta indirim uygulamasının başvuru süreci aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

A firması : 31.07.2015 tarihinde düzenlenen bir adet sertifika sahibi

B firması : 500.000 TL, 300.000 TL ve 1.200.000TL referans tutarında 3 adet sertifika sahibi.

C firması : Başvurunun kayda alındığı tarih itibarıyla, son bir yıl içerisinde işlem gören beyanname sayısının % 1’ini aşan sayıda, Kanun’un 235’inci maddesi beşinci fıkrası uyarınca ceza uygulanmamıştır.

Diğer genel ve özel koşulların sağlandığı varsayımıyla, yukarıda kapsamlı teminat kullanımına ilişkin sınırlı olarak bilgilerine yer verilen firmalardan hangisinin 15.09.2017 tarihinde yaptığı % 50 tutarında indirimli kapsamlı teminat kullanma izni başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kabul edilir?

 1. Yalnız A firması

 2. Yalnız B firması

 3. A ve C firmaları

 4. A,B ve C firmaları

Cevap Şıkkı: C

GEREKÇE: Gümrük Genel Tebliği ( Transit Rejimi ) Seri No : 4 ün, 10/2 ve 10/3 maddeleri ile 11/2. Maddesi birlikte B firmasının 3 adet kapsamlı teminat tutarının birleştirilerek 2.000.000 TL olduğunun göz önüne alınması ve ortaya tek bir kapsamlı teminat tutarı çıkarılıp indirimli kapsamlı teminat kullanma izin başvurusu yapılması mümkün olmaktadır. Bu nedenle de doğru cevap D şıkkı olmaktadır.

Soru 54: Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Türkiye’de yerleşik kişilerin bölgeye ihraç etmiş oldukları nakdi sermayenin ve yatırımlardan elde edilen her türlü kazanç ve iratların, satış ve/veya tasfiye bedellerinin Türkiye’nin diğer kesimlerine transferi Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir.

B ) Nakdi ve aynı sermayenin ve yatırımlardan elde edilen her türlü kazanç ve iratların, satış ve/veya tasfiye bedellerinin yurtdışına ihracı serbesttir.

C ) Bölgede yatırımda bulunan Türkiye dışında yerleşik ve gerçek ve tüzel kişiler sermayelerinin nakdi kısmını döviz olarak getirirler.

D ) Bölgedeki faaliyetlerle ilgili olarak mal bedellerine ilişkin ödemeler dövizle yapılır.

Cevap Şıkkı: A

GEREKÇE: 11.05.2017 tarihli 30.063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/10051 sayılı “Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nın” 1 inci maddesi gereğince, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nde bulunan ‘’Bölgedeki faaliyetlerle ilgili olarak mal bedellerine ilişkin ödemeler dövizle yapılır ‘’ şeklindeki düzenleme kaldırılmıştır. Bu nedenle sınav sorusunun D şıkkı da uygun cevaplar arasında olmaktadır. Böylece bu sorunun iki ayrı doğru cevabı bulunmaktadır. Bu doğrultuda sorunun iptal edilmesi veya her iki cevabın da doğru olarak kabul edilmesi gerekmektedir. .

Soru 68:  Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No: 7’ye göre onaylanmış ihracatçı yetkisi alabilmek için aynı eşyanın bir önceki veya başvuru yılı içinde en az kaç adet EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmak gerekmektedir?

A) 50 B) 100 C) 150 D) 500

 Cevap Şıkkı: B

GEREKÇE: Bu sorunun doğru cevap şıkkının hem A şıkkı hem de B şıkkının kabul edilmesi gerekmektedir. Zira her ne kadar 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) kapsamında; şartlar arasında “1)  A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olmak; 2) Aynı eşyanın bir önceki veya başvuru yılı içinde en az 100 adet EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerekmektedir” denilmekte ise de ; Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte (07.10.2016 t. 29850 s.R.G.) belirtildiği gibi 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “A, B veya C sınıfı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.   

Ayrıca;  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 52/1. Maddesi en az 50 (elli) adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak ve 162/3. Maddesine İstinaden, Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemleri bu Tebliğlere göre sonuçlandırılır hükmüne amirdir. İlaveten; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 52/1. Maddesi en az 50 (elli) adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olmak denilmektedir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde doğru cevap şıkkının hem A şıkkı hem de B şıkkının kabul edilmesi ve değerlendirmenin buna göre yapılması yerinde olacaktır.

 

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI - “A” SORU KİTAPÇIĞINA GÖRE İTİRAZ EDİLEBİLECEK SORULAR VE GEREKÇELERİ

Soru 16: I Dünya Barış Günü – 1 Eylül ; II Çocuk Hakları Günü – 24 Eylül ;III İnsan Hakları Günü – 10 Aralık

Yukarıda verilen insan haklarıyla ilgili özel gün ve tarih eşleştirmelerinin hangileri doğrudur ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I , II ve III

Cevap Şıkkı: C

GEREKÇE: Bu sorunun doğru cevap şıkkı bulunmamaktadır. Zira Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü, her yıl 1 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayramdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her Eylül’ün üçüncü salı gününü “Uluslararası Barış Günü” ilan etti ancak yıllar sonra Genel Kurul’un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edilmiş olup belirtilmediğinden soru cevap şıkları hatalıdır ve iptalini gerektirir.

Soru 51: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre ihracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı düzenleme izinlerinden birine sahip bir firma için aşağıdaki unvanlardan hangisi kullanılabilir?

a)Onaylanmış kişi

b)Onaylanmış ihracatçı

c)Yetkilendirilmiş yükümlü

d)Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

Cevap Şıkkı: B

GEREKÇE: Soru cevaplarında B ve C şıklarının sorunun doğru cevabı olduğu gözükmektedir. Unvan olarak İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı düzenleme izinlerinden birine sahip bir firma Onaylanmış İhracatçı ünvanının yanı sıra en temelinde Yetkilendirilmiş Yükümlü ünvanına sahip bir firmadır. Bu nedenle bu soruda her 2 şıkkın doğru olarak değerlendirilmesi gerektirir.

Soru 62.  Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) Seri No: 1’e göre “nihai kullanım izninde değişiklik ve iptal” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)     Değişiklik işlemi izni veren gümrük idaresinin haberdar edilmesi şartıyla herhangi bir gümrük idaresi tarafından Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılır.
B)     Gümrük idarelerince iznin verilmesinde göz önünde bulundurulan şartlardan birinde veya birkaçında değişiklik olduğunda izin belgesin- de değişiklik yapılabilir.
C)     İptal işlemi izni veren gümrük idaresinin haberdar edilmesi şartıyla herhangi bir gümrük idaresi tarafından Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılır.
D)     İznin iptali durumunda, nihai kullanıma tahsis edilmemiş eşya ile ilgili ithalat vergileri ilgili mevzuat uyarınca tahsil edilir.
 
Cevap Şıkkı: B

GEREKÇE: Bu soruda “D” şıkkının da doğru olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira D şıkkı hazırlandığında ilgili tebliğin 7. Maddesinin 2. Bendindeki gümrük vergileri ibaresinin ithalat vergileri olarak değiştirildiği ve bu sebeple yanlış olarak değerlendirildiği görülmektedir. Ancak “Gümrük Vergileri” deyimi yerine “İthalat Vergileri” deyimi kullanılmış olması ilgili şıkkı yanlış duruma getirmemektedir. Gümrük Kanunu’nun 3/8a maddesi Gümrük Vergileri deyimini düzenlemekte olup  ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade etmektedir. Tüm bu nedenlerle “B” ve “D” şıklarının ikisinin de doğru kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire