Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Tasarısı Yayınlanmıştır!

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Tasarısı Yayınlanmıştır!

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 06.08.2013 tarihinde "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliğini" kaamu kurum ve kuruluşların görüşüne sunmak için tasarı olarak yayınlamıştır. Buna göre;

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile düzenlemeler Türkiye'de de  tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan, araç ve paket üretenleri de yakından ilgilendirmektedir. ADR Sözleşmesi tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, etiketleyen ve elleçleyen firmalara da bir çok sorumluluğu yerine getirmesini belirtmektedir. Bu sorumlulukların en önemlilerinden bir tanesi olan ve ADR Sözleşmesi bölüm 1.8.3 hükmüne göre;

“Her işletme, tehlikeli malların karayolları ile taşınması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi, doldurma ve boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atayacaktır”.

Tasarıda tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) bulundurması gereken işletmeler,  TMGD istihdamının nasıl olacağı, TMDG belgesinin nasıl alınacağı ve kullanılacağı ADR ye taraf ülkelerden alınan DGSA sertifikalarının Türkiye' de ki değişiminin nasıl olacağı, TMGD' nin görev ve yükümlülükleri, TMGD istihdam eden işletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri, TMGD sertifikasının eğitimlerini verebilecek kuruluşlar, eğitim ve sınav detayları, TMGD Eğiticisinin hangi şartları sağlaması gerektiği ve idari para cezalarına ilişkin detaylara yer verilmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği aşağıda yayınlanmıştır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

            Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleritaşıyan,  paketleyen (ambalajlayan), yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin yaptıkları işlemleri,  insan sağlığı, diğer canlı varlıklar ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, yapmaları için işletmecilere yardımcı olmak için istihdam edilecek veya hizmet alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının niteliklerini, eğitimlerini ve belgelendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1)Bu Tebliğ,

            a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran,  boşaltanve taşımacılık işiyle iştigal eden işletmecilerive bu işletmeler tarafından istihdam edilecekveya danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları’nı,

            b) Kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan kamu kurum ve kuruluşlarını,

c) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’larına yönelik eğitim verecek Eğitim kuruluşları ile sınav yapacak kurum/kuruluşlarını,

            kapsar.

(2) Bu Tebliğ,

a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemler ile bu Tebliğ kapsamındaki diğer işlemleri,

c) ADR/RID Bölüm 1.1.3.6 (1.1.3.6.3 deki tabloda taşıma kategorisi 0 olan ve Sınıf 7 radyoaktif madde taşımacılığı hariç), 1.7.1.4, 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan taşımaları,

ç) Esas ve tali görevleri tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi, boşaltılması vb. olmayan, fakat bu faaliyetler ile nadiren iştigal eden işletmecileri,

d) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG istasyonlarını,

            kapsamaz.

            Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Tebliğ,

a) 01/11/2011 tarihli ve 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 9/07/2003 tarihli ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,11/07/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 03/09/2004 tarih ve 25572 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girenKarayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği ve 31/03/2007 tarih ve 26479 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,

            b)30/11/2005 tarihli ve 5434 Sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) ve 01/06/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınmasına İlişkin Kurallar (COTİF’in C Ana Ek’iRID) kapsamındaki düzenlemelere paralel olarak,

            hazırlanmıştır.           

            Tanımlar

            MADDE4-  (1)Bu tebliğde geçen;

            a)ADR:Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

            b)Bakanlık:Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

            c)RID:TehlikeliMalların Demiryolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Kuralları,

  ç)İşletmeci:Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

   d)Tehlikeli maddeler: ADR/RID Ek A Bölüm 3.2’deki tehlikeli malların listelendiği Tablo A’da  yer alan maddeleri,

e)Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD): İfa edeceği görevler ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen, Bakanlık tarafından “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası” düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

            f)Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi her hangi bir ülkeden alınmış güvenlik danışmanı belgesinin Bakanlığa ibraz edilmesine müteakip düzenlenen belgeyi,

            g) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belgeyi,

            ğ) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi (TMGDE): TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğiticileri,

            h) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Sertifikası (TMGDES): TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere,Bakanlık tarafından düzenlenen sertifikayı,

            ı)Yönetmelik:31/03/2007tarih ve 26479 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği,

            ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi İle İlgili Esaslar

            Yetki belgesi alma zorunluluğu

            MADDE 5-(1)TMGDeğitimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin, Bakanlıktan TMGDEYB almaları zorunludur.

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesialma şartları ve gerekli belgeler

            MADDE6- (1) Bakanlıktan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler, aşağıdaki şartları sağlamaları ve bu belgeleri ibraz etmeleri halinde kendilerine TMGDEYBdüzenlenir.

a)      Başvuru dilekçesi,

b)      b)Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin fotokopisi,

        c) Bakanlıkça belirlenen ücretin Bakanlık hesabına ödendiğini gösteren tahsilât makbuzu,

ç) Bu Tebliğ kapsamında belirlenecek müfredat programına uygun eğitim verebilecek en az 1 eğitici ile yapılmış sözleşmeye ilişkin belgeler,

d) Sözleşme yapılan eğiticiye ait Bakanlıkça düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesine sahipeğitim kuruluşunun nitelikleri

         MADDE 7-(1)Eğitim kuruluşlarında, eğitim için gerekli olan ve aşağıda belirtilen eğitim materyalleri ile araç ve gereçler,  eğitim ve öğretim sırasında bulundurulması zorunludur.

a) Her sınıfta kurulu ve çalışır halde bilgisayar bağlantılı projeksiyon cihazına,

b) Her katılımcıya vermek üzere 1’er takım, güncel uluslararası anlaşma veya sözleşme (ADR/RID) dokümanlara,

          c) Araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketlerine,

         ç) Trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanlara,

d) En az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalaj örneklerine,

e) ADR Bölüm 8.1.5’e uygun kişisel korunma teçhizatlarına,

f) EN 12195-1 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağlamada kullanılan  (germe kayışı, zincir, takoz, euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ped gibi) teçhizatlar veekipmanlarına,

g) Uygulamalı eğitim aracı olarak;  araç üzerinde yükleme güvenliği ve hareket kontrolü uygulamasını yapmaya elverişli bir adet en az 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ADR teçhizatlı kapalı veya örtülü kasalı araç ile tank eğitimi için ise ADR Uygunluk Belgesine sahip veya ADR tip onaylı tanker veya çekici ile römork/yarı römorka,

ğ) 6 kg’lık ABC tozlu ve TSE belgeli/onaylı yangın söndürme tüpü, yangın tavası, gaz maskesi, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıta,

h)Uygulamalı eğitim teçhizatı olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 veya ABC tozlu 6 Kg’lık TSE belgeli/onaylı yangın tüpü, tutuşturma çakmağı ve çubuğu,  yük güvenliği ve araç tanımlama donanımları ile şoför koruyucu donanım malzemelerine,

sahip olmak.  

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesininverilmesi ve suç duyurusu

            MADDE 8 -(1)TMGDEYB almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu Tebliğin 6ncı maddesinde belirtilen belgelerle Bakanlığa müracaat ederler.

            Bakanlıkça başvurunun mevzuata uygun olduğu tespit edilmesi halinde, en geç 60 gün içerisinde gerçek veya tüzel kişiler adına TMGDEYBdüzenlenir.

            Bakanlık tarafından yetki belgesi verildikten sonra, yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişilerin başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler veya verdikleri belgeler hakkında, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli inceleme ve araştırma yapılır.

            Bakanlıkça yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanların bu yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesinin kullanımı ve devredilemeyeceği

            MADDE 9- (1) TMGDEYB, adına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkası/başkaları tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.

            (2) Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kişiler veya tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim sonunda yeni sahip veya ortaklar, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde bu Tebliğ ile ön görülen şartları sağlamak zorundadır.

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi sahiplerinin yükümlülükleri

            MADDE 10- (1)TMGDEYB sahipleri;

           a)Yetki belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde faaliyete başlamak,

           b)Eğitim kurumlarındaki kursiyer devam çizelgeleri, eğitim dönemi içerisinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere kursiyerler tarafından imzalanacaktır.  Yoklama çizelgelerinde eğiticinin adı soyadı ve imzası da bulunacaktır. Devam çizelgelerini en az 1 yıl süreyle saklamak ve bu kayıtları istenildiğinde yetkililere ibraz etmekle,

           c) Eğitim kuruluşları adaylara ait bütün bilgi ve belgeleri 5 yıl süreyle saklamakla,

           ç) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

            d) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

            e) Eğitime ilişkin yazılı ve görsel malzemeleri hazır bulundurmakla,

            f) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde Bakanlığa bildirmekle,

            g) Bakanlığın denetim ve inceleme yapmakla görevli personeli tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,

yükümlüdür.

(2) TMGDEYB sahipleriayrıca, her eğitim döneminin başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin bildirimler ile kursiyerlere ait bilgiler,http://kamu.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden Bakanlığa bildirir.

a) Eğitim kuruluşları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders ekle/çıkar,  kursiyer ekle/çıkar ) eğitim döneminin başlama tarihinden en az 7 (yedi) takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz.

b) Eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali, ders/eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğitim programının başlama tarihinden önceki resmi iş gününde Bakanlığımız evrak kaydına girmiş olması gerekir.

c) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime katılan kursiyerlere eğitim merkezi tarafından sınav yapılır ve 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. 70 puanın altındakiler başarısız kabul edilir ve bu kişilerle birlikte devamsızlıktan kalan kursiyerler, kuruluşlar tarafındanhttp://kamu.turkiye.gov.tr  üzerinden Bakanlığa bildirilir.

ç) Eğitim kuruluşları tarafından, eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara,sınav sonuçlarının Bakanlık onayını müteakiben http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir.

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesinin süresi ve faaliyetin durdurulması

            MADDE 11-(1)TMGDEYB 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler belgenin geçerlilik süresince bu Tebliğ’de yer alan şartları muhafaza etmek zorundadırlar. Bu şartları sağlayamayanlar ile bu Tebliğin 10 uncu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre  Bakanlık tarafından TMGDEYB’nin düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde faaliyete başlamayan eğitim kuruluşlarının faaliyetleri durdurulur ve belgeleri iptal edilir.

            (2) Bu şekilde faaliyeti durdurulan eğitim kuruluşları, eğitimini tamamlamamış katılımcıların eğitim ücretlerini iade etmek zorundadırlar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesininyenilemenin şartları

            MADDE 12- (1) TMGDEYB’ninyenilenmesi için;

            a) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat ederler. Müracaatları ve şartları bu Tebliğe uygun olanların yetki belgeleri, belge yenileme ücreti alınarak eski belgelerinin bitim tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir.

            b) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonra 60 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde, şartları bu Tebliğe uygun olanların yetki belgeleri, tam yetki belgesi ücreti alınarak eski belgelerinin bitim tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir.

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesineilişkin diğer hükümler

            MADDE 13-(1) TMGDEYB sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.

            (2) Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu doksan gün içerisinde Bakanlığa bildirmek suretiyle, isterlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetini ölüm tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle devam ettirebilirler.

            (3)TMGDEYB sahibinin kanuni mirasçıları, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, durumlarını bu Tebliğde belirtilen şartlara bir yıllık süre içerisinde uygun hale getirmek zorundadırlar. Bir yıllık süre içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluklar kanuni mirasçılar tarafından üstlenilmiş sayılır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesininiptali

MADDE 14- (1) Yetki belgesi sahipleri bu Tebliğ’de belirlenen yetki belgesine sahip olma şartlarını kaybetmesi halinde yetki belgeleri iptal hükümlerine tabidir.

(2) Bu Tebliğ ile getirilen şartları kaybedenler, altmış gün içerisinde kaybedilen şartları sağlamazlar ise yetki belgeleri iptal edilir. 

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi ücreti

            MADDE15- (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen TMGDEYB ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla,  16.929 (onaltıbindokuzyüzyirmidokuz) TL’dir. TMGDEYB yenileme ücreti ise belge ücretinin %5’i olarak alınır. 

 (2) TMGDEYB ücreti,  her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.      

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Eğitimi, Yetkilendirilmesi, Yükümlülükler ve Yaptırımlar

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olma şartları

 MADDE 16–(1) TMGD olabilmek için kişilerin;

a)Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,

            b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça) asgari 50 düzeyinde puan almak veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

c) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamaları ve ticari alanda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olması,

gerekir.

(2)Yukarıda sayılan şartları sağlayan güvenlik danışmanı adayları, TMGDEYB sahip eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi almaları,

şarttır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi 

MADDE 17- (1)TMGD eğitimleri, TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşları tarafından yapılır.

(2) Eğitimde temel amaç; tehlikeli madde güvenlik danışmanı adaylarına, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat,  taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ile AB müktesebatına uygun düzenlemeleri içeren müfredatın,  TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen TMGDE’leri tarafından eğitim vermektir.

(3) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanıeğitimi minimum 70 (yetmiş) ders saati olarak uygulanır.

(4) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 (yirmi) kursiyerin bulunması zorunludur.  Eğitimlerde her bir dersin süresi 50 dakika,  günlük ders programı 3 saatten az, 7 ders saatinden fazla olamaz.

(5) Eğitimde devam zorunludur.

            (6) Düzenlenecek eğitimlerin müfredatı aşağıda yer alan asgari ders konularını içermelidir:          a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler hakkında bilgilendirme,

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli malların yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri),

c) Genel ambalajlama hükümleri, tanklar ve tank-konteyner hükümleri (tip, kod,etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testleri),

ç) İşaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu plaka işaretlemesi (ambalajlarınişaretlenip etiketlenmesi, levhaların ve turuncu plakaların yerleştirilmesi vekaldırılması),

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler,

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halindetaşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma),

f) Yolcuların taşınması,

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler,

ğ)Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması,

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri,

ı)Elleçleme ve istifleme (yükleme ve boşaltma-doldurma oranları, istifleme veayırma),

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma,

j) Personel mesleki eğitimi,

k) Araç belgeleri, (taşıma belgeleri, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücüeğitim sertifikası, eğer varsa özel iznin fotokopisi ve diğer belgeler),

l) Yazılı talimatlar (talimatların ve personel koruma teçhizatlarının tarifi),

m) Denetim gereklilikleri (park etme),

n) Trafik mevzuatı ve kısıtlamalar,

o) Tahliye işlemleri veya kirleticilerin kazara sızıntıları,

ö) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

            p) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili güvenlik planlarının hazırlanması,

r) Tehlikeli maddeler nedeniyle oluşan bir kazanın,  ana kaza nedenlerinin önem çeşitleri hakkında bilgilendirme ve bu kazaların raporlanması,

s) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavlarıyla İlgili Esaslar

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sınavının ilanı

            MADDE 18- (1)Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce Genel Müdürlüğün internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

Sınav dönemleri

            MADDE 19- (1) Sınavlar, Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum/kuruluş tarafından yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yetkilendirilecek sınav kurumu, eğitim sağlayıcı olamaz.

 (3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

          (4) Sınavın başka bir kurum/kuruluşa yaptırılması halinde Bakanlığın onayı alınmak suretiyle belirlenen sınav ücreti, sınava katılacak adaylar tarafından doğrudan söz konusu kurum/kuruluşun hesabına yatırılır.          

            Sınava giriş şartları

            MADDE20-(1)Sınavlara katılabilmek için;

           a) T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,

           b) T.C. vatandaşları için öğrenim durumunu gösterir belgenin noter onaylı sureti, yabancılar için ise öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,

          c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça) asgari 50 düzeyinde puan almak veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge,

ç) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi,

           d) Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.

(2)Yabancı uyrukluların tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girebilmeleri için TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşunda eğitime katılarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi almaları şarttır.

            Sınava ilişkin genel şartlar

            MADDE 21- (1) TMGD sınavı,  ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır. Bakanlık gerek görmesi halinde yazılı sınava ilaveten sözlü sınav da yapabilir.

           (2) Sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gereklidir.

           (3) Bakanlık,  sınava ilişkin ilave esasları/şartları belirleme hakkını saklı tutar.       

           (4) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin, ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça’da olabilir. Ancak sınav Türkçe olarak yapılır.

            (5) Yazılı sınav,test veya açık uçlu sorular ile bir vaka çalışmasından oluşur.

            (6) Yazılı sınav bu Tebliğin 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası kapsamında yapılacaktır.

Sınav sonuçlarının ilanı

            MADDE22-(1) Sınav sonuçları, Bakanlıkça sınavı takip eden 30 gün içerisinde internet üzerinde ilan edilir.Bu ilan ve ilan tarihi esas alınarak ilgili eğitim kuruluşları sınav sonuçlarını sınavı takip eden 2 gün içinde yazılı olarak kendi eğitim merkezlerinde en az 15 gün süreyle ilan etmek zorundadırlar.

Sınav sonuçlarına itiraz

            MADDE 23- (1) Sınav sonuçlarıyla ilgili itirazların, eğitim merkezlerindeki yazılı ilanın başlangıcını takip eden 15 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak yapılması gerekir. İtirazlar, Bakanlık tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren 10 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır ve durum bir tutanakla tespit edilip itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

Sınavlarda başarısız olanların durumu

            MADDE 24- (1) TMGD sınavlarında başarısız olan adaylar, takip eden sınav döneminden itibaren eğitim programına devam etmeksizin 3 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar, belge almak istemeleri halinde TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.

           (2) Başarısız olan adaylar girecekleri her sınav için sınav ücreti ödemeleri gerekir.

            (3) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez. Bu kişilerin sınav hakları kullanılmış sayılmaz. 

            Evrakların saklanması

            MADDE 25 - (1) Sınav kurumu katılımcılara ait başvuru belgeleri ile sınav kâğıtlarını 5 (beş) yıl süre ile saklar ve bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikasının düzenlenmesi

          MADDE 26- (1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adaylarına, Bakanlık tarafından EK-1’deki formata uygun 5 yıl süreli olarak TMGDSdüzenlenir.

(2) ADR’ye taraf olan her hangi bir ülkenin yetkili idaresinden alınmış TMGDE’yesahip olan kişiler, bu alanda Türkiye’de çalışmak istemeleri halinde;başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini Bakanlığa ibraz etmeleri gerekir. Bakanlık söz konusu kişiler ve ibraz edecekleri belgeler hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirmenin akabinde müracaatı uygun bulunanlara mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar bu Tebliğin 27 ncimaddesinde belirtilen ücret mukabilinde TMGDS düzenler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifika ücreti

MADDE 27-(1) TMGDS ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, 500 (beşyüz) TL’dir.

(2) TMGDS yenileme ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, 100 (yüz) TL’dir.

(3) TMGDS zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, belgeücretinin %50 si alınır.

           (4)Yukarıda belirtilen ücretler, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Tehlikeli Madde Güvenlik DanışmanıSertifikası yenileme sınavı

            MADDE 28-(1)TMGD Sertifikası sahipleri sertifikalarının son yılında yenilemek için bu Tebliğin 21 inci maddesindeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmelidirler.

            (2) TMGD,sertifikasındaki süresi bitmeden Bakanlığın yaptığı sınava girip başarılı olan kişilere, sertifikasının bitim tarihinden itibaren mevcut sertifikalarının süresi 5 yıl süreyle temdit edilir.

 (3) TMGDsüresi geçmiş bir sertifikayla faaliyette bulunamaz. Söz konusu kişilerin geçersiz sertifikayla faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde, bu kişilerin Bakanlığı yapacağı sınavlara 2 yıl süreyle girmelerine müsaade edilmez.

          (4)TMGD sertifikasını yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Bu sınavlardan başarısız olmaları ve sertifika süresinin dolması halinde bu kişilerin yeniden TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarından eğitim almaları gerekir.

(5) TMGD, sertifikasını yenileme için tehlikeli madde güvenlik danışmanı adaylarının girmiş olduğu sınavlara girerler. Bakanlıkça ayrıca bir sertifika yenileme sınavı yapılmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev ve Yükümlülükleri

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanınıngörev ve yükümlülükleri

            MADDE 29-(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dâhilinde en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak,  en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

            (2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman aşağıdaki başlıca görevleri yapar:

a) Tehlikeli malların ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususundaki zorunluluklara uyulduğunu izlenmek.

b) Tehlikeli malların ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) Tehlikeli malların taşınması ile ilgili işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine veya Bakanlığa yıllık raporu mali yılın dolmasından sonraki ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edilmesi halinde ilgili kamu kurumuna ibraz etmek.Söz konusu yıllık raporaşağıda belirtilen asgari hususları içermelidir:

1.      Tehlikelimaddelerintehlikesınıfıözellikleri

2.      Tehlikelimaddenintoplammiktarlarınagörekatagorizeedilmesi:

a)      5 Tonakadar

b)      > 5 Ton ile 50 Ton arası

c)      > 50 Ton ile 1000 Ton arası

d)     > 1000 Ton

3.      ADR/RIDBölüm 1.8.3.6’ya göreişletmedemeydanagelmişkazasayısıilekazatipinegöreraporlarıntutulmasıvebunlarınyıllıkraporailaveedilmesi.

4.      İşletmedekitehlikelimaddelerintaşımasındahangiulaşımtürününkullanıldığınınbelirtilmesi.

5.      ButehlikelimaddelerintaşınmasındaADR’dekimuafiyetkapsamındataşınıp, taşınmadığı, taşındıisemiktarlarıvesınıfı

6.      Güvenlikdanışmanının,işletmeiçingerekgördüğüilavegüvenlikdeğerlendirmesi.

ç) Taşınan tehlikeli maddelerintespitinin yapılması ve o maddeye göre ADR’dekizorunluluklar ile uygunlukprosedürlerini belirlemek.

d) Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin iştigal konusu olan tehlikeli maddelere ilişkin özelzorunlulukları dikkate alıp almadığını izlemek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f)Ulusal ve uluslararası mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarına göreve yönelik uygun eğitimvermek veya almalarını sağlamakve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumu için acil durumprosedürlerinibelirlemek ve çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak.

ğ)Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veyaboşaltılması sırasında kaydedilen ciddi kazalar, olaylar veya ciddi ihlallere ilişkin araştırma yapmak ve bu konuda rapor hazırlamak.

h) Kazaların, olayların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak.

ı) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olaraktehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartlarındikkate alınmasını sağlamak.

i) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların detaylandırılmış operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olduklarını teyit etmek.

j) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere  karşıdaha hazırlıklı  olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirmede dahil olmak üzere önlemler almak.

k)Taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının, taşımaaracında bulunmasını temin etmeye yönelik prosedürleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

l) Yükleme ve boşaltma ile ilgili gereklilikleri sağlayacak prosedürleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

m) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

n) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu belgeleri 5 yıl süreyle saklamak vetalep edilmesi halinde ilgili kamu kurumuna ibraz etmek.

            o) Göreviileilgiliyapacağıdenetlemeleri, tarih, saatvedenetlenenkişi/kişilerisimbilgileriiledenetlenenişadımlarıileilgiliyazılıkayıttutmak.

ö) Faaliyetlerde, herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda yapılan işi tehlike giderilene kadar durdurmakla, tehlikenin giderildiği durumda da faaliyeti kendi onayı ile başlatmakla ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeciyeveya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

p) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak;  paketlenmesi ve etiketlenmesi,  yüklenmesi, turuncu plaka takılması, işaretlenmesine ilişkin yapılan iş ve işlemlerin denetlenmesi.

(3)TMGD söz konusu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın, kişileri, mülkü veya çevreyi etkilemesi veya bunlara zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya Bakanlığa bir kaza raporu vermelidir. Bu rapor uluslararası ya da ulusal mevzuat kapsamında talep edilmesi halinde işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

(4) TMGD en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanınuyarılması vesertifikasının iptali

            MADDE30– (1) Aşağıda yer alan durumlardaTMGD;

 a) TMGD sınav başvurusunda, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi hâlinde,

b) Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetimlerde, TMGD’ninbu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde,

c) Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge verdiği tespit edilmesi hâlinde,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığı güvenliğini olumsuz etkileyecek veya emniyetli olmasına mani olacak tarzda eksik veya hilaf-i vaki belge düzenlediklerinin tespit edilmesi hâlinde,

yazılı olarak uyarılır ve ayrıca idari müeyyide uygulanır.

(2) Söz konusu uyarıların bir yıl içerisinde 3’den fazla tekerrürü etmesi halinde TMGDS iptal edilir. Bu durumda söz konusu kişi, sertifikasını 1 ay içerisinde Bakanlığa göndermek zorundadır.

(3) Sertifikası iptal edilen kişi, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına giremez. Bir yılın sonunda Bakanlığın açmış olduğu tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girip başarılı olan kişilere yeniden bu Tebliğ hükümlerine göre TMGDSdüzenlenir.

(4) Bu maddenin 3 üncü fıkrasındaki kişi, yeni TMGDS’yi aldıktan sonra yine bu maddenin 1 inci fıkrasındaki eylemleri tekrarlaması halinde bu sefer sertifikası süresiz olarak iptal edilir ve Bakanlığın açacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmesine müsaade edilmez.

ALTINCIBÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı EğiticisininSınavı veYetkilendirilmesi

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisisınav esasları

            MADDE 31-(1)TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında eğitici ihtiyacını karşılayabilmek için önceden Bakanlık internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) duyuru yapmak kaydıyla TMGDE sınavı yapar.

(2) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, bu Tebliğin 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrasındaki konular kapsamında yapılır. Sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Adayların bu sınavda başarılı olabilmeleri için en az 80 (seksen) puan almaları gerekmektedir.

(3) Söz konusu sınava girmek isteyen adaylar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edeceklerdir.

a)      Başvuru dilekçesi,

b)      T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi

c)      4 yıllık fakülte mezunu olduklarını gösterir noter onaylı öğrenim durum belgesi sureti,

ç)  TMGDS’ninnoter onaylı sureti,

d)     Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça) asgari 70 düzeyinde puan almak veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin noter onaylı sureti,

(4) Bu maddenin 3 üncü fıkrasına göre müracaat eden adaylar, Bakanlığın açmış olduğu tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi sınavına girerler.

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisinin yetkilendirilmesi

MADDE 32- (1)Bu Tebliğin 21 inci maddesine göre Bakanlıkça açılan sınavda başarılı olan adayların;

                 a)  Bu Tebliğin 33 üncü maddesinde belirtilen ücreti, Bakanlık hesabına ödediğine ilişkin         

                     makbuzun aslını,

b)      Yetkili Yangın Söndürme Eğitim Merkezlerinden alınmış uygulamalı yangın söndürme eğitimine katılım belgesinin noter onaylı suretini,

Bakanlığa ibraz etmeleri gerekmektedir.

(2) Bakanlık, yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayları,TMGDESdüzenleyerek yetkilendirir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı EğiticisiSertifikasıücreti

MADDE 33-(1) TMGDESücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, 500 (beşyüz) TL’dir.

            (2) TMGDES’ninzayi olması halinde yenileme bedeli olarak, belge bedelin %50 si alınır.

           (3)Yukarıda belirtilen ücretler, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 34- (1) TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik danışmanı adaylarına teorik ve pratik eğitim verecekTMGDE’leri:

a) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan eğitim müfredatına uygun eğitim vermekle,

b) Eğitimde, bu Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan eğitim dokümanı, materyali ve teçhizatını kullanmakla,

c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgeleri adı, soyadını yazıp imzalamakla,

d) Genel mesleki saygınlık ve etik kurallar çerçevesindeeğitim vermekle,

yükümlüdürler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanıİstihdam Eden İşletmecilerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

            Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanıistihdam eden işletmecilerin sorumlulukları ve yükümlülükleri

            MADDE35-(1)TMGD, bu Tebliğ’in 29 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirirken, etki altında bırakılamaz. Bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

      a) TMGDolarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle,

      b) TMGD olarak atanacak kişinin, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde verilen TMGDSsahip olduğunu kontrol etmekle,

      c)   TMGD’nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

      ç)   TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,

      d) TMGD’ninyükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermekle,

      e) TMGDtarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve sorulduğunda yetkili kişilere vermekle,

f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara, danışmanlar hakkında bilgi vermekle,

g) TMGD’yeait bilgiler, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirilmelidir. Yazılı bildirim, çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

ğ) İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımının yazılı olarak belirlemekle,

yükümlüdürler.

            (2)Bir işletmede, TMGD görevlerini yerine getirebilecek yeteneğe sahip bir işletme sahibi veya işletmede başka görevlere sahip biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de olabilir.

            (3)Bakanlık, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumlar dikkate alarak, gerektiğinde işletmecilerin istihdam etmesi gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.

(4)İşletmeler, ADR/RID’ninBölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını Bakanlığın talebi üzerine sunmak zorundadır.

(5) Bakanlık, gerekli gördüğünde TMGD’nindeğiştirilmesini işletmelerden talep edebilir. 

SEKİZİNCİBÖLÜM

Cezai Hükümler

İdari para cezaları

MADDE 36- (1)Bu Tebliğ’in10uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 17 nci maddenin 2,3,4 ve 5 inci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket edenTMGDEYB sahiplerine, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre, her bir bendi için yüz Türk Lirası (100 TL) idari para cezası uygulanır.

(2) Bu Tebliğ’in29 uncumaddesinin 2ncifıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre her bir bent için yüz Türk Lirası (100 TL) idari para cezası uygulanır.

(3) Bu Tebliğ’in29 uncumaddesinin 3 ve 4 üncü fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre her bir fıkra için beşyüz Türk Lirası (500 TL) idari para cezası uygulanır.

(4) Bu Tebliğ’in 30 uncumaddesinin 1 nci fıkrasının (a), (c)ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre her bir bent için bin Türk Lirası (1000 TL) idari para cezası uygulanır.

(5) Bu Tebliğ’in 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket edenTMGDE’ye, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre her bir bent için ikiyüz Türk Lirası (200 TL) idari para cezası uygulanır.

(6) Bu Tebliğ’in35 inci maddesinin1 incifıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmecilere, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre her bir bent için ikiyüzelli Türk Lirası (250 TL) idari para cezası uygulanır.

(7) Bu Tebliğ’in35 inci maddesinin4 üncüfıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmecilere,  655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre bin Türk Lirası (1000 TL) idari para cezası uygulanır.

(8) Yukarıda belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi

MADDE 37 – (1) 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) öngörülen ve bu Tebliğ’de belirtilen hususlara uymayanlar hakkında,

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire