Tehlikeli Madde Taşıyanların Limanlara Girişi İle İlgili Önemli Gelişme! IMDG Kod Eğitim Genelgesi Değişti!

Tehlikeli Madde Taşıyanların Limanlara Girişi İle İlgili Önemli Gelişme! IMDG Kod Eğitim Genelgesi Değişti!

IMDG

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü' nün kurulması ile birlikte bütün modlardaki tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili iş ve işlemlerde yetki ve sorumluluk bu Genel Müdürlüğe tevdi edilmişti. Haziran 2012 tarihinde göreve başlayan Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü hızm kesmeden tehlikeli yüklerin tüm modlarda taşınmasına ilişkin iyileştirmeleri ve düzenlemeleri yapmaya devam ediyor.

31.12.2011 tarihi itibariyle karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapan araçların sürücülerine yurtiçinde de SRC5 Mesleki Yeterlilik Belgesini bulundurması zorunlu olmuştu. Bu kapsamda Genel Müdürlük Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönergesi kapsamında eğitim merkezlerini yetkilendirmiş ve işbirlikçimiz ÜDY Akademi Eğitim Merkezide SRC5 eğitimleri vermek üzere yetkilendirilmiş yoğun bir şekilde de SRC5 eğitimlerini vermeye devam etmektedir.

Bununla birlikte Bakanlığın yeniden yapılandırılmasından önce, tehlikeli mal taşımacılığı yapan şoförlerin; “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” gereği almaları gereken eğitimlerle ilgili düzenlemeler Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından; “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod)” kapsamındaki eğitimlerle ilgili düzenlemeler ise Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından iki ayrı eğitim olarak yürütülmekteydi. Bu durumda tehlikeli madde taşıyan sürücüyü ADR kapsamında SRC5 belgesi ve IMDG Kod kapsamında limanlara giriş yapabilmesi için de IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Sertifikası almak zorunda bırakıyordu.
Eğitim Merkezimizin Genel Müdürlüğe sunduğu raporda SRC5 belgesi olan sürücüler ve firmalar adına aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.

Yukarıdaki hususlara ilişkin sektör kuruluşları ve firmalarda beyanlarda bulunmuş ve bu karışıklık Genel Müdürlük tarafından 27.03.2013 tarihinde yayınladığı 2013 / TMKTDGM-01/EĞİTİM sayılı genelge ile diğer modlarla birlikte bir bütünlük düşünülerek yenilenmiştir.

Buna göre;

Bakanlığın yeni yapılanmasında bütün modlardaki tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili iş ve işlemler bir Genel Müdürlük altında birleştirildiğinden ADR ve IMDG Kod gereği şoförlerin almaları gereken eğitimlerin ADR kapsamındaki SRC 5 Eğitimi Müfredatı altında birleştirilerek tek bir eğitim olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylelikle; denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin, liman tesislerinden kara tesislerine veya kara tesislerinden liman tesislerine taşınması işlemini gerçekleştirecek olan karayolu taşıt  sürücülerinin liman tesislerine girebilmeleri için; geçerli ve yapılan taşımaya uygun SRC 5 Belgesine veya IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri Katılım Sertifikasına sahip olması yeterli olacaktır.

İlgili Genelgeye aşağıdadır.

Sayı   :79462207/315

Tarih: 27 Mart 2013

Konu :IMDG Kod Eğitimleri

GENELGE (2013 / TMKTDGM-01/EĞİTİM)

İlgi: Denizcilik Müsteşarlığının 2011/49 Sayılı Genelgesi


Bakanlığımızın yeniden yapılandırılmasını düzenleyen 01/11/2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 655 Sayılı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü kurulmuş olup bütün modlardaki tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili iş ve işlemlerde yetki ve sorumluluk bu Genel Müdürlüğe tevdi edilmiştir.
Bilindiği üzere, Bakanlığımızın yeniden yapılandırılmasından önce, tehlikeli mal taşımacılığı yapan şoförlerin; “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” gereği almaları gereken eğitimlerle ilgili düzenlemeler Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından; “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod)” kapsamındaki eğitimlerle ilgili düzenlemeler ise Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından iki ayrı eğitim olarak yürütülmekteydi.
Bakanlığımızın yeni yapılanmasında bütün modlardaki tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili iş ve işlemler bir Genel Müdürlük altında birleştirildiğinden ADR ve IMDG Kod gereği şoförlerin almaları gereken eğitimlerin ADR kapsamındaki SRC 5 Eğitimi Müfredatı altında birleştirilerek tek bir eğitim olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre;
(1) Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ilk olarak 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha sonra 11 Şubat 2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile revize edilmiştir. Söz konusu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yükler kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili hususları düzenlemektedir.
Anılan Yönetmelik ve taraf olduğumuz 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin almaları gereken eğitimler aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

a-Genel Farkındalık Eğitimi: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.

b-Göreve Yönelik Eğitim: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi personeli ile bu Genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek personelin Genel Farkındalık Eğitimine ilave olarak kendi görev alanlarıyla ilgili almaları gereken eğitimlerdir.
Göreve Yönelik Eğitimleri alması gerekenler ve eğitim kapsamını gösteren tablo Ek’te, sunulmuştur.   

Genel Farkındalık Eğitimlerinin tamamlanmasını takip eden iki yıl içinde farklı alanlarla ilgili Göreve Yönelik Eğitimlere katılım sağlanabilir. Göreve Yönelik Eğitimler sonucu düzenlenecek sertifikalarda görev alanı yazılması zorunludur.


IMDG Kod kapsamındaki işlerle ilgili göreve yeni başlayan personelin işe girişinden sonra en geç 3 ay içinde bu eğitimleri almaları zorunludur.

c-Yenileme Eğitimi: Bu Genelge kapsamında belirtilen görevlerde bulunan personelin Genel Farkındalık Eğitimi ve Göreve Yönelik Eğitimlerin yanı sıra iki yılda bir almaları gereken eğitimlerdir.
Yenileme Eğitimleri, Göreve Yönelik Eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez.

(2) Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin, liman tesislerinden kara tesislerine veya kara tesislerinden liman tesislerine taşınması işlemini gerçekleştirecek olan karayolu taşıt  sürücülerinin liman tesislerine girebilmeleri için; geçerli ve yapılan taşımaya uygun SRC 5 Belgesine veya IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri Katılım Sertifikasına sahip olması yeterli olacaktır.

(3) İlgi Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) Bu Genelge 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 10, 28 ve 34 üncü maddeleri ve Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde uygun görülmüştür.

EK:
Göreve Yönelik Eğitimler Tablosu

DAĞITIM:
Bakanlık Bölge Müdürlükleri
Liman Başkanlıkları
Yetkilendirilmiş Eğitim Kuruluşları
İlgili Sektör Kuruluşları

Görevler / Görevliler IMDG Kod Bölüm S
O
L
A
S

B
ö

m

II
-
2
/
19
L
i
m
a
n
i
ç

m
e
v
z
u
a
U
l
u
s
a
l

t
a
ş
ı
m
a
c
ı
l
ı
k

m
e
v
z
u
a
t
ı
E
m
n
i
y
e
t
l
i
K
o
n
t
e
y
n
e
r

i
ç
i
n

U
l
u
s
l
a
r
a
r
a
s
ı
S
ö
z
l
e
ş
m
e


C
S
C

Y
ü
k
t
a
ş
ı
m
a

b
i
r
i
m
l
e
r
i

C
T
U

y
ü
k
l
e
m
e

r
e
h
b
e
r
i
A
c
i
l

M
ü
d
a
h
a
l
e

U
s
u
l
l
e
r
i
İ
l
k

y
a
r
d
ı
m

ö
n
l
e
m
l
e
r
i
E
m
n
i
y
e
t
l
i

e
l
l
e
ç
l
e
m
e


u
s
u
l
l
e
r
i
1 2 2.0 3 4 5 6 61 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

1 Tehlikeli maddeleri sınıflandıranlar
ve uygun gönderi adını (Proper Shipping Name) tanımlayanlar
X X   X   X                   X X                
2 Tehlikeli maddeleri paketleyenler, X   X X X X X     X         X X X           X X X
3 Tehlikeli maddeleri işaretleyenler, etiketleyenler ve plakartlayanlar     X X   X                                      
4 Yük taşıma birimlerini yükleyenler ve boşaltanlar X   X X X X   X X X   X X X X           X X X X X
5 Tehlikeli maddeler için taşıma dokümanlarını hazırlayanlar X   X X   X                   X X           X X  
6 Tehlikeli maddeleri taşımaya arz edenler X X   X X X X   X X X X X X X X X   X X X X X X  
7 Tehlikeli maddeleri taşımak üzere kabul edenler X X   X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X  
8 Tehlikeli maddeleri taşıma sırasında elleçleyenler X   X X   X   X                     X X X   X X X
9 Tehlikeli maddelerin yükleme/istifleme planlarını hazırlayanlar X   X X X X     X X X X X X X X X X X       X    
10 Tehlikeli maddeleri gemilere yükleyenler ve gemilerden tahliye edenler X X   X   X                     X   X   X X X X X
11 Tehlikeli maddeleri taşıyanlar X   X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X
12 Tehlikeli maddelerin kurallara uygun olarak taşındığının kontrol, denetim ve surveyini yapanlar Göreve Yönelik Eğitim kapsamı, kontrol ve idari birimlerin ihtiyaçlarına uygun olarak IMDG Kod ile ilgili Genel Bilgilendirme ve ilgili yönergeler ve emniyet prosedürlerini içermelidir.
13 Yetkili makam tarafından, tehlikeli maddelerin taşınmasında herhangi bir şekilde yer aldığı değerlendirilen diğer kişiler Göreve Yönelik Eğitim kapsamı, IMDG Kod ile ilgili Genel Bilgilendirme ve yetkili makam tarafından tanımlanan diğer görevlere yönelik bilgileri içermelidir.

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire