Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girdi!

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girdi!

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından revize edilerek 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Denetimle görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara mensup personel tarafından, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimleri aşağıda yer alan kontrol listesine göre yapılacak, tespit edilen ihlallerde gerekli idari para cezaları uygulanmasına yönelik İdari Para Cezası Tutanakları düzenlenecektir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili İdari Para Cezaları ve diğer tüm cezaları kime verildiği, ne cezası olduğu, miktarı ve dayanağı şeklinde ayrıntılı olarak görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

http://www.tugem.com.tr/index.php?option=com_cezalar&task=view&grup=mevzuat&turu=3

Denetimlerde kullanılacak Kontrol Listesi ile ihlallerde uygulanacak İdari Para Cezaları : 

Sıra No Yönetmelik Maddesi Yönetmelik maddesinin hükmü Cezai madde için dayanak 2014 yılında uygulanacak ceza miktarları (TL)
1 5 - (4)
“Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur” hükmü kapsamında, Bakanlıkça veya ADR’ye taraf olan bir ülke İdaresi veya bu İdare tarafından yetkilendirilen bir kuruluş tarafından UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış ambalajların kullanılıp kullanılmadığı. (1)
 
655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendine istinaden; Gönderene - 1000
2 5 - (5)


“Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur” hükmü kapsamında;

1. Taşımaya konu tehlikeli madde tanker içinde taşınıyor ise, taşınan yüke uygun olarak araçta tehlike ikaz işareti ve turuncu plakanın bulunup, bulunmadığı,(2)

2. Taşımaya konu tehlikeli madde paketli (ambalajlı) olarak tenteli, kasalı veya kapalı kasalı araçlarda taşınıyor ise, taşınan yüke uygun olarak araçlarda tehlike ikaz levhası ve turuncu plakanın bulunup bulunmadığı,(3) 

3. Taşımaya konu tehlikeli madde araç içerisinde ambalajlı (paketli) olarak taşınıyor ise ambalaj üzerindeki tehlike ikaz etiketin bulunup bulunmadığı. (1) 
 

 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikincifıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendine istinaden;
 


Sürücüye - 100
Taşımacıya - 500
Gönderene -1000 
3 8 - (1)
9- (1)/b
“Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur” hükmü kapsamında, tehlikeli yük taşıyan araçların sürücülerinde geçerli SRC5 belgesinin bulunup bulunmadığı. (4)

 

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (l) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden; 
Sürücüye -207
 
4 14- (1)/i Tehlikeli madde taşıyan araçta “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC5) sahip sürücünün istihdam edilip edilmediği.
  

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden; 
Taşımacıya - 519
 
5 9- (1)/a “ADR Bölüm 5.4.1’de belirtildiği şekilde düzenlenen taşıma evrakı bulundurmak” hükmüne uygun olarak tehlikeli yük taşıyan araçta, taşıma evrakının bulunup bulunmadığı. (5)
 

655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendine istinaden; 
Gönderene - 500
 
6 9- (1)/ç ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, “taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat bulundurmak” hükmüne uygun olarak tehlike veya kaza durumunda araç mürettebatına yol gösterecek 3 bölümden oluşan talimatın tehlikeli madde taşıyan araçta bulunup bulunmadığı. (6) 
655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendine istinaden;
 
Sürücüye - 50
Taşımacıya - 250
Gönderene - 250


 
7 7 - (2)
9- (1)/e
“Taşıtlar için geçerli ADR Uygunluk Belgesi bulundurmak” hükmü kapsamında, 2014 model; tanker tipi araçlar ile patlayıcı madde taşıyan araçlarda geçerli “ADR Uygunluk Belgesinin” bulunup bulunmadığı. (7)
655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (e) bendine istinaden;
 
Taşımacıya - 1000
8 7 - (1)
9- (1)/f


“ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmak” hükmü kapsamında ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisinin araçta bulunup bulunmadığı. (Tehlikeli maddenin sınıfına göre özel izin alınacak kurumlar (8))

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 5 inci maddesinin beşinci paragrafına aykırı hareket edenlere, aynı Kanunun 26ncı maddesinin (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden;

655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendine istinaden; 


 


Taşımacıya - 519


Sürücüye - 50  
9 9- (1)/g Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi’nin tehlikeli madde taşıyan araçta bulunup bulunmadığı.
55 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendine istinaden;
Taşımacıya - 500


Sürücü: Tehlikeli madde yüklü aracı kullanan SRC 5 belgesine sahip şoför
Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden birine sahip olan gerçek veya tüzel kişi
Gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, alıcıyı belirleyen taşıma evrakında ismi bulunan gerçek veya tüzel kişi
Yönetmelik: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

Tanker içinde sadece bir sınıf tehlikeli madde taşınıyorsa;
- Her iki yanına ve arkasına ise taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfını gösteren tehlike ikaz levhaları takılır.
- Tankerin önüne ve arkasına yazılı turuncu plakalar takılır 

Tanker bölmelerinde birden fazla değişik cins veya sınıf tehlikeli madde taşınıyorsa;

- Tankerin arkasına tüm tehlike ikaz levhaları takılır.
- Her bir tankın yanlarına yazılı turuncu plakaları ile tehlike ikaz levhaları takılır
- Tankerin önüne ve arkasına yazısız turuncu plakalar takılır. 

Tank konteyner içinde sadece bir sınıf tehlikeli madde taşınıyorsa;
- Tank konteynerin dört tarafına taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfını gösteren tehlikeli ikaz levhaları takılır.
- Araca takılacak turuncu levha konusunda iki şekilde hareket edilebilir. Aracın yoktur.önüne ve arkasına yazılı turuncu plaka takılırsa tank konteynere takmaya gerek yoktur. Tank konteynerin her iki yanına yazılı turuncu plaka takılırsa aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plaka takılır.

Araç tehlikeli yük bulunan bir konteyneri taşıyorsa;
- Konteynerin dört tarafına tehlike ikaz levhaları takılır. 
- Araca ise yazısız turuncu plaka takılır.

Açıklamalar:
Temizlenmemiş/gazdan arındırılmamış boş tankerler ve tank konteynerler tehlike ikaz etiketlerini ve turuncu plakalarını çıkartamazlar. Bu etiket ve işaretler ancak tank temizlendikten sonra çıkartılabilir.

Paketli (Ambalaj) olarak tehlikeli madde taşınıyorsa;
-Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plakalar takılır.
- Araca tehlike ikaz levhası takılmaz.

Sınıf 1 (Patlayıcı Maddeler) ve Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler) kapsamında paketli (ambalajlı) olarak tehlikeli madde taşınıyorsa;
- Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plakalar takılır.
- Aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı yükün tehlike ikaz levhası takılır.

TAŞIMA EVRAKINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
1. UN-Numarası
2. Maddenin veya nesnenin resmi adı/tanımlaması 
3. Sınıflandırma Kodu (Örneğin 2,3,5.2,6.1, 9 vb. olabilir
4. Paketleme grubu (varsa) 
5. Tünel Kısıtlama Kodu 
6. Ambalajların sayısı ve tarifi
7. Tehlikeli maddenin toplam miktarı
8. Gönderenin bilgileri
9. Alıcının bilgileri 
10. İlave bilgiler/ İstisnalar/ Özel durum (varsa)

Örnek : Taşıma evrakında aşağıdaki gibi bilgiler yer alır: 

'' UN 1098,  ALİL ALKOL,  6.1,    I,   (C/D)   …… ''
      1               2             3      4       5

Açıklama: 

1. UN 1098 :
UN-Numarası
2. ALİL ALKOL : Maddenin veya nesnenin resmi adı/tanımlaması
3. 6.1 : Sınıflandırma Kodu
4. I : Paketleme Grubu
5. (C/D) : Tünel Kısıtlama Kodu 

YAZILI TALİMAT

Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket edeceğiyle ilgili hazırlanan yazılı talimat 3 bölümden oluşur ve asgari aşağıdaki bilgileri içerir.

Bölüm 1 
Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya tehlike anında araç ekibi, güvenli ve elverişli bir yerde aşağıdaki adımları izlemelidir: 

- Fren sistemini devreye sokunuz, motoru durdurunuz ve mümkün ise şalteri kullanarak aküyü devre dışı bırakınız;
- Tutuşmaya sebep olabilecek kaynaklardan kaçınınız, özellikle sigara içmeyiniz ve herhangi bir elektrikli aygıt çalıştırmayınız; 
- Olay, kaza veya taşınan madde ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışarak uygun acil yardım hizmetlerini arayınız; 
- Uyarı yeleği giyiniz ve uygun bir şekilde ikaz işaretlerini yerleştiriniz;
- Gelen yardım ekiplerine cevap vermek adına taşıma evraklarını hazırda bulundurunuz; 
- Dökülen maddelerin üzerinde yürümeyiniz veya dokunmayınız. Üzerinize rüzgarla gelen havaya karışmış olabilecek gazı, dumanı, tozu, buharı solumaktan kaçınınız;
- Uygun ve güvenli olduğunda lastik, fren ve motor bölümlerindeki ufak ve başlangıç yangınlarını söndürmek için yangın söndürücü kullanınız. 
- Araç personeli, yük bölümündeki yangınların üstesinden gelmeye çalışmamalıdır.
- İlgili durumlarda ve güvenliyse, kabindeki ekipmanlar kullanılarak taşınan tehlikeli maddenin su kaynaklarına, kanalizasyon sistemine sızıntısı önlenmelidir.
- Kazanın veya acil durumun gerçekleştiği ortamdan uzaklaşın; olay yerinde bulunan insanlara oradan uzaklaşmalarını tavsiye ediniz ve acil yardım ekibinin tavsiyelerini dinleyip, uygulayınız.
- Taşınan maddeye maruz kalan kıyafetlerinizi ve taşınan maddelere karşı kullandığınız koruyucu ekipmanları kaldırınız ve onları güvenli bir şekilde bertaraf ediniz.

Genel eylemler ile ADR başlık 8.1.5 uyarınca araçta taşınacak tehlikeye özgü acil durum eylemlerinin yürütülmesi için kişisel ve genel koruyucu teçhizatlar 

Taşıma ünitesinde aşağıdaki teçhizatlar taşınacaktır: 

- Her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz, 
- İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti,
- Göz durulama sıvısı. (a) 

Her bir araç personeli için 

- Bir uyarı yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde), 
- Portatif aydınlatma gereçleri,
- Bir çift koruyucu eldiven, 
- Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler) 

Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu teçhizatlar: 

- Araç personelinden her bir kişi için bir acil durum maskesi (b)tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1 için araçta taşınacaktır, 
- Kürek ,(c)
- Kanalizasyon örtüsü,(c) 
- Toplama kabı. (c) 

AÇIKLAMA 

(a) Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir. 
(b) Örneğin, kombine gaz/toz filtresine sahip, EN 141 standardında açıklanana benzer A1B1E1K1-P1 ya da A2B2E2K2-P2 tipi acil durum maskesi. 
(c) Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir. 

İZİN ALINMASI ZORUNLU OLAN TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI 

İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfı
 
İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci
 

ADR’de yer alan Sınıf 1’deki maddeler (Patlayıcı Maddeler ve Patlayıcı İçeren Nesneler
 

İçişleri Bakanlığı
 

ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu I1 olan maddeler (Yalnızca İnsanları Etkileyen Bulaşıcı Maddeler)
 
Sağlık Bakanlığı

ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu I2 olan maddeler (Yalnızca Hayvanlara Etkileyen Bulaşıcı Maddeler)
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu I3 olan maddeler (Klinik Atık)
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu I4 olan maddeler (Biyolojik Maddeler)
 
Sağlık Bakanlığı

ADR’de yer alan Sınıf 7’deki maddeler (Radyoaktif Maddeler)
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TAEK)

 
Genelgenin tamamına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire