MEVZUAT

Üçüncü Bölüm - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Eğitimi, Sınavı, Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükler ( Md : 12 - 23 )

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları
MADDE 12 –

(1) TMGD olabilmek için;

  • a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
  • b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya care, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriye bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,
  • c) TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimine kalarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kap

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi
MADDE 13 –

MADDE 13 – (1) TMGD eğimleri; TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicileri tarandan, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB mükteseba düzenlemeleri esas alınarak verilir.

(2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yangın eğimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saa olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için 21 ders saa ilaveten eğim almaları gerekir.

(3) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Eğim kuruluşları tarandan düzenlenecek her bir eğim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğimlerde her bir ders saanin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saanden az, 8 ders saanden fazla olamaz.

(4) Eğimde devam zorunludur.

(5) Düzenlenecek eğimlerin müfreda, aşağıda yer alan asgari ders konularını içermelidir:

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözel ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank‐konteyner kuralları (p, kod, eketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, eketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrışrılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve isfleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay serfikası, sürücü eğim serfikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzua ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızınlara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

r) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara müdahale yöntemleri

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavları
MADDE 14 –

(1) Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.
(2) Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.
(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Sınav müracaatı
MADDE 15 –

 (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) 12 nci maddenin birinci krasının (c) bendinde belirlen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi tamamlama belgesine sahip kişiler ile tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişiler, sınav ücreni yardıktan sonra, kişisel veya eğim kuruluşları aracılığı ile www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sınav müracaatlarını yaparlar. 

Sınava ilişkin genel şartlar
MADDE 16 –

(1) TMGD sınavı,  ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.
(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.
(3) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.
(4) Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.
(5) Sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 17 –

(1) Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 –

(1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.

Sınavlarda başarısız olanların durumu
MADDE 19 –

(1) TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.
(2) Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.
(3) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

Belgelerin saklanması
MADDE 20 –

(1) Bakanlık, adaylara ait başvuru belgeleri ve sınav kâğıtlarını 5 (beş) yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasının düzenlenmesi
MADDE 21 –

(1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Sınavlarda başarılı olan TMGD adayları aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İdareye başvurur; a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, b) Lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sure, c) Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişilerin ise ön lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sure, ç) Yabancılar için pasaport örneği ile en az lisans düzeyinde öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sure, d) TMGD serfika ücrenin yarıldığına dair banka makbuzu. (

2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile serfikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı sureni İdareye ibraz etmeleri gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme necesinde, durumu 12 nci maddeye uygun bulunanlara mütekabiliyet ilkesi esas alınarak mevcut serfikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.

(3) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) İdare, bu Tebliğin bu maddesinin birinci krasında istenilen belgelerden www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıklarını istemeyebilir.

(4) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Bilgi ve belgeleri uygun olan adaylara, İdare tarandan EK‐1’deki formata uygun sınav tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerliliği olan TMGDS düzenlenir

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası yenileme sınavı
MADDE 22 –

– (1) TMGD’ler serfikalarının sürelerinin son yılında serfikalarını yenilemek için 16 ncı maddedeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. TMGDS’yi yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya serfika süresi dolanların yeniden eğim almaları gerekir.

(2) TMGDS süresi bitmeden Bakanlığın yapğı sınava girip başarılı olan kişilerin serfikaları, serfika süresinin bim tarihinden ibaren 5 yıl süreyle temdit edilir.

(3) TMGD süresi geçmiş bir serfikayla faaliyee bulunamaz. Söz konusu kişilerin geçersiz serfikayla faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde, bu kişilerin Bakanlığın yapacağı sınavlara 2 yıl süreyle girmelerine müsaade edilmez.

(4) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD’ler, serfika yenileme sınavına girebilmeleri için, bilgilerin tazelenmesi ve ADR/RID/IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile ulusal mevzuan takibi amacıyla, iki yıldan az olmayan aralıklarla beş yıl içerisinde en az iki sefer tazeleme eğimine kalmak zorundadırlar.

(5) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Her bir tazeleme eğiminin süresi 16 saaen az olamaz.

(6) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) İdareye yapılacak olan serfika yenileme sınavı müracaatları yetkilendirilmiş eğim kuruluşları marifeyle www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşrilir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri
MADDE 23 –

– (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD’ler danışmanlık hizme verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu alnda, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönemini kolaylaşrır. TMGD, bünyesinde görev yapğı TMGDK’ye karşı sorumludur.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) (Değişik:RG‐19/4/201730043) Tehlikeli maddelerin taşınmasında ulu

slararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek. b) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD  Kod  hükümlerine göre  taşınması  hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  İşletmenin  tehlikeli maddelerin  taşınması ile ilgili yıllık  faaliyet  raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu ibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yapğı TMGDK’ye ve danışmanlık hizme verilen işletmeye sunmak.

ç) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Taşınacak  tehlikeli maddelerin  tespi yapılarak,  bu maddeye  ilişkin  ADR/RID/IMDG  Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek. d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları san alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşalmında kullanılan teçhizan  kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek. f) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)    Ulusal  ve  uluslararası  mevzuat  ve  bunlarda  yapılan  değişiklikler  dâhil  olmak  üzere,  işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğim almalarını ve bu eğimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. g) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşallması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek  bir  olay  meydana  gelmesi  durumunda  uygulanacak  acil  durum  prosedürlerini  belirlemek,  çalışanlara  bunlarla  ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h)  Alt  yüklenicilerin  veya  üçüncü  tarafların  seçiminde  ve  çalışrılmasında tehlikeli  maddelerin  taşınmasıyla  ilgili  mevzuan öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak. ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşallmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli  malların  taşınması,  yüklenmesi  veya  boşallmasında muhtemel  risklere  karşı  hazırlıklı  olmak  için,  ilgili  personelin farkındalığını arrmaya yönelik önlemler almak.

j)  Tehlikeli  maddenin  sınına göre  taşıma  sırasında  taşıa bulunması  gereken  doküman  ve  güvenlik  teçhizatlarının  taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirlen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

l) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Faaliyetler  konusunda  eğim, denem ve  kontrol  dâhil  yapğı her  türlü  işi  tarih  ve  saat belirterek kayıt alna almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yapğı TMGDK’ye ve danışmanlık hizme verilen işletmeye sunmak.

m) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

n)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)    Danışmanlık  hizme verilen  işletmede  konusuyla  ilgili  bir  tehlikenin  söz  konusu  olduğu durumlarda  tehlike  giderilene  kadar  yapılan  işin  durdurulmasını  sağlamak,  tehlikenin  giderildiği  durumda  da  işi  kendi  onayı  ile başlatmak  ve  tehlike  giderilene  kadar  geçen  süreçteki  her  türlü  aşamayı  danışmanlık  hizme verilen  işletmeye,  bünyesinde  görev yapğı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)    Taşıma  aracına  yüklenen  yükün  ADR/RID/IMDG  Kod  hükümlerine  uygun  olarak; paketlenmesi, eketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

(3)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  İşletmede  sorumlu  olarak  görev  yapan  TMGD;  taşıma,  yükleme  veya  boşaltma  sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yapğı TMGDK’ye  ve  danışmanlık  hizme verilen  işletme  yönemine bir  kaza  raporu  hazırlar. TMGD  tarandan hazırlanan  bu  rapor,  bir  ay içerisinde  işletme  veya  TMGDK  tarandan İdareye  www.türkiye.gov.tr  adresi  üzerinden  gönderilir.  Bu  rapor  uluslararası  veya  ulusal mevzuat kapsamında işletme yönemi tarandan yazılması gereken raporun yerine geçmez.

(4) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

(5) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Bir TMGD, ishdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarandan hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.

(6) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmeni, TMGDK bünyesinde ishdam edilerek veya ishdam edildiği işletme bünyesinde verirler. 

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire