MEVZUAT

Bölüm 11 - Dokumaya Elverişli Maddeler ve Bunlardan Mamul Eşya

Notlar.

1.- Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dahil değildir: 

(a) Fırça imalinde kullanılan hayvan kılları (05.02 pozisyonu); at kılı ve döküntüleri (05.11 pozisyonu);
(b) İnsan saçı ve insan saçından eşya (05.01, 67.03 veya 67.04 pozisyonları) [genellikle yağ preslerinde veya benzeri teknik işlerde kullanılan insan saçından mamul tasir torbaları ile kaba dokumalar hariç (59.11 pozisyonu)];
(c)  14. fasıldaki linter pamuğu veya diğer bitkisel maddeler;
(d) 25.24 pozisyonundaki amyant  "asbest" ve 68.12 veya 68.13 pozisyonlarındaki amyanttan eşya ve diğer ürünler;
(e) 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya; 33.06 pozisyonundaki bireysel kullanım amacıyla perakende satışa hazırlanmış diş aralarını temizlemede kullanılan iplikler (diş iplikleri);
(f) 37.01 ila 37.04 pozisyonlarındaki hassas hale getirilmiş dokumaya elverişli maddeler;
(g) Enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen plastikten monofiller veya genişliği 5 mm.yi geçen plastikten şerit ve benzerleri (suni hasır gibi) (Fasıl 39) veya bu tür monofilden veya şeritten örgüler, mensucat, diğer hasırcı veya sepetçi eşyası (Fasıl 46);
(h) Plastik emdirilmiş veya sıvanmış, plastikle kaplanmış veya lamine edilmiş dokunmuş veya örülmüş mensucat, keçe veya dokunmamış mensucat ve bunlardan eşya (Fasıl 39);
(ij) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış veya kauçukla kaplanmış veya lamine edilmiş dokunmuş veya örülmüş mensucat, keçe veya dokunmamış mensucat ve bunlardan eşya (Fasıl 40);
(k) Kıllı veya yünü alınmamış deriler (Fasıl 41 veya 43) ve 43.03 veya 43.04 pozisyonlarındaki kürk eşya, taklit kürk veya taklit kürkten eşya;
(l)    42.01 veya 42.02 pozisyonlarındaki dokumaya elverişli maddelerden eşya;
(m)  48. fasıldaki ürünler veya eşya (selüloz vatka gibi);
(n)   64. fasıldaki ayakkabılar ve aksamı, getrler, tozluklar ve benzeri eşya;
(o)   65. fasıldaki saç fileleri veya diğer başlıklar ve aksamı;
(p)   67. fasıldaki eşya;
(q)  Aşındırıcı maddelerle kaplı dokumaya elverişli maddeler (68.05 pozisyonu) ve 68.15 pozisyonundaki karbon lifleri veya karbon liflerden eşya;
(r)  Cam lifleri veya cam liflerden eşya (mensucatın görülen zemini üzerine cam iplikli işlemeler hariç) (Fasıl 70);
(s)  94. fasıldaki eşya (möble, yatak, lamba ve aydınlatma cihazları gibi);
(t)   95. fasıldaki eşya (oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı, ağ ve fileler gibi);
(u) 96. fasıldaki eşya (fırçalar, dikiş dikmekte kullanılan seyahat takımları, kayarak işleyen fermuarlar, yazı makineleri için mürekkepli şeritler, hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya gibi); veya
(v)  97. fasıldaki eşya.

2.- (A) 50 ila 55. fasıllarda veya 58.09 veya 59.02 pozisyonlarında sınıflandırılabilen ve iki veya daha fazla dokumaya elverişli maddeden meydana gelen karışımlardan eşya, dokumaya elverişli maddelerin her birine ağırlık itibariyle üstün gelen dokumaya elverişli maddeden mamul olarak kabul edilip sınıflandırılırlar. 
               Dokumaya elverişli maddelerin hiç birisinin ağırlık itibariyle üstün gelmemesi halinde bu eşya, tamamen dokumaya elverişli tek bir maddeden meydana gelmiş gibi, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır.

(B) Yukarıdaki kuralın uygulanmasında:

(a) Gipe edilmiş at kılı ipliği (51.10 pozisyonu) ve metalize iplikler (56.05 pozisyonu) tek bir dokumaya elverişli madde olarak kabul edilir ve bu maddenin ağırlığı kendini meydana getiren unsurların toplam ağırlığıdır; dokunmuş mensucatın sınıflandırılmasında metal iplik, dokumaya elverişli madde olarak kabul edilir;
(b) Uygun pozisyonun seçimi, önce uygun fasılın ve sonra bu fasıldaki uygun pozisyonun seçimi ile mümkün olur; bu fasılda sınıflandırılmayan herhangi bir madde dikkate alınmaz;
(c) 54. ve 55. fasılların her ikisi de bir başka fasılla ilgili olduğunda 54. ve 55. fasıllar tek bir fasıl olarak kabul edilir;
(d) Bir fasıl veya pozisyonun, dokumaya elverişli farklı maddelerden meydana gelmiş eşyaya atıfta bulunması halinde bu maddeler dokumaya elverişli tek bir madde olarak kabul edilir.

(C) Yukarıdaki (A) ve (B) paragraflarındaki hükümler, aşağıdaki 3, 4, 5 veya 6 nolu notlarda belirtilen ipliklere de uygulanır.

3.-(A) Bu bölüm anlamında aşağıdaki (B) paragrafındaki istisnalar saklı kalmak şartıyla, aşağıda yazılı olan tanımlara uyan iplikler [tek katlı, çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) ] " sicim, ip ve halat " sayılırlar:

(a)  İpek veya ipek döküntülerinden olup 20,000 desiteksten fazla olanlar;

(b) Suni veya sentetik liflerden (54. fasıldaki monofillerden iki veya daha fazlasından meydana gelen iplikler dahil)  10,000 desiteksten fazla olanlar;

(c)  Keten veya kendirden:

(i) Cilalanmış veya parlatılmış 1,429 desiteks veya daha fazla olanlar; veya
(ii) Cilalanmamış veya parlatılmamış 20,000 desiteksten fazla olanlar.

(d)  Üç veya daha fazla katlı koko iplikleri;

(e)  Diğer bitkisel liflerden 20,000 desiteksten fazla olanlar; veya

(f)   Metal iplikle takviye edilmiş olanlar.

(B) Yukarıdaki hükümler aşağıda yazılı olanlara uygulanmaz:

(a) Yünden veya diğer hayvan kılından iplikler ve kağıt iplikler (metal ipliklerle takviye edilmiş olan iplikler hariç);
(b) 55. fasıldaki suni ve sentetik lif demeti ve 54. fasıldaki bükülmemiş veya metrede 5 turdan az bükülmüş çok flamanlı iplikler;
(c) 50.06 pozisyonundaki ipek böceği guddesi ve 54. fasıldaki monofiller;
(d) 56.05 pozisyonundaki metalize iplikler; metal telle takviye edilmiş olan iplikler yukarıdaki A (f) paragrafı kapsamındadır ve
(e) 56.06 pozisyonundaki tırtıl iplikler, gipe iplikler ve şenet (chainette)  iplikler.

4.- (A) 50, 51, 52, 54 ve 55. fasıllar anlamında, ipliklerle ilgili olarak " perakende satış için hazırlanmış " tabiri aşağıda (B) paragrafındaki istisnalar saklı kalmak şartıyla, aşağıda yazılan şekillerde hazırlanmış iplikleri [tek katlı, çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü  (kable)] ifade eder:

(a) Karton, makara, tüp veya benzeri mesnetlere sarılı olup, ağırlığı (mesnetler dahil):

(i) İpek, ipek döküntüsü veya suni ve sentetik liflerden iplikler için 85 gr.ı geçmeyenler veya
(ii) Diğer iplikler için 125 gr.ı geçmeyenler.

(b) Top, çile veya küçük çile halinde olup ağırlığı:

(i) İpek, ipek döküntüsü veya 3,000 desiteksten az olan suni ve sentetik liflerden iplikler için 85 gr.ı geçmeyenler;
 (ii) 2,000 desiteksten az diğer iplikler için 125 gr.ı geçmeyenler; veya 
(iii) Diğer iplikler için 500 gr.ı geçmeyenler.

(c) Birini diğerinden ayırmaya yarayan ayırıcı ipliklerle eşit ağırlıkta müstakil çile veya küçük çilelere bölünmüş çileler veya küçük çileler halinde olup, her bir birimin ağırlığı:

(i) İpek, ipek döküntüsü veya suni ve sentetik liflerden iplikler için 85 gr.ı geçmeyenler veya
(ii)  Diğer iplikler için 125 gr.ı geçmeyenler.

(B) Yukarıdaki hükümler aşağıda yazılı olanlara uygulanmaz:

(a) Dokunmaya elverişli maddelerden tek kat iplik, ancak aşağıda yazılı olanlar hariç:

(i)  Yünden veya ince hayvan kılından ağartılmamış tek kat iplik; ve
(ii) Yünden veya ince hayvan kılından ağartılmış boyanmış veya baskılı tek kat iplik (5,000 desiteksten fazla olan).

(b) Ağartılmamış çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler:

(i)  Her şekilde ipek veya ipek döküntüsünden veya
(ii) Çile veya küçük çileler halindeki diğer dokumaya elverişli maddelerden (yün veya ince hayvan kılı hariç);

(c) İpek veya ipek döküntüsünden ağartılmış, boyanmış veya baskılı olup,133 desiteks veya daha az olan çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler; ve

(d) Dokumaya elverişli herhangi bir maddeden tek katlı, çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler:


(i) Çapraz sarılmış çileler veya küçük çileler halinde; veya
(ii) Mesnet üzerinde olanlar veya mensucat sanayinde kullanımını gösteren diğer şekilde olanlar (büküm makinalarına ait tüplere, masuralara, bobinlere, konik bobinlere sarılı iplikler veya işleme yapan tezgahlarda kullanılmak üzere koza şeklinde sarılmış iplikler gibi).

5.- 52.04, 54.01 ve 55.08 pozisyonları anlamında " dikiş ipliği " tabirinden, aşağıdaki şartlara uyan çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplik anlaşılır:

(a) Mesnet (makara, tüp gibi) üzerine sarılmış olup, ağırlığı (mesnetle beraber) 1000 gr.ı geçmeyenler;
(b) Dikiş ipliği olarak kullanılmak amacıyla aprelenmiş olanlar; ve
(c) "Z" bükülü olanlar.

6.-  Bu bölüm anlamında " yüksek mukavemetli iplik " tabirinden, cN/tex'teki centinewton olarak gösterilen, mukavemeti aşağıda yazılı olanlardan daha fazla olan iplik anlaşılır:     

- Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden tek kat iplikler ----------- ------60 cN/tex;
- Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden çok katlı bükülü (rötor) veya katlı  bükülü (kable) iplikler  ----------------------------------------- 53 cN/tex;
- Suni viskoz ipeğinden tek katlı, çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler ----------------------------------------------------------------- 27 cN/tex.

7.- Bu bölüm anlamında, " hazır eşya " tabirinden aşağıda yazılı olanlar anlaşılır:

(a) Kare veya dikdörtgenden başka şekillerde kesilmiş olanlar;
(b) Dikilmeksizin veya başka bir işçilik olmaksızın (bazı temizlik bezleri, havlular, masa örtüleri, kare boyun atkıları, battaniyeler gibi) bitmiş durumda üretilen kullanıma hazır (veya sadece ayırıcı ipliklerin kesimine ihtiyaç duyulan) eşya;
(c) Belirli bir şekle göre kesilmiş ve en az bir kenarı ısıyla birleştirilmiş görülebilir konik veya sıkıştırılmış şekilde ve diğer kenarlara bu notun herhangi bir alt bendinde belirtilen işlemler uygulanmış eşya, fakat sıcak kesim veya başka basit yöntemlerle sökülmeyi önleyici şekilde kenarları kesilmiş mensucat hariç;
(d) Kesilmiş kenarların dikilmesi suretiyle veya diğer basit yollarla ipliğin kaçmasını önlemek üzere kenarları bastırılmış, sarma yapılmış veya herhangi bir kenarında düğümlü saçakları olan eşya (mensucat hariç);
(e) Belli bir şekle göre kesilmiş ve aradan iplik çekme işlemine tabi tutulmuş eşya;
(f) Dikerek, yapıştırarak veya başka surette birleştirilmiş eşya [iki veya daha fazla aynı kumaş parçalarının daha uzun bir parça teşkil edecek şekilde uç uca birleştirilmiş olanları ve iki veya daha fazla mensucatın bütün satıhlarıyla birbirleri üzerine konulmak suretiyle birleştirilmiş olanları (vatkalı olsun olmasın) hariç];
(g) Örülerek şekil verilmiş eşya (ayrı birimler veya uzunlamasına bir kaç parçalardan biçimler halinde bulunan).

8.-  50 ila 60.  fasılların uygulanmasında:

(a) 50 ila 55. ve 60. fasıllar ve metinde aksi belirtilmedikçe, 56 ila 59. fasıllar yukarıdaki 7 no.lu not kapsamına giren hazır eşyaya uygulanmaz; ve
(b) 50 ila 55 ve 60. fasıllar 56 ila 59. fasıllardaki eşyaya uygulanmaz.

9.-  50. ila 55. fasıllardaki dokunmuş mensucata, dokumaya elverişli paralel ipliklerin dar ve dik açı teşkil edecek şekilde birbirleri üzerine konularak meydana getirdiği tabakalardan oluşan mensucat dahildir. Bu tabakalar, ipliklerin kesişme noktalarında bir birleştirici ile veya sıcak yapıştırma usulü ile birbirleriyle birleştirilmişlerdir.

10.- Dokumaya elverişli maddelerin kauçuk ipliklerle birleştirilmesiyle meydana gelen elastiki ürünler bu bölümde sınıflandırılır.

11.- Bu bölüm anlamında, " emdirilmiş " tabirine, " batırılmış " dahildir.

12.- Bu bölüm anlamında, " poliamidler " tabirine, " aramitler " dahildir.

13.- Bu bölüm anlamında ve uygulanabilir olması halinde bütün tarifede, “ elastomerik iplik” tabirinden,  orijinal uzunluğunun üç katına kadar gerilmesiyle kopmayan (tekstüre iplik hariç) ve 5 dakika süreyle orijinal uzunluğunun iki katı uzunlukta gerilmesinden sonra orijinal uzunluğunun 1,5 katından fazla olmayan uzunluğa dönüşen dokumaya elverişli sentetik maddelerden filament iplikleri (monofilament dahil) anlaşılır. 

14.- Metinde aksi belirtilmedikçe, değişik pozisyonlardaki mensucattan giyim eşyası, perakende satışa hazır hale getirilmiş olsalar bile kendi pozisyonlarında sınıflandırılırlar. Bu not anlamında '' dokumaya elverişli maddelerden giyim eşyası '' tabirinden, 61.01 ila 61.14 ve 62.01 ila 62.11 pozisyonlarındaki giyim eşyası anlaşılır.
                                                                                                                    
Alt Pozisyon Notları.

1.- Bu bölümde ve uygulanabilir olması halinde bütün tarifede, aşağıdaki tanımlardan şunlar anlaşılır:

(a) Ağartılmamış iplik:

(i) Kendini meydana getiren liflerin doğal renginde olup, ağartılmamış, boyanmamış (kütle halinde olsun olmasın) veya baskı yapılmamış veya
(ii) Renksiz olduğu açıkça belli (" gri iplik " denilen) olan ve ditme suretiyle elde edilen ipliktir. 
Bu tür iplikler, renksiz apreleme işlemi görmüş veya uçucu boya (sabunla yıkandığında uçan) ile boyanmış olabilirler ve suni ve sentetik lifler söz konusu olduğunda matlaştırma maddeleri ( örneğin titanyum dioksit) ile kütle halinde işlem görmüş olabilirler.

(b) Ağartılmış iplik:

(i) Ağartma işlemine tabi tutulmuş, ağartılmış liflerden meydana gelmiş veya metinde aksi belirtilmedikçe, beyaza boyanmış (kütle halinde boyanmış olsun olmasın) veya beyaz apreleme işlemine tabi tutulmuş;
(ii) Ağartılmış ve ağartılmamış lif karışımlarından meydana gelmiş; veya
(iii) Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplik olup, ağartılmış ve ağartılmamış ipliklerden meydana gelmiş ipliktir.

(c) Renklendirilmiş (boyanmış veya baskı yapılmış) iplik:

(i) Beyaz veya uçucu renkler dışındaki renklere boyanmış (kütle halinde olsun olmasın),  veya baskı yapılmış veya boyalı veya baskılı liflerden meydana gelmiş;
(ii) Değişik renklerde boyanmış lif karışımından veya ağartılmamış veya ağartılmış liflerin renkli liflerle karışımından (alacalı veya karışık iplikler) meydana gelmiş veya benek izlenimi vermesi için üzerlerine ara ara bir veya daha fazla renkle baskı yapılmış;
(iii) Baskı yapılmış dokumaya elverişli maddelerden fitil veya şeritlerden elde edilmiş;  veya
(iv) Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) olup, ağartılmamış veya ağartılmış iplik ve renklendirilmiş iplikten meydana gelen ipliktir.
   Yukarıdaki tanımlar, gerekli değişiklikler yapılmak kaydıyla, 54. fasıldaki monofilamentlere ve şeritleri veya benzerlerini de kapsar.

(d) Ağartılmamış dokunmuş mensucat:

Ağartılmamış iplikle dokunmuş olup, ağartılmamış, boyanmamış veya baskı yapılmamış mensucattır. Bu mensucat renksiz apreleme işlemi görmüş veya uçucu boyayla boyanmış olabilir.

(e) Ağartılmış dokunmuş mensucat:

(i) Parça halinde ağartılmış veya metinde aksi belirtilmedikçe beyaza boyanmış veya beyaz apreleme işlemi görmüş;
(ii) Ağartılmış iplikten meydana gelmiş; veya
(iii) Ağartılmamış ve ağartılmış iplikten meydana gelen mensucattır.

(f) Boyalı dokunmuş mensucat:

(i)  Parça halinde, beyaz dışında tek bir renge boyanmış (metinde aksi belirtilmedikçe) veya beyaz dışında başka bir renkle apreleme işlemine tabi tutulmuş; veya
(ii) Tek bir renkle boyanmış iplikten meydana gelen mensucattır.

(g) Değişik renklerdeki ipliklerden dokunmuş mensucat (baskılı dokunmuş mensucat hariç):

(i) Değişik renklerdeki ipliklerden veya aynı rengin değişik tonlarındaki ipliklerden (ipliği meydana getiren elyafların doğal rengi hariç) meydana gelmiş;
(ii)  Ağartılmamış veya ağartılmış iplik ve renkli iplikten meydana gelmiş; veya
 (iii) Alacalı veya karışık ipliklerden meydana gelen mensucattır. (Her halükarda kumaş kenarında ve parça sonunda kullanılan iplik dikkate alınmaz.)

(h) Baskılı dokunmuş mensucat:

Değişik renklerdeki ipliklerden yapılmış olsun olmasın, parça halinde baskı yapılmış dokunmuş mensucattır. 
(Aşağıda yazılı olanlar da baskılı dokunmuş mensucat olarak kabul edilirler: Örneğin; fırça veya püskürtme tabancasıyla çıkartma kağıdı, flokaj veya batik işlemiyle desenleri yapılan dokunmuş mensucat.) 
                       
Merserizasyon işlemi, yukarıdaki kategorilerde belirtilen ipliklerin ve mensucatın sınıflandırılmasını etkilemez.
Yukarıdaki (d) ila (h) bentlerinde yer alan tanımlar, gerekli değişiklikler yapılmak kaydıyla örme mensucata da uygulanır.

(ij) Bez ayağı (düz dokuma):

Her bir atkı ipliğinin art arda gelen çözgü ipliklerinin sırası ile bir altından bir üstünden geçmesiyle ve her bir çözgü ipliğinin art arda gelen atkı ipliklerinin bir altından bir üstünden geçmesiyle meydana gelen mensucattır.

2.- (A) 56. ila 63. fasıllardaki, iki veya daha fazla dokumaya elverişli madde içeren ürünler tamamen, bu bölümün 2. notuna (50. ila 55. fasıllar veya 58.09 pozisyonundaki dokumaya elverişli aynı maddelerden meydana gelen ürünün sınıflandırılmasına ilişkin) göre seçilecek olan dokumaya elverişli maddeden meydana gelmiş gibi kabul edilecektir.

(B) Bu kuralın uygulanması için:

(a) Uygun olduğu takdirde tarifenin yorumu ile ilgili 3 No.lu Genel Kural’ın sadece sınıflandırmayı belirleyen kısmı dikkate alınacaktır;
(b)  Bir mensucat zeminden ve tüylü veya ilmekli bir satıhtan meydana gelmiş dokuma ürünleri söz konusu olduğunda, zemin mensucat dikkate alınmaz;
(c)  58.10 pozisyonundaki işlemeler ve bunlardan eşya söz konusu olduğunda yalnızca zemin kumaş dikkate alınacaktır. Ancak, zemini görünmeyen işlemeler ve bunlardan eşya yalnız işleme iplikleri dikkate alınarak sınıflandırılırlar.

GENEL AÇIKLAMALAR

XI. Bölüm, genel olarak, tekstil sanayiinin hammaddelerini (ipek, yün,pamuk, sentetik ve suni lifler, vb.), yarı mamullerini (iplik ve dokunmuşmensucat gibi) ve bunlardan mamul hazır  eşyayı kapsamaktadır. Bununlaberaber, XI. Bölümün (1) numaralı Notu ile çeşitli Fasılların Açıklama Notlarında veya aşağıda bu Bölüme ait pozisyonların Açıklama Notlarında belirtilen bazı maddeler ve ürünler XI. Bölüm haricindedir. Özellikle, aşağıda yazılı olanlar XI. Bölümde sınıflandırılmamaktadır:

(a)   İnsan saçı ve insan saçından mamul eşya (genellikle 05.01, 67.03 veya 67.04 pozisyonları). (Genellikle yağ preslerinde kullanılan tasir    torbaları ve benzerleri hariç)(59.11 pozisyonu).
(b) Asbest (amyant) lifleri ve amyant liflerinden mamul eşya (iplikler, mensucat, giyim eşyası, vb.) (25.24, 68.12 veya 68.13 pozisyonları)
(c) Karbon lifleri ve diğer metalik olmayan mineral lifler (silikon karbid, kaya yünü gibi) ve bu gibi liflerden mamul eşya (Fasıl 68).
(d) Cam lifleri, iplikleri, mensucatı ve bunlardan mamul eşya ile cam lifleri ve dokumaya elverişli maddelerin karışımından imal olunan ve mümeyyiz vasfı itibariyle cam liflerinden mamul eşyadan sayılan mamuller (Fasıl 70), (mensucattan mamul görünen bir zemin üzerine cam lifleriyle yapılan işlemeler hariç).
   
XI. Bölüm, on dört Fasıldan oluşan iki kısım altında incelenebilir.Bunlardan birincisi (50 ila 55. Fasıllar), dokumaya elverişli maddelerin yapılarına göre ayrılmıştır, ikincisi ise (58.09 ve 59.02 pozisyonları hariç olmak üzere 56 ila 63. Fasıllar), dokumaya elverişli maddelerin yapıları dikkate alınmaksızın, pozisyon bazında bunlardan mamul eşyayı içine almaktadır.

 (I) 50 İLA 55inci FASILLAR

50 ila 55. Fasıllardan her biri, dokumaya elverişli maddelerden birveya birkaçının tek başına veya karışım olarak, aşağıda (I) (C) bendinde tanımlanan dokunmuş mensucat (dahil) imaline kadar olan çeşitli safhalardaki yarı mamuller ile ilgilidir. Böylece, söz konusu Fasıllar çoğunlukla hammaddeleri, geri kazanılmış döküntüleri (ditme suretiyle elde edilenler dahil, paçavralardan çekme (koparma) suretiyle elde edilenler hariç), karde edilmiş veya taranmış liflerin fitil, şerit, vb. şekillerde olanlarını, iplikleri ve dokuma kumaşları kapsamaktadır.

(A) Karışım halindeki dokumaya elverişli maddelerden ürünlerin sınıflandırılması

(XI. Bölümün 2. no.lu Notuna bakınız)

50 ila 55. Fasılların herhangi bir pozisyonunda (döküntü, iplik, dokunmuş mensucat, vb.) veya 58.09 veya 59.02 pozisyonlarında sınıflandırılabilen farklı iki veya daha fazla dokumaya elverişli maddelerden meydana gelen karışımlar, dokumaya elverişli maddelerin her birine ağırlık itibariyle üstün gelen bir çeşit dokumaya elverişli maddeden mamul olarak kabul edilip sınıflandırılır.
Dokumaya elverişli maddelerden hiçbiri ağırlıkça üstün gelmezse, bu ürünler eşit değerde göz önünde tutulan dokumaya elverişli maddelerden, nümerik olarak Fasıl sıralamasında "en sonda yer alan dokumaya elverişli maddeden" mamul olarak sınıflandırılmalıdır.

Dokumaya elverişli maddeler, aşağıda belirtilen şekillerde karıştırılmış olabilir:

    - Eğirmeden önce veya eğirme sırasında;
    - bükme sırasında;
    - dokuma sırasında

Şayet bu ürünler (58.11 pozisyonundakiler hariç), iki veya daha fazla mensucatın tabakalar halinde dikilme, yapıştırma, vb. farklı düzenlemeler suretiyle tertip edilmiş iseler, Tarifenin Yorumuyla ilgili 3 numaralı Kurala göre sınıflandırılırlar. Aynı şekilde, XI. Bölümün 2 numaralı Not Hükmü, sadece bir bütün olarak ele alınan ürünün sınıflandırılması için, kumaşın içindeki dokumaya elverişli maddelerin ağırlık itibariyle üstün olanını belirlemenin gerekli olduğu hallerde uygulanır. 
Benzer şekilde, XI. Bölümün 2 numaralı Not hükmünün dokumaya elverişli
maddelerle dokumaya elverişli olmayan maddelerden karışım halindeki ürüne uygulanması, yalnızca bu gibi karışım eşyanın Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallara göre tekstil ürünleri sayılması halinde mümkündür.

Bu Bölümün 2 numaralı hükmünün uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir:

(1) Bir Fasıl veya pozisyonun dokumaya elverişli farklı maddelerden meydana gelmiş eşyaya atıfta bulunması halinde, bu maddeler diğerleri ile karıştırılan malzemeleri ihtiva eden bazı ürünlerin sınıflandırılması amacıyla biraraya getirilir. Uygun pozisyonun seçimi önce uygun Fasılın ve sonra bu Fasıldaki uygun pozisyonun seçimi ile mümkün olur; bu Fasılda sınıflandırılmayan herhangi bir madde dikkate alınmaz.     
     
Örnekler:

(a) Dokunmuş mensucat, ağırlık olarak;

%40 oranında sentetik devamsız lifler,
%35 oranında taranmış yün ve
%25 oranında taranmış ince hayvan kılından 

oluşuyorsa 55.15 pozisyonunda sınıflandırılmayıp (sentetik devamsız liflerden dokunmuş diğer veya ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat olarak 51.12 pozisyonuna dahil olur. Çünkü bu durumda ince hayvan kılı ve yün oranları toplamı dikkate alınmalıdır.

(b) 210 g/m2 ağırlığındaki dokunmuş mensucat ağırlık itibariyle:

%40 oranında pamuk
%30 oranında suni devamsız lifler ve
%30 oranında sentetik devamsız liflerden

oluşuyorsa 52.11 pozisyonunda (ağırlık itibariyle %85'den az pamuk ihtiva eden, sentetik ve suni liflerle karıştırılmış olup ağırlığı 200g/m2 den fazla olan pamuklu mensucat) veya 55.14 pozisyonunda (ağırlık itibariyle %85'den az m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat) sınıflandırılmayıp, 55.16 pozisyonunda (suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat) sınıflandırılır. Bu sınıflandırma önce uygun Fasılın seçimi ile mümkün olur (Bu durumda, sentetik devamsız lifler ve suni devamsız liflerin oranları toplamı alındığından 55 Fasılda, daha sonra yer aldığı Fasılda her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda (örnekte 55.16 pozisyonunda) mütalaa edilir).

(c) Dokunmuş mensucat, ağırlık olarak;

%35 oranında keten,
%25 oranında jüt,
%40 oranında pamuktan

oluşuyorsa 52.12 pozisyonunda (pamuktan mamul diğer dokunmuş mensucat) sınıflandırılmayıp, 53.09 pozisyonunda (ketenden dokunmuş mensucat) sınıflandırılır. Bu sınıflandırma önce uygun Faslın belirlenmesiyle (bu durumda 53. Fasıl çünkü jüt ve keten karışımı dokumaya elverişli tek bir madde sayılır) ve sonra Fasıl içindeki uygun pozisyonun belirlenmesiyle (bu durumda 53.09 pozisyonu, çünkü keten jütten daha ağırlıklı olup, pamuk oranı Bölüm notu2 (B) (b) hükmüne göre dikkate alınmaz) yapılmıştır.

(2) Gipe edilmiş at kılından iplik ve metalize iplik tekbir dokumaya elverişli madde olarak kabul edilir ve bu maddelerin ağırlığı kendini meydana getiren unsurların toplam ağırlığıdır.

(3) Dokunmuş mensucatın sınıflandırılmasında; metal iplik dokumaya elverişli madde olarak mütalaa edilir.

(4) 54 ve 55. Fasılların her ikisi de bir başka Fasılla ilgiliyse 54 ve 55. Fasıllar tek bir Fasıl olarak kabul edilir.

Örnek:

Dokunmuş mensucat;ağırlık olarak;

        %35 oranında sentetik filament,
        %25 oranında sentetik devamsız lifler ve
        %40 oranında taranmış yün

 İçeriyorsa 51.12 pozisyonunda (taranmış yünden dokunmuş mensucat) sınıflandırılmayıp,
54.07 pozisyonunda (sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat) yer alır. Çünkü sentetik devamsız lifler ile sentetik filamentlerin oranları toplam olarak ele alınmalıdır.

(5)Haşıllar veya apreler (ipek olması durumunda ağırlaştırıcılar) ile tekstil liflerini; emdirme, sıvama, kaplama maddeleri veya laminasyon maddeleri haline getirme için kullanılan maddeler, dokumaya elverişli olmayan maddeler olarak kabul edilmezler. Başka bir deyişle dokumaya elverişli liflerin ağırlığı, eşyanın sunulduğu anda bulunduğu durumdaki ağırlık esas alınarak hesaplanır.

Bir karışımın esas itibariyle hangi dokumaya elverişli malzemeden meydana geldiğine karar verilirken, ağırlık itibariyle diğer dokumaya elverişli maddelerin her birine ayrı ayrı üstün  gelen dokumaya elverişli malzeme dikkate alınır.

Örnek:

m2 ağırlığı 200 gr.ı geçmeyen dokunmuş mensucat, ağırlık olarak;

%55 oranında pamuk
%22 oranında suni veya sentetik lifler
%21 oranında yün ve
%2 oranında ipek

İçeriyorsa 52.12 pozisyonunda yer almayıp, (pamuktan mamul diğer mensucat), 52.10 pozisyonunda (ağırlık itibariyle %85'den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2 ağırlığı 200 gr.ı geçmeyen pamuk mensucat) yer alır.

(B) İplikler

(1)   Genel Açıklamalar.

Tekstil iplikleri tek katlı (yalın kat), çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü kablo (kable) olabilir. 

Tarifenin uygulanmasında:

(i)    Tek katlı iplikler ifadesi aşağıdakilerden oluşan iplikleri anlatır:

(a)    Genellikle bükülerek bir araya getirilmiş devamsız liflerden olanlar(bükülmüş iplik); veya
(b)    Bükülerek veya bükülmeksizin bir araya getirilmiş olan, 54.02 ila 54.05 pozisyonlarında yer alan tek filamentten (monofilament) ya da 54.02 veya 54.03 pozisyonlarında yer alan iki ya da daha fazla filamentten (multifilament) (devamlı iplikler).

(ii)    Çok katlı bükülü (rötor) iplikler ifadesi; 54.04 ya da 54.05 pozisyonlarında yer alan(iki katlı, üç katlı, dört katlı, vb. iplikler) monofilamentlerden elde edilenler de dahil olmak üzere iki ya da daha fazla sayıdaki tek katlı ipliğin bir arada tek bir katlama işlemiyle bükülmesi suretiyle elde edilen ipliklerdir. Ancak, yalnızca 54.02 veya 54.03 pozisyonlarında yer alanmonofilamentlerin bir arada bükülmesi suretiyle elde edilen iplikler, çok katlı bükülü (rötor) iplikler olarak mütalaa edilmemelidir.

Rötor ipliklerde "kat" ifadesi, bunları oluşturan tek katlı ipliklerden her birini ifade eder.

(iii)    Kablo (kable) iplikler ifadesi, bir ya da daha fazla katlama işlemiyle bir arada bükülen, iki veya daha çok iplikten oluşan (bu ipliklerden en az birisi çok katlıdır) iplikleri anlatır. 
Kablo (kable) ipliklerde "kat" ifadesi, bunları oluşturan tek katlı ipliklerden her birini ifade eder.

Yukarıda belirtilen iplikler bazen, iki ya da daha fazla tek katlı, rötor ya da kablo (kable) ipliğinin bir araya getirilmesi ile elde edildiklerinde çok katlı bükülmüş iplik olarak adlandırılırlar. Bunlar, müteşekkil oldukları ipliğin tipine göre tek katlı, çok katlı bükülmüş (rötor) ya da katlı bükülmüş kablo (kable) olarak mütalaa edilirler. 
Tek katlı, rötor ve kablo (kable) iplikler belli aralıklarla ilmek veya şekilsiz yumrular (halka, şişkinlikler) (bukle veya ilmekli, topaklı (yumrulu) veya flame iplik) ihtiva edebilirler. Bunlar bir tanesi aralıklarla kendi üzerinde geriye katlanmak suretiyle bukle veya şişkinlik efekti veren iki veya daha fazla iplikten oluşabilirler.
Cilalanmış veya parlatılmış (glaze) iplikler tabii maddelerden (mum, parafin, vb.) ya da sentetik maddelerden (özellikle akrilik reçine) hazırlanan müstahzarlarla muamele edilirler ve daha sonra cilalama silindirlerinden geçirilmek suretiyle parlatılırlar.
İplikler ölçülerine göre isimlendirilir. Çeşitli saymaya da numaralandırma sistemi hala kullanılmaktadır. Tarife tatbikatında "Tex" sistemi (doğrusal yoğunluk için kullanılan bir birim) filament iplik lif yada diğer tekstil ipliklerinden 1 km. ipliğin gram olarak ağırlığına eşittir. Desiteks ise, 0.1 tex'dir. Aşağıdaki formül metre sisteminde kullanılan rakamların desitekse uygulanması için kullanılır:

    10.000
    ------------- = Desiteks
    Metrik numara

İplikler ağartılmamış, yıkanmış (scoured), ağartılmış, krem rengi verilmiş, boyanmış, baskılı, alacaklı veya diğer şekilde muamele edilmiş olabileceği gibi, gazelenmiş (alevden geçirilmek suretiyle üzerindeki tüylülük giderilmiş) merserize edilmiş (yani gergin halde olarak kostik soda ile muamele görmüş), yağlanmış, vb. olabilir.

Bununla beraber, 50 ila 55. Fasıllar aşağıda belirtilenleri içermez:

(a) Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk iplikler ve kauçuk ya da plastik emdirilmiş (batırılmış dahil), sıvanmış, kaplanmış veya kılıflanmış tekstil iplikleri (56.04 pozisyonu)
(b) Metalize iplikler (56.05 pozisyonu)
(c) Gipe edilmiş iplikler, şenil (tırtıllı) iplikler ve şenet (ilmekli) iplikler (loop-waleyarn) (56.06 pozisyonu).
(d) Triko tekstil iplikleri (duruma göre, 56.07 veya 58.08  pozisyonları).
(e) Metal iplikle takviye edilmiş tekstil iplikleri (56.07 pozisyonu).
(f) İplikler, monofilamentler ya da paralel hale getirilip yapıştırılmış dokumaya elverişli lifler (58.06 pozisyonu).
(g) 59.06 pozisyonunda yer alan kauçuk ile aglomore edilmiş ve birbirine paralel hale getirilmiş tekstil iplikleri.
(2) 50 ila 55. Fasıllarda yer alan tek katlı, çok katlı (rötor) ya da kablo (kable) iplikler ile 56.07pozisyonundaki sicim, kordon, ip veya halatlar ve 58.08pozisyonunda yer alan triko iplikleri arasındaki farklar.
    (XI. Bölümün 3 No lu Notuna bakınız)

50 ila 55. Fasıllar ipliklerin her türünü kapsamaz. İplikler özelliklerine (numaralarına, cilalanmış veya parlatılmış olup olmamalarına, katlarının sayısına) göre 50 ila 55. Fasılların ilgili pozisyonlarında iplikler, 56.07 pozisyonunda sicim, kordon, ip veya halatlar veya 58.08 pozisyonundaki triko iplikleri olarak sınıflandırılırlar. Aşağıda yer alan I numaralı tablo her duruma uygun doğru sınıflandırmayı göstermektedir:

TABLO I

Dokumaya elverişli maddelerden iplik, sicim, kordon, ip ve halatların sınıflandırılması

 

Cinsi(*)                               Sınıflandırmayı belirleyen özellikler           Tarifelendirme 

 

Metal iplikle takviye  edilmiş                            Her durumda                                             56.07 pozisyonu   

 

Metalize iplikten                                                 Her durumda                                             56.05 pozisyonu   

 

51.10 ve 56.05 pozisyonundakilerden
başka gipe edilmiş iplik,şenil (tırtıllı)             Her durumda                                             56.06 pozisyonu      
ipliğive şenet (ilmekli) iplik         

 

Örülmüş tekstil ipliği                                          1- Sıkıca örülmüş ve sıkı  yapılı                56.07  pozisyonu
                                                                                2- Diğerleri                                                   56.08 pozisyonu
 

 

Diğerleri                                                               1- Numarası 20.000 desiteks veya daha az     50. fasıl
ipek veya ipek döküntülerinden                       2- 20.000 desiteksten                                  56.07 pozisyonu

 

Yünden veya diğer hayvan kıllarından          Her durumda                                     51. Fasıl         

 

- Keten veya kenevirden                                    1- Cilalanmış ya da  parlatılmış:                              56.07 pozisyonu

                                                                                    (a) Numarası 1,429 desiteks veya daha fazla       53. Fasıl
                                                                                    (b) 1,429 desiteksten daha az 

                                                                              2- Cilalanmış veya parlatılmamış:                           53. Fasıl

                                                                                    (a) Numarası 20.000 desiteks veya daha az         56.07 pozisyonu
                                                                                    (b) 20.000 desiteksten fazla 

 

- Koko liflerinden                                               1- Bir veya iki katlı                                           53.08 pozisyonu
                                                                              2- Üç veya daha fazla katlı                              56.07 pozisyonu

 

 Kağıttan                                                             Her durumda                                                  53.08 pozisyonu   

 

Pamuk veya diğer bitki liflerinden                1-Numarası 20.000 desiteks veya daha az            52. veya 53. fasıl
                                                                              2- 20.000 desiteksten fazla                                       56.07 pozisyonu

 

Suni ve Sentetik liflerden                                  1- Numarası 10.000 desiteks veya daha az   54. veya 55. fasıl
 
(54. Fasılda yer alan                                         2- 10.000 desiteksten fazla                              56.07 pozisyonu
monofilamentlerin
ikisi veya daha çoğundan mamul
iplikler dahil(**))          


Dipnotlar.

    (*)  Dokumaya elverişli farklı maddelere yapılan atıflar XI. Bölümün 2 no lu Notunun hükümleri çerçevesinde aynı yerde tarifelendirilmesi gereken karışımlara da uygulanır. (Genel Açıklama Notunun (I)(A) bendine bakınız).
    (**) 50.06 pozisyonunda yer alan ipek böceği guddesi, 54.Fasılda yer alan bükülmemiş veya metrede 5turdan az bükümlü multifilament iplikler ve monofilamentler ve 55.Fasıldaki suni ve sentetik filament demetleri hiç bir durumda  56.07pozisyonunda yer almaz.

(3) Perakende satışa hazır hale getirilmiş iplikler

(XI. Bölümün 4 No lu notuna bakınız)

Tarifenin 50, 51, 52, 54 ve 55. Fasıllarının bazı pozisyonları, tekstil ipliklerinin perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanları için hükümler ihtiva etmektedir.   Aşağıda yer alan (II)
numaralı tablo, tekstil ipliklerinin hangi şekil ve şartlar altında perakende olarak satılacak hale getirilmiş sayılacağını belirtmektedir.

Aşağıda yazılan iplikler hiç bir zaman perakende olarak satılacak hale getirilmiş ipliklerden sayılmaz:

(a)    İpekten, ipek döküntüsünden, pamuktan ya da suni ve sentetik liflerden tek katlı iplikler.
(b) Yünden veya ince hayvan kılından, numarası 5.000desiteks ya da daha az olan, ağartılmış, boyanmış ya da baskılı, paketlenmiş, tek katlı iplikler.
(c) İpekten ya da ipek döküntüsünden mamul rötor veya kablo (kable) ipliklerin ağartılmamış olanları(paketlenmiş).
(d) Ağartılmamış, suni ve sentetik liflerden veya pamuktan mamul çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (çileler veya yumaklar halinde).
(e) İpek ya da ipek döküntüsünden mamul ağartılmış boyalı veya baskılı numarası 133 desiteks ya da daha az olan rötor veya kablo (kable) iplikler.
(f) Dokumaya elverişli her nevi tek katlı, rötor veya kablo (kable) ipliklerden çapraz sarma usulüyle çile veya yumak haline getirilmiş olanlar.(*)
(g) Dokumaya elverişli her nevi tek katlı, rötor veya kablo (kable) ipliklerden tekstil sanayiinde kullanılacağını gösteren bir mesnet üzerine sarılmış bulunanlar (kopslara, büküm makinelerine alt tüplere, masuralara, bobinlere veya konik bobinlere sarılı iplikler gibi), veya dokuma sanayiinde kullanılacağını belirten başka şekillerde (örneğin; nakış tezgahları için kozalar şeklinde, santrifüj eğirme ile yapılan "kekler") olanlar.

Dipnot:

(*) Çapraz sarma usulü, çile yapılırken ipliğin çıkrığa çapraz olarak dolanmasını ifade eder ve bu şekilde sarılması çilelerin dağılmasını önler. 

Çapraz sarma, genellikle çileler boyama işlemine mahsus olduğunda benimsenen bir yöntemdir.

      Çapraz Sarılmamış                       Çapraz Sarılmış                                                         

TABLO II
Perakende satışa hazır iplikler (yukarıda bahsedilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla)

Hazırlanış biçimi                               İpliğin cinsi(*)                                                 İpliğin perakende satışa hazır sayıldığı haller     

-Karton, makara, tüp ve                      (1) İpek, ipek döküntüsü veya                                                    85 gr. veya daha az   ağırlıkta (mesnetler dahil)
 benzeri mesnetler                                 suni - sentetik filament iplikler
üzerine sarılmış halde                    
                                                                (2) Yün, ince hayvan kılı, pamuk                                                125 gr. veya daha az ağırlıkta (mesnetler dahil) 
                                                                veya suni-sentetik devamsız iplikler    

 

-Çile, küçük çile                                       (1) 3000 desiteksten daha az olan                                           Ağırlığı 85 gr veya daha az
veya yumak halinde                                suni-sentetik filamentler, ipek
                                                                   veya ipek döküntüsünden
                                                                   iplikler  

                                                                    (2) 2000 desiteksten daha az olan diğer                                Ağırlığı 125 gr veya daha az
                                                                   iplikler             
                                                                    (3) Diğer iplikler                                                                        500 gr veya daha az

 

Ayrımları belirleyici                                    (1) İpek, ipek döküntüsü veya suni-sentetik                      Her bir küçük çileler 85 gr. veya daha az ağırlıkta
ayırıcı iplikler                                               filamentten iplikler                                                       
vasıtasıyla birbirinden                               (2) Yün, ince hayvan kılı, pamuk veya                                 Her bir küçük çileler 125. gr ve daha az ağırlıkta

ayrılan ve birkaç küçük                              suni-sentetik devamsız liflerden
çile veya yumağın bir                                 iplikler 
araya gelmesinden                                                          
oluşan çile veya yumaklar halinde     


Dipnotlar:

(*)  Dokumaya elverişli farklı maddelere yapılan atıflar XI. Bölümün 2 numaralı Not hükümleri çerçevesinde aynı yerde tarifelendirilmesi gereken karışımlara da uygulanır. (Bu Genel Açıklama Notunun (I) (A) Kısmına bakınız).
(**) Bir veya daha fazla ayırıcı iplikle eşit ağırlıkta müstakil küçük çilelere bölünmüş haldeki çileler devamlı bir tek iplikten meydana gelmekte ve bu ipliğin kesilmesi suretiyle birbirinden kolayca ayrılabilmektedir. Bir veya daha fazla ayırıcı iplik çileler arasına geçer ve onların birbirinden ayrı halde durmalarını sağlar. Bu çilelerin üzeri genellikle kağıttan bir bant ile sarılmış bulunmaktadır. Esas çileyi sabit ağırlıklı daha küçük çilelere ayırmayan ancak işlem (örneğin boyama) sırasında dolaşmayı önlemeye yönelik tasarlanan ayırıcı ipli tek devamlı uzunluk veya iplikten oluşan çileler, bir veya daha fazla ayırıcı iplikle eşit ağırlıkta müstakil küçük çillere bölünmüş veya perakende satılacak hale getirilmiş sayılmaz.
 
(4) Dikiş ipliği.
(XI. Bölümün 5 No lu notuna bakınız)

52.04, 54.01 ve 55.08 pozisyonları anlamında "dikiş ipliği" tabirinden aşağıdaki şartlara uyan çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü kablo (kable) ipliği anlaşılır:

(a) Mesnetler (makara, tüp gibi) üzerine sarılmış olup, ağırlığı (mesnetle beraber) 1.000 gr.ı geçmeyenler;
(b) Dikiş ipliği olarak kullanılmak üzere aprelenmiş olanlar; ve
(c) Nihai olarak "Z" bükülü olanlar.

"Aprelenmiş" terimi, bitim işlemi yapıldığı anlamını verir. Bu işlem dokumaya elverişli maddelerden ipliğin dikiş ipliği olarak kullanılmasını kolaylaştırmak (örneğin; ipliğe antifriksiyon özellikler veya termal direnç vererek statik elektrik oluşumun engellemek veya ipliğin görünüşünü iyileştirmek) amaçlıdır. Bu tür işlem silikon, nişasta, mum, parafin, vb. gibi (maddeler) esaslı malzemelerin kullanımıyla ilgilidir.

Dikiş ipliğinin uzunluğu genellikle bulunduğu mesnet üzerinde gösterilir.

(5) Yüksek mukavemetli iplik.

(XI. Bölümün 6 No lu Notuna bakınız)

 "Yüksek mukavemetli iplik" ve bu iplikten yapılan mensucatla ilgili hükümler 54. ve 59. Fasıllarda yer almaktadır.
Bu bölüm anlamında "yüksek mukavemetli iplik" tabirinden, cN/tex (centinewton/tex) olarak gösterilen mukavemeti, aşağıda yazılı olanlardan daha fazla olan iplik anlaşılır:

Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden tek katiplikler....................................................................................................... 60 cN/tex

Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden çok katlı bükülü
(rötor) veya katlı bükülü kablo (kable) iplikler ................................................................ 53 cN/tex

Viskoz rayonundan tek katlı, çok katlı bükülü (rötor)veya katlı bükülü
kablo (kable) iplikler ......................................................................................27 cN/tex

(6) Elastomerik ve tekstüre iplikler 

(XI. Bölümün 13 No lu Notuna bakınız)

Elastomerik iplik bu Bölümün 13 nolu Notunda tanımlanmıştır. Şu da dikkate alınmalıdır ki, atıfta bulunulan tekstüre iplikler 5402.31 ila 5402.39 altpozisyonları Altpozisyon Açıklama Notunda tanımlanmıştır. 

(C) Dokunmuş mensucat

    50. ila 55. Fasıllarda yer alan dokunmuş mensucat dokumaya elverişli
maddelerden ipliklerin (50 ila 55. Fasıllarda sınıflandırılan türden veya 56.07 pozisyonunda yer alan sicim, ip vb. türden olarak mütalaa edilenler), Fasıl 54'teki fitil, monofilament, şerit ve benzerlerinin, ilmekli ipliklerin, dar enli kordelaların, bantların veya bir yapıştırıcı aracılığıyla bir arada tutulan atkısız çözgüden oluşan dar enli mensucatın, çözgü ve atkı tezgahlarında dokunmasıyla elde edilen ürünlerdir. Bununla beraber dokunmuş bazı mensucat hariçtir.
 
Örneğin;

(a) Halılar ve diğer yer kaplamaları (Fasıl 57).
(b) 58.01 pozisyonunda yer alan kadife ve şenil (tırtıl) mensucat, peluş ve tırtıl mensucat, 58.02 pozisyonunda yer alan havlu cinsi bukleli mensucat,58.03 pozisyonunda yer alan gaz mensucat, 58.05 pozisyonunda yer alan el ile dokunmuş duvar halıları, 58.06 pozisyonundaki dar enli dokumalar ve 58.09 pozisyonundaki metalize ipliklerden ya da metal iplikten dokunmuş mensucat.
(c) 59.01 ve 59.03 ila 59.07 pozisyonlarında yer alan emdirilmiş, sıvanmış mensucat; 59.02 pozisyonunda yer alan her nevi nakil vasıtası için iç ve dış lastiğinde kullanılan mensucat; 59.11 pozisyonunda yer alıp, teknik amaçla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mensucat.
(d)    XI. Bölümün 7 No lu not hükmü anlamında hazır hale getirilmiş türden eşya (Genel Açıklama Notunun kısım (II) hükmüne bakınız).

Yukarıda (a) ila (d) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 50 ila 55. Fasıllardaki dokunmuş mensucat ile ilgili şartlar, XI. Bölümün 9 No lu Notunun uygulanmasıyla aşağıda belirtilenlerden oluşan mensucatı içerir:

- Birbirine paralel "çözgü" ipliklerinden oluşan bir tabaka ile paralel "atkı" ipliklerden meydana gelen bir tabakanın dar veya dik açı teşkil edecek şekilde birbiri üzerine konulması;
- Birbirine paralel "çözgü" ipliklerinden oluşan iki tabaka arasına, paralel "atkı" ipliklerinden oluşan bir tabakanın dar veya dik bir açı teşkil edecek şekilde yerleştirilmesi.

Bu mensucatın esas özelliği ipliklerin geleneksel (yöntemle dokunmuş)dokuma mensucatta olduğu gibi biri diğerinin altından geçmek suretiyle bağlanmaması, fakat kesişme noktalarında bir yapıştırıcı veya termal bir yapıştırma yöntemiyle birbirine tutturulmasıdır.

Bu mensucat bazen ağ gözlü dokunmuş ince perdelik kumaş olarak ifade edilebilir. Bunların kullanımları diğer malzemelerin (plastiklerin, kağıtların vb.nin) takviye edilmesini içerir. Bunlar örnek olarak tarım ürünlerinin korunması için de kullanılmaktadırlar.

50 ila 55. Fasıllarda yer alan dokunmuş mensucat ağartılmamış, temizlenmiş, ağartılmış, boyanmış, farklı renkteki ipliklerden dokunmuş, baskılı, alacalı, merserize edilmiş, parlatılmış, hareli (moire), kabartmalı, şardonlanmış, dövülmüş, havları alevden geçirilmek suretiyle bertaraf edilmiş, gaze edilmiş veya diğer şekilde işleme tabi tutulmuş olabilir. Bunlar desenli veya desensiz mensucatı ve desenlerin dokuma esnasında kumaşa dahil olan ilave atkı veya çözgü iplikleriyle oluşturulduğu işlemeli kumaşları içerirler. Bu kumaşlar işlemeli mensucattan sayılmaz.

50 ila 55. Fasıllar, aynı zamanda atkı iplikleri yer yer eritilmek suretiyle geri kalan atkı ve çözgü ipliklerinin desen meydana getirmiş olduğu mensucatı da içine alır (örneğin, çözgü iplikleri viskozdan ve atkı iplikleri ise asetat elyafından olan ve atkı iplikleri bir çözücü vasıtasıyla yer yer eritilmiş olan mensucat gibi).

Altpozisyon Açıklama Notları.

Farklı renklerdeki ipliklerden dokunmuş mensucat.

Tamamen veya kısmen farklı renklerde baskılı ipliklerden veya aynı rengin farklı tonlarında baskılı ipliklerden oluşan dokunmuş mensucat "boyanmış, dokunmuş mensucat" veya "baskılı dokunmuş mensucat" olarak değil “farklı renklerdeki ipliklerden dokunmuş mensucat" olarak bilinir.

Bez ayağı (düz dokuma).

Düz dokuma, XI. Bölümün 1(ij) altpozisyon not hükmünde tarif edilmiş olup, "her bir atkı ipliğinin art arda gelen çözgü ipliklerinin sırayla bir altından bir üstünden geçmesi ve her bir çözgü ipliğinin birbirini izleyen atkı ipliklerinin bir altından bir üstünden geçmesiyle meydana gelen mensucattır".

Bu tip dokuma konstrüksüyonu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
 
Düz Dokuma

Düz dokuma, en basit ve en çok kullanılan dokumadır. Düz dokunmuş mensucatın her iki yüzü de aynıdır (iki yüzü de dokunmuş mensucat) çünkü, her bir yüzde eşit oranda çözgü ve atkı iplikleri görülebilir.
Dimi, ilk çözgü ipliğinin yine ilk atkı ipliğine bağlanması, ikinci çözgü ipinin ikinci atkı ipiyle bağlanması, üçüncü çözgü ipinin üçüncü atkı ipine bağlanması ve bu şekilde devam etmesiyle yapılır. Bu dokumada adım sayısı çözgü ve atkı ipliklerinin her ikisi için de tektir. Raporu (deseni
tekrarlamak için gerekli olan atkı ve çözgü ipliklerinin sayısı) her zaman ikiden büyüktür. En küçük dimi raporu atkı ipliğinin iki çözgü ipliği üzerinden geçtiği rapordur. Bu üç iplikli dimidir. Dört iplikli dimide atkı üç çözgü ipliğinin üzerinden geçer.
Dimi örgüde, kesişme noktalarının atlamalı yapısınca oluşturulmuş, bir kenardan diğer kenara uzanan diyagonal yiv hatları, kabartma çizgiler oluşturur ve örgünün diyagonal olduğu izlenimi verir. Yivler, sağdan sola veya soldan sağa olabilirler. Atkı ipliğinin daha çok göründüğü atkı yüzlü dimi ve çözgü ipliğinin daha çok göründüğü çözgü yüzlü dimi farklılığı vardır. Bu her iki dimi örgüsü yüzde (kumaşın doğru tarafı) arkadan (kumaşın sol-ters tarafı) farklı bir görünüm arz eder. Yine de her iki tarafta aynı görünümü veren iki yüzlü veya çapraz dimi denilen tek bir dimi kategorisi vardır. İki yüzlü veya çapraz diminin aynı seviyede bir (örgü) raporu vardır. Çözgü veya atkı atlamaları her iki yüzde de aynıdır; sadece yivin istikameti farklıdır. En basit deseni dört iplikli çapraz dimidir: Her çözgü ipliği iki ardışık atkının üstüne çıkar ve onları takip eden ikisinin altında kalır.
İki yüzlü veya çapraz dimi dahil olmak üzere 3- iplikli veya 4- iplikli dimiyle ilgili 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 55.13 ve 55.14 pozisyonlarının altpozisyonlarını sınırlayıcı ifadeleri sebebiyle sadece aşağıda örgü raporu verilen dimileri kapsamaktadır. 

3’lü dimi dokuma                          
4’lü dimi dokuma        
4'lü İki Yüzlü Dimi Dokuma veya Çapraz Dimi Dokuma         

Bununla beraber 5209.42 ve 5211.42 altpozisyonlarındaki "denim" mensucat 4-iplikli, ikiyüzlü veya çapraz dimiyi -bu altpozisyonlar sadece çözgü yüzlü mensucatı kapsadıkları için- kapsamazlar. Bu altpozisyonlar çözgü yüzlü 3-iplikli dimiye ve çözgü yüzlü 4-iplikli dimiye ilaveten aşağıda deseni gösterilen çözgü yüzlü 4-iplikli kırık dimiyi de kapsarlar. 

Çözgü Yüzlü 4-İplikli Kırık Dimi 

(II) 56 İLA 63. FASILLAR

    50 ila 55. Fasıllara dahil olmayan (örneğin havlı mensucat, dar dokunmuş mensucat, şenil iplik, gipe iplik, triko ipliği, galonajlar (sırma şeritler) ve 56.06 veya 56.08 pozisyonlarındaki diğer süslemeler; tüller ve diğer fileli mensucat, dantelalar, dokunmuş mensucat üzerine veya dokumaya elverişli sair maddeler üzerine yapılmış işlemeler ve örme mensucat ile şeritçi ve kaytancı eşyası) türden olan mensucat ve dokumaya elverişli maddelerden diğer eşya 56 ila 63. Fasıllarda yer almaktadır. Ayrıca dokumaya elverişli maddelerden hazır eşya da (tarifenin XI. Bölümden başka kısımlarında yer alan bazı eşyaya ilişkin istisnalar saklı kalmak kaydıyla) bu Fasıllarda yer alır.

Hazır eşya.

    Bu bölümün 7 No lu notu gereği, 56 ila 63. Fasıllarda belirtilen "hazır eşya" tabirinden aşağıda yazılı olanlar anlaşılır:

(1)    Kare veya dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş olanlar; (örneğin; dokumaya elverişli maddelerden elbise patronları; kenarları tırtıllı şekilde kesilmiş eşya (bazı temizlik bezleri gibi) hazır eşya sayılır.

(2)    Bitmiş halde üretilen, kullanıma hazır eşya (bunlar, dikilmeyi veya başka bir işçiliği gerektirmeyen ya da sadece ayırıcı ipliklerin kesimine ihtiyaç duyulan hazır eşyadır). Bu tür eşya doğrudan şekil verilerek örülmüş ürünleri ve çözgü boyunca dokunmadan bırakılmış iplikleri veya saçak oluşturmak üzere kesilmiş atkı kenarları iplikleriyle bulunan bazı toz (temizlik) bezleri, havlular, masa örtüleri, başörtüsü şeklindeki kareleri, battaniyeleri vb.lerini kapsar. Bu türlü eşya tezgah üzerinde ayrık olarak dokunmuş olabileceği gibi, aynı zamanda belirli aralıklarla dokunmamış ipliklerden (genellikle çözgü iplikleri) şeritleri olan mensucattan basitçe (sadece) uzunlamasına kesilmiş de olabilirler. Sadece ayırıcı ipliklerin kesilmesiyle yukarıda tanımlanan tipten hazır eşyanın elde edilebildiği uzunlamasına bulunan bu mensucat da "hazır eşya" olarak kabul edilirler.
Bununla beraber daha genişçe parçalardan başkaca işçilik    olmaksızın basitçe kesilen dikdörtgen (kare dahil) şekilli eşya ve ayırıcı ipliklerin kesilmesi ile şekillendirilen saçakları içermeyen eşya bu not anlamında "tamamlanmış ürün" olarak mütalaa edilmez. Bu eşyanın katlanmış veya ambalajlanmış (örn; perakende satış için) olarak arz edilmiş olması (hususu) sınıflandırılmalarını etkilemez.

(3) Belirli bir şekle göre kesilmiş ve en az bir kenarı ısıyla birleştirilmiş görülebilir konik veya sıkıştırılmış şekilde ve diğer kenarlara bu notun herhangi bir alt bendinde belirtilen işlemler uygulanmış eşya, fakat sıcak kesim veya başka basit yöntemlerle sökülmeyi önleyici şekilde kenarları kesilmiş mensucat hariç;

(4) Kenarlar bastırılmış veya sarmalanmış veya düğümlü saçakları olan mensucat; Kesilmiş kenarların dikilmesi suretiyle veya diğer basit yollarla ipliğin kaymasını önlemek üzere kenarları bastırılmış, sarma yapılmış veya herhangi bir kenarında düğümlü saçakları olan eşya (mensucat hariç). Kenarları bastırılmış mendiller ile saçaklı masa örtüleri bu çeşit eşyaya örnek olarak gösterilebilir. Bununla beraber kesilmiş kenarları sürfile yöntemi veya basit metotlarla çözülerek elde edilen mensucat yukarıdaki eşya dışında kalır.
(5) Belli bir şekle göre kesilmiş ve aradan iplik çekme işlemine tabi tutulmuş eşya. Bu bağlamda "çekilmiş iplik işi" tabiri basitçe eşya üzerinde dokumadan sonra ileri derecede işlemler (örn; nakış işleme) yapmaksızın bazı çözgü ve atkı ipliklerinin birlikte çekilmeleri anlamındadır. Bu şekilde işleme tabi tutulmuş malzemenin parçaları sıklıkla iç çamaşırı imalinin daha ileri safhalarında kullanılır.

(6) Dikişle, yapıştırma yoluyla veya başka bir surette birleştirilmiş eşya. Bunlar, çok sayıda giyim eşyalarını içerir. Bununla beraber aynı malzemeden iki veya daha fazla arka arkaya eklenmiş parçalardan oluşan parça eşya veya tabakalar halinde birleştirilmiş iki ya da daha fazla dokumaya elverişli malzemeden oluşan eşyanın "hazır (eşya)"olarak mütalaa edilmediğini belirtmek gerekmektedir. Dikilerek veya başka suretle vatkalama ile birleştirilen bir veya daha fazla tabakadan oluşan dokumaya elverişli maddelerden ürünler "hazır (eşya)" değildirler.

(7) Örülerek veya tığ kullanılarak şekil verilmiş eşya. Uzunlamasına parçalar halinde veya ayrı ayrı parçalar şeklinde olsun olmasın.

Altpozisyon Açıklama Notu.

56 ila 63. Fasıllarda yer alan yüzeyi havlı veya ilmekli ürünler.

XI. Bölümün 2(B)(b) altpozisyon notundaki hükümler, zemin (taban) mensucat, havlı veya ilmekli olan yüzde kısmen görünsün veya görünmesin uygulanacaktır.

(III) KAUÇUK İPLİKLERLE BİRLEŞTİRİLMİŞDOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN ÜRÜNLER

Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden oluşan elastik ürünler bu Bölümün 10 no lu Not hükmü çerçevesinde XI. Bölümde sınıflandırılırlar.
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar 56.04 pozisyonunda yer alır.
    Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş diğer dokumaya elverişli maddelerden ürünler duruma göre, özellikle 50. ila 55. Fasıllarda, 58. Fasılda veya 60 ila 63. Fasıllarda sınıflandırılır.

(IV) DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERİN KONDİSYONU   VE TEST EDİLMESİ İÇİN STANDART ATMOSFERLER

(A) Kapsam ve Uygulama alanı.

Dokumaya elverişli maddelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin tespiti ve uygun duruma getirilmesi (Kondisyonlama) için standart atmosferlerin kullanımı ve nitelikleri aşağıda yol gösterici mahiyette ortaya konulmuştur.

(B) Tanımlar.

     (a) Nispi (göreli) nem: Atmosferdeki su buharı basıncının aynı sıcaklıkta doymuş buhar basıncına olan oranıdır. Bu oran genellikle yüzde olarak ifade edilmiştir.
     (b) Standart optimum atmosfer:20ºC sıcaklık ve %65 nispi nem oranı olan atmosferdir.
     (c) Deney için standart optimum atmosfer: 20ºC sıcaklık ve %65 nispi nem oranı olan atmosferdir.
     NOT: Yukarıda kullanılan "ılımlı" sıfatının kullanımı tekstil endüstrisiyle sınırlıdır.

(C) Ön hazırlama.

     Dokumayı uygun duruma getirmeden önce (Kondisyonlama), bir ön hazırlık gerekebilir. Böyle bir durumda, dokumaya elverişli madde, takriben nispi nem oranı %10 ve %25 arasında olan ve sıcaklığı 50ºC'yi geçmeyen bir atmosfer içinde takriben dengeye
getirilecektir.
     Bu koşullar, havanın %65 nispi nem oranında ve 20ºC ila 50ºC'de ısıtılmasıyla elde edilebilir.

(D) Uygun duruma getirme (Kondisyonlama).

Dokuma, fiziksel ve mekanik özelliklerinin tespiti için test edilmeden önce standart optimum atmosfer ortamına getirilmelidir. Bu ise, test için standart optimum atmosferde dokumadan havanın serbestçe geçmesi yoluyla ve bu işlemin dokumanın atmosferle dengeye getirilmesi için gereken sürede tutulmasıyla sağlanır.
Test yönteminde başka şekilde belirtilmediği takdirde, dokumanın iki saat aralıklarla yapılan ölçümü ağırlıkça %0.25'den daha fazla bir ilerleme, değişiklik göstermediği takdirde dengede olduğu kabul edilmelidir.

(E) Test etme.

   Özel haller dışında (örneğin; ıslak testler gibi), dokumanın fiziksel ve mekanik yönden test edilmesi, test için standart optimum atmosferde hazırlanmış (kondisyonlanmış) uygun hallerde gerçekleştirilir.

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire