MEVZUAT

Bölüm 15 - Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşya

Bölüm Notları.

1.- Aşağıda yazılı olanlar bu Bölüme dahil değildir:

(a)    Esası metalik toz veya pul olan müstahzar boyalar, mürekkepler ile diğer ürünler (32.07 ila 32.10, 32.12, 32.13 veya 32.15 pozisyonları);
(b)    Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (36.06 pozisyonu);
(c)    65.06 veya 65.07 pozisyonunda yer alan başlıklar veya bunların aksam ve parçaları
(d)    66.03 Pozisyonundaki şemsiye iskeletleri veya diğer eşya;
(e)    71.Fasıla giren eşya (kıymetli metal alaşımları, kıymetli metallerle kaplama adi metaller, taklit mücevherci eşyası gibi);
(f)    XVI. Bölüme giren eşya (makinalar, mekanik cihazlar ve elektrikli aletler);
(g)    Birleştirilmiş demiryolu veya tramvay hatları (86.08 pozisyonu) veya XVII. Bölüme giren diğer eşya (taşıtlar, gemiler ve botlar, hava taşıtları);
(h)    XVIII. Bölüme giren alet ve cihazlar, saat zemberekleri dahil;
(ij)  Mühimmat olarak hazırlanmış kurşun saçma (93.06 pozisyonu) ve XIX. Bölüme giren diğer eşya (silah ve mühimmat);
(k)    94.Fasıla giren eşya (mobilyalar, somyalar, lambalar ve aydınlatma teçhizatı, ışıklı levhalar, prefabrik yapılar gibi);
(l)    95.Fasıla giren eşya (oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri gibi);
(m)    96.Fasıla giren el elekleri, düğmeler, kalemler, kalem sapları, kalem uçları veya diğer eşya (muhtelif mamul eşya); veya
(n)    97.Fasıla giren eşya (sanat eserleri gibi).

2.- Tarifenin neresinde geçerse geçsin "genel kullanıma mahsus aksam ve parça" deyiminden aşağıda yazılı olanlar anlaşılır:

(a)    73.07, 73.12, 73.15, 73.17 veya 73.18 pozisyonlarına giren eşya ile diğer adi metallerden benzeri eşya;
(b)    Adi metallerden yaylar ve yay yaprakları, saat zemberekleri hariç (91.14 pozisyonu);
(c)    83.01, 83.02, 83.08, 83.10 Pozisyonlarına giren eşya ile 83.06  pozisyonuna giren adi metalden çerçeve ve aynalar.
Yukarıda tanımlanan genel kullanıma mahsus aksam ve parça deyimi 73 ila 76 ve 78 ila 82. Fasıllarda (73.15 pozisyonu hariç) yer alan eşyanın aksam ve parçalarını kapsamaz.
Yukarıdaki paragraf ve 83.Faslın 1 nolu not hükmü saklı kalmak kaydıyla, 82 veya 83.Fasıllara giren eşya, 72 ila 76 ve 78 ila 81.Fasıllara verilmez.

3.- Tarifenin neresinde geçerse geçsin ‘adi metaller’ tabirinden: demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten (wolfram), molibden, tantalyum, magnezyum, kobalt bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimuan, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum, indiyum, niyobyum (kolombiyum), renyum ve telyum anlaşılır.

4.- Tarifenin neresinde geçerse geçsin ‘sermetler’ tabirinden: bir metal terkibinin ve seramik terkibinin mikroskopik heterojen bir bileşimini ihtiva eden ürün anlaşılır. Bu tabir, aynı zamanda metal ile sinterlenmiş metal karbürlerden olan (bir metalle sinterlenmiş metal karbürler) sert metalleri de kapsar. Bu tabir, katılaşmış metal karbürlerini de içerir.(metalle sinterlenmiş metal karbürleri)

5.-  Alaşımların tasnifine ilişkin kurallar (72 ve 74. Fasıllarda tanımlanan ferro alyajlar ve ön alaşımlar hariç):

(a)    Adi metallerin alaşımları, ağırlık itibariyle diğer metallere üstün gelen metalin alaşımı olarak tasnif edilir;
(b)    Bu Bölüme giren adi metaller ile bu Bölümün dışında kalan elemanlardan meydana gelen alaşımlar, bünyesindeki adi metallerin toplam ağırlığı diğer elemanların toplam ağırlığına eşit veya daha fazla olduğu takdirde, bu Bölüme giren adi metallerin alaşımları olarak tasnif edilir;
(c)    Metal tozlarının sinterlenmesi suretiyle elde edilen karışımlarla, ergitme suretiyle elde edilen heterojen karışımlar (sermetler hariç)  ve metallerin birbirleriyle olan bileşimleri de alaşım kapsamına girer.  

6.-  Aksine bir hüküm bulunmadıkça, tarifenin herhangi bir yerinde bir adi metale yapılan atıf, bu Bölümün 5 nolu not hükmü gereğince o metalin alaşımı olarak tasnif edilecek olan alaşımlara da yapılmış sayılır.

7.-  Karma eşyanın tasnifine ilişkin kurallar:

Pozisyon metinlerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça iki veya daha fazla adi metal içeren adi metallerden eşya (Genel Kurallar çerçevesinde adi metalden eşya gibi işlem gören karıştırılmış maddelerden eşya dahil) ağırlık itibariyle diğer metallerin her birinden üstün olan metalden mamul eşya sayılır.

Bu kuralın uygulanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

(a)    Demir ve çelik ile demir ve çeliğin değişik türleri tek ve aynı metal sayılır.
(b)    Alaşımlar, toplam ağırlıkları itibariyle 5 nolu not hükmü gereğince alaşımı olarak sınıflandırıldıkları metalden müteşekkil sayılırlar;
(c)    81.13 Pozisyonunda yer alan bir sermet tek bir adi metal sayılır.

8.- Bu Bölümde geçen tabirler aşağıda tarif edilmiştir: (a) Döküntü ve hurdalar
Metallerin imalinde veya mekanik suretle işlenmesinden hasıl olan metal Döküntü ve hurdaları ile kırılma, kesilme, eskime veya diğer nedenlerle kesinlikle kullanılmaz halde olan metal eşyadır
(b) Tozlar
Göz açıklığı 1 mm. olan elekten, ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazlası geçen ürünlerdir.

 GENEL AÇIKLAMALAR 

Bu Bölüm, adi metalleri (kimyasal olarak saf durumda olanlar da dahil) ve adi metallerden mamul eşyayı kapsar. Bu bölüme dahil olmayan adi metalden eşya listesi Açıklama Notunun sonunda yer almaktadır. Bu bölüm ayrıca ekonomik olarak değerli minerallerden ayrılmış tabii metalleri ve bakır, nikel veya kobalt matlarını da kapsar. Metalik cevherler ve içinde hala ekonomik olarak değerli mineraller bulunan tabii metaller bu bölümün haricindedir. (26.01 ila 26.17 pozisyonları).
Bu bölümün 3. Notuna göre, tarifenin neresinde geçerse geçsin “adi metaller” tabirinden: demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten (wolfram), molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titanyum, zirkonyum, antimon, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum,  galyum, hafniyum, indiyum, niobyum (columbium), renyum ve talyum metalleri anlaşılır.
72 ila 76. Fasıllar ve 78 ila 81. Fasıllar, mamul bulunduğu metale bakılmaksızın 82. veya 83. Fasılda (bu fasıllar özellik arz eden eşyalarla sınırlıdır) yer alan bazı özellik arz eden adi metalden eşyalar hariç, belli işlenmemiş adi metalleri ve bunlardan mamul eşyaların yanı sıra bu metallerin çubuk, tel veya levha gibi ürünlerini kapsar. 

(A) ADİ METALLERİN ALAŞIMLARI

Bu Bölümün 6 Nolu notuna göre, metinde aksi belirtilmedikçe (çelik alaşımlarında olduğu gibi) 72 ila 76. Fasıllar ve 78 ila 81. Fasıllarda veya Tarifenin herhangi bir yerinde yer alan bir adi metale yapılan herhangi bir atıf, o metalin alaşımlarına da kapsar. Aynı şekilde, 82 veya 83. Fasılda veya herhangi bir yerde “adi metal” tabirine yapılan herhangi bir atıf, adi metallerin alaşımları olarak sınıflandırılan alaşımları da kapsar. 

71.fasılın 5 numaralı notu ve bu Bölümün 5 numaralı not hükmüne göre adi metal alaşımları aşağıda yazılı şekilde sınıflandırılır:

(1)    Adi metallerin kıymetli metallerle alaşımları.
Alaşım ağırlığına göre %2'den az kıymetli metal (altın, gümüş ve platin) bulunan alaşımlar adi metal alaşımı olarak sınıflandırılırlar. Adi metallerin kıymetli metallerle olan diğer alaşımları 7l.Fasılda yer alır.

(2)    Adi metallerin alaşımları.
Bu alaşımlar adi metallerden ağırlık itibariyle hangisi fazla ise onun rejimine tabi tutulurlar. Ancak ferro alyajlar (72.02 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız) ve bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar) (74.05 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız) bu hükmün dışındadır.

(3)    Bu bölümde yer alan adi metallerin metal olmayan unsurlarla veya 28.05 pozisyonunda yer alan metallerle olan alaşımları.
Bu bölümdeki adi metallerin toplam ağırlığı diğer elementlerin toplam ağırlığına eşit veya fazlaysa bunlar bu bölümün adi metal alaşımları olarak sınıflandırılır. Aksi takdirde, bu alaşımlar genellikle 38.24 pozisyonunda yer alırlar.

(4)    Sinterlenmiş karışımlar, eritme işlemiyle elde edilen heterojen nitelikli karışımlar (sermetler hariç) ve intermetalik bileşimler.
Sinterlenmiş metal tozlarının karışımları ve eritme suretiyle elde edilmiş heterojen nitelikli karışımlar da alaşım olarak işlem görürler (sermetler hariç). Metal hurdalarının eritilmesi suretiyle elde edilen çeşitli kompozisyonlardaki külçeler de eritme suretiyle elde edilen heterojen karışımlara dahildir.
Sinterlenmemiş metal tozların karışımlarının Tarifedeki yerleri bu Bölümün 7 numaralı Not hükmüne göre tayin edilir (karma eşyalar için aşağıdaki (B) kısmına bakınız).
İki veya daha fazla adi metalden oluşan intermetalik bileşimler de alaşım olarak işlem görürler. İntermetalik bileşimler ile alaşımlar arasındaki esas farklılık, farklı atomların kristal kafes içinde yerleşimlerinin intermetalik bileşimlerde düzgün, alaşımlarda ise düzgün olmayan bir şekilde olmasıdır.

(B) ADİ METALDEN MAMUL EŞYALAR

Bu Bölümün 7 nolu Not hükmüne göre iki veya daha fazla adi metalden mamul eşya, ağırlık itibariyle diğer metallerin her birinden üstün olan metalden mamul eşya sayılır, ancak bu hükmün tatbikinde pozisyon metinlerinde aksine bir hüküm bulunmamalıdır (örn; bakır başlıklı gövdeleri demir veya çelik olan çivilerin bakır kısmı ağırlık itibariyle fazla olmasa dahi 74.15 pozisyonunda yer alır). Aynı kural, kısmen metal olmayan maddelerden yapılan eşyalara da uygulanır, ancak Genel Yorum Kurallarına göre eşyaya asıl niteliğini adi metal vermelidir.

Metallerin oranlarını bu kurala göre hesaplarken şunlar dikkate alınmalıdır:

(1)    Demir ve çeliğin tüm çeşitleri aynı metal olarak kabul edilir.
(2)    Alaşımın sınıflandırıldığı metalin alaşımı tamamıyle o metalden oluşuyor kabul edilir. (örn; bu itibarla pirinçten yapılan bir parça tamamiyle bakırdanmış gibi kabul edilir.)
(3)    81.13 pozisyonunda yer alan sermet tek bir adi metal olarak kabul edilir.

(C) AKSAM VE PARÇALAR

Genelde, mamul eşyanın aksam ve parçaları olduğu açıkça anlaşılanlar, bu aksam ve parçalara uygun pozisyonlarda sınıflandırılır.
Bununla beraber, müstakil olarak sunulan genel kullanıma (bu bölümün 2 nolu notunda tanımlandığı üzere) mahsus aksam ve parçalar, ait oldukları eşyanın aksam ve parçaları sayılmayıp, bu Bölümde kendilerine uygun pozisyonlara tabi tutulurlar. Bu kural örneğin, merkezi ısıtma radyatörleri için özel civatalar veya motorlu taşıtlar için yaylara uygulanır. Bu civatalar 73.22 pozisyonunda merkezi ısıtma radyatörleri için parça olarak değil, 73.18 pozisyonunda civata olarak sınıflandırılırlar. Bu yaylar ise, 87.08 pozisyonunda motorlu taşıt aksam ve parçası olarak değil, 73.20 pozisyonunda yay olarak sınıflandırılırlar.

Kol ve duvar saati yayları, bu Bölümün 2 (b) Not hükmüne göre bu Bölümden hariç tutulmuştur ve 91.14 pozisyonunda yer alır.

Bu Bölümün 1 numaralı Not hükmünde belirtilenlerden başka, aşağıda yazılı olanlar da bu Bölümün haricindedir:

(a)    Adi metallerin amalgamlar (28.53 pozisyonu)
(b)    Adi metallerin kolloidal haldeki süspansiyonları (genellikle 30.03 veya 30.04 pozisyonu).
(c)    Dişçi çimentoları ve diş doldurmaya mahsus diğer dolgular (30.06 pozisyonu)
(d)    Örneğin fotogravürde kullanılan hassas hale getirilmiş fotoğrafik metal levhalar (37.01 pozisyonu).
(e)    37.07 pozisyonunda yer alan fotoğrafçılıkta kullanılan flaş ışığı için maddeler).
(f)    Metalize iplikler (56.05 pozisyonu); bu tür ipliklerden veya metal tellerden dokunmuş, giyim, döşemecilik ve benzeri işlerde kullanılan mensucat (58.09 pozisyonu).
(g)    Metal tellerden işlemeler ve XI. Bölümde belirtilen diğer eşya.
(h)    Ayakkabı aksamı, 64. Faslın 2 nolu Not hükmünde belirtilenler hariç (özellikle ayakkabı koruyucuları, bağ deliği kapsülleri, ayakkabı  tokaları ve kopçaları) (64.06 pozisyonu).
(ij)    Metal paralar (71.18 pozisyonu).
(k)    Primer pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış primer pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri (85.48 pozisyonu).
(l)    Metal telden fırçalar (96.03 pozisyonu).

     

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire