MEVZUAT

Bölüm 17 - Nakil Vasıtalar

Notları:

1.-    Bu Bölüm 95.03 veya 95.08 pozisyonlarına giren eşya ile 95.06 pozisyonuna giren küçük ve büyük yarış kızakları ve benzerlerini kapsamaz.

2.-    "Aksam ve parça" ve "aksam, parça ve aksesuar" tabirleri bu Bölümdeki nakil vasıtalarına mahsus oldukları anlaşılsa bile aşağıda yazılı olan eşyaya uygulanmaz:

(a)    Yapıldığı madde ne olursa olsun contalar, rondelalar ve benzerleri (imal edildiği maddelere göre veya 84.84 pozisyonunda sınıflandırılır) veya sert kauçuktan ziyade sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya (40.16 pozisyonu),
(b)    XV. Bölümün 2 no.lu Notunda tanımlandığı üzere, adi metallerden genel kullanıma mahsus aksam ve parça (Bölüm XV) ve plastikten mamul benzeri eşya (Fasıl 39);
(c)    82. Fasıla giren eşya (aletler);
(d)    83.06 Pozisyonuna giren eşya;
(e)    84.01 ila 84.79 Pozisyonlarına giren makina ve cihazlar ile bunların aksam ve parçaları; 84.81 veya 84.82 pozisyonlarına giren eşya ile motor ve makinaların bünyesine giren aksam ve parçalar olmak şartıyla 84.83 pozisyonuna giren eşya;
(f)    Elektrik makina ve cihazları ile elektrik teçhizat ve aksesuarı ( Fasıl 85);
(g)    90. Fasıla giren eşya;
(h)    91. Fasıla giren eşya;
(ij)    Silahlar (Fasıl 93);
(k)    94.05 Pozisyonuna giren lambalar ve aydınlatma cihazları ve bunların aksam ve parçaları; veya
(1)    Nakil vasıtalarında aksam olarak kullanılan fırçalar (96.03 pozisyonu).

3. -    86. ila 88. Fasıllardaki "aksam ve parça" veya "aksesuara" yapılan atıf, sadece veya esas itibariyle, bu Fasıllardaki eşya ve nakil vasıtalarında kullanılmaya uygun olmayan aksam, parça ve aksesuarı kapsamaz. Bu Fasılların iki veya daha fazla pozisyonuna girebilecek mahiyette olan aksam, parça ve aksesuar, asıl kullanımlarına tekabül eden pozisyonda sınıflandırılırlar.

4.-    Bu bölümdeki;

(a)    Hem karayolunda hem de raylar üzerinde kullanılabilecek şekilde özel olarak imal edilmiş taşıtlar 87.Fasılın uygun düşen pozisyonunda sınıflandırılır. 
(b)    Hem denizde hem de karada kullanılan motorlu taşıtlar 87.Fasılın uygun düşen pozisyonunda sınıflandırılır. 
(c)    Aynı zamanda kara taşıtı olarak da kullanılabilecek şekilde özel olarak imal edilmiş hava taşıtları 88. Fasılın uygun düşen pozisyonunda sınıflandırılır.

5. -    Hava yastıklı taşıtlar, bu Bölümde en çok benzedikleri taşıtlar ile birlikte sınıflandırılır.

Şöyle ki:
(a)    Kılavuz bir hat üzerinde işletilmek üzere imal olunanlar (hava treni) 86. Fasıla girer:
(b)    Kara veya hem karada hem de suda işletilmek üzere imal olunanlar 87.Fasıla girer:
(c)    Suda işletilmek üzere imal olunanlar (sahile ve iskeleye çıkabilecek şekilde veya buz üzerinde işletilebilecek yapıda olsun olmasın) 89. Fasıla girer.

Hava yastıklı taşıtlara ait aksam, parça ve aksesuar, yukarıdaki hükümlere göre hava yastıklı taşıtların sınıflandırıldığı pozisyonda sınıflandırılır.
Hava tren hatlarına ait sabit malzeme ve donanımları, demiryollarında kullanılan sabit malzeme ve donanım gibi ve hava trenlerine ait sinyal, emniyet, trafik kontrol veya kumanda cihazları da demiryollarına ait sinyal, emniyet, trafik kontrol veya kumanda cihazları olarak sınıflandırılır.

GENEL AÇIKLAMALAR

(I) BÖLÜMÜN GENEL KAPSAMI

Bu Bölüm, aşağıdakiler haricinde her çeşit demiryolu taşıtlarını ve hava trenlerini (86. Fasıl), diğer kara taşıtlarını, hava yastığı içeren taşıtları (87. Fasıl), uçak ve uzay gemisi (88. Fasıl) tazyikli hava üzerinde giden araçlar, botlar, gemiler ve yüzen araçları (89. Fasıl) kapsar.

Aşağıda belirtilenler bu Bölüme dahil değildir;

(a)    Hareket eden bazı makinalar (Aşağıdaki (II) kısma bakınız).
(b)    90.23 Pozisyonunda teşhir edilmede kullanılan modeller.
(c)    Oyuncaklar, bazı kış sporu malzemeleri, eğlence yerleri için kullanılan araçlar. Çocuklar için yapılan oyuncak bisikletler (bisiklet hariç) pedallı arabalar vb. oyuncak botlar ve uçaklar 95.03 pozisyonu; birbirine bağlı çifte kızaklar ve ayaksız, ucu kalkık alçak kızaklar ve benzerleri (95.06 pozisyonu); otosküterler için otodromlar (95.08 pozisyonu).

Buna ilaveten, bu Bölüm, bazı ulaştırma ile ilgili araçları da kapsar, örnek olarak; bir veya daha çok modeldeki ulaştırma için özel olarak dizayn edilmiş donatılmış konteynerler, demir yollarında ve tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme ile mekanik işaret (elektro-mekanikler dahil) cihazları (Fasıl 86) ve paraşütler, uçak hareket tertibatı ve talim uçaklarını da içerir (88 Fasıl).
Aşağıdaki (III) Kısım saklı kalmak kaydıyla bu Bölüm 86 ila 88 Fasıllardaki kara nakil vasıtaları, uçaklara ait aksam, parça ve aksesuarları da içine alır.

(II) KENDİ KENDİNE ÇALIŞAN YA DA
HAREKET EDEN MAKİNALAR

Birçok makine ve cihazlar (özellikle XVI. Bölüme dahil olanlar) XVII. Bölümde yer alan nakil vasıtaları şasilerine veya yüzer vasıtalara monte edilmiş halde olabilmektedir. Bunların Tarifedeki yerinin tesbiti çeşitli faktörlere ve özellikle kaidelerin tiplerine bağlıdır.
Örneğin; yüzer vasıtalar üzerine monte edilmiş tüm hareketli makinalar 89. Fasılda yer alır. (Örn; yüzen vinçler, tarama makinaları, tahılları kaldırıp ayırmada kullanılan makinalar). 86. veya 87. Fasıllara ait nakil vasıtaları şaselerine monte edilerek oluşan hareketli makinaların tarifedeki yeri için 86.04, 87.01, 87.05, 87.09, veya 87.16 tarife pozisyonlarındaki Açıklama Notlarına bakınız).

(III) AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLAR

Belirtmek gerekir ki deniz, göl ve nehir nakil vasıtalarının aksam ve parçaları ile aksesuarlar hakkında (geminin tekne kısmı hariç) 89. Fasılda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Böyle aksam, parçalar ve aksesuarlar deniz, göl ve nehir nakil vasıtalarında kullanılmaya mahsus olarak tanımlansa bile diğer Fasıllarda uygun pozisyonlarda sınıflandırılırlar. Bu Bölümün diğer Fasılları bu taşıtların aksam, parça ve teferruatlarının sınıflandırılmasını verir.

Bununla beraber, bu Fasılların pozisyonlarına aşağıda yazılı üç koşulun hepsine birden uygunluğu tespit edilen çeşitten olan aksam, parça ve aksesuar dahildir.

(a)    Bu Bölümün 2. no.lu Not hükmü gereğince bölüm haricinde bırakılmamış olmak (Aşağıda (A) bendindeki izaha bakınız).
ve  (b) Özellikle ve yalnız 86. ve 88. Fasıllarda yer alan eşya ve vasıtalarda kullanılmaya elverişli çeşitten olmak (Aşağıda (B) bendindeki izaha bakınız).
ve    (c)Tarifenin diğer yerlerinde daha belirli bir şekilde yer almamış olmak (Aşağıda verilen (C) bendindeki izaha bakınız).

(A)    XVII. Bölümün 2 no.lu Not hükmü gereğince hariç tutulan aksam, parça ve aksesuarlar.

Bu Bölümün eşyaları içinde sayılsın ya da sayılmasın aşağıdaki aksam parça ve aksesuarlar 2 no.lu Not hükmü haricindedir.

(1)    Herhangi bir maddeden contalar, rondelalar ve benzerleri (84.84 pozisyonunda veya yapıldıkları maddelere göre sınıflandırılırlar) ve sertleştirilmiş kauçuk haricinde vulkanize edilmiş kauçuktan olanlar (örn; çamurluk kapakları pedal kapakları) (40.16 pozisyonu).

(2)    XV. Bölümün 2. no.lu Not hükmünde belirtilen genel kullanıma elverişli aksam ve parçalar, örneğin, zincir ve kablolar (fren kabloları, hızlandırmaya yarayan kablolar, ve 87. Fasılın motorlu taşıtlarında kullanılmaya yarayan benzer kablolardan başka kesilmiş ve uçları donatılmış olsun olmasın), çiviler, civatalar, somunlar, vidalar, rondelalar, kenet çivileri, kamalar, yaylar (nakil araçlarına ait yaprak yaylar dahil) (Bunların adi madenlerden olanları 73. ila 76. Fasıllar ve 78. ila 81. Fasıllarda ve plastik maddelerden olan benzeri ürünler 39. Fasılda yer alır) ve nakil vasıtası karoserlerine ait kilitler ve adi madenlerden mamul garnürler, menteşeler, kapı kulpları, el tutacakları, ayak dayayıcıları, cam açma ve kapama tertibatı, kapı için emniyet düğme ve mekanizması, numara plakaları, nakil vasıtalarının dahil olduğu ülkeyi gösteren plakalar vb. (bu gibi eşyanın adi metalden olanları 83. Fasılda, plastikten mamul olanları 39. Fasılda yer alır).

(3)    İngiliz anahtarları ve diğer aletler 82. Fasılda yer alır.

(4)    Ziller (Bisikletlerde olduğu gibi) ve diğer eşyalar (83.06 pozisyonu).

(5)    Makineler, mekanik cihazlar, bunların aksam ve parçaları 84.01 ila 84.79 pozisyonu örneğin;

(a)    Buhar kazanları ve teçhizatı (84.02 veya 84.04 pozisyonu).

(b)    Gazojenler (örn; motorlu kara nakil vasıtaları için) (84.05 pozisyonu).

(c)    84.06 pozisyonuna dahil buhar türbinleri

(d)    Her çeşit araçlar için motorler ve bunların aksam ve parçaları (84.07 ila 84.12 pozisyonları).

(e)    Tulumbalar, kompresörler ve vantilatörler (84.13 veya 84.14 pozisyonu).

(f)    Klima cihazları (84.15 pozisyonu).

(g)    Sıvı ya da toz halindeki maddeleri püskürtmeye veya dağıtmaya mahsus mekanik cihazlar, yangın söndürme cihazları (84.24 pozisyonu).

(h)    Kaldırma, yükleme, tutma veya boşaltma makinaları (örn; vinçler, krikolar, yük kaldırma asansörü), toprağın kazılması, sıkıştırması, karıştırılması, ayrılması, sıyrılması, bastırılması, tazyikle yoğunlaştırılması, çıkarılmasına mahsus makina ve cihazlar (84.25, 84.26, 84.28, 84.30 veya 84.31 pozisyonları).

(ij)   84.32 veya 84.33 pozisyonlarda yer alan kara nakil vasıtalarına takılmak üzere üretilmiş zirai makine ve cihazlar (tohum ekiciler, toprağı kabartan veya ekilen tohumları örten sürgüler, ekin biçme makinaları vb.).

(k)    84.74 pozisyonuna dahil makinalar.

(1)    84.79 pozisyonunda belirtilen oto camı silme mekanizmaları.

(6)    84. Fasıla giren diğer bazı eşyalar, örneğin;

(a)    Muslukçu eşyası (örn; radyatörler için boşaltma muslukları, iç lastiklere ait siboplar) (84.81 pozisyonu).

(b)    Her nevi rulmanlar (bilyalı ve rulolu) (84.82 pozisyonu).

(c)    84.83 Pozisyonuna dahil transmisyon unsurlarından motorların bünyesine dahil olanlar (krankşaflar, komşaflar, volanlar vb.)

(7)    85. Fasıla ait elektrik makina ve teçhizatı, örneğin;

(a)    85.01 veya 85.04 pozisyonlarında yer alan elektrik jeneratörleri, motorlar, transformatörler vb.
(b)    85.05 pozisyonunda yer alan elektrikli mıknatıslar, elekro manyetik kıskaçlar, frenler vb.
(c)    Elektrik akümülatörleri (85.07 pozisyonu).
(d)    Dahili ihtiraklı veya sıkıştırma ateşlemeli motorları hareket ettirmeye ve ateşlemeye mahsus tertibat ve cihazlar (ateşleme bujileri, motor marjları) (85.11 pozisyonu).
(e)    Bisiklet ya da motorlu araçlar için elektrikli aydınlatma, far, cam silici, buz eritme tertibatı (85.12 pozisyonu) Trenlere, uçaklara, gemilere ait elektrikli işaret cihazları (85.31 pozisyonu) ile yine bu vasıtalara ait elektrikli cam siliciler, buzlanma ve buğulanmayı önleyiciler (85.43 pozisyonu).
(f)    Kara nakil vasıtalarına, trenlere, uçaklara vb. ne ait elektrikli ısıtma cihazları (85.16 pozisyonu).
(g)    Mikrofonlar, hoparlörler ve alçak frekanslı elektrik amplifikatörleri (85.18 pozisyonu).
(h)    Alıcı ve verici radyo telefon ve radyo telgraf cihazlarıyla radyo cihazları (85.25 veya 85.27 pozisyonu).
(ij)    Elektrik kondansatörleri (85.32 pozisyonu).
(k)    85.35 veya 85.36 pozisyonlarındaki elektrikle yük çekme araçları ve fitiller, devre anahtarları ve diğer elektrikli aletlere ait pantograflar ve diğer akım kollektörleri.
(l)    Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik  ampülleri (monoblok fark üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil), ark lambaları (85.39 pozisyonu).
(m)    Diğer elektrik teçhizatları, örneğin; izole elektrik telleri ve kablolar (Elektrik teli tertibat takımları dahil) elektrikte kullanılan grafit, ve diğer kömürler, terminal uçlarla donatılmış olsun olmasın, izolatörler ve izole edici diğer parçalar (85.44 ila 85.48 pozisyonları).

(8)    90. Fasılda yer alan alet ve cihazlar, (bazı vasıtalarda kullanılanlar dahil).

(a)    Fotoğraf ve sinema kameraları (90.06 veya 90.07 pozisyonu).
(b)    Denizcilikle ilgili alet ve cihazlar (90.14 pozisyonu).
(c)    Tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlik gibi çeşitli bilim dallarında kullanılan alet ve cihazlar (90.18 pozisyonu).
(d)    X ışınlarının kullanımı esasına dayanan cihazlar ile 90.22 pozisyonundaki diğer cihazlar.
(e)    Monometreler (90.26 pozisyonu).
(f)    Devir adeti sayaçları, taksimetreler, hız göstergeleri, takometreler diğer alet ve cihazlar (90.29 pozisyonu).
(g)    Ölçme ve kontrol cihazları, alet ve makinaları (90.31 pozisyonu).

 (9)      Saatler (Örneğin araçlara mahsus panel saatler)(91 Fasıl)

  (10)    Silahlar (93. Fasıl).

  (11)    Lambalar ve ışıklandırma tertibatı (uçak ve trenlerdeki ön lambalar gibi) (94.05 pozisyonu).

  (12)    Fırçalar (yol temizleme araçlarına mahsus gibi) (96.03 pozisyonu).

(B)    Özellikle veya esas itibariyle kullanılacağı yer kıstası.

(1)    Hem XVII. Bölüme hem de başka bir bölüme girebilecek aksam, parça ve aksesuarlar.
Bu Bölümün 3 no.lu Not hükmü gereğince özellikle ve esas itibariyle 86. ila 88. Fasıllardaki eşya ve vasıtalarda kullanılmaya elverişli olmayan çeşitten olan aksam parça ve aksesuar bu Fasıllar haricinde kalır.
Bu nedenle, Bölümün 3 no.lu Not hükmü, herhangi bir aksam, parça ve aksesuarın tarifenin hem bu bölümüne hem de diğer bölümlerinden bir veya daha fazlasına girebilmesi hallerinde tatbik yeri bulmakta ve bu takdirde bunların tarifedeki yerleri asıl kullanım yerine göre tayin edilmektedir. Böylece, 84.Fasıla dahil hareketli makinelerin çoğundaki direksiyon tertibatı, fren tertibatı, tekerlek ve çamurluklar, vs. gibi aksam ve teferruat aslında bu bölümün 87. Fasılına dahil nakil vasıtalarında kullanılanların aynı olduğundan bu bölümde yer alır.

(2)    Bu Bölümün iki ya da daha fazla pozisyonuna girebilecek nitelikte olan aksam, parça ve aksesuar.
Bazı aksam, parça ve aksesuar bir cins taşıttan fazlasında kullanılmaya müsaittir (otomobiller, uçaklar, motosikletler vb.). Bu gibi aksam, parça ve aksesuarlara örnekler; frenleri, dümen sistemlerini, tekerlekleri, dingilleri vb. içermektedir. Böyle aksam, parça ve aksesuarlar esas olarak taşıtların yer aldığı tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar.

(C)    Tarifenin başka yerlerinde daha belirli bir şekilde yer almış bulunan aksam, parça ve aksesuar.
Tarifenin başka yerlerinde daha belirli bir şekilde yer almış bulunan bazı aksam, parça ve aksesuar, nakil vasıtalarına ait olsa dahi bu Bölüm haricinde kalır.

(1)    Muhtelif boylarda kesilmiş ya da kesilmemiş sertleştirilmiş kaucuk dışındaki vulkanize edilmiş kauçuktan profiller (40.08 pozisyonu).
(2)    Vulkanize edilmiş kauçuktan transmisyon kolanları (40.10 pozisyonu).
(3)    Kauçuk lastikler, değiştirilebilir dış lastikler, lastik kapakları ve iç lastikleri (40.11 ila 40.13 pozisyonu).
(4)    Deriden, suni deriden ve vulkanize liflerden alet çantaları (42.02 pozisyonu).
(5)    Bisiklet fileleri ve balonlara mahsus ağlar (56.08 pozisyonu).
(6)    Çekme ip ve halatları (56.09 pozisyonu).
(7)    Dokumaya elverişli maddelerden halılar (57.Fasıl).
(8)    Çerçevesiz emniyet camları (nakil vasıtalarında kullanılmak üzere şekil verilmiş olsun olmasın) (70.07 pozisyonu).
(9)    Arkayı görmeye mahsus aynalar (70.09 pozisyonu veya 90. Fasıl adı geçen pozisyon veya Fasılın Açıklama Notuna bakınız).
(10) Nakil vasıtaları için çerçevesiz halde camlar (70.14 pozisyonu) ve genel olarak 70.Fasıla dahil eşya.
(11) Hız göstergeleri, sayaçlar vb. eğilip bükülebilen şaftlar (84.83 
        pozisyonu).
(12)  Nakil vasıtaları için koltuklar (94.01 pozisyonu).

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire