ÜDY-ODY Deneme Sınavı 08

Üst ve Orta Düzey Yöneticilik Mesleki Yeterlilik Deneme Sınavları

ÜDY / ODY Online Test

 1. Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 2. I - Araçla ilgili bilgilere erişim.
  II - Sürücü denetiminin sağlanması.
  III - Personelin eğitilmesi.
  IV - internetten araç izleme.
  Yukarıdakilerden hangileri "Mobil izleme Sistemi"nin faydalarındandır?
  Konusu: Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
 3. Bir işletmede insan kaynakları sistemi, aşağıdakilerden hangisinin bir alt öğesidir?
  Konusu: İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
 4. Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz halindeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?
  Konusu: Teknik Standartlar
 5. Yükümlünün zamanında beyanname vermemesi halinde ne tür tarhiyat söz konusu olacaktır?
  Konusu: Vergi Kanunları ve Uygulamaları
 6. Vergi Usul Kanunu’na göre, yabancı memlekette resmi görevle bulunan Türk memurlarına tebliğ aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla yapılır?
  Konusu: Vergi Hukuku
 7. Aşağıdakilerden hangisi özel hakların ilkelerinden birisidir?
  Konusu: Medeni Hukuk
 8. Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?
  Konusu: Medeni Hukuk
 9. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?
  Konusu: Anayasa
 10. Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablodur?
  Konusu: Finansal Yönetim
 11. Kâr payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
  Konusu: Finansal Yönetim
 12. Yarı-römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?
  Konusu: Teknik Standartlar
 13. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren ne kadarlık bir süre içinde faaliyete başlamak zorundadır?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 14. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?
  Konusu: İş Hukuku
 15. Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyetlerden sayılmaz?
  Konusu: Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması
 16. Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketici pazarında işe yaramayan ürünlerin geri dönüşümü ve doğaya zarar vermemesi için parçalara ayrılması ile yeniden üretim ortamına sokularak işlem görmesini ifade eder?
  Konusu: Lojistik Sevkiyat ve Depo Yönetimi
 17. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?
  Konusu: Yasal Sorumluluklar
 18. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
  Konusu: Sorumluluk Sigortaları
 19. Uluslararası taşımalarda geçiş belgesinden muaf tutulacak taşıma hangisidir?
  Konusu: Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
 20. Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 21. Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?
  Konusu: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 22. Aşağıdakilerden hangisi 3. ülke taşımasıdır?
  Konusu: Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
 23. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?
  Konusu: Sorumluluk Sigortaları
 24. Aşağıdakilerden hangisi akreditifte taraf değildir?
  Konusu: Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 25. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından değildir?
  Konusu: Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 26. Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?
  Konusu: Vergi Hukuku
 27. TIR Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: TIR Mevzuatı
 28. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 29. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?
  Konusu: İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
 30. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?
  Konusu: Müşteri İlişkileri Yönetimi
 31. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 32. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?
  Konusu: KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
 33. TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
  Konusu: TIR Mevzuatı
 34. CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir ?
  Konusu: CMR Sorumluluk Sigortaları
 35. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
  Konusu: Güvenli Sürüş Teknikleri
 36. Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kanunen kabul edilen giderlerden değildir?
  Konusu: Vergi Kanunları ve Uygulamaları
 37. Üç nüsha olarak düzenlenen sevk mektubunun ikinci nüshası kime verilir?
  Konusu: Ticari Belgeler
 38. Aşağıdakilerden hangisi taşıma senedi değildir?
  Konusu: Ticari Belgeler
 39. Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
  Konusu: Trafik Güvenliği
 40. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri tarafından, yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, kaç gün içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 41. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, kamu tüzel kişiliğe sahip yetki belgesi sahipleri, üst düzey ve/veya orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde bu eksikliği ne kadarlık bir süre içinde gidermeleri şarttır?
  Konusu: Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 42. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirim aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 43. Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?
  Konusu: Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi , Etiketlendirilmesi ve PG
 44. Mal ve hizmetlerin olduğu gibi veya Şeklini değiştirerek satılmasından elde edilen kazanca ne ad verilir?
  Konusu: Ticaret Hukuku
 45. Özet beyan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Konusu: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 46. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?
  Konusu: Ticaret Hukuku
 47. Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt, belge veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonları tarafından takdir edilen ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah üzerinden verginin tarh olunması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Vergi Hukuku
 48. işletmenin faaliyetlerinden doğan kârların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?
  Konusu: Finansal Yönetim
 49. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?
  Konusu: Anayasa
 50. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
  Konusu: Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire