1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, aşağıdaki işlemlerden hangisini içermez?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. Gümrük işlemlerinin bitirilmesi kavramı aşağıdaki işlemlerden hangisini içermez?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. Aşağıdaki gümrük rejimlerinden hangisi kapsamında gümrük idarelerindeki işler için tayin edilen temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişi olmak zorunda değildir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve Bağlayıcı Menşe Bilgisi veriliş tarihinden itibaren sırasıyla kaç yıl için geçerlidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre eşyanın gümrük kıymeti belirlenirken ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına alıcı tarafından aşağıdaki ilavelerden hangisi yapılamaz?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. Bir eşyanın gümrük kıymeti benzer eşyanın satış bedeli yöntemine göre belirlenemiyorsa ve beyan sahibinin bir talebi yoksa aşağıdaki yöntemlerden hangisine göre belirlenir?

  Konusu:
  MÜKERRER SORULAR
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan aşağıdakilerden hangisi tarafından verilemez?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. Deniz yoluyla gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirleme zorunluluğu vardır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. Yolcu beraberinde getirilip, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın burada kalabileceği süre en fazla ne kadardır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre tescil edilmiş, telif hakkı ve bağlantılı haklar veya tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin veya bu hak sahibi tarafından üretim yapılan ülkede yetkilendirilen kişinin rızası dışında kopyalanan veya bu kopyaları içeren eşyaya ne ad verilir?

  Konusu:
  Fikri ve Sınai Haklar
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre gümrük beyanının aşağıda verilen gümrük beyan şekillerinden hangisi ile yapılması esastır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. X A.Ş. ithal ettiği eşya için serbest dolaşıma giriş rejiminden yararlanmak amacıyla İzmir Gümrüğüne 01.06.2011 tarihinde özet beyanda bulunmuş, eşyaya ilişkin boşaltma listesi 02.06.2011 tarihinde düzenlenmiştir. Eşyaya ilişkin beyanname 09.06.2011 tarihinde verilmiş ve ilgili gümrük müdürlüğü tarafından 10.06.2011 tarihinde tescil edilmiştir. Bu bilgilere göre, aksine bir hüküm bulunmadıkça eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi kontrol amacıyla muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış eşyanın ikinci muayenesini yapmaya yetkili değildir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. Gümrük mevzuatında yer alan “Beyannamenin tescilinin bir gümrük yükümlülüğü doğurması halinde, gümrük vergileri ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça beyanname kapsamı eşya teslim edilmez" hükmü aşağıdaki gümrük rejimlerinin hangisinde uygulanmaz?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. Gümrük antrepoların da bulunan eşya için, serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren ne kadar sûre içinde bitirilmemesi halinde eşya tasfiye edilir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. Gümrük Kanunu hükümlerine göre, Kıymet Bildirim Formunun aşağıdaki gümrük rejimlerinden hangisinde gümrük beyannamesine eklenme zorunluluğu vardır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. Kara nakliyatında taşıyıcılar tarafından konşimento yerine düzenlenen yük senedinde aşağıdaki yazılı bilgilerden hangisi bulunmaz?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. Aşağıda belirtilen özellikte olan eşyadan hangisinin gümrük işlemleri ve tesliminde yükümlünün başvurusu üzerine basitleştirilmiş usullerden yararlanma talebi gümrük mevzuatında yer alan koşullar aranmaksızın ilgili gümrük idaresince değerlendirilip kabul edilme zorunluluğu yoktur?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. Türkiye’de vefat eden yabancıların ülkelerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden kişisel eşya ve ev eşyası için gümrük idarelerinin başka bir beyanda bulunulmasını istememesi halinde aşağıdaki beyan türlerinin hangisinin yapılması esastır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre, muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği beyan kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre toz halindeki eşyadan muayene için alınacak numune miktarı en az ne kadar olmalıdır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergi- lerinin ödenmesini sağlamak üzere alınan teminat uy- gulaması. normal koşullarda, aşağıdaki hangi taşıma tü- rü için zorunludur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 23. Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki transit taşınan eşyanın suçüstü şeklindeki hırsızlıklar nedeniyle telef ve kaybının kanıtlanması ve gümrük vergilerinin tahsil edilmemesi için gereken belgeyi aşağıdaki kurumlardan hangisi verir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Transit rejimi kapsamında taşınan eşya varış idaresine geldiğinde şüphe oluşursa ve bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrol türünün muayene olarak belirlenmesi durumunda aşağıdaki muayene türlerinden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi transit rejimi kapsamında izin verilen basitleştirmelerden biri değildir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejimi kapsamındaki şartlı muafiyet sisteminde yer alan eşyaya ilişkin özelliklerden biri değildir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. Gümrük Kanunu hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan işleme faaliyetlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. Dahilde işleme rejimi kapsamında aşağıda verilen durumların hangisinin varlığı halinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. Dahilde işleme izin hak sahibi, geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş ürünlerin daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere aşağıdaki rejimlerden hangisine tabi tutarsa ithalat vergilerinin geri verilmesini ya da kaldırılmasını isteyemez?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejiminde ekonomik koşulların incelenmesi sonucunda ülke kaynaklarının kullanımının ekonomik açıdan mümkün olmadığının belirlendiği özel kriterlerden biri değildir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. Gümrük antrepo rejiminde iznin verilmesine ilişkin karar veya başvurunun reddedilme nedenleri başvurunun yapıldığı veya belgelerin gümrük idaresinin kaydına girildiği tarihten itibaren kaç gün içinde başvuru sahibine bildirilir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. Dahilde işleme rejimi kapsamındaki geri ödeme sisteminde vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bilgilerin bildirimi için aşağıdaki bilgi formlarından hangisi kullanılır?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisi özel antrepo tiplerinden biri değildir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. Dahilde işleme rejiminin şartlı muafiyet sisteminde, ithal eşyanın bu sisteme tabi tutulmadan önce eşdeğer eşyadan üretilen işlem görmüş ürünlerin Türk Gümrük Bölgesinden ihracına ve ithal eşyasının sonradan ithaline imkan veren uygulamaya ne ad verilir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. X A.Ş. 01.08.2011 tarihinde gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin izin belgesi almıştır. Mücbir sebep, beklenmeyen haller ve izin sahibinin süre uzatımına ilişkin bir isteği olmadığı takdirde izin belgesinin süresinin biteceği azami tarih aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. Geçici ithalat rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtları için ulusal kefil kuruluşları tarafından yalnız Türkiye için geçerli olacak şekilde düzenlenen teminat hükmündeki belgeye ne ad verilir?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya için yetkili mahkemece tasfiye kararı verilmiş ise Gümrük Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi ile bu eşyanın tasfiyesi yapılamaz?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. Kısmi muafiyet suretiyle ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergi tutarının yüzde kaçı olarak tespit edilir?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. İhraç amacıyla denizyoluyla çıkışlarda eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih olarak aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 40. Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya için aşağıdaki gümrük rejimlerinden hangisi uygulanmaz?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinden muaf değildir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde ve bu teminatın vergi tutarının kesin olarak tespiti halinde vergi tutarının yüzde kaç fazlasıyla alınır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 43. Eskişehir ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren X A.Ş. yine faaliyet alanı ile ilgili olarak Eskişehir ilinde antrepo açmak istemektedir. X A.Ş.’nin antrepo açma ve işletme yatırım izni almak için aşağıdakilerden hangisine başvuru yapması gerekir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
 44. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri için tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde düzeltme talebinde bulunabilirler?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
 45. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre ceza uygulamasında, eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu konusunda yeterli bilgi bulunmadığı takdirde aşağıdakilerden hangisi cezaya esas alınır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
 46. İhale yoluyla yapılacak satışa konu eşya bir araç ise ve bu araç hasarlı durumdaysa hasar durumu yüzde kaç ve üzeri ise araç hurda kabul edilir?

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. Gümrük mevzuatı hükümlerinegöre posta ve hızlı kargo eşyası kapsamında uygulanan muafiyet bir takvim yılında en fazla kaç kere kullanılabilir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 48. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre yabancı misyon mensupları hariç her bir yolcunun yurt dışından getireceği cep telefonunun kıymetine bakılmaksızın gümrük vergilerinden muaf olarak yurda getirilmelerine ilişkin aşağıdaki sınırlamalardan hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 49. TIR işlemleri kapsamında giriş veya hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıtın güzergah kat etme süresi Ekim ayında en uzun mesafe için azami kaç saate kadar belirlenir?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 50. Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğine göre giriş sınır kapılarında vo çıkış sınır kapılarında mağaza açılabilmesi için başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere on iki ay içinde toplamda en az kaç yolcu, sürücü ve hizmetlinin giriş ve çıkış yapmış olması gereklidir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 51. İthali kanun gereği yasak olan eşyayı taşıyan kişiye, fiil daha ağır bir cezayı oluşturmadığı takdirde verilecek ceza nedir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 52. Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan dökme halinde gelen atık eşyanın  değersiz atık veya atık madde olması durumunda için verilecek idari para cezası nedir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 53. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre, kabahatin konusunu oluşturan eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 54. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar ve kabahatler dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımların konusunu oluşturan kaim değerine ne ad verilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 55. Kaçak zannı ile eşya yakalanması halinde muhbir ve el koyanlara verilecek ikramiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 56. Türkiye’de gerektiğinde ihracatı müsaadeye ve kayda bağlamaya ve ihracatta miktar kısıtlaması uygulamaya aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi yetkilidir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 57. İhracat Rejim Kararı kapsamında yapılacak desteklemelerin kaynağını oluşturan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili görev, yetki ve her türlü işlemler 2011 yılı için aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 58. Serbest bölgelerde üretilerek başka bir ülkeye yapılan satışların Türk Eximbank tarafından sağlanan kredi, sigorta ve garanti hizmetlerinden yararlandırılmasına ve bu kapsamda başka bir ülkeye satış yükümlülüğünden doğan taahhüdün kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar kapsamında; serbest bölgelerde üretilerek başka bir ülkeye yapılan satışların taahhüt gerçekleştirme süresi azami kaç aydır?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 59. Bedelsiz İhracata ilişkin tebliğ hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin görevleri ve anlaşmalar gereği mal ve taşıtların bedelsiz ihracat izin başvuruları aşağıdakilerden hangisine yapılır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 60. Kalkınmada öncelikli yörelerde Sektörel Dış Ticaret Şirketi kurulabilmesi için aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette bulunan ve bu yörelerde yerleşik asgari kaç KOBİ'nin bir araya gelmesi gerekmektedir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 61. İhracata Yönelik Devlet yardımlarından biri olan AR-GE yardımına ilişkin uygulamacı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 62. Eskişehir’de yazılım üzerine faaliyette bulunan X A.Ş. yurt dışı pazar araştırması desteği kapsamında; bir şirket çalışanını İrlanda’ya pazar araştırması amacıyla göndermiştir. 500 USD olan günlük otel harcamasının kaç $’lık kısmı bu yardım kapsamında karşılanmaktadır?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 63. İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin mevzuat hükümlerine göre alınacak gözetim belgelerinin geçerlilik süresi kaç aydır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 64. Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının benzer malın normal değerinin altında olmasına ne ad verilir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 65. Aşağıdakilerden hangisi İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuruluna üye veren kurum ve kuruluşlardan biri değildir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 66. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Bölgelerin gelirlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 67. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılar lehine serbest bölge sınırları içerisinde bulunan Hâzinenin özel mülkiyetindeki arazi, arsa ve binalar üzerinde 49 yıllığına tesis edilen hak aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 68. Aşağıdaki görevlilerden hangisi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun hükümlerine aykırı davrananlar hakkında tetkikat ve tahkikat yapma yetkisine sahip değildir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 69. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümlerine göre idari para cezası vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 70. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümlerine göre kabahatin konusunu yabancı para oluşturması halinde idari para cezasının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 71. Bir ürünün. Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işaret aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 72. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren belgeye ne ad verilir?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 73. İhracat Yönetmeliğine göre, konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren ne kadar süre içinde kesin satışının yapılması gerekir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Sınavı
 74. Aşağıdakilerden hangisi ithalatta kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemlerinden biri değildir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 75. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomi Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 76. Aşağıdaki ülkelerin hangisi PAAMK (Pan Avrupa-Akdftniz Menşe Kümülasyonu) Sistemi üyesi değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 77. Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşmasından sonra Türkiye Birlik dışındaki üçüncü ülkelere anlaşma kapsamı ürünlere ilişkin, aşağıdaki gümrük tarifelerinden hangisini uygulamaya başlamıştır?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
 78. Ticari teamüller gereği bir ülkenin ithalat rakamları hangi teslim şekli esas alınarak hesaplanır?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 79. Aşağıdaki ödem© şekillerinden hangisi alıcı ve satıcıya yüksek düzeyde güvence sağlamaktadır?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 80. İhracatçı açısından en avantajlı olan teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 81. Aşağıdakilerden hangisi ikiden fazla taraf arasındaki takas işlemidir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 82. Aşağıdaki ödeme şekillerinden hangisinde alıcı, satın aldığı mal bedelini malın satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine gelmesinden sonra öder?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 83. Aşağıdakilerden hangisi özelliği olan akreditiflerden biridir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 84. İhraç olunacak malın satın alınması ve masraflarının karşılanması için akreditif lehdarına aracı bankanın avans niteliğinde peşin ödeme yapmasını mümkün kılan akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 85. Aşağıdaki teslim şekillerinden hangisinde Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yol boyunca oluşabilecek hasar ve rizikolara karşı sigorta yükümlülüğü getirilmiştir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 86. AT-Türkiye Gümrük Birliği’nin yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 87. Aşağıdakilerden hangisi gümrük ile ilgili uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 88. Aşağıdakilerden hangisi EFTA ülkelerinden biri değildir?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 89. AT Gümrük Bölgesi ile Türkiye Gümrük Bölgesi arasındaki doğrudan ticareti ve AT- Türkiye’nin üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaretini düzenleyen köprü mevzuat uyarınca aşağıdakilerden hangisi AT-Türkiye Gümrük Birliği bünyesinde kullanılan belgelerden biri değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 90. EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde düzenlenen ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde kullanılan belge aşagıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 91. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde muhbir ve el koyanlara verilecek ikramiyeler aşağıdaki vergilerden hangisine tabi tutulur?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 92. İthal edilen ve ÖzeI Tüketim Vergisinin konusuna giren mallar aşağıdaki gümrük rejimlerinden hangisine tabi tutulursa özel tüketim vergisinden istisna olmaz?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 93. ithal edilen bir mal gümrük vergisinden muaf fakat Katma Değer Vergisine tabi ise KDV'nin matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 94. Hariçte işleme rejimi kapsamında serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması durumunda faturada belirtilen kıymet üzerinden alınacak vergiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 95. İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçıya teslim edilen malların teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren kaç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen KDV’si terkin olunur?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 96. İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda kullanılan 12 rakamlı kodun 7-8 inci rakamları aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 97. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yorumu ile ilgili genel kurallara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 98. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimleri ile bu ölçü birimlerinin kısaltılması ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 99. Uyumlaştırılmış mal tanım ve kodlama sistemi olan Armonize Sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 100. Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi bölüm ve hangi fasıllarında yer almaktadır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire