14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı Soruları ve Cevapları

IMDG - RID hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı Soruları ve Cevapları

14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi makinistlerin alması gereken özel eğitimin asgari konularından biri değildir?

  Konusu:
  RID Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 2. ADR’nin tehlike tanım numarasına sahip bir turuncu renkli plakayı gerekli kıldığı tankta UN 1163 maddesinin bindirmeli taşınması halinde hazırlanan taşıma belgesinde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  RID Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 3. Aşağıdakilerden hangileri RID’e göre taşımaya kabul edilirler?

  I.UN 0020
  II.Bulaşıcı bir ajanın başka bir yolla taşınamadığı durumlarda, bu ajanın canlı omurgalı ve omurgasız hayvanlarla taşınması.
  III.Soğutulmuş sıvılaştırılmış, 3A, 3O veya 3F sınıf koduna atanamayan gazlar.
  IV.Hidrojen peroksit (H2O2) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,04 olan ve kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddeleri.
  V.Taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozunmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmayan Sınıf 4.1'deki kimyasal olarak kararsız maddeler.
  Konusu:
  RID Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 4. Aşağıdaki demiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığıyla iştigal eden tarafların yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  RID Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 5. Taşıma sırasında gerçekleşen aşağıdaki durumlardan hangilerinde RID’a göre hazırlanacak raporla olayların bildirilmesi gerekmektedir?

  I.UN 1202 maddesinden 800 litre ürün kaybı nedeni ile kamu yolunun 3 saat süreyle kapatıldığı vakalarda.
  II.UN 1204 maddesinden 50 litre ürün kaybında.
  III.Tren makinistinin, kaza nedeniyle tehlikeli madde kaynaklı yaralanıp, 1 gün hastanede tedavi gördüğü durumda.
  IV.UN 2814 maddesinden 20 kilogram ürün kaybında
  V.ASETON YAĞLARI maddesinin 75 litre kaybı halinde
  Konusu:
  RID Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 6. UN 0397 maddesi taşıyan bir vagon ile aynı trende aşağıdaki tehlikeli maddelerin hangilerinin bulunduğu vagon arasında RID’de yer alan koruyucu mesafenin bulunması zorunludur?

  I.UN 0401
  II.UN 1243
  III.UN 1078
  IV.UN 1715
  V.UN 1860
  Konusu:
  RID Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 7. Aşağıdaki maddelerden hangisi ekspres koli olarak taşınamaz?

  I.40 kg UN 0173
  II.8 litre UN 1090
  III.40 kg UN 1087
  IV.2 litre UN 1238
  V.Kırılmayan kaplar içinde taşınan 20 kg UN 2588, PG I
  Konusu:
  RID Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 8. UN 0293 maddesinin demiryoluyla taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  I.UN 0204 ile karışık yüklenebilir
  II.UN 0197 ile karışık yüklenebilir
  III.Bu maddenin NHM kodu 930690’dır
  IV.Bu madde ambalajlı olarak taşındığında, boyutları veya kütleleri nedeniyle kapalı vagonlara yüklenemediğinde, açık vagonlarda da taşınabilir.
  V.Bu madde vagona yüklenmeden önce, vagonun kapıları ve havalandırma kapakları açılır.
  Konusu:
  RID Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 9. Demiryoluyla UN 1409 PG II taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

  I.NHM kodu 285000’dir.
  II.Bu maddenin 500 gr iç ambalajlarda, dış ambalajı 20 kg olacak şekilde UN 3221 maddesi ile birlikte aynı vagonda taşınmasına izin verilmez.
  III.Bu madde S4AH tank kodu olan bir tank ile taşınabilir.
  IV.Ambalajlar elleçlenirken, suyla temas etmemeleri için özel önlemler alınacaktır.
  V.Ambalajlar sadece kapalı vagon veya konteynerlerde taşınabilir.
  Konusu:
  RID Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 10. UN 1010 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.1,2-bütadien içeren kaplarda gaz halindeki oksijen konsantrasyonu 60 ml/m3 değerini aşmamalıdır.
  II.Bu maddenin taşınmasında kullanılacak kaplar, yuvarlanacak şekilde tasarlanmış ise uzunlamasına eksenleri vagon veya konteynerin uzunlamasına eksenine paralel olacak şekilde yerleştirilecek; yanal hareketleri engellenecektir
  III.Tank vagon ile taşındığında kesikli olmayan, turuncu, reflektörlü olmayan bir şerit ile işaretlenir.
  IV.Söz konusu maddenin taşınmasında kullanılan vagonların RID’e göre gevşek manevra veya tümsekli manevra yapmaları yasaktır
  V.Bu madde BÜTADİENLER, STABİLİZE maddesi ise, 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tankla taşındığında azami izin verilen çalışma basıncı 7.5 bardır.
  Konusu:
  RID Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 11. Aşağıdaki hangi taşımalar için emniyet planı yapılması gerekmektedir?

  I.Yetkili kurum tarafından taşınmasına izin verilen 20 kg UN 3343 maddesinin ambalajlı olarak bir vagonda taşınması
  II.Tank ile 2500 litre UN 1012 taşınması
  III.Ambalajlı olarak 3000 kg UN 1872 taşınması.
  IV.Tank ile 333 litre UN 1082 taşınması
  V.Dökme olarak 2500 kg UN 1474 taşınması
  Konusu:
  RID Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 12. Aşağıdaki maddelerden hangileri Ambalajlama Grubu II’e atanır?

  I.Başlangıç kaynama noktası 35°C olan sıvı, alevlenir madde.
  II.Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada yayılıyorsa
  III.Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 (mg/l) 0.1 olan maddeler
  IV.Ortam sıcaklığında su ile şiddetli tepkime vererek kendiliğinden tutuşan gaz oluşturma yatkınlığındaki herhangi bir madde
  V.Ciltle 4 dakikalık teması halinde 10 gün içinde sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olmasına sebep olan maddeler.
  Konusu:
  RID Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 13. Bir tesiste yeni üretilen bir tehlikeli maddenin parlama noktası 50 °C ve başlangıç kaynama noktası 35 °C’den büyük olan pestisit maddenin aynı zamanda dermal zehirlilik LD50 (mg/kg) değeri 350 (mg/kg)’dir. Söz konusu yeni madde için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Bu maddenin L10BH tankı ile taşınmasında takılacak turuncu renkli plakada tehlike tanımlama numarası 63’tür.
  II.Bu maddeyi taşıyacak portatif tankın asgari test basıncı en az 6 bar olmalıdır
  III.İç ambalaj başına 5 lt’yi aşmayan miktarlarda, birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, RID zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile bir kombine ambalaj içinde birlikte taşınabilir.
  IV.Bu madde 31HA2 kodlu IBC’ler ile örtülü vagonlarda taşınabilir
  V.Bu maddenin taşındığı RID tankları gıda maddelerinin, tüketim maddelerinin ya da hayvan yemlerinin taşınması için kullanılamaz.
  Konusu:
  RID Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 14. PROPİLEN maddesinin RID tankı ile taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden ifadelerin hangileri doğrudur?

  I.Söz konusu madde MEGC’lerde taşınabilir
  II.P2,7DH tank koduna sahip tankla taşınabilir
  III.Isı yalıtımsız tank için asgari test basıncı 27 bar’dır
  IV.Isı yalıtımlı tank için asgari test basıncı 2,5 bar’dır.
  V.Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi 0.43 kg’dır
  Konusu:
  RID Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 15. Aşağıdaki tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili hükümlerden hangisi doğrudur?

  I.Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alındığı UN 1230 maddesi, içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında alevlenebilir sıvı ve zehirli maddelere ait tehlike ikaz levhaları takılmalıdır.
  II.UN 2710 maddesini boşaltan temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş bir portatif tankı taşıyan vagonda, alevlenebilir sıvılara ait tehlike ikaz levhası takılı olmalıdır.
  III.UN 0268 ile UN 0482 maddeleri aynı vagonda taşındığı durumlarda, söz konusu vagona Alt Grup 1.1’deki şekilde tehlike ikaz levhası takılmalıdır
  IV.SÜLFÜR maddesi dökme olarak taşındığında aracın her iki tarafına alevlenebilir katılara ait tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
  V.UN 1758 maddesi ambalajlı olarak taşındığında söz konusu aracın her iki yanı ve arka tarafına aşındırıcı maddelere ait tehlike ikaz levhası takılmalıdır
  Konusu:
  RID Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 16. Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.UN 0044 ve UN 0373 maddeleri miktarına bakılmaksızın birlikte ambalajlanabilir
  II.UN 3245 ile UN 1845 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.
  III.UN 1802 ve UN 1873 maddeleri, aynı ambalaj içinde taşınırken dış ambalaj olarak 4G kodlu ambalaj kullanılıyorsa, bu ambalajın ağırlığı en fazla 400 kg olabilir.
  IV.UN 0429 ile UN 0054 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.
  V.UN 1862 ile PG III UN 1863 maddeleri iç ambalaj başına 5 lt olan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir
  Konusu:
  RID Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 17. Aşağıda verilen ambalaj tip onay kodlarıyla ilgili bilgilerin hangileri doğrudur?

  I.3B1/Y/400/15/TR/TSE-001, Taşıyacağı sıvının nispi yoğunluğu 1,2’yi aşmayan sabit (çıkarılamaz) kapaklı alüminyum bidondur.
  II.1A1/Z100/S/15/TR/ TSE-002, Paketleme grubu III olan katı maddeleri taşıyacak sabit (çıkarılamaz) kapaklı çelik bir varildir.
  III.6PA1/X50/S/15/TR/TSE-003, UN 1905 için kullanılabilecek kompozit bir ambalajdır.
  IV.4H1/X50/S/15/TR/TSE-004, UN 2254 için kullanılabilir.
  V.4HW/Y136/S/15/TR/TSE-005, Eşdeğer özellikteki yeni plastik kutu.
  Konusu:
  RID Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 18. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır? *

  I.Kendiliğinden ısınan maddeler, hafif derecede zehirli ve kendiliğinden yanabilen organometalik bileşikler Sınıf 4.2 maddeleridir.
  II.Kendiliğinden yanmaya yatkın, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar çıkartan maddeler WS alt grubuna atanır.
  III.Polimerleştirici madde kriterlerini karşılayan bir karışım, Sınıf 4.1’in polimerleştirici maddesi olarak sınıflandırılamaz.
  IV.Ateşleme sistemleri normal taşıma koşullarında işlev görecek durumda olmayan nesneler, kendi ateşleme sistemleri ile birlikte ambalajlanabilir.
  V.Akut su zehirliliği, bir maddenin, maddeyle kısa süreli su teması sonucunda bir organizmaya zarar verebilecek yapısal özelliği anlamına gelir.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 19. Portatif tankta, PG II olan UN 3176 maddesi taşınmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

  I.Isıtılmış şartlar altında taşındığında, her koşulda mutlaka ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilmelidir.
  II.Bu maddenin taşındığı, açık denizlerde taşımak üzere tasarlanmış ve onaylanmış portatif tankın üzerinde yer alan tanıtıcı plakada "OFFSHORE PORTABLE TANK (AÇIK DENİZ PORTATİF TANKI)" kelimeleri yer almalıdır.
  III.T1 kodlu portatif tankta taşınabilir.
  IV.Portatif tanklar yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç giderme cihazına sahip olmak zorundadır.
  V.Tank sahibinin tescil numarası plaka üzerine işaretlenmelidir.
  Konusu:
  RID Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 20. RID kapsamında Sınıf 7 ambalajları için aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

  I.Dış yüzeyindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 8 mSv/h, taşıma indeksi 11 olan bir ambalaj, konteynerler haricinde, münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamında taşınamaz.
  II.Dış yüzeyindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 2 mSv/h, taşıma indeksi 8 olan bir ambalaja Model No. 7C etiketi takılır.
  III.Dış yüzeyindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0,4 mSv/h, taşıma indeksi 1 olan bir ambalaja Model No. 7B etiketi takılır.
  IV.Model No.7E'ye uygun her bir etiket, sevkiyatın geçtiği veya götürüldüğü ülkede geçerli olan ve yetkili makam tarafından verilen onay belgesinde belirtildiği gibi veya bölünebilir malzeme içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar’da belirtildiği şekilde kritiklik güvenlik indeksini (CSI) içermelidir
  V.Üst ambalajların kritiklik güvenlik indeksi değeri, içerdiği ambalajlardan CSI değeri en yüksek olanının değeri olarak saptanır.
  Konusu:
  RID Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 21. Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinde (1974) tehlikeli malların paketli taşınması ile ilgili hükümler hangi bölüm ve kısımdadır?

  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 22. Kıyı tesislerinde, gemilere/gemilerden yükleme ve boşaltma görevini üstlenen personel, IMDG Koda göre hangi bölüm/kısım eğitimlerini almalıdır?

  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 23. Denizyoluyla taşınması planlanan Sınıf 1 maddeler için aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

  I.Aşırı duyalı veya anında etkileşime girebilecek kadar tepkimeli patlayıcı maddeler IMDG Kod Kapsamında taşınabilir
  II.Kütlesel patlama; anında hemen hemen bütün yükü etkileyen patlama anlamına gelir
  III.UN 0433 maddesi, belirtilenden daha az flegmatize edici içerdiğinde, yetkili makam tarafından özel olarak izin verilmedikçe taşınmamalıdır.
  IV.UN 0159 maddesi için dış ambalaj olarak 1H1 kullanıldığında, iç ambalaj kullanılması zorunlu değildir.
  V.UN 0370 maddesi 51H kodlu büyük ambalajlarda taşınabilir
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 24. Sınırlı miktarda paketlenen toplam 3000 kg UN 0014 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

  I.Bu yük, Sınıf 1 dışındaki diğer tehlikeli yüklerle aynı konteynerde taşınamaz
  II.Bu yükün taşınmasında, istifleme kategorisi 01’in uygulanmasına gerek yoktur
  III.Yolcu gemilerinde bu yük sadece güverte üstünde taşınabilir.
  IV.Yolcu gemilerinde bu yükün taşınmasında, istifleme ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.
  V.Bu maddenin yüklendiği konteynerde, UN 0074 maddesi taşınamaz
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 25. Bitumen maddesinin PG III paketleme grubunda taşınması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

  I.IMDG kod 2.3.2.5 paragrafı hükümleri karşılanıyorsa, bu madde paketleme talimatı hükümlerine uygun bir ambalajla taşınması zorunludur
  II.Bu madde su ile karışmaz ancak deniz kirleticidir.
  III.Bu madde 50 oC üzerinde bir sıcaklıkta portatif tankta taşındığında, azami doldurma derecesinin, kapasitenin % 95 inden fazla olmaması için sıcaklık düzenleyici kullanılmalıdır.
  IV.Bu madde 50A kodlu ambalajda taşınamaz
  V.Bu taşımacılıkta, IMDG Kod 2.3.2.5 paragrafı hükümleri karşılanmıyorsa, 450 lt’den fazla kapasiteli IBC’nin karşılıklı iki tarafı işaretlenmelidir.
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 26. Aşağıdaki IBC’ler ile ilgili hükümlerden hangisi/hangileri doğrudur?

  I.Özel hükümlerde belirtilmedikçe, sıvılar 55 oC sıcaklıkta bir ambalajı tamamen dolduramaz.
  II.50 oC ortalama dökme sıcaklığında, su kapasitesinin % 89’undan daha fazla doldurulmamasını temin etmek için IBC’de yeterli boşluk bırakılmalıdır
  III.Sınıf 5.2’deki organik peroksitlerin taşınmasında kullanılan IBC’ler paketleme grubu I hükümlerine uygunluk gösterecektir.
  IV.Paketleme grubu II olan taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken IBC’ler kullanılamaz.
  V.UN 1782 maddesi taşınan IBC’lere 2 kapatmalı cihazlar takılacaktır
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 27. Erime noktalarının üzerinde taşımaya verilen katı maddelerin, portatif tankta taşınabilmeleri için sağlamaları gereken hükümlerden hangileri aşağıda verilmiştir?

  I.Sınıf 4.1 altında sınıflandırılmalıdır
  II.Sınıf 5.2 altında sınıflandırılmalıdır
  III.Sınıf 6.1 altında sınıflandırılmalıdır
  IV.İkincil risk olarak 5.2 riskine sahip olabilirler
  V.Paketleme grubu I’e ait olmamalıdır.
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 28. UN 1136 PG II maddesi ile UN 2760 PG II maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

  I.İç ambalaj miktarı 25 mL ve dış ambalaj miktarı 400 mL olan UN 1136 maddesinden 850 adet bir yük taşıma biriminde sınırlı miktar taşınmadığında, bu taşıma için taşıma dokümanı hazırlanmasına gerek yoktur.
  II.İç ambalaj miktarı 1 mL ve dış ambalaj miktarı 90 mL olan UN 2760 maddesinden 500 adet bir yük taşıma biriminde taşındığında, bu taşıma tüm koddan muaftır.
  III.Bu iki madde aynı konteynerde taşınabilir.
  IV.Bu iki maddeyi taşıyan konteyner, yolcu gemilerinde güverte altında taşınabilir.
  V.Bu iki maddeyi taşıyan konteyner, havalandırma tertibatına 2.4 m mesafede istiflenemez.
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 29. Aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur??.

  I.UN 1048 maddesi basınçlı varillerde taşınabilir.
  II.UN 1418 PG II maddesinin taşınmasında kullanılan 5H3 ambalajının azami net kütlesi 50 kg’ dır
  III.% 80 hidroflorik asit içeren UN 1790 PG I maddesinin taşınmasında kullanılan plastik iç ambalajın azami kapasitesi 30 L’dir
  IV.225 bar test basıncına sahip olan ve silindirlerde taşınan UN 2199 maddesinin doldurma oranı 0,30’dur.
  V.UN 3375 maddesi 31A kodlu ambalajda hiçbir şartta taşınamaz.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 30. Yandaki işaretle işaretlenmiş paketlerde taşınan “lityum metal bataryalar“ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? * UN numarası (numaraları) için yer **Ek bilgi için telefon numarası yeri

  I.Bu işaret paketin üzerinde karşılıklı olarak iki tarafı da işaretlenmelidir.
  II.Bu paketlerde Sınıf 9 etiketi olarak Model No:9A etiketi kullanılır.
  III.Sınıf 9 etiketi olarak Model No:9 kullanılamaz
  IV.Paket boyutlarının bunu gerektirdiği durumlarda, yukarıdaki işaretin boyut/çizgi kalınlığı, en az 105 mm genişliğinde X 74 mm yüksekliğinde olacaktır.
  V.Limandan 150 mil mesafeli bir yolculukta taşınırsa, istifleme kategorisi C hükümleri uygulanır
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 31. Esnek dökme konteynerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I.Esnek dökme konteynerler için, tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi, esnek dökme konteynerinin üretilmesinden itibaren beş yıldır.
  II.Esnek dökme konteynerler, yük taşıma birimlerinde taşınabilir.
  III.Sınıf 4.3 kapsamındaki dökme yükler, esnek dökme yük konteynerlerinde taşınamaz
  IV.Esnek dökme yük konteyneri, astar, takılan elleçleme cihazı ve servis donanımını içerir.
  V.Esnek dökme konteynerlerin doğrultma testinde, kapasitesinin % 90’ı kadar doldurulmalıdır
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 32. Karayolu tankerlerine ilişkin aşağıdaki hükümlerden hangisi/hangileri doğrudur?

  I.Karayolu tankerinin tankı, normal doldurma ve boşaltma faaliyetleri sırasında araca bağlı olmasına gerek yoktur.
  II.IMO tip 4, 6 ve 8 tanklar, uzun uluslararası seyirler için de kullanılabilirler
  III.IMO tip 4 tanklar, gemilerde taşınırken şasiye bağlı olacaktır.
  IV.Karayolu tankerinin aracı, Birleşmiş Milletlerin karayolu taşıma hükümlerine göre test edilecektir.
  V.IMO tip 5 tank, sınıf 2 soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için kullanılan, karayolu tankeri anlamına gelir.
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 33. 4 ton UN 1182 maddesi ile 11 ton PG II UN 2787 maddesi ambalajlı olarak aynı konteynerde taşındığında, bu konteyner üzerindeki plakartlama ve işaretleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I.Sınıf 3, 6.1 ve 8 plakartları da konteynere takılır
  II.Sadece, Sınıf 3, 6.1 ve deniz kirletici işareti plakartları konteynere takılmalıdır.
  III.Kenar boyutları 100 mm x 100 mm olan deniz kirletici işareti plakartı konteynere takılmalıdır.
  IV.UN 1182’ye ait uygun UN numarasının konteynere takılmasına gerek yoktur.
  V.Bu konteynerin 4 tarafına ilgili plakartlar takılmalıdır
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 34. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?--

  I.SG 14 ayırım koduna sahip bir madde, UN 0044 maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir
  II.SG35 ayırım koduna sahip bir madde, UN 3472 maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir
  III.SG 49 ayırım koduna sahip bir madde, UN 3449 maddesinden “uzağında” olarak istiflenmelidir
  IV.SG 59 ayırım koduna sahip bir madde, UN 3214 maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir
  V.SG 61 ayırım koduna sahip bir madde, UN 3170 maddesinden “uzağında” olarak istiflenmelidir
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 35. Aşağıdaki maddelerin denizyoluyla taşınmasında, en az kaç adet konteyner kullanılmalıdır? - 20 adet 60 lt’lik çelik varilde UN 1182 maddesi. - Sınırlı miktar paketlenmiş UN 1358 maddesi. - 10 adet basınçlı varilde UN 1072 maddesi. - 5 varil UN 1238 maddesi.

  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 36. Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının 2 saatlik bir temas süresi ve 5 günlük bir gözlem periyodunun ardından yok olmasına sebep olan ve oral LD50 değeri 7 mg/kg olan inorganik bir sıvı maddenin içinde bulunduğu bir tank konteyner için aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

  I.Bu konteyner ile UN 2619 maddesi yüklü konteyner “ayrılmış” istiflenmelidir.
  II.Bu konteyner, gemide havalandırma tertibatına 2,4 metre mesafe de istiflenemez.
  III.Bu konteyner, 30 yolcu taşıyan 95 metrelik yolcu gemisinde güverte altında istiflenemez.
  IV.Bu konteynerin, taşıma belgesinde, uygun sevkiyat adı, teknik adı ile birlikte verilecektir.
  V.Bu tank konteynerde, alt kapak bulunur
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 37. Organametallic Substance, Solid, Self-Heating PG II için maddesinin tank konteynerde taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

  I.45 yolcu taşınan 110 m uzunluğundaki yolcu gemisinde yalnızca güvertede istiflenebilir
  II.Elleçleme sırasında mümkün olduğu kadar kuru tutulmalıdır
  III.UN 3357 maddesi yüklü kapalı konteyner ile ile birlikte ro-ro gemisinde güverte üstünde istiflenirken baştan-kıça ayırım mesafesi 3 m olmalıdır.
  IV.Bu madde, Sınıf 4.2 veya diğer sınıfların özelliklerini taşımıyorsa sadece deniz kirletici ve dokümantasyon hükümlerine tabi olur.
  V.Bu maddenin taşındığı 170 cm çaplı tank gövdesine sahip tank konteynerin asgari gövde kalınlığı 5 mm’den az olmaz.
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 38. Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?-

  I.UN 2346 içeren konteyner, konteyner gemisinin güvertesinde taşınırken potansiyel alev kaynağından en az 2.4 m uzağa istiflenmelidir.
  II.UN 1670 maddesi, 22 yolcunun bulunduğu yolcu gemisinde güverte altına yüklenebilir.
  III.Bölüm 1.4 haricindeki Sınıf 1 maddeler yaşam alanlarından yatay olarak en az 12 m’lik mesafede istif edileceklerdir
  IV.800 gr’lik iç paketlerde toplam kütlesi 25 kg olan 40 dış ambalaj içerisinde bulunan UN 3089 PG II maddesi, 34 yolcu bulunan yolcu gemisinde, yalnızca güverte üstünde taşınabilir.
  V.UN 2740 maddesi portatif tank ile gemiye yüklenebilmesi için gemide bağımsız solunum cihazı bulunmalıdır.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 39. Ro-ro gemilerindeki ayırım kuralları ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?

  I.2 açık yük taşıma biriminin ayırım kuralı ”ayrılmış” ise bu 2 birim güverte altında alabandadan alabandaya en az 6 m mesafede ayrılmalıdır
  II.Güvertede taşınan takriben 23 °C’den düşük parlama noktasına sahip alevlenebilir katılara sahip yük taşıma birimi, potansiyel alev kaynaklarından en az 3 m uzağa istiflenecektir.
  III.Bir ro-ro yük alanında ayni şasi üzerinde birden fazla konteyner yüklendiğinde, Bölüm 7.4’teki ayırma, konteynerler arasında geçerlidir.
  IV.Ro-ro yük alanlarında tehlikeli malların taşınması ile ilgili dikey ayırma kuralı bulunmamaktadır.
  V.Yalnızca güverte üzerinde taşınması gereken tehlikeli mallar, İdare tarafından yetki verilmesi halinde kapalı ro-ro yük alanlarında taşınabilir.
  Konusu:
  IMDG Mod
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı
 40. Aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?-

  I.CSC Sözleşmesi, açık denizde elleçlenen açık deniz konteynerlerine de uygulanır.
  II.Açık deniz konteynerlerinin emniyet onay plakası üzerinde “OFFSHORE CONTAINER” ibaresi ile işaretlenir.
  III.Tehlikeli malların limana teslim edilmesi görevini ifa edenler, “konteyner/araç paketleme sertifikasını” düzenlemek zorundadırlar.
  IV.Normalde sıcaklık kontrollü olmayan bir madde, sıcaklığın 55 oC’yi aşabildiği koşullar altında taşınırsa sıcaklık kontrolü gerekebilir.
  V.Gemilerde taşınan ve otomatik olarak soğutulan aracın soğutma cihazı, aracın motorundan bağımsız olarak çalışmasını sağlayacak bağımsız bir çalışma kapasitesine sahip olmasına gerek yoktur.
  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  14 Temmuz 2018 IMDG - RID Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire