22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Soruları ve Cevapları

TMGD hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Soruları ve Cevapları

22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdaki hangi taşımalar için güvenlik planı yapılması gerekmektedir?

  I.Tank ile 2500 litre UN 1957 taşınması
  II.Yetkili kurum tarafından onaylanmış ambalajlarla 1000 kg UN 3379 taşınması
  III.Dökme olarak 2900 kg UN 2067 taşınması
  IV.Tank ile 2500 litre UN 3267 taşınması
  V.Tank ile 500 litre UN 0331 taşınması
  Konusu:
  Genel Hükümler - Kısım 1 Muaf Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 2. Ankara’da bulunan Hamit Lojistik A.Ş merkezinden Kırşehir’deki şubesine, aynı araçta 5 kg’lık ambalajlarla 1000 adet UN 0012 maddesi ile 1 litrelik ambalajlarla 1000 adet PG II olan UN 2922 maddesi beraber taşınacaktır. Bu taşımaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I.Söz konusu taşımada kullanılan araçta Taşıma Belgesinin bulunması zorunludur.
  II.UN 2922 maddesini taşıyacak ambalajın, ambalajların kullanımına ilişkin P001 talimatına uyması zorunlu değildir.
  III.Söz konusu taşımada kullanılacak araç şoförü en azından temel eğitimin alındığı ADR Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC-5) sahip olmalıdır.
  IV.Söz konusu taşımada kullanılan ambalajlar test gereksinimleri karşılamak zorundadır.
  V.Taşıma işlemi öncesinde gönderen, gönderilecek malların toplam brüt kütlesini takip edilebilecek bir şekilde taşıyıcıya bildirecektir.
  Konusu:
  Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 3. UN 3077 maddesinin taşınması ile ilgili taşıma evrakında verilen bilgiler aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

  Konusu:
  Sevkiyat - 5.3, 5.4 ve 5.5
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 4. UN 2800 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Bataryalar kısa devrelere karşı korunmalı, sağlam dış paketlere yerleştirilerek güvenli biçimde paketlenmelidir.
  II.Tehlikeli olmayan mallarla bir kombine ambalaj içerisinde beraber ambalajlanabilir.
  III.Sert plastikten yapılmış 1 m3 den az bir kapasiteye sahip kullanılmış bataryanın kutusu kapalı olsa dahi sadece kapalı örtülü araçlarda taşınır.
  IV.Söz konusu madde dökme olarak konteynerde taşınacaksa, konteynerlerin yük bölmeleri bataryalarda bulunan aşındırıcı maddelere karşı dayanıklı çelikten olacaktır.
  V.Bu madde, IBC02 talimatına uygun ambalajla taşınabilir.
  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 5. Fiber levhadan mamul IBC üzerinde yer alması gereken ek işaretleme bilgileri aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Ambalajlama
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 6. Organik peroksitler arz ettikleri tehlike derecelerine göre değişik tiplere ayrılırlar. Bu tipler aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Sınıflar - Sınıf 7 Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 7. 3000 litre kapasiteli sabit tankta 300 litre UN 1146 maddesinin taşınması sırasında aşağıdakilerden hangileri gereklidir?

  I.Sürücü, bu taşıma için temel ve tank eğitimini aldığını beyan eden ADR sürücü eğitim sertifikasına (SRC5) sahip olmalıdır.
  II.Araç yakıt tankı, topraklama işareti ile işaretlenmelidir.
  III.Sürücü, yol kenarı denetiminde tankın ara ve periyodik muayene raporunu denetim görevlisine ibraz etmelidir.
  IV.Taşıma evrakında “özel hüküm 640 F” ibaresi yer almalıdır;
  V.Araç ekibi yol kenarı denetimlerinde, kimlik bilgilerini gösteren dokümanları ibraz etmek zorundadırlar.
  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 8. UN 1061 maddesini taşıyan sabit tankın litre başına taşıyabileceği azami kütle aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tanklar
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 9. UN 1085 maddesi aşağıdaki ADR tanklarından hangileri ile taşınabilir?

  I.P1CN
  II.P22DH
  III.P10CN
  IV.C10BN
  V.P1BN
  Konusu:
  Tanklar
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 10. Ambalajlama Grubu III olan UN 2025 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 11. Açık deniz üzerinden gemi ile portatif tankla gelen UN 2447 maddesi için, aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.
  II.T23 kodlu portatif tankta taşınabilir.
  III."OFFSHORE PORTABLE TANK (DENİZ ÖTESİ PORTATİF TANKI)" kelimeleri, tanımlama levhası üzerinde yer almalıdır.
  IV.Söz konusu portatif tanklarda alttan kapağa izin verilmez.
  V.Normal şartlar altında taşındığı hallerde, ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilir.
  Konusu:
  Tanklar
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 12. Aşağıdaki ambalajlama hükümlerinden hangileri doğrudur?

  I.Tehlikeli bir madde içermiş olan 51H kodlu boş bir ambalaj, tehlikenin ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınmadığı takdirde dolu ambalajlar için geçerli olan hükümlere tabidir.
  II.Organik peroksitler IBC’ler dışındaki bir ambalaj ile taşındığında bu ambalajlar için üretim ve test zorunluluklarına uygunluk gösterecek ve Ambalajlama Grubu II’nin test zorunluluklarını yerine getirecektir.
  III.Sıvılaşmaya meyilli maddeler çelik veya alüminyum kutularda taşınır.
  IV.31HZ2 tipindeki IBC’ler dış muhafazanın hacminin en az % 80’i kadar doldurulmalıdır.
  V.1D kodlu ambalajların azami kapasitesi 400 litredir.
  Konusu:
  Ambalajlama
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 13. % 0,05 maleik anhidrit içeren parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıkta erimiş FİTALİK ANHİDRİT maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Söz konusu maddenin Tehlike Tanımlama Numarası 80’dir.
  II.Söz konusu madde L4BN tank koduna sahip ADR tankı ile taşınabilir.
  III.Söz konusu madde ambalajlı olarak taşınacaksa, yetkili kurum tarafından onaylanan ambalajlar kullanılır. Yetkili kurum onayının nüshası her bir sevkiyatta bulundurulacak ve taşıma belgesi ambalajın yetkili kurum tarafından onaylandığını gösterir bir ibare içerecektir.
  IV.Söz konusu maddenin Sınıflandırma Kodu C4’dür.
  V.Söz konusu madde T4 portatif tank talimatına sahip portatif tank ile taşınabilir.
  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 14. 31H1/Y/04 14/TR/TSE/10800/1200 sertifikasyon işaretine sahip OHK (IBC) için aşağıdakilerden hangileri doğru ifade edilmiştir?

  I.Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan (dolu olarak) 5 adet istiflenebilir.
  II.Bu ambalaj Nisan 2014’de Türkiye’de onaylanmıştır.
  III.Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan ( dolu olarak) 6 adet istiflenebilir.
  IV.Bu ambalaj ile 500 litre UN 1222 maddesi taşınabilir.
  V.Bu ambalaj için yapılacak ek işaretlemede imalatçının seri numarası belirtilmelidir.
  Konusu:
  Ambalajlama
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 15. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?

  I.Sınıf 2’deki maddeler ve nesneler (aeroseller ve basınç altındaki kimyasallar hariç) tehlike özelliklerine göre birçok gruba ayrılırlar. Tehlike özellikleri gösteren gazlar ve gaz karışımları için “F” harfi ile gösterilen gruplar tüm diğer grupların üstünde bir önceliğe sahiptir.
  II.Soğutulmuş sıvılaştırılmış 3A, 3O veya 3F sınıf koduna atanamayan gazlar taşıma için kabul edilmezler.
  III.Parlama noktası 60 °C den fazla olan, parlama noktasında veya üstündeki bir sıcaklıkta (yükseltilmiş sıcaklıktaki maddeler) taşınan veya taşıma için aktarılan alevlenir sıvılar F3’e atanır.
  IV.Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar Sınıf 3’e, duyarlığı azaltılmış katı patlayıcılar sınıf 4.1’e atanır.
  V.Aeroseller; içerik, kütlece % 85 veya daha fazla alevlenir bileşen içerdiğinde ve yanmanın kimyasal ısısı 30 kJ/gr veya daha fazla olduğundan Grup F’ye atama yapılır.
  Konusu:
  Sınıflar - Sınıf 7 Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 16. UN 1067 taşınması esnasında araçta aşağıdaki hangi teçhizat bulunmalıdır?

  I.İki adet dikilebilir ikaz işareti
  II.Göz durulama sıvısı
  III.Acil durum maskesi
  IV.Kürek
  V.Toplama kabı
  Konusu:
  Operasyon - Kısım 8
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 17. 8 ton UN 1591 maddesi sabit bir tank içerisinde taşınmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

  I.Bu maddeyi taşıyan araç yükün içeriği ve sürücünün bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan bir görevlinin denetlediği bir araç parkında gözetim altında tutulması gerekir.
  II.Bu maddeyi taşıyan araçta asgari toplam 12 kg’lık yangın söndürücü bulundurulması gerekmekte, bunlardan bir tanesinin ise asgari 6 kg olması şarttır.
  III.Kürek ve toplama kabı bu araçta bulunması gereken teçhizatlardandır.
  IV.Bu araç B tünelinden geçebilir.
  Konusu:
  Operasyon - Kısım 8
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 18. 5 kg UN 2334, 40 lt UN 1602 (PG II), 50 kg UN 2344 (PG III) ve 300 lt kg UN 3268 maddeleri paketli olarak bir taşıma ünitesinde taşınmaktadır. Bu taşıma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 19. Sağlam deri dokusunun 4 dakikalık bir temas ve 1 gün bir gözlem periyodunun ardından yok olmasına sebep olan bazik inorganik bir sıvı madde için aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

  I.Bu madde sınırlı miktar olarak taşınabilir.
  II.Bu madde ince metal ambalajlar içerisinde taşınabilir.
  III.Bu madde 31HB2 tipinde bir OHK (IBC) içerisine konulduğunda kapalı araçta taşınmalıdır.
  IV.Bu madde, 400 ml’lik bir dış ambalaj içerisinde 20 ml’lik iç kaplarda paketlendiğinde, bir araçta toplam 2000 adet istisnai miktarda taşınabilir.
  V.Bu madde T21 koduna sahip tank ile taşınabilir.
  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 20. Aşağıda verilen ambalaj tip onay kodlarıyla ilgili bilgilerin hangileri doğrudur?

  I.1A1/Y1.4/400/15/TR/TSE-001 Taşıyacağı sıvının nispi yoğunluğu 1,4 olan çıkarılamaz başlıklı çelik varildir.
  II.3A2/Z100/S/15/TR/ TSE-002 Ambalajlama grubu III olan katı maddeleri taşıyacak çıkarılamaz başlıklı çelik bir bidondur.
  III.6PA2/Z50/S/15/TR/TSE-003 UN 1345 için kullanılabilecek bir kompozit ambalajdır.
  IV.5H1/X50/S/15/TR/TSE-004, UN 0082 için kullanılabilir.
  V.4A/X200/S/15/TR/TSE-005 UN 1295 için kullanılabilir.
  Konusu:
  Ambalajlama
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 21. Parlama noktası 54 C olan yanıcı bir sıvı ile deri yoluyla zehirlilik (LD 50) değeri 990 mg/kg olan pestisit içeren bir karışımın sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Sınıflar - Sınıf 7 Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 22. 500 kg UN 0082, 200 kg UN 0054, 200 kg UN 0070 ve 1500 kg UN 0018 maddeleri ile yüklenen uygun sertifikalı bir konteyner çok modlu taşımacılık için limana teslim edilmek üzere hazırlanmıştır. Bu taşıma ile ilgili olarak hangisi/hangileri doğrudur?

  I.Bu konteyner herhangi bir araç ile taşınabilir.
  II.Bu konteyner EX/III tipi bir ADR Onay Sertifikası olan araç ile taşınabilir.
  III.Bu konteyner IMDG kodun ilgili gerekliliklerini sağlaması halinde, EX/II tipi ADR Onay Sertifikalı bir araç ile liman sahasına taşınabilir.
  IV.Bu konteynerin 4 tarafına 1.2 numaralı tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
  V.Bu konteyner yarı römorka yerleştirildikten sonra yarı römorkun boş kalan kısmına içinde ambalajlı UN 1203 maddesi olan başka bir küçük konteyner yüklenebilir.
  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 23. Patlayıcı madde taşımak için ADR Onay Sertifikası sahip olması gereken araçlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  I.EX/II veya EX/III araç tiplerinden birine onay almış bir römork, tüm motorlu araçlar ile çekilebilir.
  II.UN 0331 numaralı tehlikeli madde yüklü bir sabit tankın, aracının motor bölümü otomatik yangın söndürücü sistemler ile donatılmalıdır.
  III.55 C derece parlama noktasına sahip sıvı yakıt kullanan EX/II ve EX/III tipi araç motorları sıkıştırmalı ateşleme yapısına sahip olmalıdır.
  IV.Yırtılmaya dayanıklı, kolayca alev almayan su ve hava geçirmez bir örtüye sahip örtülü bir araca ADR’de belirtilen diğer zorunlulukları da karşılaması halinde EX/III tipi ADR Onay Sertifikası verilebilir.
  V.MEMU’lar, EX/II tip araçların üretimine ilişkin tüm zorunlulukları yerine getirmelidir.
  Konusu:
  Araç Teknik - Kısım 9
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 24. Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Sınıf 2 maddesidir.
  II.Yüksek basınç altında sıvılaştırılmış gaz anlamına gelir.
  III.Bu gaz sadece UN 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 olarak sınıflandırılan düşük hidrokarbonların bir veya birkaçından oluşur.
  IV.Sıvılaştırılmış petrol gazı taşımasında kullanılan ambalajlar için P200 talimatına uyulur.
  V.Kritik sıcaklığı +65°C’nin üzerinde olan gazdır.
  Konusu:
  Sınıflar - Sınıf 7 Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 25. Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Transplantasyonda kullanılması amacıyla her türlü doku ve organ UN 3373 kaydına atanır.
  II.Genetik yapısı değiştirilmiş bulaşıcı olan mikro organizmalar, bölüm 2.2.9 uyarınca sınıflandırılır.
  III.Kategori B’de yer alan bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi ve klinik atıklar Ambalajlama Grubu II’ye atanır.
  IV.UN 3291 taşıyacak ambalajların işaretlenmesinde ambalaj türünü gösteren kod’dan sonra “CLASS 6.2” (SINIF 6.2) ifadesinin gelmesi zorunlu değildir.
  V.Bir araç ile paketli olarak 300 kg UN 3291 taşınacaktır. Söz konusu taşımaya ilişkin doldurulan Taşıma Belgesinde, alıcıya ilişkin bilgilere ek olarak sorumlu kişinin adı ve telefon numarası da yer alacaktır.
  Konusu:
  Sınıflar - Sınıf 7 Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 26. Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.UN 1802 ve UN 1873 maddeleri, aynı ambalaj içinde taşınırken dış paket olarak ahşap veya fiber levha kutular kullanılıyorsa, bu ambalajın ağırlığı en fazla 120 kg olabilir.
  II.UN 3291 ile UN 1845 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.
  III.UN 0012 ve UN 0027 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.
  IV.UN 0506 ile UN 0432 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.
  V.UN 0322 ile UN 0359 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.
  Konusu:
  Ambalajlama
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 27. Aşağıdaki tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır? (22 NİSAN 2017 ÇIKMIŞ SINAV SORUSU HATALI OLDUĞU İÇİN BAKANLIK TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR)

  Konusu:
  Sevkiyat - 5.3, 5.4 ve 5.5
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 28. 200 ppm’den daha yüksek bir LC50’ye sahip UN 1955 maddesinden 5000 litre ADR tankında taşındığında aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  I.Bu ürünün taşındığı tankın işaretlemesinde tank kodu sadece tankın levhasına yazılır.
  II.Bu maddeyi taşıyan araç denetime tabidir.
  III.Bu madde C22BN kodlu tank ile taşınabilir.
  IV.Bu maddeyi taşıyacak ADR tankının tank basıncı, basınçlı kaplar için 1.2.1’de tanımlanan çalışma basıncının en az 1.5 katı olmalıdır.
  V.Bu maddenin taşındığı ADR tankı çelikten yapılmış olacaktır.
  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 29. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Sınıf 7 Radyoaktif Malzemeler için doğrudur?

  I.Tanı veya tedavi amacıyla bir insana veya canlı bir hayvana nakledilmiş veya birleştirilmiş radyoaktif malzemeler ADR’den muaftır.
  II.Radyoaktif malzeme taşıması, yeterli seviyede radyasyona karşı koruma önlemlerini içeren sistematik düzenlemelere yönelik bir radyasyona karşı koruma programına tabi olacaktır.
  III.Özel düzenleme kapsamında gerçekleşen sevkiyatlar için malı gönderen taraf sadece sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili makamını bilgilendirmek zorundadır.
  IV.Tip A ambalajlarında tüm valfler valftan sızıntıyı tutacak şekilde bir koruyucu zarfa sahip olmalıdır.
  V.Tip B(U) veya Tip C ambalaj tasarımı onay başvurusunda, ambalajın kullanımına ilişkin önerilen işletme ve bakım talimatları yer almalıdır.
  Konusu:
  Radyoaktif Tamamı
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 30. Bir tüplü gaz tankeri ile taşınan UN 3337 maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? (22 NİSAN 2017 SINAV SORUSUDUR. BAKANLIK TARAFINDAN SORU HATALI OLARAK AÇIKLANMIŞTIR).

  I.Isı yalıtımlı tank için asgari test basıncı 2,9 bar’dır.
  II.Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi 0.84 kg’dır.
  III.Isı yalıtımsız tank için azami test basıncı 32 bar’dır.
  IV.Bu alevlenir ve zehirli bir gazdır.
  V.P32CH tank koduna sahip tankla taşınabilir.
  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 31. Ambalajlama Grubu I olan UN 1210 maddesi ile Ambalajlama Grubu I olan UN 1263 maddesinin aynı taşıma ünitesinde taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 32. X kimya tesisinde yeni geliştirilen bir tehlikeli maddenin özellikleri; parlama noktası 35 °C ve kaynama noktası 68 °C’dir. Ayrıca, aynı ürünün 10 günlük gözlem süresi içerisinde 2 saat süre ile deriye yapılan temas sonucu, sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok ettiği gözlemlenmiştir. Buna göre, geliştirilen yeni ürün için aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

  I.Bu ürünün Sınıfı 3, Ambalajlama Grubu III’tür.
  II.Bu ürünün taşınmasında T11 portatif tank kullanılamaz.
  III.İç ambalaj başına 5 lt’yi aşmayan miktarlarda, birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile bir kombine ambalaj içinde birlikte taşınabilir.
  IV.Ambalajı üzerinde Sınıf 3 ve Sınıf 9’a ait tehlike ikaz etiketleri bulunur.
  V.Turuncu plakada tehlike tanımlama numarası 48’dir.
  Konusu:
  Tüm Konular Karışık
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 33. Aşağıdaki maddelerden hangileri Ambalajlama Grubu I’e atanır?

  I.Tozların ve dumanların solunum yoluyla zehirliliği LC50(mg/l) 0,2 olan maddeler.
  II.Kaynama başlangıç noktası 35°C’den yüksek olmayan sıvı, alevlenir maddeler.
  III.Kritik sıcaklığı -50°C’den yüksek ve +65°C’den düşük veya eşit olan gazlar.
  IV.250 °C üzerinde yükseltilmiş sıcaklıkta taşıma yapılan katı maddeler.
  V.Ciltle teması halinde 7 dakikalık maruz kalma sonunda cildin tamamen ölmesine sebep olan maddeler.
  Konusu:
  Sınıflar - Sınıf 7 Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 34. Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Tehlikeli madde taşıyacak olan tüm araçlar onay sertifikasına sahip olmalıdır.
  II.Onay sertifikasının muayene tarihi yaklaşan bir araç muayene tarihinden 1 ay önce veya 1 ay sonra teknik muayeneye girmelidir.
  III.Tehlikeli maddeleri ambalajlı olarak taşıyacak olan ilk tescil tarihi 31 Aralık 1987 den sonra yapılan ve max. kütlesi 12 tondan fazla olan tüm motorlu araçlar için hız sınırlandırma cihazı zorunludur.
  IV.Ambalajlı olarak patlayıcı madde taşıyacak olan EX/III araçlarında motor bölümü için otomatik yangın söndürücü sistemler olmalıdır.
  V.UN 0331 numaralı tehlikeli maddeyi taşımada kullanılan tankın arka yüzeyi ile tampon arka kısmı arasında en az 100 mm uzunluğunda bir boşluk olacaktır.
  Konusu:
  Araç Teknik - Kısım 9
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 35. Aşağıdaki belge sahibi sürücü, hangi tehlikeli maddeleri taşıyan aracı kullanabilir?

  08 Ekim 2016 Bakanlık Çıkmış Sınav Sorusudur
  I.UN 1203 – ambalajlı olarak
  II.UN 1965 – ambalajlı olarak
  III.UN 1202 – tankta
  IV.UN 0193 – ambalajlı olarak
  V.UN 1046 no.lu tehlikeli madenin taşınmasından sonra boş, temizlenmemiş tanker
  Konusu:
  Operasyon - Kısım 8
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Ekim 2016 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 36. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, ADR’ye göre hazırlanacak raporla olayların bildirilmesine gerek yoktur? (22 NİSAN 2017 SINAV SORUSUDUR. SORU 2 DOĞRU CEVABI OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLMİŞTİR)

  Konusu:
  Genel Hükümler - Kısım 1 Muaf Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 37. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ye göre taşınması yasaktır?

  I.ADR Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiş duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıların Sınıf 3 maddesi olarak taşınması
  II.UN 1259 NİKEL KARBONİL ve UN 1994 DEMİR PENTAKARBONİL'in haricindeki 23°C altında parlama noktasına sahip metal karboniller
  III.Amonyum tuzu ile hipoklorit karışımları
  IV.ADR Bölüm 3.3 188, 230, 310 veya 636 özel hükümlerinin ilgili koşullarına uymayan lityum piller
  V.Alüminyum fosfit
  Konusu:
  Sınıflar - Sınıf 7 Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 38. Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin birlikte yüklenmesine izin verilir?

  Konusu:
  Yükleme ve Elleçleme - Kısım 7
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 39. Aşağıdaki taşımaların hangilerinde araçta yazılı talimat bulundurulması zorunludur?

  I.UN 3473 maddesinin her biri 40 kg olan 40 koli ile taşındığında.
  II.HİNT YAĞI KÜSPESİ iç ambalaj başına 5kg, dış ambalajla 20 kg taşındığında
  III.% 4 Sodyum Hidroksit içeren KİREÇ KAYMAĞI maddesi dökme olarak taşındığında
  IV.1A1 ambalajında 340 litrelik UN 1203 maddesinin taşınmasında
  V.UN 0482 maddesi ambalajlı 50 kg. taşındığında
  Konusu:
  Muafiyetler
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
 40. Aşağıdaki taşımalardan hangileri ADR kurallarından tamamen muaftır?

  I.Yük olarak taşınan şişirilmiş pnömatik araç lastikleri
  II.SİLİSYUM TOZU, AMORF maddesinin sıvı haldeyken taşınması
  III.300 kg’lık 1H1 kodlu ambalajda SODYUM KAKODİLAT maddesinin taşınması
  IV.UN 2624 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların herhangi bir zararı sıfırlayacak yeterli önlemler alınarak taşınması
  V.Sabit yakıt tankında (deposunda) 1400 litre UN 1202 maddesi bulunan bir araç ile 5 ton %50’den fazla magnezyum içermeyen UN 1869 maddesinin taşınması
  Konusu:
  Genel Hükümler - Kısım 1 Muaf Hariç
  Çıktığı Sınavlar:
  22 Nisan 2017 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire