24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Dahilde işleme rejimiyle ilgili usul ve esaslar aşagıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. Bağlayacı menşe bilgisi veriliş tarihinden itibaren kaç yıl geçerlidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. Yükümlülerin düzeltme talepleri ilgili gümrük müdürlüğü tarafından kaç gün içinde karara bağla narak yükümlüye tebliğ edilir?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. Belirli bir dönem içinde belli malların belirlenen değer ya da miktar için ithalatta ve ihracatta normal gümrük indirimine gidilmesi ve bunu aşan miktar için belirlenen dönemin sonuna kadar bu tarife Indirimlerimine gidilmemesi şeklindeki uygulamaya ne ad verilir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. Antrepo işletmecisinin hak ve yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisinin izniyle başka bir kişiye devredilebilir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. Serbest dolaşımda bulunan bir eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra kaç yıl içinde ayniyeti değişmeden yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutulur?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. Gümrük idarelerince işletilen antrepo tipi aşagıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. Bir eşya serbest bölgede ne kadar süre kalabilir?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. Gümrük Kanununa göre Cezayı gerektiren durumlarda alınan para cezasının yüzde kaçı, cezayı gerektiren durumu muayene, tahlil veya denetlemeden önce meydana çıkaran muhbirlere verilir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı. belirlenen gümrük kapıları dışında başka bir yerden izinsiz olarak olarak ithal ve ihraç eden vaya buna teşebbüs edenlerden söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde CIF değerinin onda kaçı oranında para cezası alır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. Gümrük başmüdürlüklerine intikal eden itirazlar kaç gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavına en çok kaç kez girilebilir?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. Aşağıdakilerden hangisi, gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı mesleğinin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlara verilen disiplin cezalarından biri değildir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. Türkiye Gümrük Belgesi Içlnde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksınn yeniden ihracına olanak sağlayan gümrük rejimi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya mevcut işletmelerin yeterli olmadığı hallerde gümrük antrepolarının açılması ve isletilmesi aşağıdakilertien hangisinin iznine bağlıdır?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. Aşagıdakilerden hangisi bir mal veya mal grubunun gümrük vergisi oranında belirli miktar veya değer için indirim yapılmasını yada muhafiyet sağlanmasını ifade eder?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına ne ad verilir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. Gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yaptıran kişiye ne ad verilir?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. Gümrük kıymetinin tespitinde uygulanacak ilk yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. Eşyanın gümrük vergisinde esas alınacak kıymetinin hangi para birimiyle beyan edilmesi zorunludur?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. Gümrük vergilerinin hesaplanmasında hangi tarihte geçerli olan tarife esas alınır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması gerekçeleri ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına yasaklanma ve kısıtlama koyma yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir ?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 23. Aşagıdakilerden hangisi gümrük beyan şekillerinden biri değildir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Haricte işlene izni aşağıdakileıtlen hangisine VERİLİR?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi menşe şahadetnamesinde yazılı olarak bulunması gereken bilgilerden biri değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık olarak değerlendirilen fiillerden biri değildir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. Türkiye gümrük bölgesine yerleşik kişilere aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiillerini bunları men takip ve tahkik ile mükellef olanlara ihbar etmek zorunda değildir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. Kaçakçılığı men ve-takip ile yükümlü memurlar nakil araçlarının aramasını hangi birimin izniyle ve hangi saatlerde yapabilirler?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. Arama iznini veren görevlilerin evlerinde arama yapılmışı gerektiğinde, bu arama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30. Türk karasularında ve gümrük mıntıkalarında jandarma ve muhafaza teşkilatı mensuplarının yanaşmasına izin vermeyerek kaçan veya kaçmaya teşebbüs eden deniz taşıtları için aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. Türkiye'ye giren ve Türkiye'den çıkan yolculara ithali ve ihracı yasak eşya bildirilir. Buna rağmen beyanlarına aykırı olarak yolcuların üzerlerinde veya eşyaları arasında yasak eşya çıkarsa aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. Toplu kaçakçılık yapan faillerden biri ateşli silah kullanırsa kaçakçılık yapan şahısların cezaları nasıl belirlenir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. Kaçakçılık suçunun devletin siyasi, mali, iktisadi, askeri veya idari güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde faile verilecek ağır hapis cezası kaç yıldan az olamaz?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. Kaçakçılığın men. takip ve tahkik ile yükümlü me- murların kanunun kendilerine verdiği görevlen ih- mal veya suiistimal etmeleri yahut irtikapta bulun- malsn veya rüşvet almalsn veya sahtekarlık fiilini işlemelen durumunda, ilgili şahıstann memuriyet- leri hakkında nasıl bir ceza verilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. Kaçak eşya ve madde naklinde bilerek kullanılan veya teşebbüs edilen nakil vasıtaları el konulduktan sonra aşağıdakilerden hangisine teslim edilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. Bu tür malların bedelleriyle vergierinden aşagıdakilerden hangrsi sorumludur?

  Konusu:
  EKSİK-YANLIŞ SORULAR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. Müşavirlere verilecek ikramiyelerin yıllık üst sınırının belirlenmesinde aşağıdaki ölçülerden hangisi kullanılır?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi 1918 Sayılı Kanun hükümlerini yürütmeye yetkilidir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer bölgeleri arasında yapılacak ticaret aşağıdaki rejîmlerten hangisine tabidir?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 40. Bedeli kaç ABD doları altında olan Türkiye mahreçli mallar isteye bağlı olarak ihraç rejimine tabi tutulmayabilir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' kurum nezdinde kurulmuştur?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. Aşağıdakilerden hangisi, serbest bölgelere giren ve çıkan mallar için uygulanabilir?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 43. Serbest bölgelerdeki mallar için A. TR Dolaşım Belgeleri ve EUR. 1 Sertifikası aşağıdakilerden hangisi tarafından vize edilir?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 44. Aktarmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 45. Aşağıdaki durumların hangisinde, Gümrük Kanu- nuna göre geri gelen eşya, istisnaya dahil olma- yacak değer kazanır?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 46. Aşağıdaki durumların hangisinde, özel tüketim vergisinin ihracat istisnası durumu gerçekleşmez?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. Aşağıdaki rejimlerden hangisine tabi tutulanlar, özel tüketim vergisinden müstesna değildir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 48. İmalatçı A 'nın ürettiği malları özel tüketim vergisi ödeyerek satın alan B. bu mallan ihraç ettiği takdirde vergi, aşağıdakilerden hangisine iade edilir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 49. 1567 sayılı Kanunda belirtilen kıymetlerin, izinsiz olarak yurttan çıkanlması veya yurda sokulması mahiyetinde bir suçta, yakalanamadığı için müsadere edilemeyen eşya ve kıymetler hakkında bu suçu işleyene nasıl bir ceza uygulanır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 50. Türk parasını kaçırmak kastıyla muvazaalı işlem lerde bulunanlarve işlemlere teşebbüs edenlere hükmolunacak para cezası uygulamasında döviz- lerin rayiç bedeli tespit edilirken aşağıdaki döviz kurlarından hangisi esas alınır?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 51. 1567 sayılı Kanuna aykırı.fiilleri ihbar edenlerle suç delillerinin tespitinde hizmeti görülenlere verilecek ikramiyenin miktan en çok ne kadardır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 52. Âşağıdakilerden hsnçisi Türkiye'de yerleşik kişi sayılmaz?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 53. Altının saflık derecesi en az hangi oranda olmalıdır?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 54. 32 sayılı Karara göre, yolcular beraberlerinde en çok kaç Türk Lirasını yurtdışına çıkarabilir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 55. Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar, ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenleri hangi süre içinde Borsaya teslim etmek zorundadır?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 56. Türkiye'de satın alındığını tevsik etme ve girişte beyan edilmiş olma şartı aranmadan, yolcular en çok hangi değerdeki kendilerine ait ziynet eşyası niteliğindeki kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yundışına çıkarabilirler?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 57. Ticari amaçlarla ihraç edilen mallann bedeli, fiili ihraç tarihinden itibaren en çok kaç gün içinde ihracatçıIar tarafından yurda getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satılmak zorundadır?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 58. İhracat bedeli dövizlerin en az ne kadan, fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilirse Kalan Kısmı üzennden ihracatçı serbest kullanım hakkı elde eder?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 59. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi aşağıdakilerin hangisinde zorunlu değildir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 60. Bankalar, özel fînans kurumlan ve gümrük idareleri yurtdışında ve Türkiye'deki serbest bölgelere yatırım yapmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye'deki yerleşik kişileri, işlem tarihinden itibaren kaç gün içinde Müsteşarlığa bildirmekle yükümlüdürler?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 61. Aşağıdakilerden hangisi tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebilmesi için rapor veremez?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 62. Standart değişim sistemi kapsamında geçici ihracat eşyası ile aynı niteliklere sahip serbest dolaşımda olmayan eşyanın, geçici olarak ithal edilerek kullanılmasına ilişkin hariçte işleme izni aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 63. Aşağıdaki belgelerden hangisi, ikametgâhı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, yabancı bir ülkeye geçici olarak çıkaracakları ve en geç 3 yıl içerisinde geri getirecekleri Türkiye'de trafiğe kayıtlı bulunan kendilerine ait taşıtları için beyanname olarak kabul edilir?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 64. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak geçici çıkış, konsinye satış suretiyle yapılacak ihracat ve ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat hariç olmak üzere, geçici çıkış işlemlerinde süre kaç yıldır?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 65. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın geri gönderilmesine (mahrece iade) ilişkin bir işlem değildir?

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 66. Gümrük Birliği bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkelerde işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergi muafiyetiyle serbest dolanma girmesi usulüne ne ad verilir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 67. Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurtdışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesine ne ad verilir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 68. Aşağıdakilerden hangisi ikiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemidir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 69. Türkiye'nin bir mal veya mal grubunun ihracatında belli bir oranda vergi veya eş etkili tedbir uygulaması halinde, bu oranlarda belli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasına ne ad verilir?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 70. Malul ve sakatlar tarafından ithal edilen özel test bazlı otomobil, minibüs ve motosikletler. fiili ithal tarihinden itibaren kaç yıl geçmemişse malul ve sakat olmayanlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satılamaz?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 71. Aşagıdakilerden hangisi, ihraç ürünlerinin bünyesinde kullanılan yardımcı maddeler ile işlenmek, tamir edilmek veya benzeri bir işlem görmek üzere getirilen eşyanın şartlı muafiyet veya geri ödeme sistemi kapsamınca ithaline imkân sağlayan ve gümrük idarelerince gümrük beyannameleri üzerinden verilen izindir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 72. Dahilde işleme izinlerinin süresi en çok ne kadardır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 73. Uluslararası ticarete, mal bedelinin ödenmesi şekillerinin çoğunda ortak bulunan hüküm aşağıdakilerin hangisinde odaklanmıştır?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 74. Aşagıdaki ödeme yöntemlerinden hangisi tamamıyla güvene dayalıdır?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 75. Bazı istisnai mallar dışında ithalatçının ihracatçıya finanse etmesi anlamına gelen prefinansmanın vadesi en coh kaç yıldır?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 76. Peşin ödeme uygulamalarından biri olan yeşil şartlı akreditifte peşin ödeme, aşağıdaki belgelerden hangisi bankaya teslim edildiğinde ödeme yapılabilir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 77. Aşağıdaki ödeme şekillerinden hangisinde alıcı, satın aldığı mal bedelini malın satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine gelmesinden sonra öder?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 78. Aşağıdakilerden hangisi, Akreditifli ödemedeki taraflardan biri değildir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 79. Vesaik mukabili ödemede yetkili bankanın sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 80. Aşağıdaki Ödeme şekillerinden hangisi alıcı ve satıcıya yüksek düzeyde güvence sağlar?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 81. Aşağıdakilerden hangisi özelliği olan akreditiflerden biridir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 82. Aşağıdaki akreditif türlerinden hangisi taraflar arasında hukuken bir yükümlülük doğurmayıp her an tadil veya iptal edilebilme özelliği taşımaktadır?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 83. Bir banka nezdinde açılan orijinal akreditif ile 2. akreditif açan bankanın farklı olması halinde açılan 2. akreditife ne ad verilir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 84. İhraç olunacak malın satın alınması ve masraflarının karşılanması için akreditif lehdarına aracı bankanın avans niteliğinde peşin ödeme yapmasını mümkün kılan akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 85. Aşağıdaki ülkelerden hangisine ait girdi, bir PAMK (Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu) sistemi ülkesine ihraç edilmek üzere Türkiye'de birleştiriliyorsa ilgili yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla Türk menşeli kabul edilmez?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 86. Bir PAMK Sistemi ülkesine ihraç edilmek üzere 3 PAMK sistemi ve 1 diğer ülke çizgisi Türkiye'de birleştiğinde bu ürün için Türkiye'de düzenlenen menşe ispat belgesinin PAMK sistemine dahil ülkelerde tercihli rejim uygulamalarına esas tutulabilmesi için diğer ülke bilgisinin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının hangi oranın üzerinde olması gerekir? (Çokmış sınav sorusudur. Ancak bu soru yanlış ve geçerliliğini yitirmiştir. Lütfen bir sonraki soruya geçiniz.)

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 87. Gerçekleştirilen en son işçilik ve ya işlem esasına göre menşe tespit edilirken taranmamış kuzu yününden elde edilen Türk menşeli kumaş Bulgaristan menşeli dikiş ipliği, Romanya menşeli boya ve İsviçre menşeli düğmeler Estonya’ya ithal dilerek takım elbise imal edildiğinde takım elbiseler hangi ülkeye menşeli olur?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 88. Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrol süresi dikkate alındığında ihracatçı ülkenin gümrük idaresi, fatura beyanının yapıldığı tarihten kaç yıl sonra kontrol talebine cevap vermek zorunda değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 89. Aşağıdakilerden hangisi bir EUR. Dolaşım sertifikasının reddedilmesinin teknik nedenlerinden biri değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 90. Bir ürün imalatında kullanılmaması gereken menseli olmayan mallar, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde kaçını geçmiyorsa kullanılabilir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 91. Aşağıdaki ülkelerden hangisi genelleştirilmiş tercihler uygulanarak bölgesel kümülasyon uygulanan Güney Doğu Asya ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi değildir?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 92. Türkiye Cumhuriyeti veya faydalanan ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde gümrük idareleri, aşağıdaki durumların hangisinde bu eşyanın menşeli olmadığını kabul eder?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 93. EUR.1 dolaşım sertifikası ihracatçı ülkede vize tarihinden itibaren ne kadar süre geçerlidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 94. Türkiye veya AB'de serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-AB Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenecek gümrük idaresince vize edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 95. Aşağıdakileriden hangisi gümrük idarelerinin A. TR dolaşım belgelerini incelerken yaptığı işlemlerden biri değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 96. Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşmasından sonra Türkiye Birlik dışındaki üçüncü ülkelere anlaşma kapsamı ürünlere ilişkin, aşağıdaki gümrük tarifelerinden hangisini uygulamaya başlamıştır?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2002 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire