24 Kasım 2013 GMS Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

24 Kasım 2013 GMS Sınavı Soruları ve Cevapları

24 Kasım 2013 GMS Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Kombine taşımacılık ile ilgili olarak aşağıdakiIerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 2. Varış bildirimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 3. Antrepoya konulabilecek eşya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 4. Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki GTİP'lerin esasını teşkil eden fasıl ve tarife pozisyonu dayanağını nereden almaktadır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 5. Özet beyan verme süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 6. Çıkış özet beyan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 7. Dahilde İşleme Rejimi Şaftlı Muafiyet Sistemi kapsamında B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişilerce yapılacak ithalatta, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmesi için bu ithalattan doğan vergilerin yüzde kaçmın teminat olarak yatırılması gerekir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 8. Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için izin süresinin sonundan itibaren ne kadar süre içerisinde ve nereye müracaat edilmelidir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 9. Dahilde işleme rejimi kapsamındaki yurt içi atımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 10. Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurt içi kullanıma giren eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulmasına ilişkin rejim kodu aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 11. I- İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması II- Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi III- İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımım artıran bir faaliyet olması yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar yaratıyor olması IV- Firmalann dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni müracaatları yukarıdaki kriterlerden hangileri çerçevesinde değerlendirilir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 12. Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip kaç ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 13. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Asgari Ücret Tarifesi altında hizmet veren yetkilendirilmiş gümrük müşavirine uygulanacak müeyyide aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  YGM-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 14. Hariçte işleme izin belgesinin süresi ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 15. Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bu işlem sonucunda yenilenmesi; kıymetli maden ve taşların işlenmesi amaçlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, ilgili firmalarca belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izni almak üzere nereye müracat edilir?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 16. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümlerine] göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 17. Geçici ithalat rejimine ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 18. Aşağıdakiler den hangisi ithalatçı firmaların motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini yaptırabileceği gümrük müdürlüklerden değildir?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 19. Aşağıdaki eşyalardan hangisi ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında değildir?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 20. Aşağıdaki mallardan hangisi, ihracı kayda bağlı olan mallar listesinde yer almamaktadır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 21. Aşağıdakilerden hangisinin ihracı ön izne bağlı mallardan değildir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
 22. İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerine konulması talep edilen eşya, buralarda ne kadar süre kalabilir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 23. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 24. İhracat zorunlu olarak ürün güvenliği denetimine tabi olan eşya için gümrük idarelerince aşağıdakilerden hangisi aranır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 25. 'Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası verilmesi için gerekli koşulların karşılandığını kanıtlayan bilgilerin, başvurunun yapıldığı.........gerek duyulduğunda kullanımına açılmasını sağlamak üzere başvuru sahibince, işletmesinde kolayca ulaşılabilen ve temas kurulabilen merkezi bir birim belirlenir ya da yetkili bir personel görevlendirilir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 26. Aşağıdaki ihracata yönelik Devlet yardımları kararı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 28. Aşağıdakilerden hangisi,kaynak kullanımını destekleme fonu mevzuatında,fon kesintisine tabi tutulmayacak ithalat işlemleri arasında sayılmamıştır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 29. Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen güm- rük vergilerine, hangi süre için faiz uygulanır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 30. Aşağıdakilerden hangisi "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar" (Karar Sayısı 2007/13033) çerçevesinde I sayılı listede yer almaz?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 31. Yükümlü (A). 2208.30 tarife alt pozisyonunda yer alan viski ithal etmek istemektedir. İthal eşyası 75 cl büyüklüğünde 1000 şişe viskidir. Söz konusu eşya % 40 oranında alkol içermektedir. Toplam gümrük kıymeti 15.000 USD'dir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu eki III sayılı listenin (A) cetveline göre vergi oranı % O dır. Asgari maktu vergi tutarı 110 TL olarak alınacaktır.Yukarıda yer alan verilere göre hesaplanacak] toplam ÖTV tutan aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 32. Aşağıdakilerden hangisi özel Tüketim Vergisi Kanunu eki III sayılı listenin (B) cetvelinde yer alır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 33. Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı hangisidir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 34. Yükümlü (A), kendisine 01/08/2013 tarihinde tebliğ edilen gümrük vergileri ve bu vergilere bağlı para cezalarına 02/08/2013 tarihinde itirazetmiş, bilahare 12/08/2013 tarihinde uzlaşma talebinde bulunmuştur. Bu taleple ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Gümrük Uzlaşma
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 35. (A) Gümrük idaresinde serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak işlemleri tamamlanan bir beyanname ile ilgili olarak, daha sonra yapılan kontrolde, yükümlü (B)’nin noksan kıymet beyanında bulunduğu tespit edilmiş ve noksanlığa isabet eden vergiler için ek tahakkuk çıkartılmış, ayrıca para cezası uygulanmıştır.Aşağıdakilerden hangisi yükümlü (B)'nin ilk olarak başvurabileceği yollardan değildr?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 36. Yükümlü (A) yurt dışından makine ithal etmektedir. Mal bedeli CİF 10.000 USD'dir. Satış sözleşmesine göre, gelişmiş bir tıbbi cihaz olan ithal eşyasının Türkiye'de montajından sonra 3 saatlik eğitim alınması zorunludur. Eğitim ücreti 1.000 USD'dir. Makinenin Türkiye'deki nakliye bedeli ise 500 USD'dir. Gümrük kıyme ti USD olarak aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 37. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ile serbest ticaret anlaşmamız yoktur?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 38. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Sistemine dahil değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 39. Aşağıdaki belgelerden hangisi Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi çerçevesinde tercihli rejim uygulanması için kullanılamaz?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 40. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Fikri ve Sınai Haklar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 41. Aşağıdaki hâllerden hangisinde ihracatçı,yetkili idare veya kişi ve kuruluşa başvurarak ATR Dolaşım Belgesinin ikinci bîr nüshasının düzenlenmesini talep edemez ve ATR Dolaşım Belgesinin 8 no.lu sütununa "İkincinüshadır" ibaresini kaydettiremez?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 42. Bedelsiz araç ithalat hakkını kullanmış ancak tekrar yurt dışında ikamet etmiş bir Türk vatandaşı kaç yıl sonra yeniden bedelsiz ithalat hakkını kullanabilir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 43. Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumlarıveya insani yardım kurumları tarafından gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulması mümkün olan eşya aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
 44. özel tertibatlı araç ithalinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 45. ÖTV Kanunu'nun eki (II) sayılı listedeki araçların aksam ve parçalan ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 46. Yatırım teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın teminatla ithalatında, bir defada verilecek teminat süresi azami kaç aydır?

  Konusu:
  Yatırım Teşvik Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 47. Aşağıdakilerden hangisi 6455 sayılı Kanunla değişik 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre alt sınır hapis cezası yaptırımı en ağır kaçakçılık suçudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 48. Aşağıdaki eşyadan hangisi gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilemez?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 49. Yolcu beraberinde bulunan ve beyan edilmeyen 5 karton sigaranın gümrük idaresince yapılan kontroller sırasında tespit edilmesi hâlinde aşandaki işlemlerden hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 50. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin tüyleri ve yünleri alınmamış ham derileri 43. Fasılda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 51. Aşağıdaki kara nakil vasıtası aksam, parça ve aksesuar gruplarından hangisinde 87. Fasılda sınıflandırılmayan eşya yoktur?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 52. Oyuncak bebeklere mahsus camdan gözlerin 7018.90.10.00.11 GTİP no da sınıflandırılma- sında aşağıdaki genel yorum kurallarından (GYK) hangileri kullanılmıştır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 53. Taşınmasında kolaylık sağlamak için geçici bir ipe dizilmiş 150 yıllık tabii incilerin sınıflandırılması gereken fasıl aşağıda kilerden hangisidir?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 54. Deniz suyu hangi fasılda yer alır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 55. Aşağıdakilerden hangisi tarifeyle ilgili 2(a) Genel Yorum Kuralının uygulanacağı eşyaya bir örnektir?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 56. Plastik mahfaza içine konulmuş (42.02 pozisyonu). bir cetvel (90.17 pozisyonu), bîr hesap diski (90.17 pozisyonu), bir çizim pergeli(90.17 pozisyonu), bir kurşun kalem (96.09 pozisyonu) ve bir kalem açacağı (82.14 pozisyonu) içeren çizim takımları hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 57. Aşağıdakiler den hangisi ÖTV den müstesna değildir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 58. Transit rejiminde aşağıdakilerden hangisi rejimin sonlandmimasının alternatif kanıt olarak kabul edilmez?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 59. Transit/ güvenlik refakat belgesi nedir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 60. Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 61. Bedelsiz ticari ithalat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 62. Aşağıda sayılan eşyalardan hangisinin ithalatında İthalat Rejimi Kararı eki bileşim tablosuna başvurmak gerekmez?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 63. CE İşareti Taşıyan Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 64. "Pazar Bozulması" veya "önemli Ticaret Sapması" nedeniyle uygulanan ticaret politikası önlemleri hangi mevzuatta düzenlenmiştir?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 65. I- Gümrük beyannamesi dönemsel bazda düzenlenebilir. II- Beyan edilen kıymet ile orijinal fatura arasındaki kıymet fârklılığna ilişkin olarak Gümrük Kanunu'nun 234'üncü maddesi uyarınca ceza uygulanır. III- Her eşyada olduğu gibi bu tür eşya da gümrüğe sunulur. IV- Eşyanın miktar ölçümlerinin draft survey yöntemiyle yapılması mümkündür. V- Beyanname tescil edildiği sırada ekinde fatura bulunması zorunludur. VI- Serbest dolaşıma giriş beyannamesi, miktar tespitinin yapıldığı veya tutanağa bağlandığı günü izleyen otuz gün içinde tescil edilir. Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkânı olmayan sürekli akış hâlinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin olarak yukandakilerden hangisi/ hangileri doğrudur?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 66. Aşağıdakilerden hangisi ithalat işlemlerinde tahsil edilmez?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 67. Aşağıdakiler den hangisi "istisnai kıymetle beyan” yapılabilecek işlemlerden değildir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 68. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Fikri ve Sınai Haklar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 69. Gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 70. Transit rejiminde, yüksek kaçakçılık riski içeren eşya taşınması için başvurulacak kapsamlı teminat mektubu başvurusunda aşağıdakiIerden hangisi teminat idaresince aranır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 71. Transit rejiminde, hareket idaresince araştırma usulünün başlatma süresi aşağıdakilerden hangisinde tam Olarak yer almaktadır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 72. Konsinye ihracat ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 73. Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmî Gazete de yayımlanarak her yılın 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmekte olan Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki sütunlardan hangisi uygulamaya esas alınmamaktadır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 74. Aşağıdakiler den hangisi perakende satılacak şekilde birlikte paketlenmiş olarak gümrüğe sunulduğunda set olarak değerlendirilebilir?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 75. Aşağıdaki kavramlardan hangisi TIR karnesi himayesinde yapılan taşımacılıkta kullanılan bir kavram değildir?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 76. Aşağıdakiler den hangisi ihracat kontrolü/ihracat kontrol rejimlerine ilişkin ulusal düzenlemelerimizden biri değildir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 77. E-ticaret yoluyla yurt dışından satın alınan ve posta yolu ile gelen aşağıdaki eşyadan hangisi gümrük vergisinden muaf olarak serbest dolaşıma girer?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 78. Sınır Ticaret Merkezleri kurulması için oluşturulan komisyonda aşağıdakilerden hangisinin temsilcisi bulunmaz?

  Konusu:
  Yolcu İşlemleri-Gümrüksüz Satış Mağazaları
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 79. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümlerinegöre. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi kapsama taşıtların geçici ithal işlemleri sırasında gümrük idaresine ibrazı istenen belgelerden değildir?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 80. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlanna İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamındaki ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının kaydedildiği program aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 81. Geçici ithalat rejiminde süre uzatımına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 82. Yurt dışından emekli olanların emeklilik belgesini ibraz etmeleri hâlinde turistik kolaylıklar kapsamında yurda getirdikleri taşıtlarına.Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümlerine göre ne kadar süre verilmektedir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 83. ÖTV Kanunu'na göre "ithalat'' ne anlama gelir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 84. "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oran larının Tespitine İlişkin Karar" (2007/13033) çerçevesinde. (II) sayılı listedeki mallar için KDV oranı nedir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 85. Aşağıdakilerden hangisi KDV Kanunu'na göre ithalatta matraha dahil değildir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 86. Tahlilden arta kalan numuneler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 87. İthalatta KDV mükellefi kimdir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 88. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemine dahil değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 89. Türkiye'de firmaların TİR sisteminden geçici veya daimi ihracını gerçekleştirme yetkisine sahip olan birim/kuruluş hangisidir?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 90. TIR karnesi yapraklarının tamamının bitmesi durumunda hangi işlem yapılır?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 91. İhracatı zorunlu ürün güvenliği denetimine tabi eşyalann denetimleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 92. Aşağıdakilerden hangisi Dahilde işleme rejimi eşdeğer eşya uygulaması çerçevesinde kulla nılan muafiyet kodudur?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 93. Gümrük antrepo tipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 94. Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya aşağıdaki rejimlerden hangisine tabi tutulamaz?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 95. Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile kumanyalar taşıtlara ve kaçakçılıkla mücadele eden birimlerin kaçakçılıkla mücadele amacıyla kullandıktan deniz taşıtlanna hangi rejim hükümleri kapsamında verilir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 96. Yetkilendirilmiş yükümlülüğe ilişkin "İşletmenin bilgi ve kayıtlarının arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bîr iş planlaması" koşulu aşağıda belirtilen başlıklardan hangisi içinde yer alır?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 97. Aşağıdaki işlemlerden hangisi hareket gümrük idaresinde gerçekleştirilmez?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 98. Aşağıdakilerden hangisi teminat verilemediği ve yazılı talepte bulunulduğu hâllerde idarece uygun görülmesi hâlinde memur refakati uygulanabilecek taşımalardan değildir?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 99. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CİF ithal (yurt içi alımlar ha- liç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma gjriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması hâlinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranına ne ad verilir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı
 100. Mükellefin ilk tahlil sonucuna itirazı üzerine tahlille ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMS Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire