25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevapları

25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 9. faslında sınıflandırılmaz?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre “Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 3.  4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla gerekli bütün belgelerin saklama süresinin işlemeye başladığı tarih ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerin hangisinde yapılan transit eşyası taşımalar için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında aşağıdakilerden hangisi “işleme faaliyetleri” deyimi anlamına gelmez?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 6.  I.    İthalat miktar kısıtlamasına tabi olmayan eşya

  II.    Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan eşya
  III.    İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut eşya
  IV.    Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansı veya sertifikası ibrazını gerektiren eşya

  4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir. Ancak, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında yukarıdakilerden hangilerine geri ödeme sistemi uygulanmaz?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 7. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre serbest bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 8. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak aşağıdaki şahsi eşyalardan hangisi gümrük vergilerinden muaf değildir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 9.  I.    Yurt dışı temsilciliklerimizden Bayrak Şahadetnamesinin alınması

  II.    Bayrak Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurularak Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilmesi
  III.    Geminin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat  gereğince ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi
  IV.    Eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılması
  V.    Liman başkanlıklarının geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığının bildirimini müteakip gümrük işlemlerinin otuz gün içinde sonuçlandırılması

  4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Türk Bayrağı çekilmiş gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemle
  rinde yukarıdaki hususlardan hangilerinin bir arada bulunması gerekir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 10. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre ses, görüntü veya veri taşıyan aşağıdaki eşyalardan hangisine geçici ithalat izni verilmez?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 11. Gümrük Yönetmeliği’ne göre eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince verilen idari karara ne ad verilir?

  Konusu:
  Tarife Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 12.  I.    İndirgeme yöntemi
  II.    Satış bedeli yöntemi
  III.    Hesaplanmış kıymet yöntemi
  IV.    Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi
  V.    Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi

  Gümrük Yönetmeliği’ne göre eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin tayin ve tespit olunan kıymeti, yukarıda yer alan yöntemlerin hangi sırayla
  uygulanması yoluyla belirlenir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 13. Gümrük Yönetmeliği’ne göre gümrük antrepo açma için yatırım izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun açılacağı bölgede bulunan aşağıdakilerden hangisine başvurarak bölgenin iç
  ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş alır?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 14. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre uzlaşma konusu yapılan alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren genel usullere göre en geç ne kadar zaman içinde ödenir?

  Konusu:
  Gümrük Uzlaşma
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 15. Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi laboratuvar birim sorumlusunun görev ve yetkilerinden değildir?

  Konusu:
  G40-Sınav Kapsamı Haricindeki Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 16. Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’e göre gümrük laboratuvarlarında numune kabul ve saklama esaslarıyla lgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  G40-Sınav Kapsamı Haricindeki Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 17. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre gümrük müdürlüklerince BİLGE sisteminde ne zaman sorgulama yapılarak, eksik olan belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmemiş eksik beyan uygulaması kapsamı beyannameler tespit edilir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 18. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 19.   I.    Ambarların yıllık sayımları en fazla altmış gün içerisinde bitirilir.
  II.    İşletme müdürlüğünce işletilen geçici depolama yeri ve antrepoların sayımı gümrük müdürlüğü ve işletme müdürlüğü memurlarınca ayrı ayrı yapılır.
  III.    Ambardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması hâlinde bunların örnekleme yöntemiyle veya mevcut eşyanın kısımlara bölünerek sayılmasına idare amirlerince karar verilir.
  IV.    Yıllık sayım yapılan ambardan sorumlu memurun yıl içinde bölge hizmet süresinin dolacak olması hâlinde tam sayım yapılarak ambar devir işlemleri gerçekleştirilir.

  Tasfiye Yönetmeliği’ne göre “yıllık sayımlar” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 20. • Mağaza ve depo açma izni vermeye ve işletmeizninin iptaline
  • Özel veya zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli tedbirleri almaya
  • Mağazaların kuruluş, işleyiş, eşya satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını belirlemeye

  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’ne göre yukarıdakileri yapmaya hangisi yetkilidir?

  Konusu:
  Yolcu İşlemleri-Gümrüksüz Satış Mağazaları
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 21. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’ne göre gerek depo gerekse mağazada yılın hangi aylarında dönem başı mevcudunu göstermek üzere stok cetveli düzenlenir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 22. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre “sonradan kontrole ilişkin tebligat” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 23. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, denetim sonunda sonradan kontrolle ilgili tespitler yazılı olarak bildirildikten sonra kişiler, görüşlerini müfettişe yazılı olarak ek süre dâhil en geç kaç gün
  içinde bildirmeleri gerekir?

   

   

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 24. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 3’e göre gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bütün talepler aşağıdakilerden hangisi tarafından sonuçlandırılır?

  Konusu:
  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 25. Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) Seri No:1’e göre “ticari kiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşya” ile ilgili  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 26.  I.    Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına 10 (on)güne kadar süre verilir.
  II.    Toplu gezilerde kullanılan otobüslere 90 (doksan) güne kadar süre verilir.
  III.    Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca valiliklerce düzenlenen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden yapılan ithal eşyası taşımacılığında kullanılan taşıtlara 15 (on beş) güne kadar süre verilir.

  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Seri No: 1’e göre “ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süreleri” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 27. Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri No: 2’ye göre “gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasının kapsamı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 28.   I.    Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması

  II.    Çıkış hükmünde geçici depolama yeri veya antrepoya konulması
  III.    Hazineye herhangi bir külfet getirmeksizin resmî makamların nezareti altında imha edilmesi
  Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’e göre ATA Karnesi ile “Geçici İthalat Rejimi” uyarınca yurda geçici ithali yapılan eşyanın karnenin geçerlilik süresi içerisinde yurt dışı edilmesi esastır. Ancak, eşyanın yurt dışı edilmesinden vazgeçilmesi durumunda yukarıdaki hangi hâllere başvurulması çıkış hükmündedir?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 29. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No: 71’e göre “Gümrük İşlemi Takip Kartı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 30. Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) Seri No: 1’e göre TIR karnesi himayesindeki uluslararası taşımalarda kullanılacak taşıt, römork ve yarı römorklara takılan plakanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 31. Gümrük Muafiyeti Tebliği Sıra No: 1’e göre aşağıda belirtilen kişilerden hangisinin kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilmez?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 32. I.    Her bir tespit işlemi için ayrı bir tespit dosyası açılır.
  II.    Açılan tespit dosyalarına sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sözleşme sıra no/yıl/sıra numarasını içerecek şekilde her yıl itibarıyla müteselsil numara verilir.
  III.    AN6-AN8 tespit işlemlerinde, aynı gün içerisinde gerçekleşen tüm giriş ve çıkış işlemleri için ayrı ayrı tespit dosyası açılır.

  Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) Seri No: 6’ya göre çalışma düzeni, evrak işlemleri ve dosyalama ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  Konusu:
  YGM-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 33. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Seri No: 2’ye göre royalti veya lisans ücretinin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın en geç kaçıncı günü akşamına kadar ilgili gümrük idarelerine tamamlayıcı beyan verilir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 34. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 3’e göre ön izin başvuruları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 35. I.    BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak gerçek/tüzel kişiler ve temsilcileri tarafından Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden gümrük idaresince yapılan onay ve ret işlemleri ile ret gerekçesi sorgulanamaz.
  II.    Doğrudan veya dolaylı temsil suretiyle başkası hesabına beyanda bulunacak kişilerin ve haiz oldukları temsil yetkisine ilişkin bilgilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne kaydedilmesi zorunludur.
  III.    Elektronik ortamda beyanda bulunacak veya hesabına beyanda bulunulacak gerçek/tüzel kişilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne kaydolması zorunludur.

  Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Seri No: 1’e göre yükümlü kayıt ve takip sistemine kaydolma ve bilgileri güncel tutma zorunluluğu ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 36. Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) Seri No: 1’e göre denetim ve teminatın iadesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 37. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Seri No: 2’ye göre tahlile itiraz ve ikinci tahlil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 38. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No:13’e göre ithale konu oyun alet ve makinelerinin kumar ve kazanç kastı bulunmamak koşuluyla eğlence amaçlı olması hâlinde ayrıca hangi bakanlıkça uygun görülmesi gerekir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 39. Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) Seri No:1’e göre sektörel destekleme faaliyetlerinin içereceği hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yatırım Teşvik Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 40. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Sıra No: 1’in uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve  zorunlu durumlar ile bu Tebliğ’de yer almayan
  hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının hangi Genel Müdürlüğü yetkilidir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 41. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi hakkında öngörülen ceza aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 42. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre el konulan eşyanın muhafazası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 43. I.    Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması  
  II.    Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması  
  III.    Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması

  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilmesi için gerçekleşmesi gereken yukarıdaki koşullardan hangileri
  doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 44. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesi ve ikramiye ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden
  hangisinin görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 45. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak akaryakıtın muhafaza süresi ve ücret tarifesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 46. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak akaryakıtın tahsisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 47. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak zannıyla el konulan “kıymetli maden ve taşlar” el koyan birimlerce doğrudan aşağıdakilerden hangisine teslim edilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 48. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre muhafaza edilen motorlu araçlar için maktu olarak adet başına uygulanacak günlük muhafaza ücretlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 49.  I.    Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya
  II.    Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya
  III.    Elde edildikleri yerlerden Türk liman ve iskelelerine boşaltılması amacıyla her tonajdaki balıkçı gemileriyle taşınan, denizden elde edilen su ürünleri
  IV.    Tek bir liman başkanlığı idari sınırları içerisinde taşınan her türlü eşya

  Yukarıdaki eşyalardan hangileri için Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanmaz?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 50. • Bildirim yükümlülüklerine uyulmaması
  • Geminin seyir hâlinde iken kontrol amacıyla yol kesmesi istenildiği hâlde yol kesmemesi

  Kabotaj eşyası ile ilgili beyanname düzenlenmemesi, beyannamenin kaybedilmesi, beyannamede silinti veya kazıntı yapılması

  Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’e göre yukarıdaki hâllerde, hangi Kanun uyarınca cezai işlem yapılır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 51. 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre “normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktar” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 52. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a göre idari para cezalarına karar vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 53. İhracat Yönetmeliği’ne göre “konsinye ihracat” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 54. İthalat Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi, gümrük idarelerinin ilgili ithalatçılara verecekleri, ithal olunan maddelere ait faturaların bir sureti üzerine kaydetmeleri gereken ilgilerden değildir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 55. 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’a (2005/9840 sayılı Karar’la yapılan değişikliklerle beraber) göre aşağıdakilerden hangisi üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşların dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatla ilgili, İthalat Genel Müdür- lüğüne yazılı şikâyet başvurularına mesnet eşkil edecek iddialardan biri değildir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 56. 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’na göre aşağıdakilerden hangisi kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış olan mallar grubuna ilave edilen maddelerden biri değildir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 57. 28328 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre faiz desteği ile ilgili olarak talep edilmesi hâlinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden
  yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; 6’ncı bölgede
  yapılacak yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde kaç puanı Bakanlıkça da uygun görülmesi hâlinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir?

  Konusu:
  Yatırım Teşvik Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 58. Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler) 2013/1’e göre Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunmadığı/yetki sahibi olmadığı ülkelerde üstlenilen bu Tebliğ kapsamı işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat veya ekipmanın geçici ihracatına ilişkin başvurular ile üstlenilen projede kullanılacak inşaat malzemeleri veya işçilerin ihtiyacı olan barınma ve tüketim maddelerinin “geçici ihracat”ına ilişkin başvurular doğrudan nereye yapılır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 59. Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat) 2006/12’ye göre belge/izin süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 60. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2016/23’te yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya
  aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 61. I.    Mal teslimi veya ilk iktisap hâllerinde malın teslimi veya ilk iktisabı

  II.    Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hâllerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi
  III.    Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hâllerde, her bir kısmın teslimi
  IV.    Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi

  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri vergiyi doğuran olaylardandır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 62. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi matraha dâhil olmayan unsurlardandır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 63. 95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’na (Gümrük Birliği Kararı) göre aşağıdaki yardımlardan hangisi “Gümrük Birliğinin işleyişiyle bağdaşır sayılabilir.” kategorisinde yer almaktadır?

  Konusu:
  Uluslararası  Ulaştırma Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 64. 1975 Tır Sözleşmesi’ne göre yolsuzluklar ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 65. Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye göre “Ortak Komite” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 66. 10895 sayılı Türkiye ile Avrupa TopluluğuArasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’a göre “İhracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belgeyi” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

  Konusu:
  Ekonomik Etkili Rejimler-Genel (Md:308-327)
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 67. 7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar’a göre aşağıdakilerden hangisi bölgesel kümüasyonda Grup:2’ye dâhil faydalanan ülkelerden biridir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 68. 7699 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Gümrük Tarife Pozisyonu 94.01 olan, oturmaya mahsus mobilyalar (94.02 pozisyondakiler hariç) (yatak hâline getirilebilir olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (9401.10, 9401.20 hariç) için en az gelişmiş ülkelerden alınacak ilave gümrük vergisi oranı % kaçtır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 69. 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi konteyner ile ilgili olarak doğrudur?

  Konusu:
  Uluslararası Konvansiyonlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 70. Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No: 8’e göre “Tercihli Menşe Kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerden ithal edilen eşya ile Avrupa Birliği’nden ithal edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan, muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurulmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilen kişi/kurum/kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanan, Gümrük Müdürlüğünce vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanan belgeyi” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 71. Teleferikler, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 72. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde diğerlerinden daha sonraki bir pozisyonda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 73. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 74. Aşağıdaki adi metallerden hangisi için Armonize Sistem Nomanklatüründe özel olarak açılmış bir fasıl bulunmaktadır?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 75. % 35 sentetik lif, % 20 suni lif, % 40 ipek ve % 5 pamuk karışımından dokunmuş kumaşın tarife cetvelinde sınıflandırılmasında tarifenin hangi genel yorum kuralı kullanılır?

  Konusu:
  Tarife Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 76. Aşağıdakilerden hangisi tarifenin 3 (b) genel yorum kuralının uygulanmasında “perakende olarak satılacak hâle getirilmiş takım hâlinde bulunan eşya”nın belirlenmesinde gözetilen şartlardan biri değildir?

  Konusu:
  Tarife Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 77. Aşağıdaki otomobil aksamlarından hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde motorlu taşıt aksam ve parçalarının sınıflandırıldığı 87.08 tarife pozisyonunda değildir?

  Konusu:
  Tarife Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 78. larına göre; 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında belirtilen ürünlerin herhangi birinden oluşan çözeltiler (kollodyonlar hariç); uçucu organik çözücüler içinde, çözücünün ağırlığı çözeltinin ağırlığının % 50’sinden fazla olduğu zaman hangi pozisyonda yer alır?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 79. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 84.43 tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
 80. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre “gümrük beyanı” deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2016 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevap
  25 Aralık 2016 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire