25 Şubat 2014 GMS Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

25 Şubat 2014 GMS Sınavı Soruları ve Cevapları

25 Şubat 2014 GMS Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Dahilde İşleme Rejimi kapsamı indirimli teminat uygulamasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 2. Üst yüzeyi bambudan örülmüş, ayakları metalden mamul sehpa 9403.20.80.90.00 GTİP no.da “Metalden diğer mobilyalar; diğerleri; diğerleri” olarak sınıflandırılmıştır. Söz konusu sınıflandırmada yararlanılan Genel Yorum Kuralları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 3. Dahilde işleme rejiminde vergilendirmeye ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur? I. Dahilde işleme rejimi kapsamında bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde gümrük vergileri, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları göz önünde bulundurularak hesaplanır. II. İkincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma sokulması halinde ithalat vergileri, asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınarak hesaplanır. III. Telafi edici vergi, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanır.

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 4. Dahilde İşleme Rejimi Geri Ödeme Sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 5. Aşağıdakilerden hangisi standart değişim sistemine dayalı hariçte işleme rejimi için söylenemez?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 6. Aşağıda yer alan tasfiyelik haldeki eşyadan hangisi talep halinde eşyanın CIF bedelinin % 1’i ödenmek suretiyle bir gümrük rejimine tabi tutulabilir?

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 7. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İhalat Denetimi Tebliğleri kapsamı metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden hangisinde yapılamaz?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 8. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu' ndaki istisna ve muafiyetler açısından, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 9. İhaleyi kazanan firma tarafından, Türkiye’de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye’de kaydedilen yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Ekonomi Bakanlığınca onaylanan diğer işlemleri tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 10. Noksan alındığı anlaşılan gümrük vergileri, Yükümlü (A)’ya 06/01/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. Yükümlü (A) 15 günlük itiraz süresinin bitiminden 1 gün önce 20/01/2014 tarihinde uzlaşma talebinde bulunmuştur. 10/02/2014 tarihinde yapılan toplantıda uzlaşma vaki olmamıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Gümrük Uzlaşma
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 11. Gümrük Kanununun 193/3 üncü maddesi uyarınca, beyan sahibinin hatalı beyanı sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine uygulanan gecikme zammı oranında faizin hesaplanmasında esas alınacak süre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi yatırım teşvik belgesi kapsamında yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf değildir?

  Konusu:
  Yatırım Teşvik Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yatırım Teşvik Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 14. Aşağıdakilerden hangisi 18/07/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar” kapsamında transiti düzenlenen eşyadan değildir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 15. Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında işlem gören serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya ithalatı ile ilgili olarak ortaya çıkan giderler; 850 USD gümrük kıymeti (FOB İstanbul teslim şekline göre teslim edilmiştir), 100 USD nakliye gideri, 50 USD sigorta gideri, 100 TL İstanbul’da yapılan boşaltma gideri, 50 TL Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’ndan oluşmaktadır (1 USD = 2 TL; gümrük vergisi oranı % 10). Yukarıdaki verilere göre KDV matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 16. İthal edilecek eşya ile ilgili olarak uygulanacak İlave Gümrük Vergisi (İGV) oranları, 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Min İGV (USD/KG) İGV Oranı (%) Mak İGV (USD/KG) 1,25 20% 4,25 Eşyanın gümrük kıymeti 10.000 USD, miktarı 100 kg’dır. Tahsil edilecek ilave gümrük vergisi ne kadardır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 17. Yükümlü (A), Çin’den 10.000 USD fiyat ile EXW teslim şekline göre bir makine satın almıştır. Söz konusu makine Türkiye’de bulunan (Z) Mühendislik firması tarafından 500 TL karşılığında dizayn edilmiş ve dizayna ilişkin çizimler Çin’e gönderilerek, üretim bu çizimlere göre yapılmıştır. Eşya Çin’de satıcının fabrikasında teslim alınmıştır. Eşyanın Çin’deki teslim yerinden ihraç limanına kadar sevki için 500 USD nakliye gideri; ihraç limanından Türkiye’ye taşınması için 1.000 USD nakliye gideri, 300 USD sigorta bedeli ödenmiştir. Ayrıca ithalattan sonra eşyanın İstanbul’dan Ankara’da bulunan tesise kadar taşınma için de 1.000 TL ödenmiştir. İthalatçı bu ithalatla ilgili olarak ayrıca, vergilendirilmemiş 100 USD satın alma komisyonu, 100 TL de Türkiye’deki giriş limanında ardiye ücreti ödemiştir. Gümrük işlemleri için gümrük müşavirine 500 TL ödenmiştir. Bu ithalatla ilgili olarak gümrük kıymeti nedir? (1 USD = 2 TL alınacaktır) Yukarıdaki verilere göre gümrük kıymeti ne kadardır?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 18. Yükümlü (A), Çin’den 10.000 USD fiyat ile EXW teslim şekline göre bir makine satın almıştır. Söz konusu makine Türkiye’de bulunan (Z) Mühendislik firması tarafından 500 TL karşılığında dizayn edilmiş ve dizayna ilişkin çizimler Çin’e gönderilerek, üretim bu çizimlere göre yapılmıştır. Eşya Çin’de satıcının fabrikasında teslim alınmıştır. Eşyanın Çin’deki teslim yerinden ihraç limanına kadar sevki için 500 USD nakliye gideri; ihraç limanından Türkiye’ye taşınması için 1.000 USD nakliye gideri, 300 USD sigorta bedeli ödenmiştir. Ayrıca ithalattan sonra eşyanın İstanbul’dan Ankara’da bulunan tesise kadar taşınma için de 1.000 TL ödenmiştir. İthalatçı bu ithalatla ilgili olarak ayrıca, vergilendirilmemiş 100 USD satın alma komisyonu, 100 TL de Türkiye’deki giriş limanında ardiye ücreti ödemiştir. Gümrük işlemleri için gümrük müşavirine 500 TL ödenmiştir. Bu ithalatla ilgili olarak gümrük kıymeti nedir? (1 USD = 2 TL alınacaktır) Sorudaki verilere göre KDV matrahı ne kadardır?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 19. Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde yer alan muafiyet hükümleri çerçevesinde ikametgahını Türkiye’ye nakleden Yükümlü (A), ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılmış otomobilini ithal etmek istemektedir. Araç, 2010 model olup, eşyanın yurt dışında, Yükümlü (A) tarafından yeni olarak satın alınışına ilişkin faturasında; 50.000 USD araç bedeli ve 5.000 USD KDV yer almaktadır. 2014 yılında aracın ithal edilmek istenmesi durumunda, ithalde ödenecek vergiler ne kadardır. İthal tarihi itibariyle gümrük vergisi oranı % 10, KDV oranı % 18 ve ÖTV oranı % 90’tır. (1 USD = 2 TL, navlun ve sigorta gideri ihmal edilmiştir) Yukarıdaki verilere göre ithalde ödenecek vergiler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 20. Pil kömürleri hangi tarife pozisyonunda yer alır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 21. Hazır çocuk bezleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 22. Transit rejiminde bireysel teminatlarda teminat idareleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 23. Ortak transit rejimi kapsamında yapılacak bir taşıma işleminde Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir noktadan hareket edecek, karayolu ile sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya sınırlarını geçerek Avusturya sınırları içerisinde yer alan varış gümrük idaresine taşınacak eşya için NCTS sisteminde T1 beyanı açılmak istenilmesi durumunda transit idaresi olarak hangi idare veya idarelerin belirtilmesi gerekmektedir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ortak Transit Sözleşmesi’ne göre asıl sorumluyu tam olarak tanımlar?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 25. Aşağıdakilerden hangisi ortak transit rejiminde ibra ile ilgili doğru ifadedir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 26. Aşağıdaki eşyadan hangisinin, demiryolu ile ulusal transitinde teminat verilmesi zorunludur?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 27. Aşağıdakilerden hangisi, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte sayılan piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalatta normal değerin hesaplanmasında göz önünde bulundurulan esaslardan biri değildir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 28. 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 29. Aşağıdaki Tebliğlerden hangisi Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinde yer alan ithalat kontrollerinin yapılması aşaması bakımından diğerlerinden farklıdır?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 30. Yazılım/software ithalatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? I. Yurtdışından internet aracılığıyla ve sanal ortamda yazılım temininde dijital ürünün gümrük işlemine tabi tutulması gerekmektedir. II. Yazılım veya yazılım geliştirme amaçlı software'in bir materyale kaydedilerek Türkiye Gümrük Bölgesine gelmesi durumunda gümrük işlemine tabi tutulması gerekmektedir. III. Yurtdışından internet aracılığıyla ve sanal ortamda yazılım temininde dijital ürünün gümrük işlemine tabi tutulması gerekmemektedir. IV. Yazılım veya yazılım geliştirme amaçlı software'in bir materyale kaydedilerek Türkiye Gümrük Bölgesine gelmesi durumunda gümrük işlemine tabi tutulması gerekmemektedir. V. Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, sadece veri veya komutların maliyet veya kıymeti esas alınır.

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 31. Aşağıdaki elleçleme faaliyetlerinden hangileri Gümrük Yönetmeliği Ek 63’te düzenlenen gümrük antrepolarında ve serbest bölgelerde yapılabilecek elleçleme faaliyetlerine ilişkin listede yer almaktadır? I. Serbest dolaşımda bulunan eşya ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın aynı kap içinde paketlenmesi. II. Hayvan derilerinin kesilmesi. III. Kurutulmuş meyvelerin veya sebzelerin parçalanması ve bölünmesi IV. Sekizli GTİP’nin değişmesine yol açan meyvenin suyunun alınması işlemi

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 32. “Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın, gümrük işlemlerinin bitirilmesine müteakip derhal çekimine başlanır ve çıkarılacak miktara bağlı olarak bu işlem Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde ham petrol olarak sayılan ürünler için ……. , diğer ürünler için …..gün içinde tamamlanır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  Konusu:
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 33. BTB’nin, Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması nedeniyle geçerliliğini kaybetme tarihi hangisidir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 34. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 236 ncı maddesine göre teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması hallerinde aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 35. Tarife mevzuatına göre ince hayvan kılı hangi hayvandan elde edilemez?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 36. Hava limanlarında kullanılan yolcuların uçağa inip binmelerini sağlayan hareketli bir tünelden oluşan yolcu biniş köprüleri hangi tarife pozisyonundadır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 37. Ticari kiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşyaya ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisinin Bedelsiz ihracında, ihracatçı birliğine üye olma şartı aranır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 39. Satış bedeli yöntemine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına ilave edilecek unsurlar arasında; ithal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere, alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, bedelsiz veya düşük 13 bedelle sağlanan, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan, ithal eşyasının üretimi sırasında kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletlerin kıymetinden verilecek uygun miktardaki pay da yer almaktadır. Söz konusu payın hesaplanması ile ilgili olarak aşağıdaki usullerden hangisi tatbik edilemez?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 40. (İ) İthalatçısı yurt dışında yerleşik satıcı (X) firmasından eşya satın almıştır. Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler bulunduğundan, (İ) firması istisnai kıymetle beyan hükümlerinden yararlanmak için gümrük idaresine başvurmuş ve talebi kabul edilmiştir. İthal anında mevcut belgelere göre kıymet tespiti yapılmıştır. Sözleşme hükümlerine göre nihai fiyat belirlendiğinde, bu fiyatın ithal anında beyan edilen fiyattan yüksek olduğu anlaşılmıştır. Yükümlü bu çerçevede tamamlayıcı beyanda bulunmuştur. Bu durumda aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 41. Bir eşya ithalatının yurt içi piyasalara etkisi ve bu etkinin bertaraf edilebilmesi için uygulanabilecek ticaret politikası önlemlerinin düzenlendiği mevzuat ile ilgili aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 42. 17 ve 19 yaşlarında iki çocuğu olan bir aile Almanya’da 7 yıl yaşadıktan sonra 10.01.2013 tarihli ikamet nakil belgelerine istinaden 15.02.2013 tarihinde Türkiye’ye gelmek suretiyle kesin dönüş yapmaktadır. Aile, 02.07.2010’da anne adına alınmış 2009 model bir araç, 04.05.2008’de babanın adına kaydettirilmiş 2006 model bir araç ve 05.09.2012 tarihinde 19 yaşındaki çocuğun 14 adına alınmış 2009 model bir araç olmak üzere üç adet araç için bedelsiz araç ithali başvurusunda bulunmuştur. Buna göre; kaç adet araç bedelsiz ithalat kapsamında değerlendirilebilir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 43. Aşağıda sayılanlardan hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli değildir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 44. Demonte olarak gelen ahşap masa hangi fasılda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 45. Gümrük kıymeti 1000 TL olan eşya gümrük vergilerinden kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle 05/01/2013 tarihinde geçici ithalat rejimine tabi tutulmuş ve 25/10/2013 tarihinde serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenilmiştir. Söz konusu eşya için geçerli ithalat vergileri belirtilen tarihler itibariyle aşağıda yer almaktadır. Tarih/Oranlar Gümrük vergisi Katma Değer Vergisi 05/01/2013 %10 %10 25/10/2013 %5 %10 Ayrıca, 5/5/2013 tarihi itibariyle söz konusu eşya için %20 oranında dampinge karşı vergi yürürlüğe girmiş ve söz konusu vergi 25/10/2013 tarihi itibariyle de geçerlidir. Gecikme faizi dikkate alınmaksızın, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girişinde ödenecek gümrük vergileri tutarı ne kadardır?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 46. 01/08/2013 tarihinde tescil edilmiş ve bu tarih itibariyle %10 gümrük vergisi ve 10 AVRO/kg tutarında tarım payına tabi serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamı eşyanın muayene işlemleri tamamlanmış ancak vergileri henüz ödenmemiştir. 05/08/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu eşyaya uygulanan gümrük vergisi oranı %5 ve tarım payı 5 AVRO/kg olarak değiştirilmiştir. Diğer vergiler dikkate alınmamak kaydıyla ve sadece bu verilere göre henüz gümrük vergisini ve tarım payını ödememiş olan yükümlü aşağıdakilerden hangisini Kanunen öne sürebilir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 47. İdarece mükellef A’nın gümrüğe sunulan eşyasının tahlile gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Buna karşın mükellef A, tahlil sonucunu beklemeden eşyasının teslim edilmesini talep etmiştir. Bu durumda İdarece yapılabilecek işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I. Gümrük Kanunu ve bağlı yönetmelik uyarınca tahlil sonucu belirlenmeksizin eşyanın teslimi mümkün değildir. II. Gümrük Kanunu ve bağlı yönetmelik uyarınca tahlil sonucu beklenilmeksizin eşyanın teslimi halleri düzenlenmiştir. Buna karşın eşyanın ticaret politikası önlemlerine tabi olması veya tesliminin telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açacağı konusunda şüphe olması halinde söz konusu eşyanın teslim edilmemesine gümrük idare amiri yetkilidir. III. Gümrük Kanunu ve bağlı yönetmelik uyarınca beyandaki tarifeye denk gelen vergi oranının ilgili fasıldaki en yüksek vergi oranı ile farkı teminata bağlanır, eşyanın tahlil sonuçlanana kadar kullanılmayacağına dair ve numunelerin faturadaki eşyayı temsil ettiğine dair taahhütler alınır, idarece uygun görülen yerde muhafaza edilmek üzere yediemin olarak eşya teslim edilebilir. IV. Gümrük Kanunu ve bağlı yönetmelik uyarınca beyandaki tarifeye denk gelen vergi oranının ilgili tarife pozisyonundaki en yüksek vergi oranı ile farkı teminata bağlanır, eşyanın tahlil sonuçlanana kadar kullanılmayacağına dair ve numunelerin faturadaki eşyayı temsil ettiğine dair taahhütler alınır, idarece uygun görülen yerde muhafaza edilmek üzere yediemin olarak eşya teslim edilebilir. V. Gümrük Kanunu ve bağlı yönetmelik çerçevesinde mükellef A’nın A veya B sınıfı onaylanmış kişi olması halinde yalnızca fark vergiler teminata bağlanmak ve numunelere ilişkin tutanak alınmak kaydıyla tahlil sonucu beklenilmeden eşya teslim edilir.

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 48. İthalat Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisinde vergi numarası aranmaz?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 49. INF 2 bilgi formu ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı
 50. Aşağıdaki durumların hangisinde fikri ve sınai haklara ilişkin sınır önlemleri uygulanır?

  Konusu:
  Fikri ve Sınai Haklar
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Şubat 2014 GMS Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire