28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  26 Aralık 2015 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. Aşağıdakilerden hangisi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun amaçları arasında yer almaz?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdaki yerlerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında kabul edilmektedir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “gümrük rejimini” ifade etmez?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuran idari tasarrufu olan “karar” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler. Bilgi alan kişi, bağlayıcı tarife bilgisi için aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak zorundadır?

  Konusu:
  Tanımlar-Karar-Bilgi-Süreler
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrüklerde iş takibi hükmüne göre gümrük mevzuatı kapsamındaki tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere atanan temsilci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük işlemleri ile ilgili olan kişiler, gümrük işlemleri ile ilgili bilgi ve belgeleri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süre ile saklamak zorundadırlar?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda, ek kanıtları isteme konusunda yetkili idare aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre ithal eşyasının gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre kaç aydır?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük idareleri, şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı imha ettirebilir. Eşyanın imhası durumunda imhaya ilişkin masraflar kimden tahsil edilir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre şartlı muafiyet düzenlemesi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya aşağıdaki hangi rejimin uygulanması anlamına gelmez?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Aşağıda verilen hangi taşıma için, yönetmelikle belirlenen hâller dışında teminat aranır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yer aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük idarelerince aksi öngörülmedikçe eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi ne kadardır?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejimi içerisinde yer alan “işleme faaliyetleri”nden birisi değildir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı hâlinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya anlamına gelir?

  Konusu:
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı anlamına gelir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi serbest bölgeye giren veya çıkan kişilerin, görevli gümrük idaresi personeline ibraz edeceği belgelerden birisi değildir?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 23. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’ne göre depoya veya mağazaya alınan ve depodan veya mağazadan çıkan her beyanname veya Eşya Yollama Kâğıdı veya satış listesi muhteviyatı eşyaya ait işlemlerin tarih sırası itibarıyla kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Gümrük Yönetmeliği’ne göre gümrük posta işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yakıt - Kumanya - Posta - Deniz - Bayrak
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. Gümrük Yönetmeliği’ne göre gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu, bu vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi veya bunların temsilcilikleri veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verme veya kaldırma işlemlerinde, başvuru süresi kaç yıldır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. Gümrük Yönetmeliği’ne göre ceza uygulamasında, eşyanın, gümrük tarife istatistik pozisyonu konusunda yeterli bilgi bulunmadığı takdirde eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki aşağıda verilen hangi vergi oranı esas alınır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. Gümrük Yönetmeliği’ne göre eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin tespitinde kullanılacak döviz kuru aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. Gümrük Yönetmeliği’ne göre bir eşyanın gümrük kıymeti aynı eşyanın satış bedeli yöntemine göre belirlenemiyorsa ve beyan sahibinin bir talebi yoksa aşağıdaki hangi yönteme göre belirlenir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. Gümrük Yönetmeliği’ne göre çeki listesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun davaya katılma hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi açılan davaya katılan olarak kabul edilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bu Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü personel arasında yer almaz?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yer alan ikramiyeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre ''ulusal marker''kaçakçılığa konu olan aşağıdaki hangi madde veya eşyaya ilişkin bir kavramdır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçakçılık fiillerinin önlenme, izlenme ve araştırılması çerçevesinde görev yapmak üzere aşağıdakilerden hangisi tarafından kriminal laboratuvarlar kurulur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenen kaçakçılık suçlarından birisi değildir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçak akaryakıt satışının aşağıdaki hangi şekilde yapılması hâlinde verilecek cezalar iki kat artırılır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşya, büyükşehirler dahil ilçelerde, aşağıdakilerden hangisinin uygun göreceği yere konur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Kanunda yer alan ve tütün mamullerini sahtelerinden ayırmaya yarayan işaretlerden birisi değildir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi ithal eşyasının gümrüklenmiş değerini ifade eder?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 40. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a göre Türk Parasının yurtdışına ihracı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a göre “Standart Dışı İşlenmemiş Altın” tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir Ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, müşterek operasyonlarda ikramiye talebi aşağıdaki hangi birim tarafından belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  26 Aralık 2015 Gümrük Müşavir Yardımcılığı GMYS Sınavı
 43. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Göre Muhbir ve El koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca mıuhbir ikramiyeleri, aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile hak sahiplerine ödenir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 44. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara ilişkin Uygulama Yönetmeliği'nce  aşağıdaki maddelerden hangisi için imha komisyonu kurulabilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 45. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da yer alan “efektif” tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 46. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da yer alan ''sfektif'' tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar' a göre ''Standart Dışı İşlenmiş  Altın'' tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 48. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’ne göre AQAP Belgesi, aşağıdaki hangi bakanlık tarafından verilen “Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi”ni ifade eder?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 49. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Damping Marjı”nın tanımı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 50. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da “İthalat, İhracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idari para cezasıyla cezalandırılırlar.” Hükmü yer almaktadır. Yukarıda bahse konu kabahatin konusunu yabancı para oluşturması hâlinde, idari para cezasının hesaplanmasında aşağıda verilen kurların hangisi esas alınır?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 51. “Ce” İşareti Yönetmeliği’nde yer alan “Piktogram” ifadesinin tanımı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 52. Aşağıdakilerden hangisi “dış ticaret hacmi” ile ilgili bilgi vermektedir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 53. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete devlet müdahalesinin amaçlarından birisi değildir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 54. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının araçlarından birisi sayılmaz?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 55. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun ana hesap kalemlerinden biri olan Resmi Rezervler Hesabının alt kalemlerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 56. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme yöntemleri içerisinde yer alan “karşılıklı ticaret” uygulaması şekillerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 57. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette fatura yerine geçen belgelerden birisi değildir?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 58. Aşağıdakilerden hangisi sadece su yollarıyla yapılan taşıma türlerini kapsamak üzere “deniz ve iç su taşımalarına özgü kurallar” sınıflandırması adı altında toplanan INCOTERMS teslim şekillerinden birisidir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 59. “İhracatçının bankasının ithalatçıya ödeme garantisi vermesi ve malın ihracatının gerçekleşememesi hâlinde ihracatçının bankasının ödeme garantisi ile gelen parayı faizi ile geri ödemesi” durumu, aşağıdaki hangi ödeme şeklini ifade eder?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 60. Aşağıdaki akreditif türlerinden hangisinde, ihracatçıya ödeme yapılmadan önce kendisinden ihraç edilecek malların bir depoya ya da antrepoya alınması ve banka tarafından düzenlenmiş bir depo makbuzunun ibrazı gibi koşulların yerine getirilmesi gerekir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 61. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette kullanılan taşıma belgelerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 62. Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinin yükümlüsüdür?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 63. Gümrük vergisinin hesaplanması için kullanılan eşya tanımlama mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 64. Aşağıdakilerden hangisi gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülen hâllerde kabul edilebilecek teminatlardan birisi değildir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 65. Aşağıdakilerden hangisi ithal edilen maldan alınan gümrük vergisinin malın değerine göre belirlenmesini ifade eder?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 66. Aşağıdakilerden hangisi ihraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından ve poliçeyi kabul etmesinden sonra poliçe vadesinde ödemenin gerçekleştiği ödeme şeklidir?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 67. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğe göre Türkiye’den Fas’a ihraç edilen, tamamen Türkiye’de üretilmiş bir sanayi ürünü için aşağıdaki hangi belge düzenlenemez?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 68. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon sistemine dahil değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 69. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’a göre aşağıdakilerden hangisi AB ile Türkiye arasında oluşturulan Gümrük Birliği kapsamındaki ürün gruplarını kapsar?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 70. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’da yer alan ihracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 71. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’da yer alan “Topluluğun Gümrük Bölgesi ile Türkiye’nin Gümrük Bölgesi” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 72. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma hükümlerine göre Avrupa Birliği’nin gümrük birliği bağlamında Avrupa Birliği içi mal ticareti bakımından gümrük vergisine eş etkili vergileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 73. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’nın malların serbest dolaşımı ile ilgili hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin gümrük birliği bileşenlerinden birisi değildir?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 74. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin gümrük birliği ile ilgili olarak, “parasal olarak değer biçilebilen ve ticari işlemlere konu olabilen ürünler” tanımının karşılığıdır?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 75. Avrupa Birliği’nin ortak gümrük tarifesi bağlamında Avrupa Birliği dışından gelen bir mala uygulanacak gümrük vergisini belirlemek için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 76. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin gümrük birliği ile ilgili olarak, “az olup olmadığı ile adı ve uygulama biçimine bakılmaksızın, bir sınırı geçmesi nedeniyle, yerli ya da yabancı mallara tek taraflı olarak yüklenen ve dar anlamda gümrük vergisi olmayan her türlü parasal yük” tanımının karşılığıdır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 77. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde eşyalar kaç haneli rakamlarla gösterilir?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 78. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “Kombine Nomanklatür Kodunu” aşağıdaki hangi haneler gösterir?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 79. İthal malların bir ülkeye girişinde, hangi matrah üzerinden ve ne oranda vergilendirileceklerini bildiren tarife aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 80. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan “fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı grupları” tanımı, aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 81. Bağlayıcı tarife bilgisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Aralık 2014 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire