29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

ÜDY1 Belgesi ve ÜDY1 Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

29 Eylül 2012 ÜDY1 Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 2. Anayasa'ya göre aşağıdakilerden hangisi üst derece Mahkemesi değildir?

  Konusu:
  Anayasa
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
 3. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklarından biri değildir?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
 5. Bir vergi sisteminin yürütülmesine ve uygulanmasına ilişkin tüm faaliyet ve kurallara ne ad verilir?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
 6. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren kaç gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
 7. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
 8. Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
 9. B1 ve B2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 10. “Yetki belgesi sahipleri;.................................................. yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler.” ifadesindeki boşluk Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
 11. "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması" (AETR)ye göre takograf kayıtlarının saklanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
 12. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Pazara Giriş Şartları
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
 13. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri hangi oranda sözleşmeli taşıtı taşıt belgelerine kaydettirebilirler?

  Konusu:
  Otobüs / Turizm İşletmesi Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  30 Haziran 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
 14. “Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
 15. Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 16. Amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önemli önceliğe ne denir?

  Konusu:
  Medeni Hukuk
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre “mücbir sebep”in sonuçlarındandır?

  Konusu:
  Vergi Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 18. Türk Ticaret Kanunu’na göre, eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, kaç yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer?

  Konusu:
  Ticaret Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
 19. iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 20. iş Kanunu’na göre, işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az kaç gün önce yapmak zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
 21. Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analize ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY4 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 22. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

  Konusu:
  AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
 23. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) evrelerinden değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
 24. Bilanço gününde işletmenin varlıklarım, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 25. Vergi Usul Kanunu'na göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?

  Konusu:
  Vergi Kanunları ve Uygulamaları
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 ODY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
 26. iş Kanununa göre "gece dönemi" en çok kaç saat sürer?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
 27. İş Kanununa göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi kaç gün içinde işe başlatmak zorundadır?

  Konusu:
  İş Hukuku
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
 28. Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

  Konusu:
  Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  Çıktığı Sınavlar:
  8 Aralık 2012 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
 29. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre kaç aydır?

  Konusu:
  Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
 30. Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  18 Ekim 2005 GMS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 4 Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 3 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  10 Ekim 2003 GMS Sınavı
  18 Kasım 2006 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  24 Kasım 2002 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMYS Sınavı
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  18 Ekim 2014 TMGD Sınavı
  12 Aralık 2014 SRC 2 Sınavı
  13 Aralık 2014 TMGD Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  28 Aralık 2014 GMYS Sınavı
  0000 SRC 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  20 Mart 2010 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 Sınavı
  25 Nisan 2015 TMGD Sınavı
  27 Haziran 2015 ÜDY 3 Sınavı
  29 Ağustos 2015 TMGD Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ODY 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 2 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 4 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 Sınavı
  12 Temmuz 2014 SRC 5 TANKER Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 3 Sınavı
  12 Temmuz 2014 ÜDY 4 Sınavı
  13 Ekim 2012 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 3 Sınavı
  27 Haziran 2015 SRC 5 + SRC 5 TANKER Sınavı
 31. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-09-25
  25 Eylül 2010 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY3 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
 32. Aşağıdakilerden hangisi davranış yönetimi sürecinde yer almaz?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
 33. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 34. İşletmenin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılmasını sağlayan kısa vadeli planı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
 35. Bir işletmenin süreklilik gösteren faaliyetlerinden sağladığı kâr, gelir tablosunda ne şekilde ifade edilir ?

  Konusu:
  Finansal Yönetim
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 36. "Yolcunun bir kaza sonucu ölmesi veya bedensel bütünlüğü zedeleyen bir zarara uğraması hâlinde istem hakları ….....yılda; diğer zararlarda ise …......yılda zamanaşımına uğrar." Yukarıdaki boşlukları Türk Ticaret Kanunu'na göre doldurunuz.

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
 37. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır ?

  Konusu:
  Pazarlama
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  ÜDY4 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 38. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

  Konusu:
  İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 4 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
 39. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin getirilerinden değildir?

  Konusu:
  Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY4 Sınavı
 40. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

  Konusu:
  Sorumluluk Sigortaları
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 SRC 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY3 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ÜDY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 ODY 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 3 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY3 Sınavı
  8 Aralık 2012 ODY4 Sınavı
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  30 Haziran 2012 ODY4 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
 41. Müşteri İlişkileri Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisi değildir?

  Konusu:
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  ÜDY3 2010-12-25
  25 Aralık 2010 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 3 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  ÜDY1 2010-12-25
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 1 Sınavı
 42. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Güzergah Belge ve Maliyet Analizleri
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
 43. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  ODY4 2011-06-04
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  30 Haziran 2012 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  8 Aralık 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ÜDY2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ÜDY 2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 44. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Düzenli Yolcu Taşımacılığı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ODY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  8 Aralık 2012 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
 45. Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

  Konusu:
  Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
 46. Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

  Konusu:
  Trafik Kuralları ve Cezalar
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Aralık 2011 ODY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  30 Haziran 2012 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  24 Mart 2012 SRC 1 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC1 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC1 Sınavı
  28 Eylül 2013 SRC 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC2 Sınavı
  24 Aralık 2011 SRC 2 Sınavı
  25 Eylül 2010 SRC 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 3 Sınavı
  4 Haziran 2011 SRC4 Sınavı
 47. “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  Konusu:
  Trafik Güvenliği
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 3 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 1 Sınavı
  19 Mart 2011 SRC 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
 48. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  İlkyardım
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Eylül 2012 SRC 4 Sınavı
  10 Mart 2013 ODY 2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY1 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY2 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY3 Sınavı
  7 Aralık 2013 ODY4 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 1 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC1 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 1 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 SRC 2 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC2 Sınavı
  29 Eylül 2012 SRC 2 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 3 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC3 Sınavı
  10 Mart 2013 SRC 4 Sınavı
  7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı
 49. Yeni oluşan büyük bir dış kanamada kazazedeye yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  ODY4 2011-06-04
  4 Haziran 2011 ODY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY1 Sınavı
  9 Haziran 2013 ODY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY1 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY2 Sınavı
  4 Haziran 2011 ÜDY4 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY3 Sınavı
  4 Haziran 2011 ODY4 Sınavı
 50. Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  19 Mart 2011 ODY 3 Sınavı
  ÜDY4 2010-12-25
  24 Mart 2012 ODY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 2 Sınavı
  17 Eylül 2011 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ODY 1 Sınavı
  24 Mart 2012 ODY 2 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY3 Sınavı
  ÜDY4 29 Eylül 2012
  29 Eylül 2012 ÜDY4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 4 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY 1 Sınavı
  29 Eylül 2012 ÜDY2 Sınavı
  29 Eylül 2012 ODY 2 Sınavı
  9 Haziran 2013 ÜDY2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 2 Sınavı
  24 Mart 2012 ÜDY 3 Sınavı
  25 Aralık 2010 ÜDY 4 Sınavı
  25 Aralık 2010 ODY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 1 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 2 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 3 Sınavı
  19 Mart 2011 ÜDY 4 Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire