29 Kasım 2008 GMS Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

29 Kasım 2008 GMS Sınavı Soruları ve Cevapları

29 Kasım 2008 GMS Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Basılı ve rölyef halindeki dünya haritası hangi tarife alt pozisyonundadır

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 2. Aşağıdaki fiillerden hangisi kaçakçılık fiili değildir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 3. Aşağıdakilerden hangisi gümrük mevzuatının fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin hükümlerine göre doğrudur?

  Konusu:
  Fikri ve Sınai Haklar
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 4. Aşağıdakilerden hangisi “Kayda Bağlı" ihracat şekli için doğru bir ifade değildir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 5. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikler arasında aşağıdaki yönetmeliklerden hangisi ver almaz?

  Konusu:
  Standardizasyon ve Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 6. Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı eki eşya listeleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 7. Aşağıdakilerden hangisi A.TR Dolaşım Belgelerinin “teknik nedenlerle kabul edilmeme” gerekçelerinden biri değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 8. 30.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca özel kanunlarında ödeme zamanı belirlenmemiş amme alacakları tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde ödenmesi gerekir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 9. Aşağıda yer alan eşyadan hangisinin “zati eşya” kapsamında ithali mümkün değildir?

  Konusu:
  Yolcu İşlemleri-Gümrüksüz Satış Mağazaları
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 10. Aşağıdaki transit taşımalardan hangisinde teminat aranmaz?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 11. 5607 sayılı Kanımda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulacağı belirtilmektedir. Elkoyma işlemi nasıl gerçekleştirilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 12. Aşağıdakilerden hangisi 42.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 13. Alüminyumdan mamul su terazisinin tarife alt pozisyonu nedir?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 14. Otomobillerde kullanılan elektrik motorlu cam siliciler hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 15. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 85.28 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 16. Çelikten mamul boş yangın söndürme cihazı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 17. Aşağıdakilerden hangisi Tük Gümrük Tarife Cetvelinde aynı fasılda sınıflandırılmaz?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 18. Meursing (Bileşim) Tablosu uygulaması grubu İthalat Rejim Kararı eki listelerden hangisi ile alakalıdır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 19. Bitkisel çay yapımında kullanılacak ada çayı aşağıdaki tarife pozisyonlarının hangisinde sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 21. Bir traktöre takılmak üzere getirilen ve toprağı işlemede kullanılan kiiltivatörler ne şekilde sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 22. Perakende satılacak şekilde hazırlanmış kontak lens solüsyonları hangi tarife pozisyonundadır?

  Konusu:
  Tarife
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 23. Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinde ihracat istisnası uygulanması mümkün değildir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 24. Özel Tüketim Vergisi Kauımıma ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunanların malûl ve sakatlar tarafından bizzat kullanılmak üzere ithalinde kaç yıllık sürede bir muafiyet hakkı verilmiştir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 25. Katma Değer Vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 26. Basitleştirilmiş usullerden yararlanacak kişilere verilen Onaylanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 27. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde (beklenmeyen hal ve mücbir sebepler nedeniyle verilebilecek ek süreler hariç) belirlenebilecek azami süre ne kadardır?

  Konusu:
  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
  5 Ekim 2008 GMYS Sınavı
 28. Gümrük mevzuatına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  MÜKERRER SORULAR
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 29. Gümrük mevzuatına göre elleçleme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 30. Türkiye’ye ithali öngörülen her türlü izin veya uygunluk belgesine tabi eşya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 31. Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında gümrük gözetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 32. Teslim şekilleri ile ilgili olarak, aşağıdaki tablodaki I ve II numaralı sütunların eşleşmesini gösteren cevap seçeneği hangisidir? Teslim Sekli I EXW II DAF III DDP IV CİF Açıklaması A Mal bedeli, navlun, sigorta B Vergisi ödenmiş teslim C Sınırda teslim D İşyerinde teslim

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 33. (İ) İthalatçısı yurt dışında yerleşik satıcı (X) firmasından eşya satın almıştır. Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler bulunduğundan, (İ) firması istisnai kıymetle beyan hükümlerinden yararlanmak için gümrük idaresine başvurmuş ve talebi kabul edilmiştir. İthal anında mevcut belgelere göre kıymet tespiti yapılmıştır. Sözleşme hükümlerine göre nihai fiyat belirlendiğinde, bu fiyatın ithal anında beyan edilen fiyattan düşük olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 34. Aşağıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler hangileridir? “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın (D ’tür. (I) . Türkiye’ye ihraç amacı ile yapılan satışta Gümrük Kanununun 27 ve 28 inci maddelerine göre gerekli düzeltmelerin de yanıldığı (II) ’dır. (II) . İthal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken (III) ’dır.”

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 35. Götürü teminatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 36. Aşağıdakilerden hangisi, basitleştirilmiş usullere ilişkin genel ve özel koşullar aranmaksızın basitleştirilmiş beyan usulünden yararlanacak eşyadan değildir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 37. Dahilde işleme rejimine ilişkin ihracat taahhüdü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 38. Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişkin 12/07/2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihracat 2008 9 sayılı tebliğ ile;ilıracat 2006/3 sayılı tebliğe ilişkin olarak;

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 39. İhracat bedeli dövizlerin yurda getirilmesine ilişkin olarak,Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair,8 Şubat 2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Bakanlar Kurulu Kararı’yla;

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 40. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu ortaklıkları ve kamu iştirakleri tarafından açılan uluslararası ihaleler neticesinde, ihalelerin açıldığı ülkeden çıkacak dövizi telafi etmek ve bu ülkelerin ihracat potansiyelini arttırmak amacıyla, ihaleyi kazanan yabancı firma tarafından ana ihale anlaşmasına ek olarak verilen taahhütler ve endüstriyel işbirliğine ne denir ?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 41. Firmaların mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak vadeli, fatura veya fatura yerine geçeıı bir belgeye dayanan alacakların (çek, senet) bir şirket tarafından temlik alınması yoluyla, finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu finansal ürün aşağıdakilerden hangisidir ?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 42. Finansal Kiralama yoluyla yapılacak ithalat için hangi kuruma başvuru yapılır ?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 43. Avrupa Birliği ile oluşturulan Gümrük Birliğinin sağlıklı bir şekilde işlemesini teminen, aşağıdaki ilkelerden hangisine göre ithalat Politikaları belirlenmemektedir?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 44. İthalat Rejimi kapsamında aşağıdakilerden hangisi uyarınca bir malın ithali yasaklanabilir

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejiminin özelliklerinden biri değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 46. TIR karnelerinin geçerlilik süreleri ne kadardır?

  Konusu:
  TIR Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 47. Türkiye ile AB arasındaki tarım ürünleri ticaretinde tercihli rejimden faydalanmak için ibraz edilmesi gereken belge hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 48. (İ) İthalatçısı yurt dışında yerleşik satıcı (X) firmasından bazı eşyalar satın almıştır. Alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmaya göre, ithal eşyasının Türkiye’de çoğaltılması hakkı için, alıcı tarafından satıcıya, faturada belirtilen fiyata ilave olarak ayrıca, sözleşmede belirtilmiş miktarda lisans ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
 49. Tedarikçi beyanının doğruluğu hangi belge ile teyit edilir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
 50. Aşağıdakilerden hangisi platin tabirine girmez?

  Konusu:
  Kambiyo Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  29 Kasım 2008 GMS Sınavı
  30 Kasım 2010 GMS Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire