5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Uyarma cezası aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 2. İlgili kişilere tebliğ edilen gümrük vergilerinin hesaplanmayınca esaa alman kimyevi tahlil sonuçlanna karşı, tebliğ tarihinden itibaren ne kadar a üre içinde gümrük başmüdürlüğüne bir dilekçe İle İtiraz edilebilir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 3. Gûmrûk vergileri, tahakkukundan ne kadar süre sonra yükümlüğe tebliğ edilir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 4. Yapılmış olan itirazlar Gümrük Başmüdürlüklerince ne kadar süre içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 5. Belge saklama sûresi, serbest bölgeye konulan eşya için, hangi yılın sonundan itibaren işlemeye başlar?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 6. İlgili kişiler gümrük işlemlerine yönelik belge ve bilgileri, gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 7. Eşyanın gümrük vergisine konu olabilmesi için taşıması gereken temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 8. Baglayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren ne kadar süre geçerlidir.

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 9. Kurye çantalarının gümrük işlemleri, aşağıdakilerin hangisinde verilenler tarafından müştereken bellrienir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 10. Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine İlişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih (aksine hüküm bulunmadıkça) aşağidakllerden hangisidir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 11. Gümrükler Başmüdürlüğü tarafından gümrük mevzuatının uygulanmasına dair alınan ilk karara karşı aşağıdaki birimlerden hangisine itiraz edilebilir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 12. Gümrük Başmüdürlüğü tarafından gümrük mevzuatının uygulanmasına dair alınan ilk kararın mükellefe tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içinde ilgili birime itiraz edilebilir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 13. Gümrük İdareleri, gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar vermeleri talep edildiği takdirde, bu talebin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren ne kadar sûre içinde karar alırlar?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 14. İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek mali /yükümlülüklerinin nev'I, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerereğinde bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım esasları aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 15. Mensuplarının kaçakçılık yapmalarına müsamaha eden nakliyat müessese ve şirketleri, ne kadar ağır para cezası ile mahkum edilirler?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 16. Kaçakçılık suçunun, Devletin siyasi veya mali veya iktisadi veya askeri veya idari güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde, faile verilecek hapis cezası kaç yıldan aşağı olamaz?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 17. Her ne şekilde olursa olsun hile veya suistimal gibi kanun dışı yollarla gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırıp. tekele tabi bir malı, tekel dışında göstermek suretiyle, ülkeye eşya ithal edenlere ne kadar hapis cezası hükmolunur? (Çıkmış sınav sorusudur. Bu soruda mevzuat değişmiştir. Bu soru artık hatalıdır. Lütfen diğer soruya geçiniz.)

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 18. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi en fazla kaç gündür?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMYS Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 19. Her ne şekilde olursa olsun hile veya suiistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı İle gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle eksik vergi ödeyerek ülkeye mal veya eşya İthal edenler, bu eksikliğin kaç katı kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar? (Mevzuat değişti. Bu soru artık hatalıdır. Çıkmış sınav sorusu olduğundan sistemde görünmektedir. Lütfen diğer soruya geçiniz.)

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 20. Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkan yolculann kendi beyanlannın aksine üzerlerinde veya eşyalan arasında memnu eşya çıkarsa, buhlann değerinin kaç katı kadar ağır para cezasına hükmolunur?

  Konusu:
  Yolcu İşlemleri-Gümrüksüz Satış Mağazaları
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 21. Gümrük Yönetmeliği, Gümrük Kanununda yer atan hükümlerin anlamlarını nasıl etkiler?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 22. Eşyanın gOmrük vergilerine konu olabilmesi için taşıması gereken temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 23. Gûmrüğe tabi eşya. gümrük vergilerine ve cezalarına karşılık teminat hükmündedir. Bu özellikleri dolayısıyla gümrük vergileri ne tür vergilerdir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 24. Gümrük vergilerinde mükelleflerin mesleklerinin iktisadi şahsi ve ailevi durumlarının vergiyi etkilememesi gümrük vergilerinin hangi özelliğinden kaynaklanır ?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 25. Gümrük vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 26. Serbest bölgelerde bulunan ithalat vergilerine tabi esyanın , kanuna aykırı olarak tüketilmesi halinde gümrük yükümlülüğü hangi tarihte doğar?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 27. Gümrük vergilerinin, zorunlu ödeme sûresinin bitmesinden itibaren, ilgili yazı ile istemde bulunulur ve teminat verilirse, ödeme sûresi ne kadar uzatılabilir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 28. İhracat Yönetmeliğine göre, ihracatçılar, konsınye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasını müteakip ne kaçar süre içinde durumu, belgeleri ile birlikte izin veren ihracatçı birliklerine ve aracı bankaya bildirmelidirler?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 29. İhracat Yönetmeliğine göre, konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren ne kadar süre içinde kesin satışının yapılması gerekir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 30. Beyannamenin tescil tarihi itibariyle, kusurlu olması nedeniyle, ithalatçı tarafından kabul edilmeyen esyaya ilişkin ithalat vergilerinin geri verilmesi işlemleri, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içinde yapılır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 31. Hükümetlerin, ithal edilecek eşya hacmini miktar veya değer olarak sınırlandırmalarına ne ad verilir?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 32. Yerli Sanayinin ürettiği eşyanın, ithal edilen eşya karşısında rekabat gücünü yûkseltan vs özellikle yüksek oranlı uygulanan gümrük vergisine ne ad verilir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 33. Hiç alınmadığı belirlenen gümrük vergilerine ilişkin tablligat gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten İtibaren ne kadar sûre içinde yapılır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 34. Gümrük Hattı Dışı esya Satış Mağazası açma izni verilenlerin, izin yazısının kendilerine tabiliği tarihini izleyen günden itibaren ne kadar sûra İçinde faaliyete geçmeleri gerekir?

  Konusu:
  Yolcu İşlemleri-Gümrüksüz Satış Mağazaları
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 35. Belirli aralıklarla ve aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın gümrük vergileri, gerekli teminatın sağlanması şartıyla kaç günü geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilebilir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 36. Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, bu vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve ilgilinin gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır. ilgili müracaatını ne kadar süre içinde yapmalıdır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 37. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre ne kadardır?

  Konusu:
  Yolcu İşlemleri-Gümrüksüz Satış Mağazaları
  Çıktığı Sınavlar:
  20 Ekim 2012 GMYS Sınavı
  21 Ekim 2006 GMS Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 38. Sadece devlete gelir sağlama amacı gûdülerek konulan gümrük vergisine ne ad verilir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 39. Gümrüğe sunulan özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir İşlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin İşlemler, deniz yolu ile galen eşya için özet beyanın verildiği tarihten Itlberen ne kadar süre İçinde tamamlanır?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 40. Türkiye'de gümrük vergilerine eş etkili olan ve uygulamasına davam edilen vergi aşagıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 41. Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının İlgilisine bildirilmesinden sonra ne kadar süre içinde alınmadığı akdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 42. Yolcular tarafından ithal edilen hediyelik esyadan gümrük vergilerinin alınmaması İçin bunların değerinin kaç EURO'yu geçmemesi gereklidir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 43. Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine iliskin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih (aksine hüküm bulunmadıkça) aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 44. Serbest bölgelerde faaliyet ruhsatının iptal edilmesi için kaç ay içinde serbest bölgece kiralanan işyerinde fiilen faaliyete geçilmemiş olmalıdır?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 45. ihracat vergilerine tabi eşyanın bir gümrük beyannamesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi halinde gümrük yükümlülüğü hangi tarihte doğar?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 46. Bağlayıcı Menşe Bilgisi verildiği tarihten itibaren ne kadar süre geçeri idir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  24 Kasım 2013 GMYS Sınavı
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 47. Gümrük vergilerinin ödeme süresi uzatıldığı takdirde, uzatılan sûre için aşagıdakilerden hangisi oranında faiz alınır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 48. Aşağıdakierin hangisinde serbest dolaşıma sokulacak eşyadan gümrük vergileri alınmaz?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 49. Kanuni ikametgâhlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış motorlu özel kara nakii vasıtalarının serbest dolaşıma sokulması halinde gümrük vergilerinin alınmaması için, bu vasıtalann alındıkları tarihte kaç yaşından büyük olmamaları gerekir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 50. Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması, zamanaşımını nasıl etkiler?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 51. Gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren ne kaçar sûre içinde ödenmesi zorunludur?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 52. Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye'den yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az ne kadar süre önce, sahip veya acantası tarafından gümrük idaresine bilgi verilmesi gereklidir?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 53. Birinci tahlile yapılan itiraz üzerine, birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvannda görevli olan ve İlk tahlili yapan kimyager dışındaki kaç kimyager tarafından İkinci tahlil yapılır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 54. Gümrük Kanununa göre verilen cezalara karşı İdari yargı mercilerine itiraz yoluna gidilmeden» ceza kararianntn tebiiğ tarihinden İtibaren ne kadar süre içinde ceza ödenirse İtiraz düşer?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 55. Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarına verilebilecek olan disiplin cezalarından ‘geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma’ cezasında, bu kişiler en ez ne kadar süre mesleki faailyeten alıkoyulabilirler?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 56. Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarına verilebilecek olan disiplin cezalarından ‘geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma" cezasında, bu kişiler en cok ne kadar süre mesleki faaliyetten alıkoyulabilirler?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 57. Asagıdakilerin hangisinde bedelinden başka sigara ve navlun maaraflannın da fiyata eklenmesi söz konusudur?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 58. Beyanname nüshalarından hangisi İhracatta gümrük idaresince mükellefe verilir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 59. Gümrük beyannamesinin kutuları doldurulurken, 22 no'lu kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin aşağıdakilerden hangisi cinsinden İstatistik kıymeti yazılır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 60. Gümrüklerde doğrudan işlem takip edebilecek bunker ve liman bayilerinin, gümrük Idareelne başvurarak, gemilere verilecek yağ ve yakıta ilişkin fatura tescil edebilmeleri için, bu flrmalann ödenmiş sermayelerinin en az kaç Türk Lirası olması gerekir?

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 61. Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, muayene sonunda bellrlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait gümrük vergisinden başka bu verginin kaç katı para cezası alınır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 62. Vergi kaybına neden olan işlemlerle ilgili cezayı gerektiren durumu muayene, tahlil. denetleme vaya incaleme ile meydana çıkaranlara, alınan para cazaıannın ne kadarı dağıtılır? (Tugem Notu: Bu soruda mevzuat değiştiğinden soru artık hatalı duruma düşmüştür.)

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 63. Genel ve katma bütçeye dahil kamu kuruluşlarının vargi kaybına naden olan işlemleri olması halinde, uygulanacak caza aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 64. Aşağıdaki satış şekillerinin hangisinde satıcı, mallan yükleme limanında ve gemi bordasında teslim eder?

  Konusu:
  Teslim ve Ödeme Şekilleri
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 65. Transit rejiminde, aşağıdaki beyanname nüshalarından hangisi vanş gümrük idaresince çıkış gümrük idaresine verilecek teyit nüshasıdır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 66. Taşıt araçlarının sahipleri tarafından gümrük idaresine verilen Özet beyanda kayıtlı miktara göre fazla çıkan kaplann yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklendiği kanıtlanamadığı takdirde ne kadar para cezası alınır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 67. ithalat vergilerinden muaf eşyayı gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırrmaksızın ülkeye sokanlardan ne kadar para cezası alınır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 68. Antrepo Işletme izni verilen firmalardan alınacak teminat tutannın, ithalat vergilen tutarının %10‘u olarak uygulanabilmesi için usulsüzlük cezalarına ilişkin fiillerin bir takvim yılı içinde kaç kereden fazla işlenmemiş olması şarttır?

  Konusu:
  MÜKERRER SORULAR
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 69. Hariçte işleme izin belgesinin (Hariçte işleme izninin) azamî süresi ne ne kadardır?

  Konusu:
  Hariçte İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 70. Eşyanın taşıt üstü gümrük işlemine tabi tutulmasını isteyonler, giriş beyannamelerinin beyan tablolarında nakit alarak tominata bağlanmak suretiyle alınacak vergilerin mahsuplarını beyannamenin tescil tarihinden itibaren ne kadar süre içinde yaptıracaklarını taahhüt ederler?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 71. Malül ve sakatlar tarafından ithal edilen özel tertibattı otomobillerin fiili ithal tarihînden itibaren kaç yıl geçmemişse malûl ve sakat olmayanlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı mümkün değildir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 72. Gümrük antrepoların da bulunan eşya için, serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren ne kadar sûre içinde bitirilmemesi halinde eşya tasfiye edilir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
  1 Ekim 2011 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 73. Yabancı limanlardan gelen gemilerin gelişlerinden en az ne kadar süre önce sahibi veya acencası arafından gümrük idaresine bilgi verilmesi gerekir?

  Konusu:
  Özet Beyan-Taşıtlar-GümrüğeSunma
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 74. Gümrük antrepolannda bulunan eşyanın, gümrük idarelerinin izni olmaksızın elleçlemeiere tabi tutulması halinde usulsüziük cezasının kaç katı para cezası verilir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 75. Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, antrepolara konulduktan tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi halinde, 30 milyon TL lik usulsüzlük cezasının kaç katı para cezası verilir?

  Konusu:
  MÜKERRER SORULAR
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 76. Yolculardan ne kadar sure önce veya sonra gelen ve yolcunun yaşantısına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır?

  Konusu:
  Yolcu İşlemleri-Gümrüksüz Satış Mağazaları
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 77. Gerçek kişiler tarafından gümrük vergilerinden muaf olarak ithal adilmiş olan motorlu özel kara nakil vasıtası, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren ne kadar sûre geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden satılamaz?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 78. Serbest dolaşımda bulunan ithal eşyasının işlem görmüş ürünler şektinde ihraç halinde, ithalat sırasında alınan vergiler geri ödenir. Bu sistemden yararlanabilmek için ithal tarihinden İtibaren en geç ne kadar süre içinde Müsteşarlığa müracaat edilerek. "Dahilde İşleme İzin Belgesi" alınması gereklidir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 79. EFT A'ya üye ülkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 80. Aşağıdaki ülkelerden hangisi AB ye üye değildir?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 81. Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. 7 ve 8. rakamlar aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılmıştır?

  Konusu:
  TARİFE GENEL
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 82. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldıgı tarihe kadar dahilde işleme izin belgelerine azamı kaç ay süre verilebilir?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 83. Taşıt araçlarının sahipleri tarafından gümrük idaresine verilen özet beyanda kayıtlı mikrata göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklendiği ne kadar süre içinde kanıtlanamadıgı taktirde para cezası alınır ?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 84. Serbest doaşrmda bulunan ithal eşyasının işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, ithalat sırasında alınan vergiler geri ödenir. Bu vergiler, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren ne kadar sûre içinde gümrük idaresince geri verilmez ise tecil faizine ilişkin hükümler uygulanır?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 85. Ihale yoluyla satılarak tasfiye edilecek eşyanın beyan sahibi, bu eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak İsterse ne kadar para cazasım TL olarak ödemelidir?

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 86. Yetkili idareier tarafından. gümrük vergiler ile gecikme faizi veya gecikme zammının geri verilmesinde faiz ödenmez. Ancak geri varma kararının alındığı tarihten İtibaren kaç ay İçinde ldare geri verme kararını uygulamazsa faiz ödenir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 87. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındeki ilişkinin var oldugunun kabul edilmesi için İçin, har iki firmanın oy hakkı veren hisse senedinin vaya sermaye paylarının en az ne kadarının doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere alt veya bu kişilerin kontrolü altında bulunması gereklidir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 88. "Dahilde İşleme İzni Belgesi" kapsamında gerçekleştirilen ithalatın takip ve değerlendirilmesi amacıyla, firmalar, belge kapsamında yapsklan İthalatı takip eden kaç gûn İçinde "İthalat bildirim formunu" doldurarak Gümrük Müsteşarlığına göndermek zorundadırlar?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 89. Çıkış eşyası, geçici depolama yerleri ve gümrükçe uygun görülen yerlerde 1 ay klabilir Zorlayıcı nedenlerle, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en çok kaç ay uzatılabilir?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 90. Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi 2 aydır.Bu süre makul sebeplerle en çok kaç ay uzatılabilir.?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 91. Serbest dalaşımda bulunan eşya Türkiye Gümrük bölgesi dışına çıkanlmasından na kadar süre sonra, ayniyeti değişmeden yeniden serbest dolaşıma sokulursa, gümrük vergilerinden muaf tutulur?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 92. Kanunla belirlenin hallerde ayniyeti değişerek geri getirilen eşyanın ithalat vergilerinden muafen ithaline aşağıdaki mercilerden hangisi izin verebilir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 93. Poata yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan eşyanın muayenesi sonunda deklarasyon anduanlan ile muayene ve tanakkuk arasında fark olması halinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır7

  Konusu:
  GK-GY Ek Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 94. Gümrük müdürlükleri, kaç milyar TL ye kadar olan gümrük vergilerinin geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkilidir?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 95. Disiplin cezalan, bir dava sonucuna bağlı olmaksızın mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren ne kadar sûreyle uygulanmadığı takdirde zamanaşımına uğrar?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 96. Türkiye Gümrük Bölgesine giren gemilerin gümrük İdaresi bulunmayan yerlere yanaşması halinde usulsüzlük cezasının kaç katı para cezası uygulanır?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 97. Gümrük idaresi, bağiayıcı tarife bilgisi başvurusunu aldıktan sonra, ne kadar süre içindo başvuru sahibine bildirim yapamadığı takdirda bilginin venlmesi için gerekli gördüğü ek sûreyi belirtir?

  Konusu:
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 98. İhracat vergilerine tabi eşyanın gümrük gözetimine sunulmaksızın Türkiye Gümrük Böigesi dışına çıkartılması halinde, gümrük yükümlülüğü hangi tarihite doğar?

  Konusu:
  Yükümlü-Ödeme-Teminat-Tebliğ
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 99. Na kadar süre içinde, iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısına, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı
 100. Ne kadar sûre içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırıldıktan sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısına meslekten çıkarma cezası uygulanır?

  Konusu:
  Gümrük Müşavirleri ve Disiplin Cezaları-Temsil
  Çıktığı Sınavlar:
  5 Ağustos 2000 GMS Gümrük Müşavirliği Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire