7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevapları

Gümrük Müşavirliği Sınavı GMS Hazırlık Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevapları

7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdakilerden hangisi 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda tanımlanan “ithalat vergileri” kap- samında yer almamaktadır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyanna- mesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti hâlinde yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 3. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre tasfiyeye tabi tutulacak eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük- lerde fikri sınai mülkiyet haklarının korun- masına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Fikri ve Sınai Haklar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölge- sinde taşınması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilemez?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 6. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre dâhilde işleme izin hak sahibi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eş- yasından elde edilmiş işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın aşağıdaki rejimler- den hangisine tabi tutulması hâlinde ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılmasını isteyemez?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 7. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için hangi tutarda teminat aranır?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 8. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddele- rinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ger- çek kişilerin Türkiye’de edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri ev eşyasına iliş- kin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 9. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddele- rinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre iş yeri nakli suretiyle serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 10. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddele- rinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın deniz ve hava ulaş- tırmacılığında kullanılan eşyaya ilişkin hüküm- leri kapsamında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 11. Gümrük Yönetmeliği’ne göre ilgili kurumlarca yapılacak ithalat kontrollerinin gümrük be- yannamesinin tescil işlemi öncesinde yapıl- ması durumunda ilgili kurumlarca yapılan düzenlemelerde aksine hüküm bulunmadıkça, bu kurumlarca söz konusu eşyanın ithaline izin verilmemesi hâlinde yükümlünün talebi doğrultusunda eşyaya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanamaz?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 12. Gümrük Yönetmeliği’ne göre imha ve terk işlemleri ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 13. Gümrük Yönetmeliği’ne göre kıymet belirleme yöntemlerinden aynı eşyanın satış bedeli yön- temine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 14. ABC firması tarafından bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında ithal edilen X eşyası- nın CIF bedeli 1.000 TL’dir. Söz konusu eşyaya tekabül eden gümrük vergisi 40 TL, anti-damping vergisi de 280 TL olarak hesaplanmıştır. Eşyanın ithalinde uygulanması gereken KDV oranı % 8 olup ayrıca 55 TL de damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.
  Bu durumda eşyanın gümrüklenmiş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 15. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yükümlülerin, haklarında düzenlenen kararlara yaptıkları itiraz başvuruları sonuç- lanmadan ihtilaf konusu eşyalarını çekebilme- leri için gerekli şartlardan biri değildir?

  Konusu:
  Gümrük Kanununda Cezalar-İtiraz
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 16. Gümrük Yönetmeliği’nin eşyanın menşeine ilişkin ikinci kısım hükümlerine göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XI’inci Bölümü’nde yer alan tekstil ürünleri haricindeki ürün- lerin birden fazla ülkede menşeli olmayan girdiler kullanılmak suretiyle gördüğü işçilik ve işlem sonucunda elde edilen ve Gümrük Yönetmeliği’nin 6 nolu ekinde yer alan listedeki ürünlerin o ülke menşeli sayılabilmesi için gerekli şart aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 17. I. Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması hâlinde


  Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsa- mında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bu- lunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında


  Serbest bölge işlem formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan üçüncü ülke menşeli eşyanın Avrupa Topluluğu ülkelerine gönderilmek üzere serbest bölgeden çıkışı aşamasında


  Gümrük Yönetmeliğine göre “Gümrük Statü Belgesi” yukarıdakilerin hangilerinde düzenlenir?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 18. Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi - - - - aydır. Bu süre gümrük müdürlüklerince makul sebeplerle en çok - - - - ay uzatılabilir.

  Gümrük Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki hü- kümde yer alan boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 19. Gümrük Yönetmeliği’nin transit rejimine iliş- kin hükümlerine göre “rejim hak sahibi”nin (asıl sorumlu) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 20. I. Transit rejimine tabi eşyanın mücbir sebep veya beklenmeyen hâller nedeniyle telef veya kaybının kanıtlanması hâlinde gümrük vergileri aranmaz.


  Trafik kazasının kanıtlanması için trafik kaza raporunun ibrazı yeterlidir.


  Trafik kazasına ilişkin kanıtlayıcı belgeler Kay- seri Gümrük Müdürlüğüne sunulur ve anılan Müdürlükçe değerlendirilir.

  Kapıkule Gümrük Müdürlüğü varışlı olan ve Kayseri Gümrük Müdürlüğünce 31.08.2017 tari- hinde 48 saat transit süre sınırı verilerek serbest bırakılan ( REL_TRA statüsüne getirilen) TR rejim kodlu ulusal transit beyannamesi kapsamı
  ihracat eşyasını taşıyan taşıt 01.09.2017 tarihinde İstanbul’da bir kamyonla çarpışmış ve trafik kaza- sında çıkan yangın sonucunda ihracat eşyasının tümü yanmıştır.
  Olaya ilişkin bilgiler incelendiğinde, Gümrük Yönetmeliği’nin transit rejimi hükümlerine istina- den yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 21. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi çeki listesine ilişkin olarak yanlıştır?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 22. Gümrük Yönetmeliği’ne göre kesin ihracı ya- pıldıktan sonra geri gelen eşyanın geri getirilme süresinin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Muafiyetler ve Muafiyet Kararnamesi-Geri Gelen Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 23. Gümrük Yönetmeliği’ne göre gümrükte gerekli olan tahlillerin yapılmasında tahlilin yapılacağı yerin belirlenmesinde izlenilen yol bakımından doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 24. Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın, gümrük işlemlerinin bitirilmesini müteakip derhâl antrepodan çıkarma işlemine başlanır ve çıka- rılacak miktara bağlı olarak bu işlem akaryakıt antreposu tanklarına konulan eşya için - - - - gün diğer eşya için ise - - - - gün içinde tamamlanır.”

  Gümrük Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki hü- kümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  Konusu:
  Antrepo Rejimi-Geçici Depolama
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 25. I. Firma 28 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Gümrük Kanunu’nun 242’nci maddesi uyarınca kendisine tebliğ edilmiş kararlara karşı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne itiraz talebinde bulunabilir.


  Firma 28 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 16/6 mad- desi uyarınca Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bildirebilir.


  Firma 28 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar söz konusu kararlar muhteviyatı alacaklar için tekrar uzlaşma talebinde bulunabilir.


  Firma 5 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 16/6 mad- desi uyarınca Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bildirebilir.

  Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce ABC firması adına düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı firmaya 5 Eylül 2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Firma 12 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne uzlaşma talebinde bulunmuştur. Firma talebi uygun görülerek 20 Eylül 2017 tarihinde uzlaşma görüşmesi yapıl- mıştır. Görüşme sonucunda firma ile uzlaşmaya varılamamıştır.

  Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre, firmanın bu aşamadan sonra yapabileceklerine ilişkin yukarıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur?

  Konusu:
  Gümrük Uzlaşma
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 26. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre aşağı- dakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Gümrük Uzlaşma
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 27. Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hak- kında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim sistemi birim sorumlu- sunun görev ve yetkilerinden biridir?

  Konusu:
  Beyan ve Beyanname-(Basitleştirilmiş Dahil) Muayene-Numune-Lab(GY Md:112-196)
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 28. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin talebe ve ek şarta bağlı olmaksızın yararlandıkları kolaylıklar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 29. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre ihracatta yerinde güm- rükleme uygulamasında kontrol türü bildirim süresi azami kaç saattir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı

 30. Tasfiye Yönetmeliği’ne göre ihale yoluyla ya- pılacak satışlara katılacaklardan, eşyanın iha- leye esas bedelinin en az yüzde kaçı oranında teminat alınır?

   

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 31.  Tasfiye Yönetmeliği’ne göre tahsis yoluyla tasfiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 32. I. İhracatta yerinde gümrükleme izni
  II. Eksik belgeyle beyanda bulunma izni
  III. Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura be- yanı/EUR MED Fatura Beyanı düzenleyebilme izni
  IV. İzinli gönderici yetkisi
  V.İhracat beyannamelerine belge eklememe

  Yukarıda sayılan hak ve yetkilerden hangi- lerinden yalnız yetkilendirilmiş yükümlüler yararlanabilir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 33.  I. Serbest dolaşıma girmiş eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı çıkması
  II. Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması ile eşyanın geri gönderilmesinin talep edilmiş olması
  III. Eşyanın mahrecine iade edilmek üzere güm- rük idaresinin gözetimine alınması
  IV. Vergilerin geri verilmesi talebinde bulunulan eşyanın mavi hat kriterine göre muayene edilmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Gümrük Genel Tebliğleri (Mahrece İade) Seri No: 2 çerçeve- sinde “Serbest dolaşıma girmiş eşya ile serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılmasına karşın geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmemiş eşyanın geri gönderilmesi” ile ilgili aşamalar- dandır?

  Konusu:
  Tasfiye - İmha - Terk - Yeniden İhracat - Çıkan Eşya
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 34. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 15’e göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 35. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Seri No:2’ye göre aşağıdakilerden hangisi royalti veya lisans ödemesinin satış koşulu olup ol- madığının tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 36.  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Seri No: 1’e göre ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlem- leri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Geçici İthalat Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 37.  Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Seri No: 1’e göre TIR karnesi himayesinde taşınan ser- best dolaşımda olmayan eşyaya ilişkin tespit edilen eksiklik veya fazlalık takibatı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 38. ⦁ Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Güm- rük Müşavirliği) Seri No: 6’da yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sorumlulukları ara- sında; “dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini yaptıran yükümlüler ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde bulunmamak” hükmü yer almaktadır. Ayrıca anılan Tebliğ’de iş ilişkisinin bulunduğunun kabul edileceği durumlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere sayılmış durumdadır.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iş ilişkisinin bulunduğunun kabul edileceği durumlar ara- sında sayılanlardan değildir?

  Konusu:
  YGM-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 39. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No:4’ün 11’inci maddesinde kapsamlı teminatta indirim uygulamasının başvuru süreci aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

  A Firması: 31.07.2015 tarihinde düzenlenen bir adet sertifika sahibi
  B Firması: 500.000 TL, 300.000 TL ve 1.200.000
  TL referans tutarında 3 adet sertifika sahibi
  C Firması: Başvurunun kayda alındığı tarih iti- barıyla, son bir yıl içerisinde işlem gören beyan- name sayısının % 1’ini aşan sayıda, Kanun’un 235’inci maddesi beşinci fıkrası uyarınca ceza uygulanmamıştır.


  Diğer genel ve özel koşulların sağlandığı var- sayımıyla, yukarıda kapsamlı teminat kullanı- mına ilişkin sınırlı olarak bilgilerine yer verilen firmalardan hangisinin 15.09.2017 tarihinde yaptığı % 50 tutarında indirimli kapsamlı teminat kullanma izni başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kabul edilir?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 40. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No:4’e göre referans tutar ve kapsamlı teminat tutarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 41. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçakçılık fiilinin konusunu, toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddelerin oluşturması hâlinde, ilgililer hakkında soruşturma işlemleri başlatıl- makla birlikte, bu eşya ve maddeler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 42. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 43.  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre ihracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdir- de verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı

 44. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması veya kamu davası- nın düşmesine karar verilmesi hâlinde; sade- ce suç konusu eşya ile ilgili olarak verilebile- cek karar hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 45.  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre tasfiye işlemine ilişkin aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 46. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen öden- meksizin ülkeye sokan kişi hakkında verilecek ceza hangi durumda yarı oranında indirilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 47.  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafa- zası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak zannı ile ele geçirilen likit petrol gazı (LPG) uygun şartlarda muhafaza edilmek üzere öncelikle aşağıdakilerden hangisine teslim edilir?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 48. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre korun- ması soğuk hava deposu gibi özel tesis ve tertibat gerektiren kaçak zannı ile el konulan eşyanın muhafaza ücreti eşyanın değerinin ne kadarıdır?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 49. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre “Bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki piyasadaki alım ve satım bedelini” aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

  Konusu:
  KMK-KabahatlerK-TCK-HUMK
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 50.  I. Bitkisel ürünler ve mamulleri

  II.Alkollü içkiler ve içinde alkol bulunan her türlü mamuller ile tütün ve tütün mamulleri
  III.Kimyevi madde ve türevleri

  IV.⦁ Kıymetli madenlerin ham ve mamul bütün ürünleri

  Yukarıdaki eşyalardan hangileri için Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıt- larıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşalt- malarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ çerçevesinde kabotaj beyannamesi düzenlenir?

  Konusu:
  Sair Mevzuat ve Konular
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 51. 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlen- mesi Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 52.  3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 53. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 54.  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştı?

  Konusu:
  Serbest Bölgeler
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 55.  İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar’a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 56.  I. Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcama- sı olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.
  II.AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır.
  III. Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın de- vir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları hâlinde serbesttir.

  2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre yukarıdakilerden hangi si doğrudur?

  Konusu:
  Yatırım Teşvik Mevzuatı
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 57.  İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’e göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 58. 2017/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında 2903.71.00.00.00 G.T.İ.P.’li klorodiflorometan isimli eşyanın ithaline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  İthalat Rejimi ve İthalat Tebliğleri
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 59.  Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12)’ye göre geri ödeme sistemi çerçevesinde dü- zenlenen dâhilde işleme izin belgesi/dâhilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip kaç ay içerisinde ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur?

  Konusu:
  Dahilde İşleme Rejimi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 60. I.İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dü- zenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsa- mında yapılan ithalat, indirimli teminat uygula- masından yararlandırılır.

  II. İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dü- zenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsa- mında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz.
  III. İhracat sayılan satış ve teslimlere konu ma- mullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti - damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilmez.

  2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’e göre ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  Konusu:
  İhracat Rejimi-Bedelsiz İhracat
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 61. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 62.  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürecekleri eşya lara ilişkin KDV iadesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Vergiler - KDV - AATUHK - ÖTV - Damga - Harçlar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 63. 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı’na göre Güm- rük Birliği Ortak Komitesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Uluslar arası Kurumlar-Anlaşmalar
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 64.  Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluş- turulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’a göre aşağıdakilerden hangisi A.TR Dolaşım Belgesinin ihracattan sonra düzenlenebileceği istisnai hâllerden biri değildir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 65. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar’a göre Form A Menşe Belgesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı

 66. I. Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanımı
  II.İzinli alıcı statüsü
  III.İzinli gönderici statüsü
  IV. Onaylanmış kişi statüsü

  Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye göre yukarıdakilerden hangileri mevzuatta öngörülen koşulları sağlayan başvuru sahip- lerine transit rejimi kapsamında verilebilecek basitleştirme izinleri arasında sayılmamıştır?

  Konusu:
  Transit Rejimi - NCTS-Ortak Transit Yönetmeliği
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 67.  TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’ne göre (TIR Sözleşmesi) aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  TIR Sistemi
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 68. Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşma- lar) Seri No: 7’ye göre onaylanmış ihracatçı yetkisi alabilmek için aynı eşyanın bir önceki veya başvuru yılı içinde en az kaç adet EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlen- mesini gerektiren ihracatını yapmak gerekmektedir?

  Konusu:
  Onaylanmış Kişi Statüsü- Yetkilendirilmiş Yükümlü-Basitleştirilmiş Usül
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 69. Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşma- lar) Seri No: 8’e göre “EUR.1 Dolaşım belge- leri ile aynı şekilde düzenlenen, ancak sadece Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi çerçevesinde kullanılan belge” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Konusu:
  Menşe-ATR
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 70.  ABC Ltd. Şirketince, Fransa’dan, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde, 9606.21.00.00.00 GTİP’inde sı- nıflandırılan plastik maddeden mamul düğme ithal edilmiştir. İthalat Rejim Kararı eki II sayılı listede yer alan söz konusu eşya için mezkûr listenin 8 no’lu sütununda % 3,7 oranı kayıtlı bulunmakta- dır. Eşyaya uygulanması gereken KDV oranı ise
  % 8’dir. Eşyanın fatura bedeli 4.600 TL’dir. Eşya için yapılan yurt dışı gider toplamı 400 TL’dir.
  Ayrıca, bu eşya için varış limanına girişinden beyannamenin tescil edildiği ana kadar geçen süre içerisinde 200 TL’lik çeşitli yurt içi gider ile beyannamenin tescil tarihinden sonra 100 TL’lik yükleme-boşaltma gideri yapılmıştır.

  Verilenlere göre eşyanın ithalinde alınacak KDV tutarı kaç TL’dir?

  Konusu:
  Kıymet-Ağırlık
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 71.  Para ayırma, sayma veya paketleme makineleri Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 72. Aşağıdakilerden hangisinde eşyalar Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki tarife pozisyon numara sıralamasına uygun olarak dizilmiştir?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 73. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılı?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 74. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde diğerlerinden farklı bir bölümde sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 75. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 49. fasılda sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 76. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde taze turunçgillerin yer aldığı 08.05 pozisyonunda sınıflandırılmaz?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 77. Türk Gümrük Tarife Cetveli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Konusu:
  Tarife Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 78.  Birlikte gümrüğe sunulan keman ve bu kema- na uygun olarak yapılmış mahfazası hangi yorum kuralına göre ve ne şekilde sınıflandırılır?

  Konusu:
  Tarife Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 79.  Gümrük Genel Tebliği (Tarife) Seri No:14’e göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Konusu:
  Tarife Genel
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı
 80.  Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 87.01 ila 87.05 tarife pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam-parça ve aksesuarını içeren 87.08 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz?

  Konusu:
  Tarife Detay
  Çıktığı Sınavlar:
  7 Ekim 2017 GMS Gümrük Müşavirliği Eğitimi Sınavı

Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler

İstanbul

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeliever, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire